A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában, a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 6. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló, a 2. mellékletben megjelölt építményeknek, illetve projektelemeknek - a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sorában meghatározott projektelem kivételével - a 2. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi számú földrészleteken, illetve az azokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított földrészleteken történő megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez szükségesek.

2. § *  A Kormány az 1. melléklet 4. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § * 

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. repülőtér létesítési, használatbavételi és fejlesztési engedélyezési eljárások,

2. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

4. belterületi ingatlanokon, köz-, illetve magánterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

5. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

6. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

7. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

8. tűzvédelmi hatósági eljárások,

9. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. környezetvédelmi hatósági eljárások,

12. természetvédelmi hatósági eljárások,

13. erdészeti hatósági eljárások,

14. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésével, az ellenük való védekezéssel kapcsolatos hatósági eljárások,

15. útügyi hatósági eljárások,

16. vasúti hatósági eljárások,

17. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

18. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

19. földmérési hatósági eljárások,

20. földvédelmi hatósági eljárások,

21. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

22. bányahatósági engedélyezési eljárások,

23. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

24. közegészségügyi hatósági eljárások,

25. légiközlekedés védelmével kapcsolatos hatósági eljárások,

26. azok az 1-25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával érintett ingatlanok

A B
1. Építmény / projektelem Ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám
2. 2-es Terminál és rendeltetésszerű használatához kapcsolódó építmények alapterület növekedést eredményező bővítése, átépítése,
Földi és légi oldali fedett utasfolyosók, gyalogosjárdák építése,
Új terminálépület, fogadóépület építése
Budapest, XVIII. kerület
156755, 156756

Vecsés
072/3, 072/31, 072/50, 072/53
3. 2-es Terminál útkapcsolatainak fejlesztése, átépítése, átszervezése,
Új közúti kapcsolat létesítése a meglévő vecsési kettős körforgalomnál,
Kerékpárút építés
Budapest, XVIII. kerület
156714, 156738, 156755, 156758

Vecsés
072/3, 072/10, 072/14, 072/24, 072/25, 072/28, 072/29, 072/31, 072/32, 072/43, 072/44, 072/45, 072/46, 072/47, 072/48, 072/49, 072/50, 072/52, 072/53, 072/54, 0122/22, 0122/23, 0122/24, 0122/31, 0122/33, 0122/52, 0122/53, 0122/55, 6010, 6011/2, 6011/9, 6011/10, 6012/1, 6012/11, 6012/12
4. Gépjármű várakozóhelyek és kapcsolódó létesítmények kialakítása, átalakítása, átszervezése Budapest, XVIII. kerület
156716/1, 156736, 156738, 156755, 156756, 156758

Vecsés
072/3, 072/31, 072/32, 072/43, 072/50, 072/53
5. Vasúti infrastruktúra fejlesztés (Vasúti lerakó létesítése),
Kerozin lefejtő kapacitás bővítése,
Vasúti pálya és kitérők építése,
Meglévő vasúti sínek átépítése,
Transzformátor állomás építése,
Kerozinvezeték áthelyezés,
Erdő igénybevétele
Budapest, XVIII. kerület
156736, 156738, 156758

Vecsés
072/53, 072/54
6. Logisztikai, cargo, raktár és hangár épületek, valamint azok kiszolgálásához kapcsolódó épületek Budapest, XVIII. kerület
156716/1, 156738, 156758

Vecsés
072/50, 072/53, 072/54
7. Portaépületek átépítése, áthelyezése, új portaépületek építése Budapest, XVIII. kerület
156716/1, 156736, 156738, 156758

Vecsés
072/53
8. Gurulóút, forgalmi és műszaki előtér építése, bővítése, átalakítása Budapest, XVIII. kerület
0138312, 156734, 156736, 156737, 156738, 156739, 156740, 156741, 156742, 156753, 156754, 156755, 156758

Vecsés
072/50
9. Fénytechnikai és navigációs támogató rendszerek kialakítása, átalakítása, bővítése Budapest, XVII. kerület
0122339, 0138312

Budapest, XVIII. kerület
137678/1, 156716/1, 156716/2, 156722, 156725/2, 156728, 156729, 156731, 156732, 156733, 156734, 156735, 156736, 156737, 156738, 156739, 156740, 156741, 156742, 156753, 156755, 156756, 156757, 156758

Vecsés
055, 072/31, 072/50, 072/53

  Vissza az oldal tetejére