A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § b) pontja és a 3. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület, 222631/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Promontor utca 89/A szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 222633 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Gádor utca 15. szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 222632 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Promontor utca 91. szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 222614/1 és 222614/2 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben a Budapest, Komáromi utca 13. szám alatti ingatlanon, a Budapest belterület, 225634/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Komáromi utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő sporttelep (a továbbiakban: Sporttelep beruházás) és a Budapest belterület, 232002/34 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, Nagytétényi út 31–33. szám alatti ingatlanon tanuszoda felújítás és bővítés (a továbbiakban: Uszoda beruházás) fejlesztésére irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmények megközelítését, működését segítő – magasépítési, mélyépítési, közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. § *  (1) A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(2) Az Uszoda beruházás tekintetében az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

3. § (1) * 

(2) * 

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint az (5) bekezdés kivételével – tizenöt nap.

(5) *  A környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás ügyintézési határidejének számításánál a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.

4. § *  (1) A Beruházásokkal érintett ingatlanok esetében a beépítés egyedi szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) és (3) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezést tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az Uszoda beruházás tekintetében

a) az építmény déli homlokzata épületmagassága megengedett legnagyobb mértéke 14 méter;

b) az OTÉK 4. számú melléklet 8. pontja szerint elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden megkezdett 10 férőhely után, amely az Uszoda beruházással érintett építmény 1000 m-es környezetében biztosítható.

(3) A Sporttelep beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK alapján létesítésre kerülő gépjármű-várakozóhelyek 100%-ban a felszínen elhelyezhetők.

5. § (1) *  A Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

6. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 670/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. §-át, 2. §-át, 4. §-át és 5. § (1) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. területrendezési hatósági eljárások,

20. rendészeti hatósági eljárások,

21. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

22. erdővédelmi hatósági eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2–3. melléklet a 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelethez *