A jogszabály mai napon ( 2021.01.20. ) hatályos állapota.

 

2016. évi CXXI. törvény

az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról * 

1-5. * 

1-5. § * 

6. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

6. § (1)-(5) * 

(6) * 

(7) * 

7. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

7. § (1) * 

(2) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

a)-b) * 

c) * 

lép.

8-9. * 

8-9. § * 

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

10. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11)-(18) * 

(19) * 

(20) * 

(21)-(22) * 

(23) * 

(24) * 

(25)-(26) * 

(27) * 

(28) * 

(29) Az Nytv.

a)-g) * 

h) 29/C. § (2) bekezdés a) pontjában * , a 29/C. § (5) bekezdésében *  és az 52/A. §-ban a „központi szerv” szövegrész helyébe a „nyilvántartást kezelő szerv” szöveg

lép.

(30) Hatályát veszti az Nytv.

a) * 

b)-c) * 

11-12. * 

11-12. § * 

13. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

13. § (1)-(2) * 

(3)-(6) * 

(7) * 

(8) * 

14-18. * 

14-18. § * 

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

19. § (1)-(10) * 

(11) A Szaz. tv.

a) 10/A. § (1) bekezdésében a „szabályozott” szövegrész helyébe a „központi” szöveg, * 

b)-c) * 

lép.

(12) * 

20-24. * 

20-24. § * 

25. * 

25. § * 

26-29. * 

26-29. § * 

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

31. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

31. § (1)-(6) * 

(7) * 

32. * 

32. § * 

33. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

33. § (1) * 

(2) * 

(3)-(6) * 

34-47. * 

34-47. § * 

48. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

48. § (1)-(5) * 

(6) A Ctv.

a)-d) * 

e) * 

lép.

(7) * 

49-56. * 

49-56. § * 

57. * 

57. § * 

58-62. * 

58-62. § * 

63. * 

63. § * 

64-69. * 

64-69. § * 

70. * 

70. § * 

71. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

71. § (1) * 

(2)-(3) * 

72. * 

72. § * 

73. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

73. § (1)-(3) * 

(4) A Kttv.

a) * 

b)-c) * 

lép.

(5) Hatályát veszti a Kttv.

a) * 

b) * 

74-85. * 

74-85. § * 

86. * 

86. § * 

87-89. * 

87-89. § * 

90. * 

90. § * 

90. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

91. § (1)-(9) * 

(10) * 

92. * 

92. § * 

93. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

93. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.)

a) * 

b)-e) * 

lép.

(2) * 

94. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

94. § (1)-(15) * 

(16) * 

(17)-(19) * 

(20)-(22) * 

(23)-(24) * 

(25) Nem lép hatályba az E-ügyintézési tv.

a) 105. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 113. § (7) bekezdése.

95. * 

95. § * 

96. Záró rendelkezések

96. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1-5. §, a 6. § (1)-(5) és (7) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja, a 8. és 9. §, a 10. § (2), (6), (9), (11), (12)-(18), (20), (23), (25)-(26) és (28) bekezdése, (29) bekezdés h) pontja, (30) bekezdés a) pontja, a 11. és 12. §, a 13. § (3)-(6) és (8) bekezdése, a 14-24. §, a 26-29. §, a 30. § (1) és (3) bekezdése, a 31. § (1)-(6) bekezdése, a 32. §, a 33. § (1) és (3)-(6) bekezdése, a 34-47. §, a 48. § (1)-(5) bekezdése, a 48. § (6) bekezdés a)-d) pontja, valamint a 48. § (7) bekezdése, a 49-56. §, az 58-62. §, 64-69. §, a 71. § (2) és (3) bekezdése, 74-85. §, a 87-89. §, 92. §, a 93. § (1) bekezdés b)-e) pontja, a 93. § (2) bekezdése, a 94. § (16) és (20)-(22) bekezdése, a 95. §, valamint az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (3), (4) és (8) bekezdése 2017. január 16-án lép hatályba.

(4) A 73. § (1)-(3) bekezdése, a 73. § (4) bekezdés b) és c) pontja, 73. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a 91. § (1)-(9) bekezdése 2017. május 1-jén lép hatályba.

(5) A 72. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

97. § E törvény

a) 68. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,

b) 80. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

98. § (1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 10. § (21) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi CXXI. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére