A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A Kormány

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazási kör

1. § E rendeletet

a) a mikro-, kis- és középvállalkozások - beleértve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások esetében a természetes személyeket és a mezőgazdasági termelőnek minősülő nagyvállalat méretű vállalkozásokat is - számára nyitva álló, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 54. § a) pontja szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,

b) *  a helyi vagy területi önkormányzatok számára nyitva álló, a 272/2014. Korm. rendelet 54. § a) pontja, valamint az 57/A. § (2) bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra

benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.

1/A. § *  (1) Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) 1. § (8) bekezdése szerinti mentesítést az adott felhívás kidolgozásáért felelős irányító hatóság kérelmezheti az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell különösen

a) az érintett felhívás megjelölését,

b) a támogatási kérelmek becsült számát,

c) a tartalmi értékelés lefolytatására rendelkezésre álló határidőt,

d) a tartalmi értékelés lefolytatásához szükséges speciális szakértelem megjelölését,

e) a mentesítési kérelem részletes indokolását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni különösen a (2) bekezdés szerinti szempontokat, valamint a (2) bekezdés d) pontja szerinti speciális szakértelemmel rendelkező állami projektértékelők számát.

(4) A miniszter az (1) bekezdés szerinti kérelemről annak beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt. Ha a miniszter nyolc napon belül nem dönt, a kérelmet elutasítottnak kell tekinteni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *  feladatelrendelő dokumentum: olyan egyoldalú jognyilatkozat, amelyben a miniszter - vagy az általa írásban meghatalmazott személy - esetileg rendeli el és határozza meg az értékelő feladatát, és amelyben a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) kötelezettséget vállal az abban meghatározott feladat igazolt teljesítése esetén történő díjfizetésre,

2. *  munkáltató: a minisztérium,

3. *  regisztrált pályázó: az Ápjt. 1. § (2) bekezdése szerint foglalkoztatott olyan személy, aki állami projektértékelői jogviszonyt kíván létesíteni, pályázatát benyújtotta, és ennek rögzítéséről elektronikus úton visszajelzést kapott.

II. FEJEZET

A PROJEKTÉRTÉKELŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA, TARTALMA, BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE, A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOT T KÖVETELMÉNYEK

3. A projektértékelői pályázat kiírása, tartalma

3. § (1) A projektértékelői pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírását a miniszter elektronikus úton teszi közzé a www.palyazat.gov.hu honlapon.

(2) A miniszter - vagy az általa írásban kijelölt személy - a pályázati kiírásról hivatalos közleményben ad tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti honlapon.

(3) A miniszter a kiírt pályázatot közlemény útján módosíthatja, felfüggesztheti.

4. § (1) A pályázati kiírás - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - tartalmazza

a) *  az Ápjt. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakat,

b) * 

c) a szakértői névsor honlapon történő közzétételének várható időpontját,

d) a benyújtandó pályázatra és mellékleteire vonatkozó tartalmi és formai előírásokat, valamint

e) az e rendeletben meghatározott egyéb elemeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a pályázati kiírásban - és a pályázói adatlapon - meg kell határozni mindazokat az irányító hatóságok által előzetesen bekért és megjelölt szakértői tématerületeket, amelyek közül a pályázó kiválaszthatja, hogy végzettsége, képzettsége és szakmai tapasztalata alapján milyen típusú támogatási kérelem értékelésére vállalkozik.

4. A pályázóval szemben támasztott követelmények és azok igazolása

5. § (1) *  Pályázói adatlapot az a személy nyújthat be, aki megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint

a) felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakképesítéssel, továbbá a pályázati kiírásban meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább hároméves szakmai gyakorlattal, vagy

b) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakirányú szakképesítéssel rendelkezik.

(2) *  Az Ápjt.-ben felsorolt, valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételek igazolására a pályázói adatlaphoz - elektronikus úton - csatolni kell a pályázó

a) szakmai - Europass típusú - önéletrajzát,

b) * 

c) *  alapjogviszonya fennállásáról szóló - Ápjt. szerinti - munkáltatói igazolást, valamint

d) *  állami projektértékelő jogviszonya létesítéséhez szükséges nyilatkozatait

da) a büntetlen előéletéről,

db) arról, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

dc) a titoktartási kötelezettség tudomásulvételéről,

dd) az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és tudomásulvételéről,

de) a nemzetbiztonsági ellenőrzés tudomásulvételéről,

df) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásáról, valamint

dg) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásulvételéről.

(3) Nem nyújthat be pályázatot a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban álló állami vezető.

(4) *  A pályázói adatlap, a pályázó alapjogviszonya fennállásáról szóló munkáltatói igazolás, valamint a (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatok formanyomtatványait a miniszter a 3. § (1) bekezdése szerinti honlapon teszi közzé.

5. A pályázat benyújtása és elbírálása

6. § (1) A pályázói adatlap - mellékleteivel együtt - elektronikus úton nyújtható be a 3. § (1) bekezdése szerinti honlapon.

(2) *  A pályázó regisztrációja kizárólag az (1) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásával jön létre.

7. § (1) A pályázatot a miniszter által - a minisztérium munkatársai közül - kijelölt, öt főből álló Pályázati Értékelőket Jóváhagyó Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el, amely e feladatát a pályázati kiírás szerinti határidőn belül teljesíti.

(2) A Bizottság szükség szerint ülésezik, döntését egyszerű többséggel hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységük ellátásáért külön díjazásban nem részesülnek.

(3) *  Ha a pályázat nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, a Bizottság a hiányok megjelölése mellett hiánypótlási felhívást bocsát ki. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak az abban megjelölt határidőben nem tesz eleget, vagy a pályázat a hiánypótlást követően is hiányos, a Bizottság a pályázatot elutasítja, egyéb esetben a pályázatot elbírálja.

(4) A Bizottság a pályázatot

a) teljes egészében fogadja el,

b) egyes szakértői tématerületek vonatkozásában fogadja el, vagy

c) elutasítja, ha az a jogszabályoknak vagy a pályázati kiírásnak nem felel meg.

(5) *  A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben jogorvoslatnak nincs helye.

(6) A Bizottság munkáját, döntésének előkészítését a minisztérium állami projektértékelői jogviszonnyal összefüggő feladatait ellátó szervezeti egysége segíti, amely a Bizottság döntéséről a pályázót elektronikus úton tájékoztatja és a pályázat elfogadása esetén megküldi számára az állami projektértékelői jogviszony létrehozására irányuló projektértékelői keretszerződést (a továbbiakban: keretszerződés).

(7) A Bizottság belső működését a Bizottság által előkészített és a miniszter által jóváhagyott ügyrend állapítja meg.

III. FEJEZET * 

6-7. * 

8-12. § * 

IV. FEJEZET

AZ ÉRTÉKELŐ KÖTELEZET TSÉGEI ÉS ESETI FELADATELLÁTÁSÁNAK RENDJE, A KERETSZERZŐDÉS

8. *  Összeférhetetlenség, titoktartás

13. § *  Az értékelő a feladatelrendelő dokumentum 14. § (4) bekezdése szerinti elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik a 272/2014. Korm. rendelet VI. Fejezete szerinti összeférhetetlenség fennállásával összefüggésben, azzal, hogy a 272/2014. Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint titoktartási nyilatkozatot a monitoring és információs rendszerben teszi meg.

9. A feladatellátás rendje

14. § (1) A miniszter vagy a minisztérium szervezeti egysége és az értékelő között a kapcsolattartás elektronikus úton történik, amelynek során az értékelő az egyedi azonosítószámát használja.

(2) *  Az értékelő köteles a keretszerződés megkötését követően a projektértékelői feladatok ellátásához szükséges általános, valamint az irányító hatóság által összeállított felhívásspecifikus vizsgát sikeresen teljesíteni.

(3) *  Minden támogatási kérelem értékelésére tématerület alapján két - megfelelő szakértelemmel rendelkező - értékelő kerül kisorsolásra a szakértői névsorból, és az Ápjt. 8. § (1) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt a miniszter által kiadmányozott feladatelrendelő dokumentumban kerül meghatározásra az értékelő konkrét feladata.

(4) *  Az értékelő legkésőbb a monitoring és információs rendszerben történő feladatelrendelésről szóló értesítést követő 72 órán belül - az (1) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a monitoring és információs rendszerben visszajelez, hogy a rábízott feladat ellátását vállalja-e. A feladat elvállalásával az értékelőnek kötelezettsége keletkezik a feladatelrendelő dokumentumban meghatározott határidőn belül az értékelési feladat elvégzésére, a minisztériumnak pedig - a feladat teljesítésének igazolásától függően - az értékelőnek járó díjazás kifizetésére.

(5) Ha az értékelő

a) a feladatellátást vállalja, akkor a feladatelrendelő dokumentumban meghatározott határidőn belül kell az értékelési feladatot elvégeznie,

b) a feladatellátást - az összeférhetetlenség esetét kivéve - nem vállalja, állami projektértékelői jogviszonya az Ápjt. 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján azonnali hatályú felmondással megszüntethető.

(6) A munkáltató utasítási joga az értékelendő támogatási kérelmek, valamint az értékelésre rendelkezésre álló határidő meghatározására terjed ki, egyebekben az értékelő feladatellátása során nem utasítható.

10. Díjazás

15. § (1) Az értékelő - az Ápjt. 8. § (4) bekezdése szerinti normatív utasításban meghatározottak szerint - a feladat ellátásáért a teljesítés igazolás kiadását követően díjazásra jogosult, melyet a minisztérium köteles tizenöt munkanapon belül folyósítani.

(2) Ha az értékelő a feladat ellátására megállapított határidőt neki felróható okból elmulasztja, állami projektértékelői jogviszonya az Ápjt. 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal megszüntethető és ebben az esetben számára díjazás nem állapítható meg.

11. Keretszerződés

16. § (1) A keretszerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az értékelőként állami projektértékelői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy megfelel az Ápjt.-ben, az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

(2) Az értékelő köteles a minisztérium által számára megküldött keretszerződést - a kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - elektronikusan és papír alapon is aláírva visszajuttatni a minisztérium számára.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a keretszerződés

a) megkötése során figyelemmel kell lenni az Ápjt. 7. §-ában foglaltakra, valamint

b) megszűnése esetén alkalmazni kell az Ápjt. 9. § (1) bekezdése és a 9. § (5) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezéseket.

(4) *  Ha az értékelő a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, az állami projektértékelői jogviszony nem jön létre.

(5) Az értékelő a keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a minisztérium a feladatellátásért megállapított díj fizetésével késedelembe esik.

V. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § * 

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § *  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet] megállapított 1/A. §-át azokra a felhívásokra lehet alkalmazni, amelyek esetén a felhívásban megállapított valamely elbírálási szakaszra benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése a 172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még nem kezdődött meg.

1-3. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére