A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 3. § (5) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Lakitelek (Felsőalpár) 040/9 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten megvalósuló, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága lakiteleki székhelyének kialakításához kapcsolódó beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

2. § A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) * 

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, az előzetes vizsgálati eljárás kivételével - tizenöt nap.

(5) A Beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

(6) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. építésügyi hatósági eljárások,

3. építésfelügyeleti hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. természetvédelmi hatósági eljárások,

15. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

16. azok az 1-15. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

17. az 1-16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére