Hatály: közlönyállapot (2016.VIII.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet1.) 3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/B. § A Támogatáskezelő ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a miniszter által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának társadalompolitikai koordinációjával, előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint - szükség szerint - közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.”

(2) A Rendelet1. 2. alcíme a következő 3/D. §-sal egészül ki:

„3/D. § A Támogatáskezelő ellátja az EFOP 3.1.4. Útravaló Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogram megnevezésű kiemelt projekt tekintetében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kedvezményezettnek előírt feladatokat, a kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a Türr István Képző és Kutató Intézet jogutódja.”

2. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a) 9. § (2) bekezdésében a „Türr István Képző és Kutató Intézet igazgatóságai (a továbbiakban: igazgatóság)” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)” szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében az „igazgatóság” szövegrész helyébe az „SZGYF” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg

lép.

3. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI)” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „A TKKI” szövegrész helyébe az „Az SZGYF” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „a TKKI” szövegrészek helyébe az „az SZGYF” szöveg,

d) 3. §-ában, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (1)-(3) bekezdésében az „a TKKI” szövegrész helyébe az „az SZGYF” szöveg

lép.

4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet2.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatait. Ennek keretében

a) az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében

aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk, illetve esélyteremtő programtervük tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, nyilvántartja a helyi és járási szintű esélyegyenlőségi programokat, továbbá támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat az esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladataik ellátásában,

ab) működteti az országos esély-hálózatot,

ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb - hazai és európai uniós finanszírozású - programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;

b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának elősegítése körében

ba) kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, támogatja a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében,

bb) pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének, illetve oktatásának megszervezéséhez, és az ellátásukat segítő képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés területén;

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében

ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,

cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, részükre megélhetési támogatás nyújtásával, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a szegénységgel, mélyszegénységgel összefüggő tevékenységeket.”

5. § A Rendelet2. 1. §-ában az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az emberi erőforrások minisztere” szöveg lép.

6. § A Rendelet2. 1. mellékletében

a) az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)” szövegrész helyébe a „Reménysugár Habilitációs Intézet (RH)” szöveg,

b) az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI)” szövegrész helyébe a „Vakok Állami Intézete (VÁI)” szöveg,

c) az „Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)” szövegrész helyébe az „ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)” szöveg,

d) az „Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)” szövegrész helyébe a „Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Rendelet2. 1. mellékletében

a) az

„Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

6300 Kalocsa, Szent István király út 16-22.

Alaptevékenysége:

- A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.

- A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.

- A Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános és szakiskolai nevelés, oktatás.”, és

b) az

„Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.

Alaptevékenysége:

- A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.

- A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.”

szövegrész.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.