A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

A Kormány a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11. § vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában,

a 12. § a) pontja vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 12. § b) pontja vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 12. § c) pontja vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § Az e rendelet szerinti mentesítési eljárás szabályait a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 6. §-a és 114. §-a szerinti ajánlatkérőknek a Vbt. 7. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 346. cikke alapján történő azon beszerzéseire kell alkalmazni, amelyek esetében a Vbt. szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes Magyarország biztonságához fűződő alapvető érdekeivel (a továbbiakban: alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés) és amelyek tekintetében az ajánlatkérő el kíván térni a Vbt.-ben meghatározott eljárási szabályoktól.

2. A mentesítési eljárás

2. § (1) A Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alóli felmentésre irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: mentesítési kérelem) az ajánlatkérőnek

a) a honvédelemmel összefüggő beszerzés esetén a honvédelemért felelős miniszterhez,

b) az államháztartásról szóló törvény értelmében a Kormány irányítása alatt álló központi költségvetési szervnek minősülő ajánlatkérő esetében a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetőjéhez,

c) a Kormány irányítása alatt nem álló szervezetnek minősülő ajánlatkérő esetében ahhoz a miniszterhez, akinek a szakpolitikai vagy ágazati feladatkörébe tartozik a szervezet által ellátott közfeladat vagy

d) *  a c) pont szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter hiányában, vagy ha nem állapítható meg, hogy a c) pont szerint melyik miniszter jogosult eljárni, a közbeszerzésekért felelős miniszterhez

[az a)-d) pontban felsorolt miniszterek a továbbiakban együtt: előterjesztő miniszter] kell benyújtani.

(2) A mentesítési kérelemben meg kell jelölni a beszerzéssel összefüggő, mentesíteni kívánt szerződés tárgyát és becsült értékét, valamint javaslatot kell tenni arra, hogy az Országgyűlés illetékes bizottsága (a továbbiakban: bizottság) a szerződés megkötése tekintetében adjon felmentést a Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alól. Az ajánlatkérő a mentesítési kérelemben indokolást ad a Vbt. 7. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti kivételi esetkör alkalmazásának szükségességéről, a védendő alapvető biztonsági érdekekről és az intézkedés arányosságáról, továbbá ismerteti a beszerzés megvalósításának tervezett módját.

(3) A mentesítési kérelemhez csatolni kell a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 4-8. §-a alapján illetékes nemzetbiztonsági szolgálat - a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) vagy az Információs Hivatal - szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a beszerzés milyen okból minősül alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzésnek. Illetékességi összeütközés esetén az érintett nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói egyeztetés útján jelölik ki az állásfoglalás kiadására jogosult nemzetbiztonsági szolgálatot.

(4) Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat szakmai állásfoglalása az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés mentesítésének a mentesítési kérelemben a (2) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt indoka alapján tartalmazza, hogy fennáll-e az országnak olyan alapvető biztonsági érdeke, illetve az állam biztonságához fűződő alapvető érdek, amely a beszerzéssel összefüggő információk megőrzését indokolttá teszi.

(5) Az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat szakmai állásfoglalásában az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozik, hogy a (2) bekezdés szerinti javaslat és az ajánlatkérő által adott részletes indokolás megalapozott-e.

(6) Az atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggő nukleáris biztonságot, nukleáris védettséget és a nukleáris biztosítéki területet érintő beszerzések esetében a kérelemhez az Országos Atomenergia Hivatal szakmai véleményét is csatolni kell, amelyben az Országos Atomenergia Hivatal az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozik arról, hogy a beszerzés érinti-e a nukleáris biztonságot.

(7) *  Ha az 1. § szerinti, Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést nemzetbiztonsági szolgálat kívánja megvalósítani, akkor külön szakmai állásfoglalást nem kell beszereznie, hanem a (4) és (5) bekezdésben meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

(8) *  A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozó beszerzés esetén a kérelemhez a 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt központi beszerző szerv (a továbbiakban: VBÜ) beszerzés megvalósításának tervezett módjára vonatkozó szakmai véleményét is csatolni kell. A VBÜ az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől és a beszerzési igény 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti megküldésétől számított 5 munkanapon belül küldi meg szakmai véleményét.

(9) *  Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti mentesítési kérelmet a VBÜ nyújtja be az előterjesztő miniszterhez, akkor a VBÜ külön szakmai véleményét nem kell beszerezni, hanem a (8) bekezdésében meghatározott körülményeket a mentesítési kérelemben ismerteti.

3. § (1) Az előterjesztő miniszter a mentesítési kérelmet megvizsgálja, és ha az hiányos vagy nem egyértelmű, további kiegészítő információkat kérhet. Ha a beszerzés tárgya vagy az adott mentesítési kérelemben meghatározott szerződés más minisztert is érint, az előterjesztő miniszter a kérelemről tájékoztatja az érintett minisztert. Az előterjesztő miniszter - az érintett miniszterrel együttműködve - a mentesítési kérelemben foglaltakat megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) a szerződés tárgya összefügg-e közvetlenül az ország alapvető biztonsági érdekeivel,

b) a szerződés tárgya alapján helye van-e a Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítésnek, továbbá

c) a Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alóli mentesítés nem befolyásolja-e indokolatlanul és aránytalanul hátrányosan a gazdasági szereplők közötti versenyt.

(2) *  Az előterjesztő miniszter az egyetértése esetén a mentesítési kérelmet, valamint a 2. § (3), (6) és (8) bekezdése szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt az esetlegesen szükséges kiegészítő információk kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül megküldi egyetértő álláspontjának indokolásával együtt a Védelmi Tanácsnak (a továbbiakban: Tanács).

(3) *  A nem a Kormány irányítása alatt álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet az előterjesztő miniszter egyet nem értése esetén is a Tanács elé terjeszti, ebben az esetben az előterjesztésben egyet nem értő véleményét az előterjesztésben indokolja.

(4) *  Ha az 1. § szerinti, a Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alól mentesíteni kívánt szerződést az előterjesztő miniszter által vezetett minisztérium kívánja megkötni, a mentesítési kérelmet annak indokolásával együtt az előterjesztő miniszter közvetlenül a Tanács elé terjeszti, amelyhez csatolja a 2. § (3) és (6) bekezdése szerinti szakmai állásfoglalást, illetve szakmai véleményt.

4. § (1) *  A Tanács a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint az előterjesztő miniszter által a mentesítés tárgyában készített előterjesztést megvizsgálja. Ha a mentesítési kérelem vagy az előterjesztés hiányos vagy nem egyértelmű, a Tanács további kiegészítő információkat kérhet az ajánlatkérőtől vagy az előterjesztő minisztertől.

(2) *  A Védelmi Tanács egyetértése esetén a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit, valamint a mentesítési kérelemben foglaltakról kialakított véleményét 8 napon belül tájékoztatásul továbbítja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek. A Tanács a véleményében javaslatot tesz a 2. § (2) bekezdése szerinti mentesítés megadására. A Kormány irányítása alatt nem álló szervezet által benyújtott mentesítési kérelmet a Tanács - egyet nem értése esetén - véleményével ellátva továbbítja a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszternek.

(3) *  A kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter - a Tanács döntésbe foglalt véleményével együtt - a bizottságnak felterjeszti döntéshozatalra a mentesítési kérelmet és annak mellékleteit.

5. § *  Az előterjesztő miniszter gondoskodik a mentesítési kérelmek tárgyában hozott országgyűlési bizottsági határozatok, valamint a Tanács-döntések beszerzéséről, továbbá a beszerzett országgyűlési bizottsági határozatokról, valamint a Tanács-döntésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szerepeltetni kell

a) a mentesítési kérelemnek helyt adó és azt elutasító határozatot, valamint a határozat számát,

b) a mentesítési kérelmet benyújtó ajánlatkérő nevét,

c) a Vbt. szerinti beszerzési eljárás lefolytatása alól mentesített szerződések tárgyát és becsült értékét.

3. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelmények

6. § Az ajánlatkérő a beszerzés Vbt. szerinti, beszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő megvalósítására a beszerzés 2-4. § szerinti eljárás során történő mentesítését követően jogosult.

7. § Az ajánlatkérő az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzést a mentesítési kérelemben megjelölt módon és a mentesítési kérelemnek helyt adó határozatban meghatározott követelményeknek megfelelően köteles megvalósítani.

8. § (1) Az ajánlatkérő az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzést - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni.

(2) Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot - ide nem értve a minősített adatot - az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

10. § E rendeletet a hatálybalépését követően, a Vbt. 7. § (1) bekezdés 4. pontjára hivatkozással kezdeményezett mentesítési eljárásokra és az e rendelet alapján mentesített, alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések lefolytatására kell alkalmazni.

11-12. § *