Hatály: közlönyállapot (2016.VIII.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) az első, az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

(2) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. §-ában meghatározott fővárosi, megyei fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: bizottság) megyénként legfeljebb 20, az adott megyében ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre minden év március hó utolsó munkanapjáig tesz javaslatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

2. § (1) A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

(2) A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,

b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó - a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő - szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon

jogosult ösztöndíjra.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján - meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

(4) Az ösztöndíj megilleti az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő azon tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

3. § (1) Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben

aa) szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el vagy

ab) valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott,

b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,

bb) attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy

bc) az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól.

(2) Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló a tanulmányait lezáró évfolyam második félévi bizonyítványában szereplő elégtelen osztályzat miatt nem bocsátható szakmai vagy komplex szakmai vizsgára, részére ösztöndíj a szakmai vagy komplex szakmai vizsgát megelőző hónapra folyósítható utoljára.

(3) Ha az ösztöndíjban részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva átjelentkezik egy másik szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy tanulói jogviszonyát megszünteti és egy másik nevelési-oktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható tovább a számára, ha annak feltételei az új nevelési-oktatási intézmény, illetve szakképesítés tekintetében továbbra is fennállnak.

(4) Ha az ösztöndíjban nem részesülő tanuló tanulói jogviszonyát az adott nevelési-oktatási intézménnyel fenntartva átjelentkezik egy olyan szakképesítésre történő felkészítést végző évfolyamra, vagy másik nevelési-oktatási intézménnyel létesít olyan tanulói jogviszonyt, amelynek esetében az ösztöndíjra való jogosultság feltételei fennállnak, a tanuló számára a korábbi tanulmányai utolsó lezárt félévének tanulmányi átlageredménye alapján ösztöndíjat kell folyósítani. A tanulót az átjelentkezéssel érintett évfolyamon a tanulmányok megkezdésének vagy az új nevelési-oktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonya kezdő hónapjától illeti meg az ösztöndíj.

4. § (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében - a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Ha a tanulónak javító vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javító vizsga, az osztályozó vizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményének figyelembevételével kell megállapítani.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányok esetében a tizenkettedik évfolyam, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tanulmányok esetében a tizenharmadik évfolyam második féléve végén szerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kell figyelembe venni az első félévi ösztöndíj mértékének megállapítása során.

(3) Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.

(4) Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

(5) Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

(6) Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló a 2. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott tanulmányokat nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja, az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint, a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően az (5) bekezdésben meghatározott összegű ösztöndíjra jogosult.

(7) Az adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi mértéke megegyezik a június hónapra folyósított ösztöndíj mértékével.

5. § (1) Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat az Nkt. 7. § (1) bekezdésének d)-f) pontjában meghatározott köznevelési intézmény vagy a szakképzésről szóló törvény 4/B. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzési centrum (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) végzi. A nevelési-oktatási intézményt az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási díj illeti meg.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a tanuló részére az ösztöndíjat fizetési számlára történő átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára lehet folyósítani.

(3) A nevelési-oktatási intézmény az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy az adott félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény önellenőrzés keretében, illetve valamely más szerv vagy személy jelzése alapján megállapítja, hogy nem folyósított ösztöndíjat az arra jogosult tanuló részére, köteles haladéktalanul intézkedni az ösztöndíj folyósítása érdekében.

6. § (1) Ha szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el a 2,51-et, vagy második félévi értékelése alapján évfolyamot kell ismételnie, a tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni annak érdekében, hogy a szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák a megfelelő szintre fejlesztésre kerüljenek, és ezáltal a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra.

(2) A felzárkóztató oktatást az Nkt.-ben meghatározott tanítási év időtartama alatt, heti két órában és maximum négyfős csoportokban kell megszervezni. A felzárkóztató órákról foglalkozási naplót kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát és az abban részt vevő tanulók nevét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felzárkóztató oktatást végző tanárt, ha ezirányú oktatói tevékenységét az Nkt. 62. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereteken felül végzi, az elvégzett többletmunkáért havonta 30 000 forint díj illeti meg. Ha a felzárkóztató oktatást végző tanár a (2) bekezdésben meghatározott óraszámnál kevesebb órát tart, a díjazását arányosan csökkenteni kell.

7. § (1) A nevelési-oktatási intézmény az 5. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás igényléséhez az 1. melléklet szerinti igénylőlapot

a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,

b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig

köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

(2) Az (1) bekezdés szerint első alkalommal benyújtott igénylés alapján az NSZFH - az ösztöndíjra való jogosultságnak a 2. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott időszakára vonatkozóan - támogatási szerződést köt a nevelési-oktatási intézménnyel. Az NSZFH a támogatási szerződés alapján, valamint az (1) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszírozással biztosítja a támogatást.

(3) A nevelési-oktatási intézmény az adott félévre kapott támogatásról köteles elszámolni. A 2. melléklet szerinti elszámoló lapot a következő félévre vonatkozó igénybejelentésével együtt köteles - az (1) bekezdésben meghatározott időpontoknak megfelelően - benyújtani az NSZFH felé. Az NSZFH 8 napon belül dönt az elszámolásról, és annak elfogadása esetén folyósítja a következő félévre járó támogatást a nevelési-oktatási intézmény részére.

8. § (1) A nevelési-oktatási intézmény rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését az NSZFH végzi.

(2) A tárgyévi ellenőrzésekről, a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről az NSZFH köteles a minisztert - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére az adott évben külön jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatások ellenőrzéséről benyújtott beszámoló keretein belül - legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig tájékoztatni.

(3) A nevelési-oktatási intézményt - a rendelkezésére bocsátott összeg jogszabálysértő felhasználása esetén - terhelő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség nem érintheti az ösztöndíj folyósítását.

9. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - alkalmazni kell a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet [(a továbbiakban: 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet)] alapján megkötött azon támogatási szerződésekre is, amelyek alapján a 2016/2017. tanévben is támogatás nyújtható.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően nyújtott támogatásról az elszámolást a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kell az iskolának benyújtania.

11. § Hatályát veszti a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj forrását biztosító támogatás igénylése

A B C
1. Támogatási szerződés száma:
2. Támogatott neve:
3. Támogatott címe:
4. OM azonosítója:
5. Pénzforgalmi számlaszám:
6. Ügyintéző neve:
7. Telefonszáma:
8. E-mail címe:
9. Az igénylés időszaka: / tanév tanfélév
10. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás igénylése szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulók esetében
A B C D E F
10.1 Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíj mértéke Ösztöndíjas tanulói létszám Hónapok száma Igényelt összeg
10.2 Ft/hó/fő 5 hónap vagy 7 hónap Ft
10.3 a b c d e=b*c*d
10.4 első szakképző évfolyam első félévében 10 000
10.5 5,0 és 4,51 között 35 000
10.6 4,5 és 4,01 között 27 000
10.7 4,0 és 3,51 között 20 000
10.8 3,5 és 3,01 között 15 000
10.9 3,0 és 2,51 között 10 000
10.10 2,51 alatt 0
10.11 Összesen
(10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+10.10):
11. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás pótigénylése szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulók esetében
A B C D E F G H I J K L
11.1 Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíj mértéke Pótigényléssel érintett ösztöndíjas tanulói összlétszám Ösztöndíjas tanulói létszám az elmaradt hónapok tekintetében Igényelt összeg
11.2 Ft/hó/fő 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap 7. hónap Ft
11.3 a b c=d+e+f+g+h+i+j d e f g h i j k=b*c
11.4 első szakképző évfolyam első félévében 10 000
11.5 5,0 és 4,51 között 35 000
11.6 4,5 és 4,01 között 27 000
11.7 4,0 és 3,51 között 20 000
11.8 3,5 és 3,01 között 15 000
11.9 3,0 és 2,51 között 10 000
11.10 2,51 alatt 0
11.11 Összesen
(11.4+11.5+11.6+11.7+11.8+11.9+11.10):
12. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás igénylése szakgimnáziumi tanulók esetében
A B C D E F
12.1 Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíj mértéke Ösztöndíjas tanulói létszám Hónapok száma Igényelt összeg
12.2 Ft/hó/fő Ft
12.3 a b c d e=b*c*d
12.4 nem tanulmányi átlageredmény alapján 10 000
12.5 5,0 és 4,51 között 50 000
12.6 4,5 és 4,01 között 40 000
12.7 4,0 és 3,51 között 30 000
12.8 3,5 és 3,01 között 20 000
12.9 Összesen (12.4+12.5+12.6+12.7+12.8):
13. Az ösztöndíj forrását biztosító támogatás pótigénylése szakgimnáziumi tanulók esetében
A B C D E F G H I J
13.1 Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíj mértéke Pótigény-
léssel érintett ösztöndíjas tanulói összlétszám
Ösztöndíjas tanulói létszám az elmaradt hónapok tekintetében Igényelt összeg
13.2 Ft/hó/fő 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap Ft
13.3 a b c=d+e+f+g+h d e f g h i=b*c
13.4 nem tanulmányi átlageredmény alapján 10 000
13.5 5,0 és 4,51 között 50 000
13.6 4,5 és 4,01 között 40 000
13.7 4,0 és 3,51 között 30 000
13.8 3,5 és 3,01 között 20 000
13.9 Összesen (13.4+13.5+13.6+13.7+13.8):
14. Felzárkóztató oktatást végző tanárok többletmunkáért járó díjazását és a munkáltatót terhelő adóját biztosító támogatás igénylése
A B C D E F G H I J K L
14.1 Szakképesítés megnevezése,
OKJ azonosítója
Fejlesztés-
ben részesülő tanulói létszám
Fejlesztő oktatásra fordított órák száma szakképesítésenként az igénylés hónapjai tekintetében Havi díjazás Munkáltatót terhelő adóteher Igényelt összeg
14.2 1 hónap 2 hónap 3 hónap 4 hónap 5 hónap összesen Ft Ft Ft
14.3 a b c d e f g h=c+d+e+f+g i=h/8*30000 j=i*0,27 k=i+j
14.4
14.5
14.6
14.7 Összesen:
15. Felzárkóztató oktatást végző tanárok többletmunkáért járó díjazását és a munkáltatót terhelő adóját biztosító támogatás pótigénylése
A B C D E F G H I J K L
15.1 Szakképesítés megnevezése, OKJ azonosítója Fejlesztés-
ben részesülő tanulói létszám
Fejlesztő oktatásra fordított órák száma szakképesítésenként az elmaradt hónapok tekintetében Havi díjazás Munkáltatót terhelő adóteher Igényelt összeg
15.2 1 hónap 2 hónap 3 hónap 4 hónap 5 hónap összesen Ft Ft Ft
15.3 a b c d e f g h=c+d+e+f+g i=h/8*30000 j=i*0,27 k=i+j
15.4
15.5
15.6
15.7 Összesen:
16. Lebonyolítási díjjal összefüggő támogatás igénylése
A B C
16.1 Ösztöndíj igénylés összege Igényelhető lebonyolítási díj igénylés összege
16.2 Ft Ft
16.3 a=10.11F+12.9F b=a*0,02
16.4
17. Lebonyolítási díjjal összefüggő támogatás pótigénylése
A B C
17.1 Ösztöndíj pótigénylés összege Igényelhető lebonyolítási díj pótigénylés összege
17.2 Ft Ft
17.3 a=11.11L+13.9J b=a*0,02
17.4
18. Támogatási igény összesítő
A B C D E F
18.1 Megnevezés Ösztöndíj Tanári díjazás és adóteher Lebonyolítási díj Igény összese n
18.2 Ft Ft Ft Ft
18.3 a b c d e=b+c+d
18.4 Igényelt összeg
18.5 Pótigénylés összege
18.6 Igény összesen (18.4+18.5):
19. Kiutalási összesítő
A B C D
19.1 Igénylés és pótigénylés mindösszesen Elszámolás szerinti egyenleg Kiutalandó összeg
19.2 Ft Ft Ft
19.3 a= 18.6 F b c=a+/-b
19.4

Dátum:

P. H.

......................................................
aláírás

2. melléklet a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj forrását biztosító támogatás elszámolása

A B C
1. Támogatási szerződés száma:
2. Támogatott neve:
3. Támogatott címe:
4. OM azonosítója:
5. Pénzforgalmi számlaszám:
6. Ügyintéző neve:
7. Telefonszáma:
8. E-mail címe:
9. Az elszámolás időszaka: / tanév tanfélév
10. Ösztöndíj forrását biztosító támogatás elszámolása szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulók esetében
A B C D E F G H I J K L M N O P
10.1 Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíj mértéke Igény-
lésben, pót-
igény-
lés-
ben
szerep-
lő ösz-
töndí-
jas tanulói létszám
Igé-
nyelt ösz-
töndíj
ösz-
szege
5 hó-
nap vagy
7 hó-
nap
Pót-
igény kereté-
ben igé-
nyelt ösztöndíj
Tan- félévre össze-
sen kiutalt összeg
Ösztöndíjas tanulói létszám az elszámolással érintett hónapok tekintetében Kifize-
tett ösztön-
díj
Külön-
bözet
10.2 Ft/hó/fő Ft Ft Ft 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap 7. hónap Ft Ft
10.3 a b c d e f g h i j k l m n o=f-n
10.4 első szakképző évfolyam első félévében 10 000
10.5 5,0 és 4,51 között 35 000
10.6 4,5 és 4,01 között 27 000
10.7 4,0 és 3,51 között 20 000
10.8 3,5 és 3,01 között 15 000
10.9 3,0 és 2,51 között 10 000
10.10 2,51 alatt 0
10.11 Összesen
(10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+10.10):
11. Ösztöndíj forrását biztosító támogatás elszámolása szakgimnáziumi tanulók esetében
A B C D E F G H I J K L M N
11.1 Tanulmányi átlageredmény Ösztön-
díj mértéke
Igény-
lésben, pótigény-
lésben szereplő ösztön-
díjas tanulói létszám
Igényelt ösztöndíj összege Pótigény keretében igényelt ösztöndíj Tanfélév-
re összesen kiutalt összeg
Ösztöndíjas tanulói létszám az elszámolással érintett hónapok tekintetében Kifizetett ösztöndíj Külön-
bözet
11.2 Ft/hó/fő Ft Ft Ft 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap Ft Ft
11.3 a b c d e f g h i j k l m=f-l
11.4 nem tanulmányi átlageredmény alapján 10 000
11.5 5,0 és 4,51 között 50 000
11.6 4,5 és 4,01 között 40 000
11.7 4,0 és 3,51 között 30 000
11.8 3,5 és 3,01 között 20 000
11.9 Összesen (11.4+11.5+11.6+11.7+11.8):
12. Felzárkóztató oktatást végző tanárok többletmunkáért járó díjazását és a munkáltatót terhelő adóját biztosító támogatás elszámolása
A B C D E F G H I J K L M N O P
12.1 Szakképesítés megnevezése, OKJ azonosítója Fejlesz-
tésben részesült tanulói létszám
Fejlesztő oktatásra fordított órák száma szakképesítésenként az igénylés hónapjai tekintetében Kifizetett
havi
díjazás
Munkál-
tatót
terhelő adóteher
Össze-
sen
Igényelt összeg Pót-
igény
kereté-
ben igényelt összeg
Tan-
félévre
össz-
esen
kiutalt összeg
Külön- bözet
12.2 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
12.3 a b c d e f g h=c+d+e+
f+g
i=h/8*30000 j=i*0,27 k=i+j l m n=l+m o=k-n
12.4
12.5
12.6
12.7 Összesen:
13. Lebonyolítási díjjal összefüggő támogatás elszámolása
A B C D E F
13.1 Kiutalt lebonyolítási díj összege Elszámolási időszakban kifizetett ösztöndíj összege Kifizetett ösztöndíj
2%-a
Felhasz nált lebonyolí tási díj Különbözet
13.2 Ft Ft Ft Ft Ft
13.3 a b=10.11O+11.9M c=b*0,02 d=maxi mum c e=a-d
13.4
14. Támogatás elszámolási összesítő
A B C D E F
14.1 Megnevezés Ösztöndíj Tanári díjazás és adóteher Lebonyolítási díj Összesen
14.2 Ft Ft Ft Ft
14.3 a b c d e=b+c+d
14.4 Kiutalt összeg
14.5 Elszámolható összeg
14.6 Összesen (14.4-14.5):

Dátum:

P. H.

..............................................................
aláírás