A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 6. § és a 11. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 1. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 10. § és a 12. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 10. § és a 13. § tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, az 5. § és a 8. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és a 14. § tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az igazságügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó miniszteri szintű feladatok

1. § A Kormány

a) - a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével - pártfogó felügyelői szolgálatként,

b) jogi segítségnyújtó szolgálatként,

c) áldozatsegítő szolgálatként

- az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására - az igazságügyi minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

2. § (1) A Kormány az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként a minisztert jelöli ki.

(2) A miniszter az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként ellátja az áldozatsegítési, a jogi segítségnyújtási, a pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó személyek, az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére jogi tárgyú és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzések, továbbképzések és vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat.

(3) *  A miniszter az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája működtetéséért felelős szervként képzésszervezést támogató informatikai rendszert működtet, amelyen keresztül az általa szervezett képzésre, továbbképzésre és vizsgára a kötelezett a jelentkezését benyújthatja.

3. § (1) A Kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerveként a minisztert jelöli ki.

(2) A miniszter ellátja a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő koordinációs és tájékoztatási feladatokat.

4. § (1) A miniszter pártfogó felügyelői szolgálatként eljárva

a) a pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatban a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó pályázatot ír ki, és szerződést köt a közvetítővel,

b) *  közösségi foglalkoztatót működtethet.

(2) A miniszter jogi segítségnyújtó szolgálatként eljárva ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat, és a jogi szolgáltatások nyújtására szolgáltatási szerződést köt a jogi segítőkkel és a tolmácsokkal.

(3) A miniszter áldozatsegítő szolgálatként eljárva

a) *  az áldozatsegítési eljárásban személyre szabott tájékoztatást nyújt, és ennek érdekében megszakítás nélkül, folyamatosan működteti az erre a célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalat, továbbá az áldozatsegítő központokban biztosítja a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai részére az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás igénybevételének lehetőségét,

b) * 

c) * 

d) figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülő hatóságoktól, intézményektől, szervezetektől, és tapasztalatairól évente összefoglaló elemzést készít,

e) elkészíti a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikke szerinti beszámolót.

5. § *  A miniszter

a) képzések és továbbképzések szervezésével segíti a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítési, valamint a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal egységes jogalkalmazását,

b) e rendeletben meghatározott feladatok és tevékenységek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai irányításával összefüggő jogköreinek gyakorlása érdekében, továbbá a pártfogó felügyelettel, a jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel, valamint a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos állami feladatok ellátásának biztosítására országosan egységes informatikai rendszert működtet.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai * 

6. § A Kormány

a) - a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével - pártfogó felügyelői szolgálatként,

b) jogi segítségnyújtó szolgálatként,

c) áldozatsegítő szolgálatként

- ha e rendelet 1. alcíme másként nem rendelkezik - a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

7. § A Kormány kárpótlási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

8. § *  A Kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

9. § (1) *  A miniszter a feladat- és hatáskörében a fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.

(2) *  A miniszter feladat- és hatáskörében gyakorolja a felügyeleti szerv jogköreit a fővárosi és megyei kormányhivatal 6. § b) és c) pontja szerinti, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala a 7. § szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben.

10. § *  (1) Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel áldozatsegítő szolgálatként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

(2) Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatóságként a megyei kormányhivatal jár el. A támogató hatósági eljárásra az a megyei kormányhivatal illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat először benyújtotta, illetve - az áldozat kérése esetén - amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes. Budapestre és Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el támogató hatóságként.

(3) Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

(4) Ha az áldozat az Áldozatsegítő Vonalon keresztül igényel tájékoztatást, akkor a tájékoztatást a miniszter biztosítja, függetlenül attól, hogy az áldozat korábban nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.

11. § (1) A pártfogó felügyelői feladatot előíró megkeresés, illetve a határozat meghozatalának időpontjában magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár vagy külföldi személy esetében - a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével - a pártfogó felügyelői feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

(2) A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok közösségi foglalkoztatókat működtethetnek.

12. § (1) *  A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és az Európai Unió tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti kormányhivatal is illetékes.

(2) *  A magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, szálláshellyel vagy munkavégzési hellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével összefüggő kérelem elbírálására Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

(3) *  Azon személy esetén, akiről a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata és jogosult az áldozatsegítési szolgáltatások igénybevételére, a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével kapcsolatos eljárás lefolytatására az a kormányhivatal is illetékes, amely a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti eljárást lefolytatta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye, a tartózkodási helye vagy a munkavégzésének helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell áttenni.

13. § (1) *  Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az a kormányhivatal bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat először benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell áttenni. Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell térítenie, erre az a kormányhivatal kötelezi, amelyik a támogatást engedélyezte.

(2) *  A járadékra való jogosultságot a járadékra jogosult lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal ellenőrzi. Ha a járadék felülvizsgálata során a kormányhivatal arról szerez tudomást, hogy a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény szerinti megszüntető ok áll fenn, akkor a járadék megszüntetését kezdeményezi a döntő hatóságnál.

14. § Budapest Főváros Kormányhivatala kárpótlási hatóságként

a) eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben,

b) ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági feladatokat,

c) ellátja a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben foglalt feladatokat,

d) ellátja a jogszabályban meghatározott személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket.

14/A. § *  A fővárosi és megyei kormányhivatalok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek belépési igazolványához szükséges adatok körét az 1. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

16. § * 

17. § * 

18. § A 4. § (3) bekezdése a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez * 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek belépési igazolványához szükséges adatok köre * 

I. A kormánytisztviselő

1. családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme

2. születési helye, ideje

3. anyja születési családi és utóneve

4. fényképe

II.

1. a kormánytisztviselő lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma

2. az alkalmazó kormányzati igazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

3. e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete

4. a kormánytisztviselő jelenlegi feladata (pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási vagy áldozatsegítési szakreferens)

5. a kormánytisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama

6. a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű áthelyezés időpontja


  Vissza az oldal tetejére