A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

A Kormány az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. csatlakozási pont: a szolgáltatói és a felhasználói berendezés határán, találkozási pontján beépített elzáró szerelvénynek a végső felhasználó felé eső oldala, elzáró szerelvény hiányában a felhasználási helyet magában foglaló ingatlan (épület, építmény, telek) tulajdoni határa;

2. elszámolási időszak: a távhűtésre vonatkozó szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, távhűtési szolgáltató általi vagy - ha az meghiúsult - végső felhasználó általi két leolvasás közötti időszak;

3. elszámoló számla: olyan, a távhűtésre vonatkozó szerződés időtartama alatt kiállított, az adott elszámolási időszakra vonatkozó számla, amely az elszámolást az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállása közötti tényleges fogyasztás alapulvételével tartalmazza;

4. részszámla: a végső felhasználó részére az elszámolási időszakon belül rendszeres időközönként kiállított, statisztikai elemzés vagy a leolvasás alapján megállapított energiamennyiségen alapuló számla;

5. távhűtés: az a szolgáltatás, amely a végső felhasználónak távhűtési vezetékhálózaton keresztül üzletszerű tevékenység keretében történő távhűtési célú energiaellátásával valósul meg;

6. távhűtési szolgáltató: az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amely távhűtést üzletszerűen szolgáltat.

2. Mérés

2. § (1) A távhűtési szolgáltatás elszámolásának a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.

(2) Ha az épület hűtését távhűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerből biztosítják, hiteles hűtési mennyiségmérőt kell felszerelni a szivattyúnál vagy a csatlakozási pontnál.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében - a közös használatú épületrészek kivételével - az egyes épületrészek egyedi fogyasztásának mérésére a távhűtési szolgáltatónak a végső felhasználó költségére a végső felhasználó számára hiteles, a tényleges energiafogyasztást pontosan tükröző egyedi fogyasztásmérőt (a továbbiakban: egyedi fogyasztásmérő) kell felszerelnie.

(4) Egyedi fogyasztásmérőt kell felszerelni abban az esetben is, ha a hűtést központi hűtéssel, távhűtési hálózatról vagy több épületet kiszolgáló központi rendszerről biztosítják. Az egyedi fogyasztásmérő költsége a (3) bekezdésben foglaltak szerint a végső felhasználót terheli.

(5) Az egyedi fogyasztásmérő alkalmazására, beleértve a meglévő egyedi fogyasztásmérő cseréjét is, - az egyedi fogyasztásmérő tekintetében - a legkisebb költség elve szerint kell, hogy sor kerüljön. A végső felhasználó kérése esetén a távhűtési szolgáltatónak a végső felhasználó által biztosított hiteles egyedi fogyasztásmérő felszerelését is biztosítania kell, ha az műszaki szempontból alkalmazható. A végső felhasználó által biztosított hiteles egyedi fogyasztásmérő felszerelése esetében a végső felhasználót hátrány nem érheti.

3. A számla és a számlainformációk

3. § A távhűtési szolgáltatónak biztosítania kell a pontos és tényleges fogyasztáson alapuló számlázási adatokat.

4. § (1) Az elszámolási időszak az egy évet nem haladhatja meg.

(2) A távhűtési szolgáltatónak a végső felhasználónál elszámolási időszakonként legalább egyszer el kell végeznie az egyedi fogyasztásmérő és a 2. § (2) bekezdése szerinti hűtési mennyiségmérő leolvasását, és a leolvasás vagy - ha a leolvasás meghiúsult - a végső felhasználó általi bejelentés alapján, tényleges fogyasztáson alapuló elszámoló számlát kell kibocsátania.

(3) Ha az elszámolási időszak időtartama az egy hónapot meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - a távhűtési szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát jogosult kibocsátani. Az egyes részszámlák a végső felhasználó előzetes jóváhagyásával megállapított összeghatárig összevonhatók.

(4) A részszámla számlázási adatai a végső felhasználó által végzett rendszeres leolvasáson alapuló rendszerrel is biztosíthatók, amelynek keretében a végső felhasználó az egyedi fogyasztásmérő állását bejelenti a távhűtési szolgáltatónak. Abban az esetben, ha az adott számlázási időszakra vonatkozóan sor került távhűtési szolgáltatói leolvasásra, a részszámla a távhűtési szolgáltató által leolvasással megállapított adatokon alapul.

(5) Az elszámoló számla és a részszámla (a továbbiakban együtt: számla) csak akkor alapulhat becsült fogyasztáson vagy tüntethet fel átalányösszeget, ha nem került sor távhűtési szolgáltató általi leolvasásra vagy a végső felhasználó az adott számlázási időszakra nem jelentette be az egyedi fogyasztásmérő állását (végső felhasználói leolvasás).

5. § A távhűtési szolgáltatónak

a) a felhasználói tájékoztatás keretében a végső felhasználó kérésére 15 napon belül díjmentesen hozzáférhetővé kell tennie a végső felhasználó számláival és múltbeli fogyasztásával kapcsolatos információkat legalább 2 évre visszamenőleg, valamint azokat elérhetővé kell tennie a végső felhasználó által kijelölt energiahatékonysági szolgáltató számára,

b) biztosítania kell a végső felhasználónak az elektronikus számlainformáció és számlázás lehetőségét,

c) a végső felhasználó kérésére világos és könnyen érthető felvilágosítást kell nyújtania a számlával, a számla egyes tételeivel és elemeivel, valamint a számlázott összeggel kapcsolatosan,

d) a végső felhasználó számára a számlával együtt megfelelő tájékoztatást kell adnia a 7. § és 8. § szerint annak érdekében, hogy a végső felhasználó átlátható képet kaphasson az aktuális energiaköltségekkel kapcsolatban.

6. § A távhűtési szolgáltató köteles a számla végső felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a végső felhasználónak a számla kézhezvételétől számítva legalább 15 nap rendelkezésére álljon.

7. § (1) A 4. § (3) bekezdése szerinti összevonás esetén is biztosítani kell, hogy a végső felhasználó

a) évente kétszer, vagy

b) arra irányuló kérése vagy elektronikus számlázás esetén legalább negyedévente

a (2) bekezdés szerinti számlainformációkat megkapja.

(2) A távhűtési szolgáltatónak a számlán vagy ahhoz csatoltan világos és érthető módon a végső felhasználó rendelkezésére kell bocsátania az alábbi információkat:

a) a tényleges aktuális árak és a tényleges energiafogyasztás,

b) a végső felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen időszakában mért fogyasztásának az összehasonlítása grafikus formában,

c) a végső felhasználói szervezetek vagy egyéb hasonló szervek kapcsolatfelvételhez szükséges adatai, beleértve a honlapok címeit is, ahol - ha rendelkezésre állnak - hozzáférhetők az energiahatékonyság-javító intézkedésekre, az összehasonlításhoz használható végfelhasználói profilokra és az energiát használó készülékek objektív, részletes műszaki leírására vonatkozó információk,

d) az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, végső felhasználóval történő összehasonlítások.

8. § A távhűtési szolgáltató a szerződés és a szerződésmódosítás megküldésekor, a végső felhasználónak küldött számlán, továbbá honlapján keresztül világos és érthető módon közli a végső felhasználóval a független fogyasztói tanácsadó központok és egyéb hasonló intézmények elérhetőségeit - beleértve azok internetes címét is -, amelyeken a végső felhasználó tanácsot kérhet a lehetséges energiahatékonysági intézkedésekről, az energiafogyasztására vonatkozó referenciaértékekről és az energiát használó készülékek fogyasztáscsökkentést eredményező műszaki jellemzőiről.

9. § A távhűtési szolgáltató a végső felhasználó számára a számlát, a számlainformációkat és a fogyasztási adatokról való tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

11. § E rendelet az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére