Hatály: közlönyállapot (2016.V.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 33. § (1) bekezdés b) pontja a következő bl) alponttal egészül ki:

[Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat: általános iskolában és középfokú iskolában]

bl) a krízisközponti elhelyezés időtartamára létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony,”

(2) Az R. 33. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

[Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:]

„e) sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,

f) pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.”

2. § Az R. 13. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:

„33/A. § A köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.”

3. § Az R. 37/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Átlagbér alapú támogatást igényelhet az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója azon tanuló után, akivel az Nkt. 21. § (9) bekezdésében foglalt - kormányhivatal által történt - intézménykijelölés alapján létesített az adott tanév október 1-je után tanulói jogviszonyt (a továbbiakban: pótlólagos támogatás). A pótlólagos támogatás azok után a tanulók után igényelhető, akik a nyilvántartásból törölt köznevelési intézménnyel az adott tanév október 1-jén tanulói jogviszonyban álltak. A fenntartó a pótlólagos támogatásra vonatkozó igénylést az érintett tanulókkal történő tanulói jogviszony létesítését követő 15 napon belül nyújthatja be az intézmény székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz. A fenntartó a pótlólagos támogatásra a tanulói jogviszony létesítését követő hónap első napjától az adott tanév augusztusáig jogosult. A pótlólagos támogatásra vonatkozó igénylés benyújtására, megállapítására, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére egyebekben e fejezet szabályait kell alkalmazni.”

4. § Az R. 37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával vagy átvételével, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a tárgyév augusztus 31-éig, évközben létesített, vagy átvett óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén, vagy az intézmény feladatellátásának óvodai, vagy kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati feladattal történő bővítése esetén a működés megkezdését követő tizenötödik napig lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

5. § Az R. 37/L. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az évközbeni megszűnés elszámolása időarányosan történik, a támogatás a megszűnés hónapjának utolsó napjáig illeti meg a fenntartót. A fenntartó az igénybe vett költségvetési támogatással a tárgyév augusztus 31-éig történő megszűnés esetén az előző év október 1-jei ténylétszám, a szeptember hónapban történő megszűnés esetén a tárgyév szeptember 1-jei létszám, október 1-jét követő megszűnés esetén a tárgyév októberi 1-jei ténylétszám alapján számol el.”

6. § Az R. 18. alcíme a következő 51. §-sal egészül ki:

„51. § (1) Az e rendeletben meghatározott nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások megállapításával kapcsolatos 2016. június 30-ig benyújtott fellebbezést a miniszter bírálja el.

(2) 2016. június 30-át követően az e rendeletben meghatározott nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatások megállapításával kapcsolatosan benyújtott fellebbezések tekintetében a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott szerv jár el.”

7. § Az R.

a) 25. § (4) bekezdésben az „október 15-31. között egy alkalommal kérheti a minisztertől a” szövegrész helyébe az „október 15. és november 15. között egy alkalommal kérheti a minisztertől az adott tanévi”,

b) 29. § (1) bekezdésében a „halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész helyébe a „hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű”,

c) 34. § (4) bekezdésében az „az iskolai alapszolgáltatást” szövegrész helyébe az „az iskolai közszolgáltatási feladatellátást”,

d) 35. § (4) bekezdésében a „33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában” szövegrész helyébe a „33/A. §-ban”,

szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R.

a) 28. §-a,

b) 33. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja,

c) 33. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja,

d) 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,

e) 33. § (2) bekezdése,

f) 34. § (1) bekezdés f) pontja,

g) 34. § (2) bekezdése,

h) 35. § (6) bekezdése,

i) 36. § (1) bekezdés d) pontja,

j) 36. § (3) bekezdésében az „és a 35. § (6) bekezdésére” szövegrész,

k) 37. § (4) bekezdésében az „, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben” szövegrész és

l) 37/F. § (2) bekezdése.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 8. § l) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.