Hatály: közlönyállapot (2016.VI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Címer Bizottságról

A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Bizottság feladata

1. § (1) A Kormány a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság feladata a helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) címereinek tervezett és már meglévő címereiről (a továbbiakban: önkormányzati címer) címertani szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint javaslatok megfogalmazása a címerek címertani hagyományoknak megfelelő kialakítására.

2. A Bizottság tagjai, szervezete, működése és eljárásrendje

2. § A Bizottságnak öt állandó tagja van.

3. § (1) A Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese.

(2) A Bizottság állandó tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy az általa kijelölt állami vezető.

(3) A Bizottság elnöke felkéri a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatóját, hogy állandó tagként vegyen részt a Bizottság munkájában vagy jelölje ki a képviseletében eljáró tagot.

(4) A Bizottság további állandó tagja a Bizottság elnökének felkérése alapján

a) a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke vagy az általa kijelölt tag, és

b) a címertan területén elismert heraldikai szakértő.

4. § A Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek és a Bizottság tagjaként végzett feladatellátással összefüggésben költségtérítés elszámolására nem jogosultak.

5. § A bizottsági tagság megszűnik

a) a 3. § (2), (3) bekezdése, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés esetében lemondással és a kijelölés visszavonásával,

b) a 3. § (4) bekezdés b) pont esetében lemondással és a megbízás visszavonásával.

6. § A Bizottság működési feltételeit, valamint a titkársági feladatok ellátását a Miniszterelnökség biztosítja.

7. § A Bizottság működési rendjét meghatározó ügyrendjét maga állapítja meg.

8. § A Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze.

9. § A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag – köztük az elnök – jelen van.

10. § (1) A Bizottság az önkormányzat felkérése alapján az önkormányzati címerről vagy címer tervezetéről a véleményét – az ügyrendjében meghatározott döntés-előkészítést követően – állásfoglalásként adja ki.

(2) A Bizottság a döntés-előkészítés során szakértőt vehet igénybe, valamint a címerről vagy címer-tervezetről további tájékoztatást kérhet.

(3) A Bizottság a véleményét tartalmazó állásfoglalásában a címer vagy címer-tervezet értékelése mellett javaslatokat fogalmazhat meg az önkormányzat részére.

(4) A Bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A Bizottság az állásfoglalását kilencven napon belül alakítja ki és arról tájékoztatja az önkormányzatot.

11. § Ki van zárva a döntéshozatalból a Bizottság tagja, ha a címer megalkotása, módosítása során az eredeti tervek elkészítésében részt vett.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § A miniszterelnök általános helyettese a rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül felkéri a Bizottság tagjait és a rendelet hatálybalépését követő negyvenöt napon belül összehívja a Bizottság alakuló ülését.