A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól

A Kormány a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában,

a 13. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. főiroda: az a hely, ahol a szervező a főtevékenységét végzi és ahol a központi döntéshozatal történik;

2. működési kockázat: a nem megfelelő vagy rosszul működő belső folyamatokból és rendszerekből, személyek nem megfelelő feladatellátásából vagy külső eseményekből eredő veszteség kockázata.

2. Engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások

2. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Hatóság) engedélye szükséges:

a) a szervezőként (megbízható szervezőként) történő elismeréshez;

b) már működő szervező megbízható szervezőként történő elismeréséhez;

c) a szervező igazgatósági tagjai és felügyelőbizottsági tagjai megválasztásához, kinevezéséhez;

d) a közösség működési rendjére vonatkozó szabályzat, továbbá annak módosítása jóváhagyásához;

e) közösség toborzására irányuló nyilvános felhívás általános tartalmának jóváhagyásához;

f) a szervezőként történő elismeréshez és működéshez szükséges engedély visszaadásához és az állomány-átruházáshoz.

(2) A Hatóság nyilvántartásba veszi:

a) a közösséget,

b) a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 46. § (1) bekezdésében előírt, a Hatóság által nyilvántartott adatokat és az azokban bekövetkezett változást.

(3) A Hatóság a Törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a szervező kérelmére törli a közösséget a nyilvántartásból.

(4) A Törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a Hatóság hivatalból törli a közösséget a nyilvántartásból.

3. Szervezőként történő elismerés engedélyezése

3. § (1) A szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelemhez a kérelmezőnek mellékelni kell:

a) létesítő okiratát;

b) igazolást arról, hogy rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel;

c) nyilatkozatot a Törvény által előírt pénzügyi, illetve gazdasági szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásáról, továbbá a szervező igazgatósága legalább egy tagjával szemben a Törvény által támasztott szakmai követelmények fennállásáról;

d) nyilatkozatot arról, hogy a szervező irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik;

e) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy tevékenységét mikor kívánja megkezdeni;

f) középtávú üzleti tervét;

g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát;

h) szervezeti és működési szabályzatát;

i) számviteli politikájának és részletes számviteli rendszerének könyvvizsgáló által ellenjegyzett tervezetét, prudens működésnek megfelelő, könyvvizsgáló által ellenjegyzett belső szabályzatait;

j) a szervező nyilatkozatát arról, hogy képes fenntartani a közösség pénzügyi egyensúlyát, valamint biztosítani az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás feltételeit;

k) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség, helyiség meglétének igazolását;

l) ellenőrzési eljárások és rendszerek igazolását;

m) a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer meglétének igazolását, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó tervet, továbbá független szakértői véleményt az informatikai és nyilvántartási rendszerek zártságáról;

n) a könyvvizsgálóval kötendő szerződés tervezetet és a könyvvizsgálóval szemben támasztott jogszabályi feltételek meglétének igazolását;

o) a belső ellenőrrel kötendő szerződés tervezetet és a belső ellenőrrel szemben támasztott feltételek igazolását;

p) panaszkezelési szabályzatát;

q) a szervező igazgatósága tagjainak díjazását meghatározó javadalmazási politikát;

r) a közösség befektetési politikájára vonatkozó szabályzatát; valamint

s) teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Hatóság által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

(2) A kérelmező a szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelemhez az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül mellékeli az első közösség toborzására irányuló nyilvános felhívás tervezetét, valamint a közösség leendő tagjával kötendő előzetes megállapodás egy mintapéldányát is.

(3) Az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolással egyenértékű, ha a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

4. § (1) A megbízható szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelemhez a Törvényben felsoroltakon kívül a kérelmezőnek mellékelni kell:

a) hatályos létesítő okiratát,

b) harminc napnál nem régebbi cégkivonatát,

c) az alaptőke rendelkezésre állásának igazolását bankszámlakivonattal,

d) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nincs köztartozása,

e) nyilatkozatot arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint

f) a Törvény 10. § (4) bekezdésében foglalt dokumentumokat vagy a Törvény 1. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában foglalt feltételek fennállását igazoló dokumentumokat.

(2) A kérelmező megbízható szervezőként történő elismerés engedélyezése iránti kérelméhez az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül mellékeli a 3. § (1) bekezdés b)–s) pontjában, valamint a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.

(3) Az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolással egyenértékű, ha a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4) A Törvény 13. § (6) bekezdése szerinti, fogyasztói csoportnál eltöltött vezető tisztségviselői gyakorlat a korábban fogyasztói csoportot szervező cég jogutód nélküli megszűnése esetén a vezetői tisztségviselői gyakorlatot és annak időtartamát tartalmazó közokirattal is igazolható.

4. A közösség nyilvántartásba vétele

5. § (1) A szervező a közösség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét elektronikus úton, a Hatóság honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtja be.

(2) A szervező a közösség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelméhez köteles csatolni a Hatóság által korábban a szervezőkénti elismeréshez, illetve a toborzás jóváhagyásához benyújtott és jóváhagyott, a Törvény 38. § (2) bekezdése szerinti mellékleteket.

(3) A szervező köteles gondoskodni az előzetes megállapodást megkötő személyek személyazonosító adatainak, lakcímének, valamint adóazonosító jelének személyazonosítást igazoló okiratok alapján történő ellenőrzéséről.

5. A közösség szabályzatainak tartalma, közzététele

6. § (1) A szervező a Törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt szabályzatokon felül köteles

a) a közösség működtetésével összefüggésben

aa) a fedezet nyilvántartásáról és értékeléséről szóló szabályzatot,

ab) a tartalék képzéséről, elhelyezéséről és felhasználásának rendjéről szóló szabályzatot,

ac) a tagtoborzásról szóló szabályzatot,

ad) tag kilépésének, kizárásának rendjéről szóló szabályzatot,

b) a szervező működésével összefüggésben

ba) belső ellenőrzésről szóló szabályzatot,

bb) a tagok adatainak kezeléséről, védelméről és szolgáltatásáról szóló szabályzatot, valamint titokvédelmi szabályzatot,

bc) számviteli politikát és a vonatkozó szabályzatokat, számlarendet és számlatükröt,

bd) panaszkezelési szabályzatot,

be) a szervező vezető tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási politikát

készíteni.

(2) Az egyes szabályzatok minimális tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza, az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti panaszkezelési szabályzatot a Hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni a szervező.

(3) A Törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt, valamint az (1) bekezdésben meghatározott szabályzatokat a szervező minden év március 31-éig köteles felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

(4) A Törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt, valamint az (1) bekezdésben foglalt szabályzatok elfogadásáról, illetve esetleges módosításáról a szervező köteles az elfogadástól, illetve a módosítástól számított 3 munkanapon belül a tagokat elektronikus úton értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg azokat a szervező köteles a honlapján változáskövetéssel ellátott formában közzétenni, továbbá azokba a székhelyén betekintést biztosítani. A szabályzatok hatályos állapotának a szervező honlapján folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

(5) Kizárólag a Hatóság engedélyével, jóváhagyásával történhet azon szabályzatok módosítása, amelyek Hatóság általi engedélyezéshez vagy jóváhagyáshoz kötöttek. A szabályzatok módosítására a szabályzatok engedélyezésére vagy jóváhagyására irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. A közösség könyvvezetése és beszámoló készítése

7. § (1) A közösség számviteli törvény szerinti könyvelést önállóan nem vezet, és a számviteli törvény szerinti beszámolót és annak mellékleteit nem önállóan készíti el, hanem ezek elkészítéséről a szervező gondoskodik.

(2) A szervező több közösség működtetése esetén a közösségek számviteli nyilvántartásait egymástól, valamint a saját nyilvántartásaitól is elkülönítetten köteles vezetni.

(3) A közösség beszámolójában fel kell tüntetni:

a) a közösség tagjaival szemben fennálló és lejárt követeléseket,

b) a közösség tagjait megillető állami támogatásokat,

c) a közösségnek a megszűnt tagsági jogviszonyokból eredő kötelezettségeit,

d) a szervező által a közösség számára történő tartalék befizetés és felhasználás összegét, a felhasználás indokát.

7. A közösség működésének és gazdálkodásának különös szabályai

8. § (1) A közösség működéséről a szervező analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni.

(2) A szervező több közösség működtetése esetén a közösségek analitikus nyilvántartásait elkülönítetten köteles vezetni.

(3) A szervező által a közösség működéséről vezetett analitikus nyilvántartásoknak tartalmaznia kell különösen:

a) a közösség által kötött tagsági, valamint hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződéseket;

b) a tagokra vonatkozó analitikus nyilvántartást;

c) a tagok által teljesített előtakarékossági befizetéseket [ezen belül a rendszeres, a rendkívüli, valamint a tagsági szerződésben megjelölt megvásárolni kívánt lakóingatlan értékének (a továbbiakban: szerződéses érték) 20%-át elérő, illetve meghaladó tagi befizetések];

d) az állami támogatásokra vonatkozó analitikát;

e) a közösség szabad pénzeszközeinek befektetéseit bemutató analitikát;

f) a szervező által a közösség számára történő tartalék befizetésének és a felhasználás összegének, időpontjának, jogosultjának, továbbá a felhasználás indokának nyilvántartását; valamint

g) a tagsági szerződésekből és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése iránti szerződésekből eredő függő kötelezettségeket.

9. § (1) A tag a tagsági szerződés alapján vállalt fizetési kötelezettségeit (a továbbiakban: havi részlet) minden hónap 15. napjáig teljesíti. A havi részlet kiszámítása a tagnak a havi részletfizetésről szóló fizetési értesítő kiállításának napján érvényes szerződéses érték alapján történik.

(2) A havi részletfizetésről szóló fizetési értesítő közlése

a) postai úton,

b) elektronikus levélben, vagy

c) a közösség honlapján a tag egyéni belépési kóddal védett személyes, más számára el nem érhető elektronikus postaládáján keresztül

történhet.

(3) A szervező biztosítja, hogy a havi részletfizetésről szóló fizetési értesítő (2) bekezdés c) pontja szerinti közlése során az ügyféladatok a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírtakkal legalább azonos adatbiztonsági védelemben részesüljenek.

(4) A havi részlet tartalmazza:

a) a mindenkori aktuális szerződéses érték és a szerződés hónapokban kifejezett időtartamának hányadosa alapján meghatározott rendszeres előtakarékossági befizetés összegét, illetve a közösség által megelőlegezett hiányzó tagi befizetés visszafizetendő havi összegét;

b) a közösséggel kötött tagsági szerződésben rögzített, a szervező részére fizetendő szervezési díjat; valamint

c) a tag által a Törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja alapján vállalt vagyonbiztosítás és a Törvény 20. § (2) bekezdés e) pontja alapján vállalt hitelfedezeti életbiztosítás (a továbbiakban együtt: biztosítás) részletét.

(5) A (4) bekezdés szerinti havi részlet összegét a közösség bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti a tag azzal, hogy a szervező a havi részlet befizetését követően a (4) bekezdés b) pontja szerinti szervezési díjat a saját bankszámlájára, a (4) bekezdés c) pontja szerinti biztosítási díjat pedig a szolgáltatást nyújtó biztosító bankszámlájára igazolható módon átutalja.

(6) Amennyiben a tag rendkívüli előtakarékossági befizetést kíván teljesíteni, köteles a rendkívüli előtakarékossági befizetés teljesítésével egyidejűleg erről a körülményről a szervezőt elektronikus úton vagy írásban értesíteni.

(7) A közösség kifizetéseivel és szabad pénzeszközeinek befektetésével összefüggő indokolt és ésszerű költségeket a közösség viseli. A befektetések hozama – az ésszerű és indokolt költségek levonása után – a tagokat illeti, amelyet a tagok között befizetéseik arányában a közösség megszűnésekor a szervező oszt fel és számol el.

(8) A közösségnek olyan zárt informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely az egyéni számlavezetést és fedezet-nyilvántartást képes kezelni, továbbá elektronikus havi számlaértesítőt tud kiállítani.

8. A közösség megszűnési eljárása

10. § (1) A közösségnek a Törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó megszűnési eljárás megindítását a közösség nevében a szervező kezdeményezi a Hatóságnál. A megszűnési eljárás bejelentésére és megindítására csak akkor kerülhet sor, ha minden, kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítő tag javára a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése megtörtént és a tag az általa kiválasztott ingatlant megvásárolta.

(2) A megszűnési eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a közösségnek a megszűnési bejelentés előterjesztése időpontjában fennálló pénzügyi és gazdasági helyzetét tartalmazó beszámolóját.

(3) A (2) bekezdés szerinti beszámolónak

a) át kell fognia a közösség működésének teljes időtartamát;

b) be kell mutatnia a közösség valamennyi tagja tekintetében

ba) a teljesített előtakarékossági befizetéseket,

bb) a licit során vállalt és teljesített befizetéseket,

bc) a tag részére megelőlegezett összeget és kifizetéseket,

bd) a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben meghatározott részletek befizetését,

be) a tagot megillető és részére teljesített állami támogatás összegét, valamint

bf) a tagot megillető és részére kifizetett, a közösség szabad pénzeszközeinek befektetéséből eredő hozamokat, illetve elszámolt – esetleges – veszteségeket, azok költségeit;

c) tartalmaznia kell a közösség tagjaival szemben a beszámoló készítése időpontjában fennálló követeléseket és kintlévőségeket;

d) tartalmaznia kell a közösség tagjaival szemben vagy a közösség tagjai által indított, a beszámoló készítése időpontjában folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokat az eljárással érintett érték megjelölésével.

(4) A Hatóság hiánypótlásra hívja fel a szervezőt, ha a kérelem vagy annak melléklete nem tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott elemeket, vagy a bejelentés más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul.

(5) A Hatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett bejelentést tudomásul veszi. Az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően jogosult a szervező a megszűnési eljárás megindítására.

11. § (1) A megszűnési eljárás során a szervező

a) 15 napon belül felméri a közösség vagyonát és kötelezettségeit;

b) a közösség javára intézkedik a tagokkal szembeni kinnlevőségek és követelések behajtása iránt;

c) lefolytatja a közösség tagjaival szemben vagy általuk indított peres és nemperes eljárásokat;

d) a közösség esetleges vagyontárgyait árverés útján értékesíti;

e) a közösség olyan követeléseit, melyek vonatkozásában a végrehajtás legalább 1 éve szünetel vagy egyéb okból behajthatatlan, megkíséreli értékesíteni;

f) a közösség rendelkezésre álló, illetve az érvényesített követelésekből, vagyontárgyakból befolyt pénzeszközei terhére visszafizeti a tartalékból felhasznált azon összeget, amelynek a visszapótlására korábban még nem került sor;

g) a közösség rendelkezésre álló, illetve az érvényesített követelésekből, vagyontárgyakból befolyt pénzeszközei terhére visszafizeti azoknak a tagoknak az előtakarékossági befizetéseit – ide nem értve a szervezési díjat és a biztosítási díjakat –, akiknek a szerződése azt megelőzően szűnt meg, hogy jogosultságot szereztek volna a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére;

h) megállapítja a közösség működése során elért hozamok teljes összegét, levonja belőle a megszerzésükkel kapcsolatosan felmerült ésszerű költségeket és a fennmaradt összeget a közösség megszűnéskori tagjai között befizetéseik arányában felosztja, valamint az így megállapított összeget a tag által megadott bankszámlaszámra való átutalással vagy a tag egyéb tartozásának fennállása esetén az abba való beszámítással teljesíti.

(2) A megszűnési eljárás során a közösségi tagok javára történő kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt kell közzétenni a közösséget működtető szervező honlapján. A szervező a közösségi tagok javára történő kifizetéseket csak akkor kezdheti meg, ha a közösséget megillető minden kinnlevőséget maradéktalanul behajtott.

(3) A szervező valamennyi kinnlevőség behajtását és a tagokat megillető követelések kifizetését követően a megszűnési eljárásról beszámolót készít, mely beszámoló tartalmazza az egyes tagok részére teljesített kifizetések összegét is. A beszámolót a szervező könyvvizsgálója ellenjegyzi. A megszűnési beszámoló az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügyvezető szerv éves jelentését a 40. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott tartalommal,

b) az esetleges járulékos és egyéb bevételeket,

c) a tagok javára eszközölt kifizetéseket tagonként,

d) a megszűnési eljárás során felmerült költségeket és felszámított díjakat tételesen,

e) a tagok között felosztott nettó – költségekkel csökkentett – hozam teljes összegét, annak keletkezése részletezésével.

(4) A beszámolót a szervező a Hatósághoz terjeszti fel, aki annak kézhezvételét követően 15 napon belül egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a szervezőt és annak maradéktalan teljesítését követően 30 napon belül vagy hiánypótlási felhívás hiányában a beszámoló ellenőrzését követően 30 napon belül a közösséget törli a nyilvántartásból. A törléssel a közösség jogutód nélkül megszűnik.

12. § (1) A Hatóság hivatalból elrendeli a közösség megszüntetésére vonatkozó megszűnési eljárás megindítását, ha a bíróság jogerősen elrendeli a szervező felszámolását vagy kényszertörlését, és a közösség működtetésére új szervező kijelölésére nincs lehetőség.

(2) A hivatalból indult megszűnési eljárás lefolytatására a kérelemre indult megszűnési eljárásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a szervezőnek a közösség megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségeit és feladatait a szervező kijelölt felszámolója látja el.

(3) A megszűnési eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a Törvény 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a Törvény 35. § (2) bekezdése szerinti 3 hónap, a Törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a szervező felszámolásának végső időpontja.

13. § A szervező felszámolása esetén stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősül.

9. A tagtoborzási eljárás

14. § (1) A szervező a Hatóság által jóváhagyott általános tartalommal köteles a nyilvános felhívást közzétenni. A Hatóság által jóváhagyott nyilvános felhívás általános tartalma csak a Hatóság jóváhagyásával módosítható.

(2) A tagtoborzásra irányuló nyilvános felhívásban a szervezőre vonatkozó adatok közül fel kell tüntetni:

a) a szervező nevét;

b) a szervező cégjegyzékszámát;

c) a szervező székhelyét;

d) a Hatóság által kiadott szervezői engedélyének számát;

e) a megbízható szervezői minőség meglétére, illetve nemlétére történő utalást;

f) a szervező elektronikus levelezési címét, telefon- és faxszámát, valamint weboldalának címét;

g) a könyvvizsgáló nevét és címét.

(3) A nyilvános felhívásban a szervező köteles a létrehozni kívánt közösséggel kapcsolatban a Törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl az alábbi adatokat feltüntetni:

a) a létrehozni kívánt közösség tervezett maximális taglétszámát, valamint

b) a létrehozni kívánt közösség működésének tervezett időtartamát.

(4) A létrehozni kívánt közösség jogi jellegére vonatkozó tájékoztatás keretében a szervező a nyilvános felhívásban köteles kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni a nyilvánosságot

a) arról a körülményről, hogy a létrehozni kívánt közösség jogi személyiséggel rendelkező, sajátos működésű, tagsággal rendelkező vagyonösszesség, melynek célja kizárólag

aa) új lakóingatlan vásárlása érdekében történő rendszeres és rendkívüli előtakarékossági befizetések kezelése,

ab) a közösség időlegesen szabad pénzeszközeinek magyar és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT tagállam) állampapírjába történő befektetése, valamint

ac) a közösség tagjai részére új lakóingatlan vásárlása céljából történő kifizetés teljesítése;

b) arról a körülményről, hogy a létrehozni kívánt közösség nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi intézmények, és a közösség által végzett tevékenység nem minősül a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek;

c) arról a körülményről, hogy a közösségbe történő előtakarékossági befizetésekre az Országos Betétbiztosítási Alap, valamint a Befektető-védelmi Alap kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki; valamint

d) arról a körülményről, hogy bármely otthonteremtési közösséghez való csatlakozás hosszú távú, anyagi terheket jelentő elköteleződéssel jár, amely döntést a szabályokat megismerve, megértve, körültekintően kell meghozni.

(5) A leendő tag által vásárolni kívánt új lakóingatlan értékére vonatkozóan a nyilvános felhívásban rögzíteni szükséges

a) azt a körülményt, hogy a szerződéses érték a tagsági szerződés megkötésekor 10 és 40 millió forint között lehet; valamint

b) az arra való utalást, hogy amennyiben a kiválasztást követően a szerződéses értéknél magasabb értékű lakóingatlant kíván vásárolni, abban az esetben az adásvételi szerződés megkötésekor a különbözetet egy összegben köteles biztosítani a vételár kiegyenlítéséhez.

(6) A nyilvános felhívásban a szervező részére fizetendő és elkülönített letéti számlán nyilvántartott regisztrációs díj tekintetében rögzíteni szükséges

a) a regisztrációs díj mértékét;

b) a regisztrációs díj megfizetésének határidejét;

c) az arra való utalást, hogy a regisztrációs díjat a szervező a közösség nyilvántartásba vételének esetleges meghiúsulása esetén 8 napon belül visszafizeti a csatlakozni kívánó természetes személy részére;

d) az arra való utalást, hogy amennyiben a közösség létrejöttét követően a tagsági szerződés megkötése a közösség vagy a szervező érdekkörében felmerülő, illetve a felek érdekkörén kívül eső ok miatt hiúsul meg, abban az esetben a szervező a regisztrációs díj összegét a szerződéskötés meghiúsulását követő 8 napon belül visszafizeti a csatlakozni kívánt természetes személy részére;

e) az arra való utalást, hogy amennyiben a közösség létrejöttét követően a tagsági szerződés megkötése a csatlakozni kívánó természetes személy érdekkörében felmerülő ok miatt hiúsul meg, abban az esetben a regisztrációs díjat a csatlakozni kívánó személy elveszíti; valamint

f) az arra való utalást, hogy a csatlakozni kívánó természetes személy a megfizetett regisztrációs díj után állami támogatásra nem jogosult.

(7) A nyilvános felhívásban rögzíteni szükséges az állami támogatás mértékéről szóló, illetve igénybevételének feltételeit tartalmazó rövid tájékoztatást – különös tekintettel arra, hogy a tagot kizárólag abban az esetben illeti meg az állami támogatás, ha a szervező a Törvény rendelkezései alapján megbízható szervezőnek minősül, illetve arról, hogy egy természetes személy csak egy szerződés után jogosult állami támogatásra.

(8) A nyilvános felhívásban a szervező részére fizetendő szervezési díj tekintetében rögzíteni szükséges

a) a szervezési díj várható mértékét;

b) az arról való tájékoztatást, hogy a szervezési díj mértéke a vásárolni kívánt új lakóingatlan mértékéhez viszonyítva kerül megállapításra, emiatt az egyes tagok által fizetendő szervezési díj mértéke eltérő – de legfeljebb a közösség tagja által a tagsági szerződésben megállapított érték havi 1 ezreléke – lehet;

c) a szervezési díj fizetésének a rendszeres előtakarékossági befizetés teljesítésével egyidejűleg, havi rendszerességgel történő befizetésének kötelezettségét azzal, hogy rendkívüli előtakarékossági befizetés, a licit során kiválasztott tag licit során vállalt szervezési díjfizetési kötelezettsége, illetve a megelőlegezett tagi befizetés visszafizetése esetén a szervezési díj megfizetésének esedékessége ettől eltérő lehet; valamint

d) az arra való utalást, hogy a megfizetett szervezési díj után a közösség tagja állami támogatásra nem jogosult.

(9) A nyilvános felhívásban rögzíteni kell, hogy a szokásos ingatlanszerzési költséget a közösség tagja mint vevő köteles viselni.

(10) A nyilvános felhívásban a tag által teljesített rendszeres előtakarékossági befizetések tekintetében rögzíteni szükséges, hogy ezekkel kapcsolatban a tag nem jogosult kamatra.

(11) A nyilvános felhívásban a szervező köteles közérthetően tájékoztatni a csatlakozni kívánó személyeket a tagsági szerződés megszűnésének eseteiről, az azokkal kapcsolatos tudnivalókról különös tekintettel

a) a nem szerződésszerű teljesítés esetén történő megszűnésre;

b) a tag kilépése esetén történő megszűnésre, hangsúlyosan bemutatva azt, hogy a befizetésekhez mikor juthat hozzá a közösségből kilépő tag.

(12) A nyilvános felhívásban rögzíteni kell, hogy a közösség és a szervező felügyeletét a Hatóság látja el.

(13) A nyilvános felhívást – a Hatóság jóváhagyását követően – a szervező köteles két hónapig vagy ha a tagtoborzásra nyitva álló időszak ennél hosszabb, annak lezárultáig

a) a honlapján a figyelem felhívására alkalmas módon megjelentetni, valamint

b) székhelyén, valamint az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggeszteni.

(14) A szervező a nyilvános felhívásból kivonatot nem készíthet, azt egységes egészként kell kezelni.

15. § (1) A nyilvános felhívás alkalmazása mellett a szervező az eredményes tagtoborzás érdekében a közösség létrehozásával kapcsolatban

a) reklámokat, hirdetéseket (a továbbiakban: kereskedelmi kommunikáció) jelentethet meg, valamint

b) a közösség működése iránt érdeklődő természetes személyek számára személyesen, telefonon, illetve elektronikus levélben egyéni tájékoztatást nyújthat.

(2) A közösségre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során a szervező köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a közösségre vonatkozóan – különös tekintettel az új ingatlan tulajdonjogának megszerzése tekintetében – téves várakozást kelthet a közösség működése iránt érdeklődő természetes személyekben.

(3) A szervező a közösségre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles a nyilvános felhívást tartalmazó dokumentumra és arra utalni, hogy a közösséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a felhívás tartalmazza, illetve tájékoztatást adni a felhívás elérhetőségéről.

(4) Az egyéni tájékoztatást a szervező közreműködő igénybevétele útján is teljesítheti azzal, hogy

a) a közreműködő nem jogosult a szervező nevében jognyilatkozatok megtételére, és

b) a közreműködő tevékenységéért a szervező úgy felel, mintha a tájékoztatást maga nyújtotta volna.

(5) Amennyiben a nyilvántartásba vétel meghiúsul, a szervező köteles a Hatóság erre irányuló döntésétől számított 15 napon belül tájékoztatást közzétenni.

10. A tag fizetőképességének vizsgálatára vonatkozó eljárásrend

16. § (1) A tagsági szerződés megkötését megelőzően a fizetőképesség megállapítására lefolytatott felmérés során a (2) bekezdésben foglaltakat köteles a csatlakozni kívánó természetes személy teljesíteni. A tag fizetőképességére irányuló vizsgálatot a szervező a tagsági szerződés megkötését megelőzően köteles lefolytatni. A (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a szervező a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötését megelőzően ismételten köteles megvizsgálni a 17. §-ban meghatározott megismételt felmérés eltérő szabályainak figyelembevételével.

(2) A fizetőképesség megállapítására irányuló felmérés során a közösséghez csatlakozni kívánó személy köteles az erre rendszeresített formanyomtatványon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni

a) valamennyi rendszeres és rendkívüli jövedelméről,

b) a vele egy háztartásban élő, általa eltartott személyek számáról,

c) esetleges megtakarításairól,

d) valamely pénzkölcsön után a tag által rendszeres időközönként megfizetendő pénzösszeg egy hónapra eső részéről, valamint

e) arról, hogy kifejezetten hozzájárul a fizetőképességre irányuló felmérés során a személyes adatainak a szervező által történő megismeréséhez és kezeléséhez.

(3) A fizetőképesség megállapításakor a közösség tagja által vállalt havi befizetés és a tagot terhelő, (2) bekezdés d) pontja szerinti fizetési kötelezettség együttes összege nem haladhatja meg az összesített igazolt havi nettó jövedelmének 50%-át, figyelembe véve a fizetőképesség megállapítására irányuló felmérést megelőző naptári években szerzett rendkívüli jövedelmeinek egy hónapra számított átlagát is.

(4) A szervező a (2) és (3) bekezdésben foglaltak vizsgálatának lefolytatása alapján dönt arról, hogy a közösséghez csatlakozni kívánó személy fizetőképesnek minősül-e. A fizetőképesség megállapítására irányuló felmérés eredményéről a szervező a felmérés befejezését követő 8 napon belül igazolható módon megküldött, elektronikus levélben értesíti az érintett személyt.

(5) Amennyiben a szervező a felmérés során a közösséghez csatlakozni kívánó személyt a rendelkezésre álló adatok és nyilatkozatok alapján fizetőképtelennek minősíti, köteles a (4) bekezdés szerinti értesítés megküldésétől számított 8 napon belül intézkedni az előzetes megállapodás felmondásáról, valamint a fizetőképtelennek minősített személy által megfizetett regisztrációs díj összegének visszafizetéséről.

(6) Amennyiben a szervező a felmérés során a közösséghez csatlakozni kívánó személyt a rendelkezésre álló adatok és nyilatkozatok alapján fizetőképesnek minősíti, a (4) bekezdés szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg megküldi a fizetőképesnek minősített személy számára a tagsági szerződés tervezetét.

(7) A szervező a felmérés során tudomására jutott adatok kapcsán köteles a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani.

17. § (1) A 36. §-ban meghatározott körülmények fennállása esetén a tag fizetőképességére irányuló ismételt felmérést (a továbbiakban: megismételt felmérés) úgy kell lefolytatni, hogy a megismételt felmérés befejezésének időpontja megelőzze a Törvény 25. § (1) és (4) bekezdése alapján meghatározott adásvételi szerződés megkötését.

(2) A megismételt felmérés során a fizetési kötelezettségeit csökkenteni kívánó tag a 16. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozaton felül köteles

a) valamennyi rendes és rendkívüli jövedelmére vonatkozó igazolásokat, valamint

b) a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott referenciaadatairól szóló igazolást

a szervező részére a 36. § (1) bekezdés szerinti értesítés részére történő kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül átadni.

(3) A szervező a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálatának lefolytatása alapján dönt arról, hogy a megismételt felmérés alapján a tag fizetőképesnek minősül-e.

(4) A megismételt felmérés eredményéről a szervező a megismételt felmérés befejezését követő 8 napon belül igazolható módon megküldött, elektronikus levélben értesíti az érintett személyt.

(5) Amennyiben a szervező a megismételt felmérés során a tagot fizetésképtelennek minősíti, a (4) bekezdés szerinti értesítés megküldésétől számított 8 napon belül intézkedik a tagsági szerződés felmondásáról.

(6) Amennyiben a szervező a megismételt felmérés során a tagot fizetőképesnek minősíti, abban az esetben a tag és a szervező a 36. §-ban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

11. A tagok befizetésének kezelése

18. § (1) A közösség a tagok vonatkozásában tagonként elektronikus úton egyéni számlát vezet. Az egyéni számlán kell nyilvántartani:

a) a tag előtakarékossági befizetéseit, ideértve a rendkívüli befizetéseket is;

b) a befizetések egyéni számlán történő jóváírásának időpontját;

c) a tag részére kifizetett tagi megelőlegezés összegét, a kifizetés dátumát;

d) a vállalt előtakarékossági befizetéseket, fizetési kötelezettségek összegeit;

e) a tagi megelőlegezés fizetendő részleteit; valamint

f) a tagot megillető állami támogatás összegét.

(2) Az egyéni számlákról vezetett nyilvántartásnak mindenkor biztosítania kell, hogy megállapíthatóak legyenek:

a) a teljesített rendszeres és rendkívüli előtakarékossági befizetések összegei,

b) a nem vagy késedelmesen teljesített befizetési kötelezettségek összegei,

c) a tagi megelőlegezés még vissza nem fizetett összege,

d) a közösség tagjainak a 41. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatai alapján a lakástakarék-pénztárakban megtakarított, állami támogatással érintett és előtakarékossági befizetésként teljesített összegek,

e) az egyéni számla egyenlegéből az állami támogatás igénylésére jogosító rész,

f) hogy a tag a vállalt befizetései 20%-át már teljesítette-e, és ennek következtében jogosult-e a kiválasztáson való részvételre.

19. § (1) A szervező köteles a közösséget megillető pénzeszközöket Magyarország területén működő hitelintézetnél (a továbbiakban: számlavezető hitelintézet) elkülönített számlán tartani (a továbbiakban: letéti számla), köteles továbbá a szabad pénzeszközből vásárolt állampapírokat értékpapírszámlán tartani. A letéti számlára a tagok által befizetett pénzösszegek és a közösség szabad pénzeszközei a szervező hitelezőinek kielégítésére végrehajtási és felszámolási eljárás esetén nem használhatók fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elkülönített számlának tekintendő az a letéti számla, amelyen a szervező kizárólag a közösség tagjai által befizetett és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződések megkötése alapján a tagok által új lakás vásárlására fordítandó pénzösszegeket, illetve a közösséget megillető egyéb pénzösszeget tarthatja.

(3) A szervező a letéti számlán lévő, az (1) bekezdés szerinti pénzösszegek feletti rendelkezésre csak korlátozottan, e rendeletben és a belső szabályzataiban meghatározott módon és feltételek teljesülése mellett jogosult.

(4) A letéti számla feletti rendelkezésre, továbbá a közösség működésével összefüggő kötelezettségvállalásokra a szervező két igazgatósági tagja együttesen jogosult.

(5) A (4) bekezdés szerinti együttes aláírási jog – a szervező igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint – együttes aláírási jogként átruházható. A közösség tagjának kérésére be kell mutatni a közösség nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogát meghatározó belső szabályzatot.

12. A szervezési díj

20. § (1) A tag által a szervező részére fizetendő szervezési díj legmagasabb havi mértéke legfeljebb a szerződéses érték 1 ezreléke lehet. A szervezési díj tényleges mértékét ezen a határon belül a szervező állapítja meg a tagsági szerződésben.

(2) A szervezési díjat a közösség tagja – a (3)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta, a közösségbe történő rendszeres előtakarékossági befizetés teljesítésével egyidejűleg köteles a szervező részére megfizetni. A befizetendő szervezési díjról a szervező minden hónapban a havi fizetési értesítővel számlát küld a közösség tagjainak.

(3) Amennyiben a tag a közösségbe rendkívüli előtakarékossági befizetést teljesít, a rendkívüli előtakarékossági befizetés mértékéhez igazodó, az (1) bekezdésben foglaltak alapján kalkulált szervezési díjat is köteles egyidejűleg a szervező részére megfizetni.

(4) A licit során kiválasztott tag a kiválasztását követő 8 napon belül köteles a licit során vállalt szervezési díjfizetési kötelezettségét teljesíteni.

(5) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötését követően a tag a szervezési díjat a megelőlegezett összeg visszafizetésére szolgáló részlet megfizetésével egyidejűleg fizeti meg a szervező részére.

(6) A megelőlegezett összeg visszafizetésére szolgáló előtörlesztés esetén az előtörlesztés mértékéhez igazodó szervezési díjat az előtörlesztés összegének megfizetésével egyidejűleg köteles a tag a szervező részére megfizetni.

13. A szervező tájékoztatási kötelezettségei

21. § (1) A szervező táblázatos formában a saját honlapján elérhetővé teszi a tagokat terhelő valamennyi díjat, költséget és azok összegét, mértékét tartalmazó tájékoztatást.

(2) A tag egyéni számlájának tárgyévi részletes, egyértelmű, áttekinthető kivonatát a szervező a tagnak a tárgyévet követő év január 31-éig megküldi.

(3) A tag írásbeli kérelme esetén a szervező a tag egyéni számlájának kivonatát a kérelem megérkezését követő 5 napon belül megküldi. A tag a kivonatért a szervező által megállapított és honlapján közzétett összegű díjazást köteles előzetesen fizetni.

(4) A tag kérelmében köteles megjelölni azt az időszakot, melyre vonatkozóan a részletes kivonatot kéri. Ilyen időszak megjelölésének hiányában a kivonatot a kérelmet megelőző 12. hónapig terjedő időszakról kell kiállítani.

(5) A részletes kivonat tartalmazza

a) az előző évben történt rendes befizetések időpontját és összegét legalább előtakarékossági és szervezési díj bontásban,

b) az előző évben történt rendkívüli befizetések időpontját és összegét legalább előtakarékossági és szervezési díj bontásban,

c) az esedékes fizetési kötelezettségek esedékességének időpontját és összegét legalább előtakarékossági és szervezési díj bontásban, és

d) az egyes befizetésekkel a Törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott összeg hány százalékát teljesítette a tag.

(6) A szervező

a) az ügyvezető szerv éves jelentését,

b) a befizetések, a kifizetések és a tartalékállomány változásával kapcsolatos adatokat,

c) a javadalmazási politikát és a javadalmazások összegéről szóló tájékoztatást

köteles legkésőbb május 31-éig a honlapján megjelentetni.

(7) A szervező a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást annak megjelentetésével egyidejűleg köteles a Hatóság részére is megküldeni.

(8) A szervező tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó részletszabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

22. § A szervező az előzetes megállapodás és a tagsági szerződés tervezetét köteles a honlapján közzétenni.

23. § (1) A szervező köteles a tag tagsági jogának megszűnését követő 30 napon belül egyértelmű, áttekinthető, teljes körű tájékoztatást adni a tag részére a tagsági jog megszűnéséig teljesített valamennyi befizetésről, illetve terhelésről, a teljesített kifizetésekről, az egyéni számla egyenlegéről.

(2) A szervező köteles a közösség megszűnését követő 30 napon belül tájékoztatni a tagot a megszűnéskor esedékes kifizetésekről, továbbá arról, ha a közösségnek a megszűnésekor esedékes kifizetéseket meghaladóan a tagok befizetéseiből vagy a közösség szabad pénzeszközei befektetéseinek hozamából eredő vagyona marad fenn, annak a tagot megillető részéről.

(3) A szervezőnek az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatást postai úton vagy – ha a tag azt kéri – elektronikus úton kell a tag részére megküldeni, úgy, hogy a megküldés ténye és formája utólag dokumentálható legyen.

(4) A tag kérelmére a szervező köteles az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás tekintetében a személyes egyeztetés lehetőségét biztosítani.

24. § (1) A szervező az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, valamint folyamatosan, a figyelem felhívására alkalmas módon a saját honlapján is elérhetővé teszi

a) a szervező nevét, székhelyét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, cégjegyzékszámát, a Hatóság által kiadott engedélyének számát, könyvvizsgálójának nevét és postacímét;

b) a szervező vezető tisztségviselőinek, igazgatóságának, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak nevét, szakmai bemutatását;

c) a szervező tulajdonosi szerkezetét; valamint

d) az esetleges megbízható szervező minősítésről szóló tájékoztatást.

(2) A szervező a honlapján közzéteszi továbbá

a) az általa működtetett közösségek számát, valamint

b) az új lakóingatlan megszerzésére lehetőséget szerzett és ténylegesen tulajdonjogot szerzett tagok számát.

(3) A szervező köteles a tagot tájékoztatni

a) a panaszügyintézés helyéről;

b) a panaszkezelés közösség tevékenységének sajátosságaihoz igazodó módjáról; valamint

c) a panaszok közlése érdekében a szervező ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

(4) A tájékoztatásnak a közösség és a tag közötti jogvita esetén ki kell terjednie a békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

(5) A szervező az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében hirdetményen közzéteszi, valamint saját honlapján folyamatosan és a figyelem felkeltésére alkalmas módon közzéteszi

a) a Törvény 17. § (2) bekezdése szerinti felhívásokat,

b) a közösségben történő részvételre vonatkozó szabályzatát,

c) a tagokkal megkötendő szerződések általános szerződési feltételeit,

d) a hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezésének szabályait,

e) a panaszok kezelésére vonatkozó szabályzatot.

14. A kiválasztás szabályai

25. § (1) A kiválasztáson a közösség tagja abban az esetben vehet részt, amennyiben a tagsági szerződésben megjelölt befizetési kötelezettségeit, valamint a szervező felé fennálló szervezési díj megfizetésének kötelezettségét legkésőbb a kiválasztás napját megelőző nap végéig igazolhatóan teljesítette.

(2) A kiválasztásról a szervező a kiválasztáson részvételre jogosult valamennyi tagot írásban vagy elektronikus úton, igazolható módon értesíti. A kiválasztásról szóló értesítés a tag részére havonta megküldött értesítőben is megtörténhet.

(3) A kiválasztásról szóló értesítés tartalmazza

a) a kiválasztás helyét és időpontját,

b) a kiválasztás során alkalmazásra kerülő kiválasztási módszert,

c) az arra történő utalást, hogy a kiválasztáson részvételre jogosult tag személyesen vagy meghatalmazottja útján részt vehet,

d) az arra történő figyelmeztetést, hogy a részvételre jogosult tag távolléte nem akadálya a kiválasztás lefolytatásának,

e) a tag által a kiválasztás időpontjáig teljesített valamennyi előtakarékossági befizetésnek és szervezési díjnak a tag szerződéses összegéhez viszonyított arányát.

(4) Amennyiben a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag kiválasztása licit útján történik, a szervező a (2) bekezdés szerinti értesítésben tájékoztatást nyújt továbbá arról, hogy a licit során az a tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés igénylésére, aki a Törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott értékhez viszonyítva a legnagyobb mértékű licitösszeg megfizetését vállalja. Az értesítésben a szervező felhívja a tag figyelmét a licit során vállalható licitösszeg maximális mértékére.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott értesítések kiküldésével egyidejűleg a szervező a kiválasztás helyszínére, időpontjára és a kiválasztás módjára vonatkozó tájékoztatást a honlapján közzéteszi, valamint tájékoztatást küld a Hatóságnak.

(6) A kiválasztáson a részvételre jogosult tag személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(7) A kiválasztás megszervezése a szervező feladata. A kiválasztás megszervezése magában foglalja a kiválasztás tárgyi, technikai feltételeinek megteremtését, valamint a személyi feltételeinek és a kiválasztás helyszínének a biztosítását is. A kiválasztás csak közjegyző jelenlétében folytatható le.

(8) A kiválasztási eljárást háromtagú kiválasztási bizottság (a továbbiakban: bizottság) folytatja le. A bizottság tagjai a szervező alkalmazottai lehetnek. A bizottság elnöke a szervező felügyelőbizottságának, illetve igazgatóságának tagja lehet.

(9) A bizottság feladata

a) a kiválasztási eljárás kezdetét megelőzően a kiválasztásra való jogosultság feltételeivel rendelkező tagokról készített lista ellenőrzése, jóváhagyása, figyelembe véve a kiválasztásról szóló értesítés kiküldését követően a kiválasztás napját megelőző nap végéig teljesített előtakarékossági befizetéseket és szervezési díj befizetéseket;

b) a kiválasztási eljárás lefolytatása;

c) a kiválasztás eredményének, a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosulttá vált tag személyének megállapítása; valamint

d) a kiválasztásról jegyzőkönyv készítése.

26. § (1) Amennyiben a bizottság – a közösség tagjai által a kiválasztás napjáig teljesített előtakarékossági befizetések összegének figyelembevételével, valamint a szervező kiválasztási szabályzatában rögzített szempontok alapján – azt állapítja meg, hogy a kiválasztáson a sorsolásos kiválasztási módszer alkalmazásának feltételei fennállnak, abban az esetben a szervező köteles sorsolást tartani.

(2) A sorsolás technikai lebonyolítása a szervező által meghatározott kiválasztási szabályzat alapján történik.

(3) Sorsolás esetén a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag kiválasztása kizárólag a véletlentől függ. A sorsolás során a szervező biztosítja a külső befolyástól való mentességet.

(4) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag kiválasztása érdekében a sorsolást a bizottság elnöke által a kiválasztáson jelen lévők közül választott tag, annak hiányában a bizottság tagja végzi. A sorsolás műszaki-informatikai rendszeren keresztül is lebonyolítható.

(5) A szervező a műszaki-informatikai rendszert – az alkalmazást megelőzően – biztonsági és zártsági szempontból, valamint a sorsolásfunkciót auditáltatja. Az auditnak ki kell terjednie a véletlengenerátorra, valamint a sorsolásfunkciónak a sorsolással összhangban álló, manipulációmentes, a valós és a tervezettnek megfelelő működésére.

(6) A sorsolás eredményét és a sorsolás eredményeképpen a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag személyét a bizottság állapítja meg.

27. § (1) Amennyiben a bizottság – a közösség tagjai által a kiválasztás napjáig teljesített előtakarékossági befizetések összegének figyelembevételével, valamint a szervező szabályzatában rögzített szempontok alapján – azt állapítja meg, hogy a kiválasztáson a licittel történő kiválasztási módszer alkalmazásának feltételei fennállnak, abban az esetben a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag személyének kiválasztása licittel történik.

(2) Licittel történő kiválasztási módszer alkalmazása esetén licitösszeg megfizetésére irányuló ajánlat (a továbbiakban: ajánlat) a szervező honlapjáról letölthető formanyomtatvány igénybevételével az alábbi módokon tehető érvényesen:

a) ajánlott küldeményként a szervező részére megküldött postai levél;

b) a szervező részére igazolható módon megküldött elektronikus levél;

c) a szervező honlapján keresztül a tag egyedi azonosítója és jelszava felhasználása;

d) személyesen a szervező honlapjáról letölthető, illetve a kiválasztás helyszínén a kiválasztási bizottságtól átvehető formanyomtatvány kitöltésével, valamint az ajánlatot tartalmazó lezárt borítéknak a kiválasztás helyszínén elhelyezett urnába történő elhelyezése

útján.

(3) A szervező biztosítja, hogy a (2) bekezdés c) pontja alapján megtett ajánlat szerinti licitösszeg a kiválasztás időpontjáig senki számára se váljon megismerhetővé.

(4) A (2) bekezdés a)–c) pontjai szerint megtett ajánlatnak a kiválasztást megelőző napig meg kell érkeznie a szervezőhöz. A (2) bekezdés d) pontja szerinti ajánlat megtétele a kiválasztás megkezdésig lehetséges.

(5) A bizottság az ajánlattételre előírt határidő lejártával összesíti a licitáló tagok ajánlatait, megállapítja az ajánlatot tett tagoknak a licit során kialakult sorrendjét, majd a licit eredményét, valamint a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag személyét.

(6) Ha a licit során több tag tesz a Törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott értékhez viszonyítva azonos mértékű ajánlatot, a licit eredményének megállapítását követően haladéktalanul elvégzett sorsolással kerül megállapításra az azonos mértékű ajánlatot tevő tagok közötti sorrend, és a kialakult sorrend alapján a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosulttá váló tag.

(7) A sorrend megállapítására vonatkozó külön sorsolás esetén a sorsolásra vonatkozó általános szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(8) A licit során kiválasztott tag a kiválasztást követő 8 napon belül köteles az ajánlatának megfelelő licitösszeget, mint rendkívüli előtakarékossági befizetést a közösség felé teljesíteni, valamint a licitösszeghez igazodó szervezési díjat a szervezőnek megfizetni.

(9) Ha a licit során kiválasztott tag az ajánlatának megfelelő összegű befizetést a (8) bekezdésben előírt határidőn belül nem vagy csak részlegesen teljesíti, abban az esetben a licit során tett ajánlat érvénytelenné válik, és a licit során – a bizottság által megállapított – kialakult sorrend szerint következő tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére.

(10) A (9) bekezdés szerinti körülményről a szervező a befizetésre előírt határidő elteltét követő napon írásban vagy elektronikus levélben értesíti az utólag érvénytelenné vált ajánlatot tevő tagot, és intézkedik az esetleges késedelmesen beérkezett befizetés visszafizetéséről. Egyidejűleg írásban vagy elektronikus levélben értesíti a licit során kialakult sorrendben következő tagot, hogy jogosulttá vált a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére, és tájékoztatja, hogy a kiválasztást követő 8 napon belül köteles az ajánlatának megfelelő licitösszeget, mint rendkívüli előtakarékossági befizetést a közösség felé teljesíteni, valamint a szervezési díjat a szervezőnek megfizetni.

(11) A szervező a honlapján közzétett hirdetmény útján értesíti a közösség tagjait a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosult tag személyének megváltozásáról.

28. § (1) A kiválasztásról a szervező köteles közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza

a) a kiválasztás helyét és idejét;

b) a kiválasztást lefolytató bizottság elnökének és tagjainak a nevét;

c) az alkalmazott kiválasztási módszert, illetve módszereket;

d) a kiválasztáson elhangzott, a kiválasztásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;

e) a kiválasztás eredményét, ezen belül

ea) a sorsolás során a sorsolás nyertesét, és

eb) a licit során a tagok között kialakult sorrendet és a licit nyertesét; valamint

f) mellékletként a jelenléti ívet és a meghatalmazásokat tartalmazó okiratokat.

(2) A kiválasztási jegyzőkönyv két eredeti példányban készül.

(3) A kiválasztásról készült, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet a kiválasztást követő 15 napon belül kell megküldeni a Hatóság részére.

(4) A szervező a kiválasztást követő 15 napon belül honlapján közzéteszi a kiválasztás megtörténtére vonatkozó tájékoztatást.

29. § (1) A szervező a nyilvános kiválasztásról készült jegyzőkönyv lezárását követő 15 napon belül igazolást állít ki arról, hogy a tag – a kiválasztáson történt kisorsolása, vagy a kiválasztáson tett és a 27. § (8) bekezdése alapján határidőben teljesített érvényes licitajánlata alapján – jogot szerzett a szerződésben meghatározott feltételek alapján az új lakóingatlan vásárlása érdekében a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére.

(2) Az igazolást a tag jogosult az általa kiválasztott új ingatlan megvásárlására irányuló folyamat során, mint ígérvényt felmutatni, a közösség fizetési kötelezettsége azonban kizárólag a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésével keletkezik.

15. A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötése

30. § (1) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést a kiválasztáson jogosultságot szerzett tag által meghatározott új lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megkötni a kiválasztáson jogosultságot szerzett taggal.

(2) A tag köteles az adásvételi szerződéssel érintett új lakóingatlanra vonatkozó jogerős használatbavételi engedélyt, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről, illetve bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor bemutatni a szervező részére.

31. § (1) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben a Törvény 31. § (8) bekezdésében meghatározottakon felül rögzíteni szükséges

a) azt a körülményt, hogy a közösség a tag által hiányzó tagi befizetést a tag által vásárolni kívánt új lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződésben eladóként szereplő személy részére történő „vételár” vagy „vételárrészlet” jogcímén történő kifizetéssel előlegezi meg a tag számára, valamint

b) az arra történő utalást, hogy a tagot megillető állami támogatás összegét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a közösség részére fizeti meg.

(2) A közösség a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben meghatározott összeget a tag által kötött, az illetékes ingatlanügyi hatóság által átvett (érkeztetett) adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 60 napon belül fizeti meg az új lakóingatlan eladója részére.

(3) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni.

(4) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésével kapcsolatos közjegyzői költséget a tag viseli.

32. § A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésre irányuló szerződéssel a közösség a tagsági szerződésben meghatározott összeget – csökkentve a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötéséig a tag által teljesített előtakarékossági befizetések, valamint a licit során vállalt és teljesített befizetés összegével, továbbá a tag egyéni számláján jóváírt hozammal – előlegezi meg a tag részére.

33. § (1) A közösség tagja legkésőbb a kiválasztásától számított 1 éven belül köteles megjelölni az általa megvásárolni szándékozott új ingatlant, és biztosítani a szervező, illetve ingatlanértékelő számára az ingatlan megtekintését.

(2) A szervező – ingatlanértékelő útján – az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának beszerzésével és az ingatlan helyszínen történő megtekintése útján köteles meggyőződni az ingatlan meglétéről, értékéről, továbbá arról, hogy az ingatlan per- és tehermentes. Az ingatlan helyszíni megtekintéséről a szervező köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza többek között

a) az ingatlan pontos címét és tulajdonosának azonosító adatait,

b) az ingatlan helyrajzi számát,

c) annak a ténynek a rögzítését, hogy az ingatlan megfelel a Törvény szerinti új lakóingatlan feltételeinek, valamint

d) az ingatlan becsült értékét és az ingatlanra vonatkozó – az adásvételi szerződés megkötése szempontjából lényeges – egyéb információkat.

16. A hiányzó tagi befizetés megelőlegezése

34. § A szervező a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése során

a) a Törvény 29. §-a szerinti nyilvános kiválasztásról készített jegyzőkönyvet;

b) a tag és a tulajdonos által kötött adásvételi szerződést, amely tartalmazza a tulajdonos azon számlaszámát, amelyre a közösség által megelőlegezett hiányzó tagi befizetés átutalásra kerül;

c) a közösség és a tag által megkötött, közjegyzői okiratba foglalt jelzálogszerződést;

d) az adásvételi szerződéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, amelyen az adásvételi szerződés megkötésének ténye széljegyként szerepel; valamint

e) az adásvételi szerződéssel érintett ingatlanról független értékbecslő által készített 30 napnál nem régebbi értékbecslést

köteles formai és tartalmi szempontból megvizsgálni és amennyiben azok megfelelnek a Törvényben és a közösség szabályzataiban foglaltaknak, köteles a számlavezető hitelintézet részére a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése iránti szerződésben meghatározott összeg kifizetése érdekében az átutalási megbízást megadni.

17. A megelőlegezett összeg előtörlesztése

35. § (1) A tag minden esetben élhet a megelőlegezett hiányzó tagi befizetés előtörlesztésével a Törvényben meghatározott mértékig azzal, hogy az előtörlesztés során visszafizetett összeg csak a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben meghatározott törlesztőrészlet egész számú többszöröse lehet.

(2) Ha a tag a közösség felé jelzi előtörlesztési szándékát, a szervező köteles írásos formában vagy elektronikus úton a tag rendelkezésére bocsátani az előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és a következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltételezéseket, ideértve az előtörlesztéssel kapcsolatban felmerült esetlegesen érvényesíthető költségeket és azok megállapításának módját.

(3) Előtörlesztés esetén a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben a visszafizetésre megállapított időtartam külön szerződésmódosítás nélkül, az előtörlesztés összegének megfelelő hónapok számával csökken.

(4) A szervező az előtörlesztés következtében a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés módosult futamidejéről az előtörlesztés teljesítésétől számított 3 munkanapon belül postai vagy elektronikus úton, igazolható módon értesíti az előtörlesztést teljesítő tagot.

18. A tag nemteljesítésére vonatkozó rendelkezések

36. § (1) Ha a tag a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére való jogosultság megszerzését megelőzően nem tesz eleget szerződésszerűen a közösségben fennálló tagsági jogviszonyából eredő valamennyi fizetési kötelezettségének, úgy a szervező az első havi fizetési mulasztást követő 15 napon belül írásban vagy elektronikus levélben hívja fel a tag figyelmét a Törvény 25. § (1), valamint (4) bekezdése szerinti csökkentési lehetőségre, és javaslatot tesz a csökkentett előtörlesztés összegére azzal, hogy a csökkentés előfeltétele, hogy a tag a 17. § szerinti megismételt felmérés során a csökkentett összeg tekintetében fizetőképesnek minősüljön.

(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentés mértéke nem lehet nagyobb a tagsági szerződésben eredetileg megállapított havi rendszeres előtakarékossági befizetés összegének 20%-ánál azzal, hogy a csökkentéssel módosított szerződéses érték nem lehet kevesebb a Törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott minimum értéknél.

(3) Az (1) bekezdés szerinti levélben a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy ha

a) a javaslatot a (7) bekezdésben meghatározott határidőben nem fogadja el,

b) a javaslat elfogadásáig már esedékessé vált fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

c) a megismételt felmérés alapján a szervező nem minősíti fizetőképesnek, vagy

d) a megismételt felmérés során a tag a 17. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat az (1) bekezdés szerinti elektronikus levél részére igazolható módon történő kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül nem adja át a szervező részére,

abban az esetben a csökkentésre vonatkozó javaslat érvényét veszti és a közösség jogosulttá válik a szerződés felmondással való megszüntetésére.

(4) Az (1) bekezdés szerint fizetési késedelembe esett, a szervező által a megismételt felmérés alapján fizetőképesnek minősített tag az első fizetési mulasztásától számított további két hónapon belül jogosult az ajánlatot írásban elfogadni. Az elfogadó nyilatkozat megtételével a felek szerződése minden külön további nyilatkozat nélkül módosul. A tag ellenajánlat vagy eltérő javaslat előterjesztésére nem jogosult.

(5) Amennyiben a fizetési késedelembe esett, a szervező által a megismételt felmérés alapján fizetőképesnek minősített tag a csökkentési javaslatot elfogadja, egyidejűleg köteles maradéktalanul eleget tenni a javaslat elfogadásáig elmaradt fizetési kötelezettségeinek.

(6) Amennyiben a fizetési késedelembe esett, a szervező által a megismételt felmérés alapján fizetőképesnek minősített tag eleget tett az (5) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének, továbbá szerződésszerűen teljesíti az új szerződéses érték szerint számított kötelezettségeit, úgy a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére való jogosultság alapját a csökkentéssel módosított szerződéses érték jelenti.

(7) Ha az (1) bekezdés szerinti tag a szervező (1) bekezdés szerinti javaslatát az első fizetési mulasztástól számított további 2 hónapon belül nem fogadja el, vagy a csökkentett szerződéses érték szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve ha a szerződéses érték csökkentésére a Törvény rendelkezése alapján nincs lehetőség, úgy a tagra a tagsági szerződés megszüntetése esetén irányadó általános rendelkezések az irányadóak. Ezek a szabályok a jelen bekezdésben felsorolt bármelyik eset bekövetkezése esetén haladéktalanul alkalmazhatóak.

37. § (1) Ha a tag a tagsági szerződésben, illetve a hiányzó tagi befizetés megelőlegezése iránti szerződésben (a továbbiakban: szerződések) foglalt fizetési kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen

a) az előtakarékossági befizetési, illetve a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződésben meghatározott részletfizetési kötelezettségével kapcsolatban 3 havi részletnek megfelelő összegű hátralékot halmoz fel,

b) a Törvény 20. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti biztosításokhoz kapcsolódó díjfizetési kötelezettségével kapcsolatban 3 havi díjnak megfelelő összegű hátralékot halmoz fel, vagy

c) a szervezőnek fizetendő szervezési díjfizetési kötelezettségével kapcsolatban 3 havi díjnak megfelelő összegű hátralékot halmoz fel,

amennyiben a 36. § szerinti csökkentési eljárásnak nincs helye, a szervező köteles a tagot késedelmére írásban figyelmeztetni, valamint – a (3) bekezdésben foglalt következményekre való figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő tűzésével felhívni a szerződésekben foglalt kötelezettségei teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felszólító levélnek tartalmaznia kell

a) a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegét azzal a külön tájékoztatással, hogy a tartozás egyes tételei milyen jogcímek alapján tevődhetnek össze, valamint

b) a nemteljesítés esetére irányadó jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést.

(3) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a szervező köteles haladéktalanul intézkedni a tag közösséggel fennálló tagsági jogviszonyának felmondással való megszüntetéséről. Amennyiben a tag a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére való jogosultságot megszerezte és a közösség az ezen a jogcímen részére kifizetendő összeget teljesítette, a felmondással a tag a hiányzó tagi befizetés részletekben való visszafizetésének kedvezményét elveszíti és a teljes összeg egy összegben esedékessé válik. Amennyiben a tag elmaradt fizetési kötelezettségei megfizetésére, illetve hiányzó tagi befizetés egy összegben való visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét a felmondás ellenére sem teljesítette maradéktalanul a felmondás közlését követően, a szervező intézkedik a tagot terhelő minden kötelezettség érvényesítése, a követelések behajtása iránt.

19. A tartalék

38. § (1) A szervező a tartalékot saját számláján belül egy elkülönített letéti számlán tartja, és közösségenként elkülönítve kezeli.

(2) A képzett tartalékot a szervező kizárólag a Törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott eszközökben tarthatja.

(3) A szervező a saját kockázatértékelési felmérése alapján a jogszabályban előírt minimum tartalékszint feletti tartalékot is képezhet.

(4) A fizetési kötelezettségét nem teljesítő és az általa kiválasztott új lakóingatlant már megvásárló tag közösséggel szembeni fizetési kötelezettségét a szervező a tartalékból a közösséget megillető jelzálogjog érvényesítése iránt szükséges intézkedések megtételét, de legkésőbb a nemteljesítés megállapítását követő 1 naptári év eltelte után köteles teljesíteni.

(5) Amennyiben a nemteljesítő taggal szemben érvényesített követelésből a közösség részére befolyt összeg kevesebb, mint a nemteljesítő tagnak a közösséggel szemben fennálló összes kötelezettsége a különbözetet a szervező köteles a közösség részére a tartalékból befizetni.

(6) A szervező az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét folyamatosan köteles teljesíteni, és a kötelezettség teljesítésével egyidejűleg köteles a befizetési kötelezettség teljesítéséről és a tartalékba befizetett összeg mértékéről a Hatóságot elektronikus úton értesíteni.

(7) A tárgyhónapban felhasznált tartalék összegéről a szervező a tárgyhót követő hónap 15. napjáig elektronikus úton értesíti a Hatóságot.

(8) A szervező által képzett tartalék nem képezi a saját tőkéjének részét.

20. A szervező tevékenységének és gazdálkodásának különös szabályai

39. § (1) A szervező a saját működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről önálló beszámolót készít, amelyhez önálló könyvvezetést és számviteli nyilvántartást vezet, elkülönítve a közösség vagyonától.

(2) A szervező a közösség szabad pénzeszközeivel nem végezhet származtatott ügyleteket.

(3) A szervező köteles

a) hétköznapokon legalább napi 4 órán át nyitva tartó,

b) ügyfélfogadásra alkalmas, és

c) vezetékes telefonnal és internetkapcsolattal felszerelt

ügyfélszolgálatot működtetni.

(4) A szervező köteles olyan belső ellenőrzési rendszert működtetni, amely biztosítja a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott előírásoknak megfelelő működést. A belső ellenőrzési rendszer működtetésére vonatkozó eljárásokat belső szabályzatban kell rögzíteni.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség betartása érdekében a szervező legalább egy fő belső ellenőrt foglalkoztat. Egy belső ellenőr egyidejűleg több közösséggel kapcsolatban is elláthat belső ellenőrzési funkciókat. Egy személy egyidejűleg csak egy szervezőnél láthat el belső ellenőrzési feladatokat. Nem lehet belső ellenőr a szervező ügyvezetésének vagy felügyelőbizottságának tagja. A belső ellenőr működésének részleteit a belső ellenőrzésről szóló szabályzat tartalmazza.

(6) A belső ellenőr éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a felügyelőbizottság hagy jóvá. A belső ellenőr az általa feltárt hiányosságokról az igazgatóság mellett a felügyelőbizottságot is tájékoztatja. Amennyiben a belső ellenőr olyan hiányosságot tár fel, amely veszélyezteti a közösség biztonságos működtetését, haladéktalanul értesíti a Hatóságot.

(7) Belső ellenőrzési feladatokkal csak olyan személy bízható meg, aki szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint büntetlen előéletű.

(8) A belső ellenőr javadalmazására, munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó döntéseket a felügyelőbizottságnak is jóvá kell hagynia.

(9) A szervezőnek belső szabályzatában rögzítenie kell azt a határértéket, amely felett a döntés meghozatalához legalább két, a döntés meghozatalára feljogosított vezető állású személy együttes döntésére van szükség. Az ingatlanok vásárlásához adott előlegek, illetve jelentős állampapír befektetésre vonatkozó döntés esetében a két vezető állású személy együttes döntése minden esetben szükséges.

(10) A szervező belső szabályzatban határozza meg a közösség pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott letéti számla feletti rendelkezés szabályait.

(11) A szervező a Törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott befektetési korlátozások teljesítése érdekében befektetési politikát köteles készíteni, amelyet az igazgatóság és a felügyelőbizottság is jóváhagy.

(12) A befektetési politikának tartalmaznia kell:

a) a szabad pénzeszközök milyen arányban kerülnek bankszámlán, illetve állampapírban elhelyezésre;

b) ki jogosult rendelkezni a szabad pénzeszközök felett, illetve az egyes állampapír befektetésekre vonatkozó döntések meghozatalára;

c) azt a határértéket, amely felett egy EGT tagállam állampapírjába való befektetésre csak az igazgatóság többségi döntése alapján van lehetőség;

d) az egyes EGT tagállamokra és hitelintézetekre meghatározott kockázati koncentrációs limiteket; valamint

e) a befektetési döntések előkészítésének és lebonyolításának a folyamatát és az ahhoz kapcsolódó döntési pontokat és kontrollokat.

(13) A befektetési politikában a szervezőnek a befektetési limiteket közösségenként, illetve együttesen is meg kell határoznia.

(14) A befektetési politikában rögzíteni kell, hogy annak felülvizsgálatára milyen időközönként kerül sor.

(15) A szervező a tagokat honlapján tájékoztatja a befektetési politika tartalmáról.

(16) A befektetési politikában foglalt limitek túllépéséről azonnal értesíteni kell az igazgatóságot, a felügyelőbizottságot, valamint a Hatóságot.

(17) A szervező az ingatlan megvásárlása esetén a tagi befizetés megelőlegezését megelőzően független értékbecslői véleményt készíttet, amelynek költségei a tagra terhelhetőek.

(18) A jelzálogjog érvényesítése során a szervező dönt arról, hogy az ingatlan nyilvánosan értékesítésre kerül. Amennyiben az ingatlan értékében jelentős állagromlás következett be, a tag ezért általános kártérítési felelősséggel tartozik.

(19) A szervező belső szabályzatban részletesen meghatározza, hogy milyen döntéselőkészítési és -hozatali folyamat alapján történik a tagi befizetés megelőlegezése, a tag fizetőképességének a vizsgálata, valamint az ingatlan megvásárlása, a biztosítékok és a jelzálogjog bejegyzése.

(20) A szervező saját tőkéjének mértéke nem csökkenhet a Törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott minimális alaptőke-követelmény alá.

21. A Hatóság felé történő adatszolgáltatás

40. § (1) Az adatszolgáltatás hatálya a közösségre és a közösség működtetésével megbízott szervezőre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki. A közösség részéről a szervező teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget. A szervező minden egyes általa működtetett közösség esetében köteles külön adatszolgáltatásra.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben, valamint a Hatóság felügyeleti jogkörében meghozott hatósági határozatában foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít a Hatóság részére.

(3) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

(4) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

(5) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége

a) a szervező tevékenysége tekintetében a Hatóság által kiadott szervezői engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a szervező felszámolása elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedéséig, illetve a szervező végelszámolásáig;

b) a szervezőnek a közösség nevében történő adatszolgáltatása tekintetében a közösség tagtoborzásának kezdőnapjától a közösség megszűnéséig

áll fenn.

(6) Az adatszolgáltató felügyeleti jelentését a hatósági határozatban foglaltak szerinti tartalommal, formában és módon kell teljesíteni.

(7) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a Hatóság által meghatározott elektronikus úton, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva a Hatóság által a határozatban megjelölt rendszeren keresztül teljesíti.

(8) A Hatóság részére teljesítendő felügyeleti jelentések tartalmi elemei:

a) A szervezőre vonatkozó adatok:

aa) A szervező rendszeres beszámolója a közösség működéséről

ab) A szervező pénzügyi adatai (mérleg, eredménykimutatás, részletező tételek, tájékoztató adatok)

b) A közösségre vonatkozó adatok:

ba) Toborzás

bb) Taglétszám

bc) Kiválasztás

bd) Szerződések

be) Tartalékok

bf) Saját tőke

bg) Befektetések és hozamok

bh) Befizetések (rendszeres és rendkívüli, regisztrációs díj és szervezési díj)

bi) Tagok nem teljesített befizetési kötelezettségei

bj) A tagok által a megelőlegezett befizetésekből megszerzett ingatlanok

bk) Tagok által igénybe vett állami támogatás

bl) Megelőlegezett tagi befizetések, beleértve az analitikus adatokat és a teljesítésre vonatkozó adatokat

bm) Fedezetek

bn) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos adatok

bo) Panaszügyek

(9) A panasz-adatszolgáltatás elkészítésének alapját a jogszabályoknak megfelelő analitikus nyilvántartás képezi, amely naprakész információt tartalmaz a közösségre, a szervezőre, vagy egyéb

a) a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyekre vonatkozó adatokról,

b) a tárgyidőszakban folyamatban lévő panaszügyekre vonatkozó adatokról,

c) a tárgyidőszakban lezárt panaszügyekre vonatkozó adatokról,

d) azon panaszügyekről, amelyek kapcsán peres eljárás vagy békéltető testületi eljárás indult,

e) a panaszkezelést érintő személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó adatokról.

(10) A panasz-adatszolgáltatás alapjául szolgáló dokumentumokat, a nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a közösség megszűnése napjától számított öt évig kell megőrizni.

(11) A szervező panasz-adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége a Hatóság által kiadott szervezői engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a szervezői engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

(12) A szervező a panasz-adatszolgáltatást a Hatóság által határozattal elrendelt időszakokra, a megjelölt rendszerességgel és időpontra teljesíti a Hatóság által közzétett adattartalommal és formában.

(13) A szervező a panasz-adatszolgáltatást a Hatóság által meghatározott elektronikus úton, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva a Hatóság által a határozatban megjelölt rendszeren keresztül teljesíti.

(14) A panasz-adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan a felügyeleti adatszolgáltatás e rendeletben meghatározott szabályai az irányadók.

(15) A szervező a Hatóság értesítését követő 5 napon belül köteles az adatszolgáltatást kijavítani és azt a Hatóság részére megküldeni.

22. Az állami támogatás

41. § (1) A szervező a tagsági szerződés megkötését követő 15 napon belül elektronikus úton bejelenti a Kincstár felé, hogy a közösségbe belépett tag a tagsági jogviszonyára tekintettel állami támogatást kíván igénybe venni.

(2) A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a tag természetes személyazonosító adatai, lakcíme, továbbá az adóazonosító jele;

b) a tagsági szerződés megkötésének időpontja;

c) a tag által vállalt szerződéses érték összege;

d) az igényelt állami támogatás összege;

e) az állami támogatást igénylő tag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősségvállalással tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közösséggel fennálló tagsági szerződésének megkötését megelőzően a lakástakarékpénztárakról szóló törvény alapján betéte után állami támogatásban részesült és azt lakáscélú felhasználásként a közösségbe befizette.

(3) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 30 napon belül a szervező részére elektronikus úton nyilatkozatot ad ki arról, hogy az érintett tag jogosult-e a Törvény alapján állami támogatásra. Amennyiben a Kincstár a támogatási igényt elutasítja, elutasító nyilatkozatában köteles megindokolni azt a körülményt, hogy az érintett tag állami támogatásra miért nem lehet jogosult.

(4) A szervező köteles a (3) bekezdés szerinti elutasító nyilatkozatot annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a tag részére postai vagy elektronikus úton továbbítani.

(5) A Kincstár a nyilatkozatában köteles feltüntetni azt a körülményt is, hogy az érintett tag a közösséggel fennálló tagsági szerződésének megkötését megelőzően a lakástakarékpénztárakról szóló törvény alapján lakás-előtakarékossági szerződést kötött és betéte után – melynek lakáscélú felhasználását a közösségbe történő befizetés útján teljesítette – állami támogatásban részesült-e.

(6) *  A tagot megillető állami támogatás kifizetése a központi költségvetés „Lakástámogatások” előirányzat terhére történik.

(7) A Kincstár és a közösség, illetve a szervező közötti elszámolás érdekében a Kincstár az állami támogatás igénylésére, folyósítására és informatikai feldolgozására vonatkozó egységes eljárási rendet útmutatóban szabályozza.

42. § (1) A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére jogosult tagot megillető, a tagsági jogviszony teljes időtartamára eső állami támogatás kifizetése iránti igényt a szervező elektronikusan nyújtja be a közösség nevében a Kincstár felé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus igényt a Kincstár az igény beérkezésétől számított 15 napon belül a szervező felé elektronikus úton visszaigazolja, mely körülményről a szervező a visszaigazolás megérkezését követő 3 napon belül elektronikus levélben értesíti az érintett tagot.

43. § (1) Ha az állami támogatásra jogosult tag a közösséggel fennálló tagsági szerződésének megkötését megelőzően a lakástakarékpénztárakról szóló törvény alapján betéte után állami támogatásban részesült és azt lakáscélú felhasználásként a közösségbe befizette, a Kincstár a tagot megillető állami támogatást a közösségbe befizetett és a szervező által lakáscélú felhasználásként igazolt, államilag támogatott betét összege után a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatás összegével csökkentve fizeti meg a közösség részére.

(2) Az állami támogatás kifizetéséhez szükséges lakáscél igazolásához a tag köteles a szervező részére benyújtani az illetékes ingatlanügyi hatóság által érkeztetett adásvételi szerződés egy eredeti és egy másolati példányát.

44. § A közösség, illetve a szervező kérelmére a tag köteles 8 napon belül igazolni, hogy az általa megvásárolt új lakóingatlanra vonatkozóan a tag tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

45. § (1) *  Amennyiben a tagot megillető állami támogatás kifizetését követően a közösség a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződést a tag nemteljesítése miatt felmondja, 10 ezer forintot elérő vagy meghaladó állami támogatás és járulékai visszafizetése iránti követelést a taggal szemben a szervező – az állam, mint jogosult nevében eljárva – polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint visszakövetelt állami támogatások összegét a szervező köteles havonta egy összegben, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig a 10032000–01034011 Ltp. nem lakás céljára igénybe vett állami támogatás visszafizetése elnevezésű számlára átutalni.

23. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti mintaszabályzatot a Hatóság az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül teszi közzé a honlapján.

(3) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus űrlap helyett a szervező a közösség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet 2016. szeptember 30-ig postai úton is benyújthatja a Hatóságnak.

1. melléklet a 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

Az egyes szabályzatok minimális tartalmi elemei

1. A közösség működési rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazó szabályzat elvárt tartalmi elemei:

1.1. Rögzíteni kell, hogy milyen típusú közösség létrehozását tervezi (pl. regionális közösséget szervez, nagyobb, illetve kisebb értékű ingatlant megszerzők körében toboroz), elvárt annak megtervezése, hogy milyen kockázati faktorokkal bíró tagokat céloz meg a szervező a tagtoborzás során, hogyan kerülnek felmérésre a vállalt kockázatok és ezzel összhangban hogyan kerül biztosításra a tagok részére megelőlegezett tagi befizetés megtérülése, lejárati összhang biztosítása, mindezt a középtávú tervezésre vonatkozó jogszabályi előírás alapján a pénzügyi egyensúly fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettséggel összhangban.

1.2. A közösség számlavezetésére vonatkozó rendelkezéseket, beleértve, hogy milyen hitelintézetnél vezetett milyen számlaszámra kell a befizetéseket teljesíteni, a befizetéseket a közösség nevére nyitott letéti számlán kell kezelni, illetve a közösség értékpapírjait a közösség nevére nyitott értékpapírszámlán kell tartani.

1.3. Az egyéni számlák nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve, hogy a számlán tagonként kell nyilvántartani a tag befizetéseit, a rendkívüli befizetéseket, ezek aktuális és terv szerinti előírt befizetési időpontjait és összegét, a tag részére megelőlegezett tagi befizetés eredeti és befizetésekkel csökkentett aktuális összegét, a késedelmes befizetéseket, illetve a befizetések befektetése után a tagnak járó hozamot, az állami támogatás összegét, a tag által fizetett és fizetendő díjakat, valamint a taggal kötött szerződés összegét és a megelőlegezett befizetés fedezetét.

1.4. Az előtakarékossági befizetések rendjét – a közösség tagjai adott hónapra vonatkozóan milyen módon teljesítik befizetéseiket (pl. készpénz-átutalási megbízás, azonnali beszedési megbízás).

1.5. Feltétlenül indokolt, hogy a közösség rendelkezzen önálló adat és titokvédelmi szabályzattal.

1.6. Részletes szabályozás arra vonatkozóan, hogy a közösség működésének belső ellenőrzését mely szervezeti egység látja el, milyen időközönként kerüljön sor az ellenőrzések elvégzésére, ki a felelős a nyomon követésért.

1.7. Azon információk és tartalmi elemek rögzítése, amelyeket a szervező a szabályzatban meghatározottak szerint meghatározott időintervallumban köteles közzétenni a honlapján, esetlegesen egyéb sajtóorgánumokban.

1.8. A testületi ügyrendek tartalmának meghatározása.

1.9. A belső ellenőrzés működésének részletes szabályozása, ideértve a szervező és a közösség belső ellenőrzési rendszerének működését.

1.10. A közösség tartalékának megképzésére, elhelyezésére és felhasználására vonatkozó részletes szabályozás.

1.11. A közösség szabad pénzeszközeire, valamint a tartalék befektetésére vonatkozó részletes szabályozás, beleértve a hozamok tagok felé történő elszámolásának szabályait is a közösség számviteli politikáját és vonatkozó szabályzatait, továbbá a Hatóság felé történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályozást.

2. A közösségben történő részvételre vonatkozó szabályok szabályzatban rögzítendő elvárt tartalmi elemei:

2.1. A pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó rendelkezések betartása.

2.2. A közösségbe történő belépés és a kilépés feltételeinek részletes szabályozása, a kizárás lehetséges esetei, esetleges jogorvoslat a kizárással szemben.

3. A tag fizetőképességére irányuló felmérés elvégzésének feltételeire vonatkozó szabályozás elvárt tartalmi elemei:

3.1. Annak részletes felsorolása, hogy milyen adatokat és dokumentumokat kell becsatolni fizetőképesség vizsgálatához.

3.2. Leírás arra vonatkozóan, hogy a szervező milyen módon ellenőrzi a tag által benyújtott dokumentumok valódiságát.

3.3. A szervező milyen kritériumok alapján minősíti a tagot és dönt annak fizetőképességéről.

3.4. A döntést ki és milyen hatáskörben (szerződéses összegig) hozhatja meg.

3.5. A döntés felülbírálásának szabályai.

3.6. A döntés rendszeres időközönként történő aktualizálásának szabályai.

4. A befizetések nyilvántartása szabályainak elvárt tartalmi elemei:

4.1. A szervező mely szervezeti egysége felelős a nyilvántartás vezetéséért.

4.2. A tagok számlaegyenlegéről való tájékoztatás részletes szabályainak rögzítése, évente egyszer mikor köteles, illetve a tag milyen feltételekkel kérhet ezen túlmenően tájékoztatást.

5. A közösség által a tagokkal megkötendő szerződések általános szerződési feltételeit külön dokumentumban szükséges rögzíteni.

6. A hiányzó tagi befizetés új lakóingatlan vásárlása érdekében történő megelőlegezése szabályainak elvárt tartalmi elemei:

6.1. A fedezetnyilvántartás, továbbá értékelés rendjére, a független értékbecslésre (az értékbecslők kiválasztására), a fedezetek rendszeres monitoringjára, valamint a zálogbejegyzésre vonatkozó eljárási rend, továbbá beszámítás esetén a tag által hozott ingatlanra vonatkozó értékbecslés szabályai, a beszámítás eljárási rendje.

6.2. A fedezetként felajánlott ingatlanok biztosítottságának monitoringozása, valamint a vagyonbiztosítás és a hitelfedezeti életbiztosítást közösségre való engedményezési követelményének előírásai.

6.3. Az állami támogatás igénylésének és felhasználásának, az állam képviselőjével való elszámolás, illetve az állami támogatásra való jogosultság ellenőrzésének részletes szabályai, az esetleges visszafizetést is beleértve.

6.4. A kintlevőségek és a fedezeti ingatlanok értéke arányának szabályozása (LTV).

7. A tag fizetési késedelme, nemteljesítése esetére szóló rendelkezések szabályozásának elvárt tartalmi elemei:

7.1. Részletes szabályok arra vonatkozóan, hogy a fizetési határidő be nem tartását követően milyen időintervallumon belül milyen formában (írásban, telefonon) történik a felszólítás, a követeléskezelés teljes intervallumát lefedő szabályok a jelzálogjog érvényesítéséig bezárólag.

7.2. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy igénybe vesz-e a szervező teljesítési segédet, behajtással foglalkozó társaságot (annak pontos megnevezése, elérhetősége, képviselője).

7.3. Az inkasszó alkalmazásának feltételei.

7.4. Az átstrukturálás részletes szabályai.

8. A tagok panaszainak kezelésére és a tagok tájékoztatásának rendjére vonatkozó rendelkezések:

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

– a tag nevét, lakcímét,

– a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,

– a tag panaszának részletes leírását, a tag által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,

– a szervező nyilatkozatát a tag panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a tag aláírását,

– a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,

– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.

9. A kiválasztás lebonyolítására vonatkozó részletes szabályok elvárt tartalmi elemei:

A kiválasztás történhet licittel, illetve sorsolással, erre tekintettel a szabályozásnak tartalmaznia kell az arról való rendelkezést, hogy a tagok – akár anonim módon – megismerhetik-e, hogy melyek voltak az adott időszak legnagyobb összegű befizetései.

2. melléklet a 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A szervező tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó részletszabályok

A 14. §-ban hivatkozott nyilvános felhívás tartalmi elemei

1. A felhívás tárgyában utalás arra, hogy mely megnevezésű közösségbe történő belépésre vonatkozik a tagszervezési felhívás.

2. Figyelemfelhívás arra, hogy bármely közösséghez való csatlakozás hosszú távú, anyagi terheket jelentő elköteleződéssel jár, amely döntést a szabályok megismerve, megértve, körültekintően kell meghozni.

3. A szervező következő adatai: a szervező neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlapjának címe, cégjegyzékszáma, MNB engedélyszáma, könyvvizsgáló neve és címe.

4. Megbízható szervező minősítésről szóló tájékoztatás.

5. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a szervező hány közösséget működtet.

6. Jól elkülöníthető tájékoztatás a kibocsátott tagszervezési felhívásban szereplő otthonteremtési közösségről az alábbi adatok feltüntetésével:

6.1. a közösség megnevezése

6.2. a közösség székhelye

6.3. a közösség hatósági nyilvántartásba vételének szabályai

6.4. a közösség tagjává válásának feltételei

7. Tájékoztatás arról, hogy a közösség meghatározott időtartamra jön létre, tájékoztatás a közösség működésének tervezett időtartamáról.

8. Tájékoztatás arról, hogy amennyiben valaki a közösség tagjává kíván válni, úgy előzetes megállapodást kell kötni a szervezővel.

9. Tájékoztatás a jelentkezés határidejéről, megjelölve, hogy a határidő mikor tekinthető teljesítettnek.

10. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy egy személy egy közösségben csak egy érvényes és hatályos szerződéssel rendelkezhet egy időben.

11. Tájékoztatás az otthonteremtési közösség jogi jellegéről ennek keretében:

11.1. kifejezett és egyértelmű tájékoztatás arról, hogy a közösség nem minősül pénzügyi intézménynek, az általa nyújtott szolgáltatás nem minősül hitelezési tevékenységnek,

11.2. kifejezett és egyértelmű tájékoztatás arról, hogy a közösség jogi személyiséggel rendelkező sajátos működésű vagyonösszesség, melynek célja kizárólag saját tagjai részére történő

11.2.1. előtakarékossági befizetések – ideértve a rendszeres befizetéseket és az azon túli rendkívüli előtakarékossági befizetéseket is – szervezése és kezelése,

11.2.2. az időlegesen szabad pénzeszközök befektetése, valamint

11.2.3. új lakóingatlan vásárlása érdekében teljesített kifizetés.

12. Tájékoztatás a közösséggel összefüggő állami támogatás mértékéről és igénybevételének feltételeiről, ezen belül arra vonatkozó kifejezett figyelemfelhívás, hogy a tagot kizárólag abban az esetben illeti meg állami támogatás – az általa az adott megtakarítási évben teljesített befizetéséhez igazodó mértékben – ha a közösség vagyonát kezelő szervező a Törvény rendelkezései alapján megbízható szervezőnek minősül, illetve arról, hogy egy természetes személy csak egy szerződés után jogosult állami támogatásra.

13. Kifejezett és egyértelmű tájékoztatás arról, hogy a tagok közösségbe történő befizetéseire az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítási kötelezettsége nem terjed ki.

14. Tájékoztatás a tagokat terhelő fizetési kötelezettségekről, díjakról, azok mértékéről, összegéről, felszámítási szabályairól, ezen belül különösen részletes tájékoztatás a következőkről:

14.1. a regisztrációs díj összege, rendeltetése, a befizetésére vonatkozó információk, a visszafizetésének esetei és határideje, illetve külön tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy ha a szerződéskötés a tag érdekkörében felmerülő ok miatt hiúsul meg, a tag a regisztrációs díjat elveszíti;

14.2. a szervezési díj összege, illetve számítási módja, mértéke, feltüntetve a rendeltetését, valamint a díjfizetési gyakoriságot is, továbbá a visszafizetésének esetei és határideje;

14.3. az előtakarékossági befizetés rendeltetése, összege, mértéke.

15. Tájékoztatás az új lakóingatlan szerződéses értékének alsó és felső határáról.

16. Figyelemfelhívás arra, hogy az előtakarékossági befizetések után a tag nem jogosult kamatra.

17. Tájékoztatás a közösség működéséről, ezen belül kiemelten annak közérthető bemutatása, hogy milyen módon lehetséges lakáshoz jutni a közösség által. Ezen belül a kiválasztás tervezett módszerének bemutatása során példán keresztül is bemutatandó a kiválasztás legfőbb szabályainak működése, a kiválasztás feltételei, ezen belül kifejezetten bemutatásra kerül a rendkívüli előtakarékossági befizetés kiválasztásra gyakorolt hatása, amennyiben a kiválasztási módok közül a licit módszer alkalmazásra kerül.

18. Tájékoztatás a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésének feltételeiről, a kiválasztott tag kötelezettségeiről.

19. Tájékoztatás arról, hogy egyéb, otthonteremtéssel összefüggő állami támogatások közösségen keresztül történő igénybevételének szabályaira vonatkozóan hol érhető el bővebb tájékoztatás (pl. CSOK, LTP).

20. Tájékoztatás a nem szerződésszerű teljesítés következményeiről a Törvény 25. §-ában foglaltak közérthető bemutatásával.

21. Tájékoztatás a közösséget megillető első ranghelyen fennálló jelzálogjog esetleges következményeiről.

22. Tájékoztatás a közösség tagjainak meghatározott időtartam előtti kilépésére vonatkozó szabályokról, hangsúlyosan bemutatva azt, hogy a befizetésekhez mikor juthat hozzá a közösség kilépő tagja.

23. Tájékoztatás a tagsági jog átruházásával kapcsolatos szabályokról.

24. Tájékoztatás a közösség megszűnésének feltételeiről, külön figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy ha a közösség megszűnésekor a tagnak kielégítetlen követelése marad fenn a közösséggel szemben, a tag e követelése erejéig kártérítési igényt érvényesíthet a szervezővel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a szervező a közösség működése során nem a közösség érdekeinek szem előtt tartásával járt el.

25. Tájékoztatás a szervező által kezdeményezett tagsági jogviszony megszüntetésének következményére való felhívásról.

26. Tájékoztatás a piaci változások lehetséges negatív és pozitív hatásairól.

27. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a közösség és a szervező felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el.

28. Figyelemfelhívás arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank honlapján bővebb információk érhetők el a Nemzeti Otthonteremtő Közösségekre vonatkozó tudnivalókról.