Hatály: közlönyállapot (2016.VII.1.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), d), g), k), l), r), x) és zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 79. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím és a 7. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. és a 17. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 14. alcím, valamint a 8. és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló

2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.vhr.) 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

d) számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (1)-(4) bekezdésében, baleseti táppénz esetén az Ebtv. 55. § (7) bekezdésében meghatározott időszak azon naptári napjai, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet vallottak be, amely időszak legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről a bevallás benyújtásra került,”

2. § Az Ebtv.vhr. 1. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5) és (7) bekezdésében, 39/B. § (1a) bekezdésében, 50. § (1)-(5) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában, 63. § (1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 70. § (4) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (4) és (5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és a kormányhivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. § (11) bekezdésében, 70. § (1) bekezdés a) pontjában, 70. § (3) bekezdésében, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

3. § (1) Az Ebtv.vhr. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Ebtv. 22. §-ának alkalmazásában a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és gondozását nyújtó intézménnyel azonos elbírálás alá esik.”

(2) Az Ebtv.vhr. 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A kormányhivatal a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés leigazolásával ellátott utazási utalvány együttes benyújtása alapján, a kérelmező részére járó viteldíj árát utólag megtéríti. Az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés napjától eltérő dátumról szóló menetjegyet abban az esetben lehet megtéríteni, ha az utazás az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőző vagy azt követő napon történt.”

4. § Az Ebtv.vhr. 11/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak tekintetében csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni.”

5. § Az Ebtv.vhr. 11/C. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az OEP a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzését, az eljárást megszüntető végzését, továbbá a határozatát közli a beavatkozást elvégző egészségügyi szolgáltatóval és - ha ismert - a kezelőorvossal.

(4) A biztosított által fizetendő térítési díj átvállalására kizárólag az OEP egyedi méltányossági határozata alapján kerülhet sor az abban foglalt feltételek teljesülése esetén. Az átvállalt térítési díj összegét az OEP a beavatkozás elvégzése után, a kórházi zárójelentés, ambuláns lap, kórtörténeti összefoglaló vagy az engedélyezett ellátás jellegéből adódóan szükséges egyéb dokumentum, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra került anyag, eszköz költségét igazoló számla - szolgáltató által történő - megküldését követően utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére. A számlának tartalmaznia kell a biztosított nevét, TAJ-át, valamint a beavatkozás időpontját és az azt végző orvos aláírását, pecsétjét.”

6. § Az Ebtv.vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének megtérítésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a külföldi számlát vagy ennek másolatát, a számla hiteles fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá ha a számlából nem állapítható meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását.”

7. § Az Ebtv.vhr. 12/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az (1) és (8) bekezdésében foglalt azon személyek - ide nem értve a Tbj. 5. §-a szerint biztosított személyeket -, akik a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal, kötelesek a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy hatósági igazolást csatolni a biztosítási időszakról. Ha az igazolás becsatolására nem kerül sor, a TAJ nem állítható ki addig, amíg azt a magyar egészségbiztosítási szerv az igénylő által megadott másik tagállami illetékes hatóságtól be nem szerzi.”

8. § (1) Az Ebtv.vhr. 12/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személynek az ellenőrzés eredménye alapján az OEP nyilvántartása szerint érvényes a TAJ-a, azonban rendezetlen a jogviszonya, akkor az ellenőrzést végző szolgáltató az OEP honlapjáról letölthető értesítést átadja az érintett személynek.”

(2) Az Ebtv.vhr. 12/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti az érvényes TAJ-jal rendelkező személyek esetében.”

9. § (1) Az Ebtv.vhr. 28. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén méltányosságból folyósított táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak.”

(2) Az Ebtv.vhr. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával.”

10. § Az Ebtv.vhr. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § Az Ebtv. 47. § (3) bekezdése szerinti esetben a táppénzfolyósítás megszüntetéséről a táppénzfolyósító szerv intézkedik a szakértő főorvosnak, valamint a felülvéleményező főorvosnak a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti vizsgálatot követő javaslatára.”

11. § Az Ebtv.vhr. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatás keretében végzett munka közben elszenvedett baleset.”

12. § Az Ebtv.vhr. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP ellenőrzi.”

13. § Az Ebtv.vhr. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A baleset üzemiségét megállapító kormányhivatal vagy társadalombiztosítási kifizetőhely a kezelőorvostól beérkező, a baleset üzemiségével összefüggő ellátásokról kiállított igazolást a baleset üzemiségének elismeréséről szóló határozattal együtt az igazolás beérkezését követő 8 napon belül megküldi a biztosított lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal részére, amely 8 napon belül kezdeményezi a biztosított által megfizetett térítési díjak OEP általi visszafizetését.”

14. § Az Ebtv.vhr. 49. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ebtv. 70. §)

a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án alapuló megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kiadására a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerinti kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP,”

(illetékes.)

