A jogszabály mai napon ( 2022.10.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi CIV. törvény

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról * 

1. Egyes költségvetési szervek feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) 2016. december 31-én megszűnik, jogutódja - a (2), (3) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az Eszterházy Károly Egyetem.

(2) Az ágazati kutatási, fejlesztési, tartalmi, módszertani és tankönyvfejlesztési, -kiadási tevékenység, valamint a tartalomszolgáltatási és köznevelési tankönyvellátási feladatok irányításával kapcsolatos OFI feladatok jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

(3) Az OFI által kiadott köznevelési tankönyvek sokszorosítási, e tankönyvekkel kapcsolatos készletraktározási és kereskedelmi feladatait a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KELLO) látja el.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás, a (3) bekezdés szerinti feladatátadás tárgyát képezi - figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra - valamennyi jogosultság és kötelezettség, valamint az átvett feladatok ellátásával összefüggő jogviszony, így különösen

a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvett feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszközállomány,

c) a feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(5) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány tekintetében ingyesen, e törvény erejénél fogva következik be a jogutódlás az (1), (2) és (6) bekezdés szerinti jogutódok tekintetében.

(6) 2017. január 1-jétől a Budapest 32528/36 helyrajzi számú, a természetben 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. címen találhatói ingatlan vagyonkezelői joga az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt illeti meg.

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyoni jogok és kötelezettségek, amelyek tekintetében kizárólagos jogosulttá és egyben kizárólagos kötelezetté a KELLO válik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:3. § b) pontjának megfelelően a feladatátadás időpontjában megszűnik.

(8) Az OFI feladatainak a KELLO részére történő átadása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (3) bekezdés h) pontjában foglalt átalakítással esik egy tekintet alá.

(9) 2017. január 1-jével az OFI által 2016. december 31-ig elindított köznevelési tankönyvek sokszorosításával összefüggő közbeszerzési eljárásokban az OFI helyébe a KELLO lép.

(10) A megszűnéssel kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az OFI-nak, valamint az (1)-(3) bekezdés szerinti szervezeteknek átadás-átvételi megállapodást kell kötniük 2016. december 15-ig.

(11) Az OFI megszűnésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek átszállása az OFI-val szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni, az átszállás szerzői jogdíjfizetési igényt nem keletkeztet.

2. * 

2. § * 

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

3. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

4-11. * 

4-11. § * 

12. * 

12. § * 

13-17. * 

13-17. § * 

18. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

18. § (1)-(2) * 

(3) * 

19-36. * 

19-36. § * 

37. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

37. § (1)-(11) * 

(12) * 

(13)-(14) * 

(15) * 

38-41. * 

38-41. § * 

42. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

42. § (1) * 

(2)-(4) * 

(5)-(7) * 

(8) A Kultv.

a) 85. § (2) bekezdésében *  a „közművelődési szakmai szolgáltató szervvel” szövegrész helyébe a „közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel” szöveg,

b) 87. §-ában *  a „közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szerv” szövegrész helyébe a „közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezet” szöveg

lép.

(9) * 

43-55. * 

43-55. § * 

56. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

56. § Hatályát veszti a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

a) * 

b) 71/A. § (3) bekezdése. * 

57-59. * 

57-59. § * 

60. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

60. § (1)-(5) * 

(6)-(7) * 

(8) * 

61-70. * 

61-70. § * 

71. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

71. § (1)-(8) * 

(9) A Támtv.

a) * 

b)-h) * 

lép.

(10) * 

72-73. * 

72-73. § * 

74. * 

74. § * 

75-85. * 

75-85. § * 

86. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

86. § (1)-(7) * 

(8) Az At.

1-16. * 

17. 59. § (2) bekezdésében *  a „hazai anyakönyvezést végző hatóság vagy” szövegrész helyébe a „hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv vagy” szöveg,

18-26. * 

lép.

(9) * 

87. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

87. § Hatályát veszti a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

a) * 

b) * 

c)-j) * 

k)-l) * 

m) * 

88. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

88. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6)-(8) * 

(9) * 

(10)-(14) * 

89-95. * 

89-95. § * 

96. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

96. § (1) * 

(2) Az Szt.

a) * 

b) * 

lép.

(3) * 

97-99. * 

97-99. § * 

100. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

100. § (1) * 

(2) Hatályát veszti a Kttv.

a) 134. §

aa) * 

ab) * 

ac)-ad) * 

b) * 

101-110. * 

101-110. § * 

111. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

111. § (1)-(6) * 

(7) * 

(8)-(11) * 

(12) Az Fktv.

a) * 

b)-d) * 

e)-f) * 

lép.

(13) Hatályát veszti az Fktv.

a) * 

b)-f) * 

112-126. * 

112-126. § * 

127. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

127. § * 

128-130. * 

128-130. § * 

131. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény módosítása

131. § (1) * 

(2)-(7) * 

132. * 

132. § * 

133. Záró rendelkezések

133. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a, 3. § (1), (3) és (4) bekezdése, 4-11. §-a, 13-17. §-a, 18. § (1)-(2) bekezdése, 19-36. §-a, 37. § (1)-(11) és (13)-(14) bekezdése, 38-41. §-a, 42. § (1), (5)-(7) és (9) bekezdése, 43-59. §-a, 60. § (1)-(5) és (8) bekezdése, 61-70. §-a, 71. § (1)-(8) bekezdése, valamint a (9) bekezdés b)-h) pontja, 72-73. §-a, 75-86. §-a, 87. § a), c)-j) és m) pontja, 88. § (1)-(2), (4), (6)-(8), (10)-(14) bekezdése, 89-99. §-a, 100. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pont aa) és ac)-ad) alpontja, valamint b) pontja, 101-110. §-a, 111. § (1)-(12) bekezdése, 111. § (13) bekezdés b)-f) pontja, 112-130. §-a, 131. § (1) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 100. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 87. § b), k) és l) pontja, valamint a 111. § (13) bekezdés a) pontja 2017. július 1-jén lép hatályba.

134. § (1) A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban (a továbbiakban: kormányhatározat) meghatározott, jogutóddal megszűnő költségvetési szervek jogutódját kormányrendelettel alapított költségvetési szerv, valamint a kormány által rendeletben kijelölt, bármely szervezeti formában működő szerv esetén - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - kormányrendeletben kell kijelölni.

(2) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti jogutódlás tárgyát képezi az átvett közfeladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így különösen

a) a közfeladat ellátását szolgáló vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) a közfeladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan eszközállomány,

c) a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, állami tisztviselők, közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) A vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyvelésében szereplő nyilvántartási értékkel.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő vagyonszerzést olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (2) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feltételnek.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt, a költségvetési szerv megszűnésével járó változás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 69. § (1) bekezdése, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 10. § (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontja szerinti végkielégítési igényt nem alapoz meg.

135. § (1) Az e törvény alapján a 2017. január 1-jei átalakítások végrehajtásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodásokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére átadott hatósági feladatok tekintetében a törvény kihirdetésétől számított 15 napon belül kell megkötni. A határidő elmulasztása esetén az átcsoportosítandó előirányzatokról a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslata alapján a Kormány határozattal dönt.

(2) Az e törvény alapján végrehajtott 2017. január 1-jei határidejű átalakítások végrehajtásához kapcsolódó - az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó - átadás-átvételi megállapodásokat 2016. december 31-ig, a 2017. március 31-ei határidejű átalakítások végrehajtásához 2017. március 30-ig kell megkötni.

(3) Az e törvény rendelkezéseivel összhangban, a kormányhatározat alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalba beolvadó és jogutódlással megszűnő költségvetési szerv esetében e törvény kihirdetését követő naptól új kötelezettség az átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának jóváhagyása nélkül nem vállalható, valamint az érintett költségvetési szervnél jóváhagyása nélkül nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony.

(4) Az e törvény rendelkezéseivel összhangban 2017. január 1-jével a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy szervezeti egysége részére történő - nem általános jogutódlás keretében végrehajtott - átadás-átvétel során a foglalkoztatott az átadó szerv állományában marad, vagy annak megszűnése esetén az általános jogutód állományába kerül, ha az átvételhez a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nem járul hozzá. Az átadás-átvétel ebben az esetben az álláshely fedezetéül szolgáló előirányzatokra, továbbá az átadott feladatkör ellátásához szükséges vagyonelemekre terjed ki.

136. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(2) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezhet úgy, e törvény hatályba lépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő másodfokú ügyekben az a szerv jár el, amely szervnél az eljárás megindításra került.

(3) Ha az ügyben e törvény hatályba lépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(4) Ha a (2)-(3) bekezdés alapján a fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv a 134. § (1) bekezdése alapján megszüntetésre került, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a megszűnt szerv felügyeleti szerve folytatja le.

(5) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatályba lépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(6) A (5) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(7) Ha a folyamatban lévő ügyben az e törvény hatálybalépését megelőzően olyan szakhatóság adott ki szakhatósági állásfoglalást, amelyet az e törvény hatálybalépését követően már nem kell bevonni az adott eljárásba, az eljáró hatóság a határozatát a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott szakkérdés tekintetében kizárólag a már kiadott szakhatósági állásfoglalásra alapozza.

(8) * 

137. § (1) *  A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépésének napján beolvadással vagy jogutód nélküli megszűnéssel már megszűnt, azonban a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) külön címként nevesített költségvetési szervek esetén a Kincstár címenként egy-egy átmeneti, technikai szervezetet rendel. A technikai szervezet a törzskönyvbe nem kerül bejegyzésre.

(2) A címek és a hozzá tartozó technikai szervezetek kiadási és bevételi előirányzatairól a költségvetési törvénnyel összhangban, a költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint elemi költségvetés készül azzal az eltéréssel, hogy az elemi költségvetésről a fejezetet irányító szerv szolgáltat adatot a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti címek és a hozzá tartozó technikai szervezetek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv fejezeti hatáskörben legkésőbb 2017. január 5-éig eljár a Kincstárnál

a) a központi, irányító szervi támogatás bevételi, valamint az azzal fedezett kiadási előirányzatok átcsoportosítására a jogutód vagy az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, vagy - ha a megszűnő költségvetési szerv közfeladatait a jövőben államháztartáson kívüli szervezet látja el - az államháztartáson kívüli szervezetet finanszírozó fejezeti kezelésű előirányzat javára,

b) a központi, irányító szervi támogatás kivételével a bevételi és az azokkal fedezett kiadási előirányzatok csökkentésére és - ha a bevételt az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál kell a jövőben elszámolni - az a) pont szerinti költségvetési szervnél, illetve fejezeti kezelésű előirányzatnál azok növelésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti címeken és a hozzá tartozó technikai szervezeteken kizárólag a költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási és bevételi előirányzatok megnyitását, valamint azok évközi módosítását lehet elszámolni. Kiadás és bevétel, maradvány, vagyon a címeken és a hozzá tartozó technikai szervezeteken nem mutatható ki.

(5) A Kincstár a technikai szervezeteket a (3) bekezdés szerinti intézkedések elszámolását követően lezárja. A címekről és a hozzá tartozó technikai szervezetekről a fejezetet irányító szerv az év közben megszűnő költségvetési szervekre irányadó szabályok szerint éves költségvetési beszámolót készít.


  Vissza az oldal tetejére