15. § Az Ebtv.vhr.

a) 11/D. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „támogatásba be nem fogadott” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető” szöveg,

b) 42. § (2) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „8 napon belül” szöveg,

c) 47. § (2) bekezdésében az „az OEP-nek” szövegrész helyébe az „a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az Ebtv.vhr.

a) 39. § (1) és (1a) bekezdése,

b) 47. § (3) bekezdése.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A szolgáltató a finanszírozó által formailag és tartalmilag hibátlannak talált teljesítményjelentésére vonatkozó javított elszámolási igényét - javító jelentésként - legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.

(2) A szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét - pótjelentésként - legfeljebb a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.

(3) A finanszírozó által megküldött hibalista szerint tartalmilag vagy formailag hibásnak vagy hiányosnak talált teljesítményjelentésre vonatkozóan a szolgáltató a korrekciós jelentést a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 5. munkanapjáig küldheti meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hibalista akkor küldhető, ha

a) a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő adatai vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem felelnek meg a jogszabályokban, továbbá a kitöltési útmutatóban foglalt előírásoknak, illetve a jelentett adatok a kötelezően jelentendő adatok nem teljes körét tartalmazzák,

b) a fekvőbeteg-szakellátást igénybe vevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek, kivéve krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatokat, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálatát, a dialízis ellátásokat, továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti ellátásokat.

(5) Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás esetében egy elrendelő lap alapján végzett teljes ellátási időszak hibásnak minősül, ha azonos időszak alatt fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele is jelentésre kerül.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti átfedés hiba korrekciója a teljesítés hónapját követő ötödik hónap 5. munkanapjáig is megküldhető. Ha az átfedés korrekciójára az első elszámoló által, az átfedésekről készített és az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az előírt határidőig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet másként szabályozza.

(7) A finanszírozó által megküldött hibalistán szereplő esetek csak a hibajavítást, illetve a hiány pótlását követően kerülhetnek elszámolásra. Az elszámolás a hibákat kijavító tételek megküldése után, az általános szabályok szerint történik azzal, hogy a már korábban elszámolt tételt módosító javításoknál csak különbözetet lehet elszámolni.

(8) Az (1)-(3) és a (6) bekezdés szerinti ellátások finanszírozása az ellátás elszámolásakor érvényben lévő díj szerint történik.

(9) Ha a szolgáltató a teljesítményét nem számolta el határidőre, az OEP évente legfeljebb két ízben - utólagos elszámolás mellett - előleget folyósít a szolgáltató kérelmére, amelynek összege legfeljebb a tárgyévet megelőző évi teljesítménydíj egyhavi átlagának egyharmada lehet.”

18. § A Kr. 28/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egészségügyi szolgáltató akkor is jogosult az R. 16. számú melléklete szerinti díjazásra, ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti telephelyen működő osztály kapacitását olyan telephelyre csoportosítja át, amely az R. 16. számú melléklete szerinti díjazásban nem részesült.”

19. § (1) A Kr. 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 20. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 28. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

20. § A Kr.

a) 22. § (4) bekezdés d) pontjában a „Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg,

b) 28. § (1a) bekezdésében az „ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti teljesítményt” szövegrész helyébe az „ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja, valamint a 29/B. § (2) bekezdése szerinti teljesítményt” szöveg,

c) 28. § (2) bekezdésében az „A 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti járóbeteg-szakellátási” szövegrész helyébe az „A 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti, valamint a 29/B. § (2) bekezdése szerinti járóbeteg-szakellátási” szöveg,

d) 28/C. § (3) bekezdésében az „a 2015. április 1-jén” szövegrész helyébe az „a várólista csökkentési program kezdő időpontjában” szöveg, az „alkalmazni, figyelembe véve a 29/B. § (3) bekezdése szerint megállapított elkülönített többletkereteket” szövegrész helyébe az „alkalmazni” szöveg,

e) 28/C. § (4) bekezdésében az „a 2015. április 1-jén” szövegrész helyébe az „a várólista csökkentési program kezdő időpontjában” szöveg,

f) 28/C. § (7) bekezdésében az „A (2)-(6)” szövegrész helyébe az „A (2)-(4) és (6)” szöveg, az „és elszámolt súlyszámösszegét a 2014. november 1. és 2015. október 31. közötti időszakban is teljesítette” szövegrész helyébe az „és elszámolt súlyszámot az adott várólista csökkentési programmal érintett tárgyidőszaki finanszírozási év kezdetétől a finanszírozási év végéig terjedő időszakban is teljesítette” szöveg,

g) 29/B. § (2) bekezdésében az „ellátásokra - ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott „Laboratóriumi ellátás” előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat - elkülönített többletkeretet kell biztosítani, melyet” szövegrész helyébe az „ellátásokat - ide nem értve az 5. számú mellékletben meghatározott „Laboratóriumi ellátás” előirányzat terhére elszámolható beavatkozásokat -” szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a Kr.

a) 28/C. § (5) bekezdése,

b) 29/B. § (3)-(8) bekezdése.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal”

(jogosult.)

23. § A Műkr. a 12/D. §-át követően a következő alcímmel, valamint 12/E. és 12/F. §-sal egészül ki:

Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele

12/E. § (1) Az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló személy vagy szervezet (a továbbiakban: szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó) teszi meg. Ha a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.

(2) A szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján kerülhet sor. E megbízási szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.

(3) A szabadfoglalkozású jogviszony keretében végzett tevékenység bejelentését a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni.

(4) A bejelentésben fel kell tüntetni

a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) a szabadfoglalkozású tevékenységgel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) járóbeteg-szakellátásban a tevékenységvégzés idejét,

f) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nevét, természetes személyazonosító adatait, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét,

g) a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó KSH törzsszámát (új egyéni vállalkozás kivételével).

(5) A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti megbízási szerződést.

(6) A bejelentést követően az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be

a) szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó vonatkozásában a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság igazolását központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján,

b) szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján.

(7) A szabadfoglalkozású tevékenységvégzés tényét a (3) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.

(8) A bejelentés nyilvántartásba vételéről a (7) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv értesítést küld a bejelentő szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó részére.

(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés szerinti adatokat és a megbízási szerződést megvizsgálja. Ha a bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg a szabadfoglalkozású jogviszony keretében történő tevékenységvégzésre vonatkozó szabályoknak, az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó nyilvántartásba vételét elutasítja.

(10) A (9) bekezdés szerinti határozatot közölni kell

a) a szabadfoglalkozású tevékenységet bejelentővel,

b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltatóval és

c) közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

12/F. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó bejelenti a tevékenységének megszüntetését,

b) a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, vagy

c) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót

ca) törölték az orvosok vagy az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartásából,

cb) a szakmai kamarából jogerős határozattal kizárták, vagy

cc) a jogszabály szerinti eljárásban a munkaköri egészségi alkalmasság elbírálásának során az egészségügyi tevékenység végzésétől eltiltották.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót az őt igénybe vevő szolgáltató érintett szervezeti egységei vonatkozásában törli a hatósági nyilvántartásból, ha

a) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő egészségügyi szolgáltató bejelentése szerint a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozóval kötött megbízási szerződés megszűnt, vagy

b) a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő egészségügyi szolgáltató vagy annak a tevékenységgel érintett szervezeti egysége megszűnik.

(3) A hatósági nyilvántartásból történő törlésről a törlés időpontjában a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A hatósági nyilvántartásból történő törlésről az egészségügyi államigazgatási szerv a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozót értesíti.”

24. § (1) A Műkr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egészségügyi szolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok közül

a) a rendelési vagy rendelkezésre állási időt, illetve annak változását, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét, illetve annak változását,

b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott adatait és az azokban bekövetkezett változást,

c) egészségügyi alapellátás esetén a helyettesítő személyeket és a helyettesítés helyét, továbbá ezen adatok változását

bejelenti az a) és a c) pont esetén a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek, a b) pont esetén az OTH-nak.”

(2) A Műkr. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A hibás adatközlést az egészségügyi szolgáltató haladéktalanul kijavítja.”

(3) A Műkr. 14. §-a a következő (4)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti jelentéseket elektronikusan, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal elektronikus humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszere útján kell megtenni. Az első bejelentést követően az egészségügyi szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást jelenti. A bejelentés a következő módszerekkel tehető meg:

a) az internetalapú űrlap manuális kitöltésével, vagy

b) az internetalapú űrlap kitöltéséhez szükséges adatoknak az egészségügyi szolgáltató saját elektronikus nyilvántartásából informatikai eszközök segítségével történő automatikus beküldésével az Országos Tisztifőorvosi Hivatal humán erőforrás nyilvántartó informatikai rendszerébe.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott módon köteles a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatásnak eleget tenni

a) a 30 fő feletti egészségügyi dolgozót foglalkoztató,

aa) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

ab) közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, ideértve a diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatót is,

b) az Országos Mentőszolgálat, és

c) az Országos Vérellátó Szolgálat.

(6) A jelentések online továbbításához szükséges formai követelményeket, a jelentés módjának technikai leírását - beleértve az adatszerkezetet, a rekordképeket és az adatmezők részletes definícióját -, valamint a felhasználói kézikönyveket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az internetes honlapján teszi közzé.

(7) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal informatikai rendszerében országos nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatók által bejelentett humán erőforrás adatokról.

(8) A nyilvántartások, illetve jelentések pontossága és megbízhatósága érdekében az egészségügyi szolgáltató az Országos Tisztifőorvosi Hivatal felhívására közölni köteles az általa bejelentett humán erőforrás adatokkal összefüggésben rendelkezésére álló adatot.

(9) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tudomására jutott, írásban dokumentált adatok alapján hivatalból helyesbíti a tévesen megküldött adatokat.”

25. § A Műkr.

a) 14. § (2a) bekezdésében a „kizárólag a változott adatok” szövegrész helyébe az „a változott adatok” szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti a Műkr. 10. § (1) bekezdése.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

27. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17/B. § (1) Az OVSZK 2016. szeptember 1-jén átadja az általa működtetett PET/CT várólista és nyilvántartás adatait a PET/CT várólistát 2017. január 1-jétől működtető Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére azzal, hogy

a) ha a PET/CT várólistára felvételt 2017. január 1-jét megelőzően kezdeményezték, az adott eset tekintetében az OVSZK jár el várólistát vezető szervként,

b) az a) pont hatálya alá tartozó esetek tárgyában legkésőbb 2017. január 15-éig meg kell hozni a döntést a várólistára felvételről és erre irányuló döntés esetén gondoskodni kell a várólistára felvételről,

c) az OVSZK a PET/CT várólista és nyilvántartás 2016. szeptember 1-jét követően keletkezett adatait folyamatosan továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére, azzal hogy 2017. január 31-éig valamennyi adatot át kell adni.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben 2016. december 31-ét követően a 12. §-nak és a 4. számú mellékletnek a 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.”

28. § A Vr. 3. számú melléklet A) rész 4. pontjában, valamint 4. számú melléklet A) rész 4. pontjában és B) részében a „Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum” szövegrész helyébe a „Debreceni Egyetem Klinikai Központ” szöveg lép.

5. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2006. Korm. r.) 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés tartalma és az összes körülmény értékelése alapján dönt a mentés szükségességéről és megteszi a mentésről szóló miniszteri rendeletben meghatározott intézkedéseket.

(5) Az orvos nélküli mentőegység - a mentésirányítást ellátó személlyel közreműködve - a mentésről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint felméri a beteg állapotát, és ezt követően intézkedik a beteg megfelelő ellátásáról.”

30. § (1) A 322/2006. Korm. r. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi vagy legrövidebb időn belül elérhető - az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján ügyeleti feladatot ellátó - gyógyintézetbe kell szállítani.”

(2) A 322/2006. Korm. r. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Mentőszolgálat - a mentési feladatok elsődlegessége figyelembevételével - betegszállítási feladatokat is elláthat, továbbá központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában is közreműködhet.”

(3) A 322/2006. Korm. r. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Mentőszolgálat mentőjárműveit mentésre, rendezvények egészségügyi biztosítására, mozgóőrségre, helyszínbiztosításra, külföldi beteg- és szervszállításra, továbbá külföldi és belföldi szervátültetéssel kapcsolatos sürgős szállításra lehet igénybe venni. A Mentőszolgálat betegszállító járműveit belföldi betegszállításra lehet igénybe venni. A Mentőszolgálat főigazgatója vagy az általa megbízott személy rendkívül indokolt esetben a mentő és a betegszállító járművek más célú igénybevételét is engedélyezheti.”

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2016. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Tv. 7. § (7) bekezdése szerinti eljárás során az OEP a megkereséstől számított tizenöt napon belül küldi meg a 8/A. § szerint megállapítható kapacitásmennyiséget is tartalmazó véleményét az OTH részére.”

32. § Az Eftv. vhr. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

33. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pályázat kiírása nélkül is betölthető az a munkakör,

a) amelyre az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésről szóló miniszteri rendelet alapján rendszerbevételi eljárás lefolytatására kerül sor,

b) amelyet az 1. melléklet alapján „A”-„D” fizetési osztályba történő besorolással lehet betölteni.”

8. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kutatás R.) 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a kutatási terv lényeges módosítása a 7. §-ban felsoroltakat is érinti, az etikai bizottság a módosított vizsgálati terv tekintetében is külön szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

35. § A Kutatás R. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Beavatkozással nem járó vizsgálatot végezni)

a) a 16. § a) pontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében

aa) az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető beavatkozással nem járó vizsgálat esetében az ETT HRB szakmai etikai szakhatósági állásfoglalása alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: OTH) engedélyének,

ab) minden más esetben az ETT TUKEB szakmai-etikai engedélyének

birtokában lehet;”

36. § (1) A Kutatás R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 16. § a) pontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében a megbízó az engedély iránti kérelmet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint nyújtja be a 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben az OTH-hoz, a 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetben az ETT TUKEB-hez.”

(2) A Kutatás R. 18. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az engedély iránti kérelem elbírálása során az OTH értékeli, hogy a beadott kérelem tárgyául szolgáló vizsgálat valóban beavatkozással nem járó vizsgálat-e.

(1b) Az (1a) bekezdés alapján benyújtott kérelem elbírálásakor az OTH az ETT HRB szakhatósági állásfoglalását kéri a következő kérdésekben:

a) a tervezett vizsgálat érdemi, szakmai tudományos kérdésfelvetéseket tartalmaz-e és módszerei alkalmasak-e ezek megválaszolására,

b) a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat, valamint a toborzás tervezett szövege megfelel-e az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.”

37. § A Kutatás R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § A 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az OTH, a 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az ETT TUKEB, a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az ENKK, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI a vizsgálat időtartama alatt folyamatosan ellenőrzi, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálatot a szakmai szabályoknak megfelelően, az engedélyben és a vizsgálati tervben foglaltaknak megfelelően végzik-e.”

38. § A Kutatás R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a beavatkozással nem járó vizsgálat folytatása nem felel meg az engedélyben, a vizsgálati tervben, illetve az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételeknek, a 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az OTH, a 17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában említett vizsgálatok és kutatások esetében az ETT TUKEB, a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az ENKK, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI a beavatkozással nem járó vizsgálatot haladéktalanul felfüggeszti vagy megszünteti.”

39. § A Kutatás R. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a vizsgálati terv lényeges módosítása a 24. § (1) bekezdésében felsoroltakat is érinti, a módosított vizsgálati terv tekintetében az etikai bizottság szakhatósági állásfoglalást ad ki.”

40. § A Kutatás R. 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a vizsgálati terv lényeges módosítása a 33. § (4) bekezdésében felsoroltakat is érinti, a módosított vizsgálati terv tekintetében a szakhatóság állásfoglalást ad ki.”

41. § A Kutatás R.

a) 18. § (2) bekezdésében a „16. § a) pontjában” szövegrész helyébe a „17. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában” szöveg,

b) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „ETT TUKEB-nél” szövegrész helyébe az „engedélyezőnél” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „az ETT TUKEB” szövegrészek helyébe az „az OTH, az ETT TUKEB” szöveg

lép.

9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁNTSZ r.) 15. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti feladat ellátására az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki.”

43. § Az ÁNTSZ r. 8. alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § A Kormány népegészségügyi szervként az OGYÉI-t, az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet jelöli ki a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. § 19. pontjában meghatározott feladat ellátására.”

44. § Az ÁNTSZ r.

a) 15. § (3) bekezdésében az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet” szövegrész helyébe az „OGYÉI-t” szöveg,

b) 25/A. § (3) bekezdésében az „Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)” szövegrész helyébe az „OGYÉI” szöveg

lép.

10. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésében az „átadja a házi gyermekorvosnak” szövegrész helyébe az „átadja a házi gyermekorvosnak, valamint elektronikus úton megküldi a védőnőnek” szöveg lép.

11. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

46. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 29/2012. Korm. rendelet) a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 3. melléklet 28. pontjában foglaltakat a 2016. június 30-át követően létrejött közszolgálati jogviszonyra kell alkalmazni.”

47. § A 29/2012. Korm. rendelet 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

12. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

48. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kábszer. R.) 1. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„36. kifejtetlen máktok: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § f) pontja szerinti fogalom.”

49. § A Kábszer. R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ENKK a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül - visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki. Az ENKK a nyilvántartásba vételről a rendőrséget és a földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendők. A kannabisz kizárólag más tevékenységi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendő.”

50. § A Kábszer. R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal, valamint a D) jegyzéken szereplő anyagokkal kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy eseti kutatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.”

51. § (1) A Kábszer. R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag gyártására, beszerzésére, raktározására, tartására, átadására, használatára és a velük kapcsolatos oktatásra, kutatásra, elemzésre bűnüldöző, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, ipari mák termesztéstechnológiai kutatásával, nemesítésével, fajtakísérleteinek beállításával, kísérleti termesztésével, tudományos célú termesztésével és termeltetésével, vetőmagja előállításával, genetikai alapanyagainak tárolásával, továbbá kender genetikai alapanyagainak tárolásával foglalkozó szervezetek, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére adható.”

(2) A Kábszer. R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az ENKK az engedély megadásával az (1) bekezdés vonatkozásában kábítószerért felelős személyt, a (2) bekezdés vonatkozásában kábítószer-felelőst és kábítószer-felelős helyettest jelöl ki.”

52. § A Kábszer. R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.”

53. § A Kábszer. R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok, a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, a P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.”

54. § (1) A Kábszer. R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és az állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos a tevékenysége során használt, a K1, K2, illetve a P1, P2 jegyzéken szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok és készítmények, a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok, illetve a P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek, valamint az új pszichoaktív anyagok selejtezését folyamatosan végzi.”

(2) A Kábszer. R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagokat és készítményeket égetéssel kell megsemmisíteni. Az átadásra fel nem kínált, és az át nem vett mákszalma-maradványt égetéssel vagy talajba forgatással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést - a nyomozó hatóság birtokába került, vagy a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok vagy készítmények kivételével - az ENKK engedélyezi.”

(3) A Kábszer. R. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A P4 jegyzék 14. sorában szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.”

55. § A Kábszer. R. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

56. § A Kábszer. R.

a) 1. § 3., 9., 16. és 27. pontjában a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében az „export, import, illetve transzfer” szövegrész helyébe a „továbbhasznosítás” szöveg,

c) 10. §-ában a „február 28-ig” szövegrész helyébe a „január 15-éig” szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti a Kábszer. R. 8. § (2) bekezdése.

13. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 212/2013. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egy hitelcéllal érintett gyógyszertár esetében legfeljebb három gyógyszerésznek nyújtható kamattámogatás mellett folyósított kedvezményes hitel vagy kölcsön.”

(2) A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás olyan kedvezményes hitel- vagy kölcsönszerződéshez vehető igénybe, amelynek összege ügyfelenként)

ab) az adott hitelfelvétel során az üzleti terv és a bankári biztosítékok alapján a pénzügyi intézmény belső szabályzatai szerint kalkulált, és az 5. § (3) bekezdése figyelembe vételével nyújtható hitelösszeg, azzal, hogy az nem haladhatja meg a 150 millió forintot,”

(3) A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kedvezményes hitelhez vagy kölcsönhöz nyújtott kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében felvett hitel vagy kölcsön ügyleti kamatának 1,5%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 4,5%.”

59. § A 212/2013. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kedvezményes hitelhez vagy kölcsönhöz nyújtott kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében felvett hitel vagy kölcsön ügyleti kamatának 3%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 3,7%.”

60. § (1) A 212/2013. Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)

a) tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban annak érdekében, hogy a Gyftv. 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétel az 50%-ot el nem érő gyógyszerészi tulajdoni hányad esetén, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező más gyógyszerészek tulajdoni hányadával együttesen legalább 50% tulajdoni arányt meghaladóan teljesüljön;”

(2) A 212/2013. Korm. rendelet 3. § e) pontja a következő ee) alponttal egészül ki:

(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki csatolja a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságnak a legfőbb szerve ülésének jegyzőkönyvében rögzített döntéséről készült másolatot a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról, amely döntés legalább a következőket tartalmazza:)

ee) a hitelt felvenni kívánó gyógyszerész által szerezni kívánt, százalékban kifejezett tulajdoni hányadot;”

61. § A 212/2013. Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki)

a) tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti, a nem gyógyszerészi tulajdonban lévő tulajdoni hányad megvásárlásához érvényesített elővásárlási jog gyakorlásával;”

62. § A 212/2013. Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A gyógyszerész részére nyújtható hitelösszeg meghatározását megelőzően a pénzügyi intézmény megvizsgálja a benyújtott üzleti terv alapján a hitelösszeg megalapozottságát.”

63. § A 212/2013. Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

„13. § A Patika Hitelprogramban részt vevő gyógyszerész kérelmére az e rendelet alapján 2013. július 1-je és 2016. július 1-je között a Patika Hitelprogram keretében létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozásának az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított feltételekkel történő kiváltására a hitelt folyósító pénzügyi intézmény - az MFB Zrt. és a támogatást nyújtó szerv egyetértésével - a kérelmezővel új szerződést köthet, feltéve, hogy a hitelszerződésben foglalt feltételeket a hitel felvevője a hitelszerződés megkötése óta maradéktalanul teljesítette.”

64. § Hatályát veszti a 212/2013. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése és 4. melléklete.

14. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás a tárgyévet megelőző év szeptember hónaptól a tárgyév augusztus hónapjáig tartó időszakra a tárgyév szeptember 30-áig esedékes.”

(2) A 256/2013. Korm. rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az OEP a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (7) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően esedékes támogatási összegből levonja.”

66. § A 256/2013. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 254. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2016. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2015. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2015. december 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződése alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2016. július 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).

(3) Az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.”

67. § (1) A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A 256/2013. Korm. rendelet 5. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

15. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

68. § Hatályát veszti a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) és (3) bekezdése,

b) 12. § (2) bekezdése,

c) 14. § (3) bekezdése, valamint

d) 20. § (2) és (3) bekezdése.

16. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

69. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „az eredeti külföldi számlát” szövegrész helyébe az „a külföldi számlát vagy ennek másolatát” szöveg lép.

17. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

70. § (1) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 27/2015. Korm. r.) 5. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Az ÁEEK a 4. § szerinti intézmények vonatkozásában)

m) jogosult

ma) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/D. §-ában foglalt tartalommal a munkáltató által adott írásbeli meghatalmazás alapján, a munkáltató helyett és nevében kollektív szerződés megkötésére,

mb) az ma) alpont alapján kötött kollektív szerződést a munkáltatók által adott írásbeli meghatalmazás alapján helyettük és nevükben felmondani.”

(2) A 27/2015. Korm. r. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ÁEEK által kötött kollektív szerződés hatálya a meghatalmazást adó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra terjed ki és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 276. § (5) bekezdése szerint több munkáltatós kollektív szerződésnek minősül az egészségügyi ágazatban. A meghatalmazást adó munkáltató a kollektív szerződést magára kiterjedő hatállyal az Mt. 280. §-a szerint mondhatja fel.”

18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 162/2015. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jelölt a szakképzés képzési idejének egy részét a külső képzőhelyen vagy a munkáltatótól eltérő egészségügyi szolgáltatónál a háziorvostan szakképzés kivételével akkor töltheti, ha az elsődleges képzőhely az adott szakgyakorlati elem teljesítésére nincs akkreditálva.”

(2) A 162/2015. Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A háziorvostan szakképzésben részt vevő rezidens azon gyakorlati elemeket, amelyekre az egyetem akkreditált, az egyetemtől eltérő képzőhelyen az egyetem engedélyével abban az esetben töltheti, ha lakóhelyére vagy tartózkodási helyére figyelemmel a szakképzés egyes elemeinek letöltése más akkreditált egészségügyi szolgáltatónál számára kedvezőbb.”

72. § A 162/2015. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévet követő évre vonatkozó, a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti keretszámok 85%-ára, valamint a 17. § (2) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti keretszámokra az ENKK elnöke minden év november 15-éig teszi közzé a pályázati felhívását.”

73. § A 162/2015. Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A hiányszakmás ösztöndíjra az a rezidens nyújthat be pályázatot, aki a szakképzését az ösztöndíj meghirdetésének évében a 17. § (4) bekezdése szerinti hiányszakmában kezdte meg, vagy hiányszakmára szakot, illetve egészségügyi szolgáltatót váltott.”

74. § (1) A 162/2015. Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben foglalt ötéves jogosultsági időtartam szüneteltethető

a) a szülési szabadság, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás időtartamára, ha a jogosult nem végez ezen időtartam alatt egészségügyi tevékenységet,

b) a betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartamára, és

c) az egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartamára.”

(2) A 162/2015. Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás összege szakorvosonként havi bruttó 151 000 forint. A támogatás biztosítása érdekében igényelhető költségvetési forrás kifizetésére a számított munkáltatói járulékot és szociális hozzájárulási adót is magába foglalva kerül sor. A tárgyhónapban ténylegesen munkában töltött napok számától függetlenül -a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a támogatás teljes összegben megilleti a foglalkoztatottat, ha a tárgyhónap első munkanapján foglalkoztatásban áll. A támogatás utalványozása azon egészségügyi szolgáltató részére történik, ahol a jogosult a tárgyhónap első munkanapján foglalkoztatásban áll.”

75. § (1) A 162/2015. Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott igénybejelentés alapján az OEP az egészségügyi szolgáltató részére folyósítandó támogatási összeget

a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei egészségügyi szolgáltatói foglalkoztatási adatok alapján,

b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 29-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év július 1-jei egészségügyi szolgáltatói foglalkoztatási adatok alapján

állapítja meg, azzal, hogy az igénybejelentési időszakok között az OEP korrekciós lehetőséget biztosíthat a foglalkoztató egészségügyi szolgáltató részére a jogosultak adataiban időközben bekövetkezett változások érvényesítésére.”

(2) A 162/2015. Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a tárgyév január hónapjától a tárgyév december hónapjáig tartó időszakra kifizetett támogatási összegekkel a tárgyévet követő február 15-éig a 2. melléklet szerinti tartalommal elszámol az OEP felé.”

(3) A 162/2015. Korm. rendelet 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató jogosulatlanul vette igénybe vagy használta fel a kiutalt támogatási összeget, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a tárgyhónapot követő hónapban esedékes támogatási összegből levonja.”

76. § A 162/2015. Korm. rendelet 23. alcíme a következő 35/B. és 35/C. §-al egészül ki:

„35/B. § A szakképzést a Kr.1. alapján megkezdő személyek esetében a Kr.1. szerinti hiányszakmás támogatásokra való jogosultságot a szakképzés megkezdésének évében kihirdetett hiányszakmák határozzák meg a képzés teljes időtartamára. Szakváltás esetén a hiányszakmás támogatásra való jogosultság felülvizsgálatra kerül a szakváltás évében kihirdetett hiányszakmák figyelembevételével.

35/C. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 22. §-ban foglaltakat az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésüket 2016. június 30-át követően megkezdőkre kell alkalmazni.

(2) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 22. §-ban foglalt juttatás visszafizetési kötelezettségtől eltérően a szakképzésüket 2015. július 1-je és 2016. június 30-a között megkezdők a 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti juttatás visszafizetésére kötelesek.”

77. § A 162/2015. Korm. rendelet

a) 2. § 2. pontjában az „ideértve az egyetemeket is” szövegrész helyébe az „ideértve az egyetemeket és az igazságügyi orvostan szakképzést biztosító szolgáltatókat is” szöveg,

b) 15. § (2) bekezdésében a „január 31-éig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg,

c) 18. § (3a) bekezdésében a „jogosult” szövegrész helyébe a „ , valamint az igazságügyi szakképzést biztosító képzőhely jogosult” szöveg,

d) 18. § (7) bekezdésében a „szeptember 30-áig” szövegrész helyébe a „szeptember 15-éig” szöveg,

e) 22. §-ában a „12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti” szövegrész helyébe a „12. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bb) alpontja szerinti” szöveg,

f) 28. § (7) bekezdésében a „nem teljesíti vagy” szövegrész helyébe a „nem teljesíti vagy ha a 22. §-ban meghatározott feltételek megállapítására kerül sor, továbbá ha” szöveg

lép.

19. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása

78. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. melléklet 6. pontjában a „díjmentesen” szövegrész helyébe az „azon kijelölt természetes fürdőhelyek esetében, ahol a belépés belépődíj ellenében lehetséges, díjmentesen” szöveg lép.

79. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 413/2015. Korm. r.) 76. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 21. §, a 22. § és a 26. § b) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.”

20. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba, és 2017. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 27. § 2016. július 2-án lép hatályba.

(3) A 24. § és a 25. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) Az 52-54. § 2016. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az 59. § és a 61. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

81. § Az 55. § és a 7. melléklet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 14. pont „6” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő „7” és „9” megjelölésű sorral egészül ki:

„6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során”

2. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 5. pont „6.” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő „7.” és „9.” megjelölésű sorral egészül ki:

„6. ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7. ismeretlen beteg

9. személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során”

2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 27. pont „Beavatkozás típusa (T)” része az „I.” megjelölésű sort követően a következő „K.” megjelölésű sorral egészül ki:

„K. rehabilitációs terv rehabilitációs ellátási program szerinti ellátásra rehabilitációt indokoló kísérőbetegség miatt”

3. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 20. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész „Személyazonosító típusa” megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

(Tartalma:)

„9 = személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során”

4. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 28. számú melléklet 1. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Intézmény Éves TVK többlet pontszám
4013 Autizmus Alapítvány, Budapest 13 784 103
5087 Dévény Anna Alapítvány, Budapest 6 780 421
7990 Vadaskert Alapítvány, Budapest 6 887 628
B944 Gézengúz Alapítvány, Budapest 13 866 876
H058 Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1 353 858
N055 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 22 617 548
R137 Pető András Főiskola 1 106 808
ÖSSZESEN 66 397 242

5. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 3. számú melléklete a következő 6/a. ponttal egészül ki:

(Az egészségbiztosító az alábbi szakmákra/szaktevékenységekre köthet finanszírozási szerződést:)

„6/a. dietetika”

6. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A 29/2012. Korm. rendelet 3. melléklet 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. Családvédelmi szolgálat feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű védőnő szakképzettség, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettség.”

7. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A Kábszer. R. 1. melléklet „B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE” részében foglalt „Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)” elnevezésű táblázat a következő 104-108. sorral egészül ki:

[1 Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név]
104. MTP, methcathinone thiophen analog 2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
105. N-ethylnorketamine 2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone
106. AM-1248 azepane isomer adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl] methanone
107. ADB-FUBINACA N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-
1H-indazole-3-carboxamide
108. MT-45 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin

8. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
18. Békés Megyei Központi Kórház Gyula

2. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
46. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debrecen

3. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
59. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Csongrád

4. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
102. Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Celldömölk

5. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
111. Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ Komló

6. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 146. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
146. Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Budapest

7. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 150. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
150. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Budapest

8. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
169. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Győr

9. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 201. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
201. Szent László Kórház Sárvár

10. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 235. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
235. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Farkasgyepű

11. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 254. sorral egészül ki:

(1. Egészségügyi szolgáltató neve Település)
254. Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. Bácsalmás

12. Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) 57. sora,

b) 114. sora,

c) 188-190 sora.

9. melléklet a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „43-45” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
Évek A B C D E F G H I J]
43-45 24 043 18 111 29 467 31 422 35 427 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

2. A 256/2013. Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:

[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
Évek A B C D E F G H I J]
46-48 24 043 16 711 28 054 29 972 35 768 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
49-51 24 043 15 312 26 641 28 521 36 109 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425