Hatály: közlönyállapot (2016.XI.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. és 23. pontjában,

az 5-6. § és 8-22. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában, az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 20/A. §-ában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 7. § tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Vízjogi létesítési engedély csak abban az esetben adható, hogy ha a 3. § (1) bekezdése szerinti kérelmező a kérelemhez csatolja az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy az érintett víziközmű üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet „Vezetékjogi engedély dokumentációja” alcíme a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. Az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványa arról, hogy a tárgyi vezeték üzemben tartója regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy a közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezeték üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

4. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az építési engedély iránti kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell:]

e) az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy a szénhidrogén-szállítóvezeték, továbbá a földgázelosztó és célvezeték üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

5. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában

1. adatszolgáltatás: az e-közmű adatok biztosítása az e-közmű számára, elektronikus módon, az ÁSZF-ben lefektetett feltételek szerint,

2. adatszolgáltatási szintek: az e-közmű által szolgáltatott adatok minőségét és felhasználhatóságát kifejező kategóriák,

3. ÁSZF: az e-közmű rendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek,

4. e-közmű: olyan egységes, elektronikus közműnyilvántartó rendszer, amely internetes felületén a közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a közművezetékek adataihoz való hozzáférést a felhasználók számára, illetve támogatja az egykapus elektronikus közműegyeztetési folyamatot,

5. e-közműt üzemeltető szervezet: az érintettségi adatok gyűjtésével, a megkapott szakági adatok szolgáltatásával, valamint az e-közmű üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével megbízott szerv,

6. e-közműből történő információszolgáltatás: az e-közmű által szolgáltatott adatokhoz előre meghatározott tartalommal és szerkezetben történő, elektronikus úton megvalósuló hozzáférés biztosítása,

7. elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetés: a település elkülönített belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének üzemeltetése révén nyújtott szolgáltatás, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet elválasztott rendszerű szennyvízelvezetésre vonatkozó előírásainak érvényesülését szolgálja,

8. felhasználó: a lakosság, a tervezők, a közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodási tevékenységet folytató szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek,

9. felügyeleti hatóság: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet,

10. közművezeték: gazdálkodási tevékenységet folytató szervezet által üzemeltetett, fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer és a 2. mellékletben meghatározott kapcsolódó építmények.”

6. § Az R. 3. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az e-közmű feladata információ szolgáltatása)

d) a közműegyeztetési folyamatban résztvevők számára a tervezési területen lévő közművezetékek és műtárgyaik vagy a hozzájuk tartozó berendezések térbeli elhelyezkedéséről és műszaki adatairól.”

7. § Az R. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 83. § (3a) bekezdése szerinti egyablakos információs pontként az e-közműt üzemeltető szervezetet jelöli ki.”

8. § Az R. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az e-közmű szolgáltatások igénybevételéért a felhasználó az e-közműt üzemeltető szervezet részére, elektronikus úton - a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény díjazásra vonatkozó követelményeivel összhangban megállapított - e-közmű rendszerhasználati díjat fizet. A rendszerhasználati díj mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

a) az e-közmű működtetéséhez szükséges személyi jellegű kiadások,

b) informatikai és nyilvántartási rendszer fenntartási, működtetési költsége.”

9. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett:

a) a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (a továbbiakban: közművezeték-üzemeltető),

b) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tekintetében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szolgáltatására jogszabályban kijelölt szerv (a továbbiakban: térképi adatbázist szolgáltató szerv),

c) a 8/A. §-ban meghatározott adatok tekintetében a felügyeleti hatóság.

(2) Az e-közműben csak regisztrálni köteles

a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerek,

c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,

d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,

e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,

f) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatok,

g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,

h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,

i) a mobil távközlési építmények

üzemeltetője, kizárólag az a)-i) pontban foglaltak vonatkozásában.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. A regisztrációt az e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap kitöltésével kell végrehajtani, újonnan alakuló közművezeték-üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől számított 15 napon belül.

(4) Az e-közműt üzemeltető szervezet a sikeres regisztrációt követően azonnal az 1. melléklet szerinti elektronikus tanúsítványt állít ki a regisztráció megtörténtéről a közművezeték-üzemeltető részére.

(5) Az e-közműt üzemeltető szervezet a (4) bekezdés szerinti elektronikus tanúsítványában igazolja, hogy az adott közművezeték-üzemeltető az e-közmű regisztrált adatszolgáltatója. A közművezeték-üzemeltető a tanúsítvány kiállításának napjától minősül az e-közmű regisztrált adatszolgáltatójának.

(6) A regisztrációt követően

a) a közművezeték-üzemeltető a 11. §-ban meghatározott határidőtől,

b) a 11. §-ban szereplő határidő után üzemeltetést megkezdő közművezeték-üzemeltető azonnal,

c) a felügyeleti hatóság a 8/A. §-ban meghatározott rendszerességgel

köteles a folyamatos adatszolgáltatásra.

(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti e-közmű adatszolgáltatók Egységes Országos Vetületi Rendszerben (a továbbiakban: EOV rendszerben) vezetik nyilvántartásukat.

(8) Az e-közműt üzemeltető szervezet folyamatosan ellenőrzi az e-közmű regisztrációs adatbázisában foglalt adatok összhangját a felügyeleti hatóság által biztosított adatokkal. Ha eltérést észlel az adatok között, azt - az eltérés pontos megjelölésével - haladéktalanul jelzi a felügyeleti hatóság felé.”

10. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A közművezeték-üzemeltető az e-közmű számára a 2. mellékletben meghatározott műszaki követelmények alapján, az ÁSZF-ben meghatározott metaadatok megadásával szolgáltat naprakész adatot.

(1a) Újonnan létesítendő közművezeték esetében

a) létesítési (építési) engedély esetében az engedélyben foglalt nyomvonalat az annak jogerőre emelkedésétől,

b) bejelentés esetében a bejelentési dokumentációban foglalt nyomvonalat a bejelentéstől,

c) az a)-b) pont alá nem tartozó esetben az egyéb dokumentációban foglalt nyomvonalat az annak bemutatásától

számított 15 napon belül a közművezeték építtetője vagy leendő üzemeltetője, mint tervezett nyomvonalat, nyilvántartásába veszi.

(1b) A nyilvántartásba vételt követően a közművezeték üzemeltetőjének 15 napon belül gondoskodnia kell a tervezett nyomvonal e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról.”

(2) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közművezeték-üzemeltető a (4) bekezdésben foglaltak megtörténtéről a használatbavételi (üzemeltetési) engedély kérelmezője részére az e-közmű felületén keresztül igazolást állít ki.”

11. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A közművezeték-üzemeltető köteles a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére

a) az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről,

b) az a) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatairól,

c) a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről és

d) az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről.”

12. § Az R. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Az e-közműt üzemeltető szervezet rendszeresen ellenőrzi a 6. § és a 7. § szerinti adatszolgáltatási tevékenységet. Ha adatvesztést, vagy az adatszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítését észleli, azt - a felmerülő probléma pontos megjelölésével - haladéktalanul jelzi az érintett közművezeték-üzemeltetőnek és a felügyeleti hatóságnak.”

13. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A térképi adatbázist szolgáltató szerv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény alapján az alábbiak szerint, térítésmentesen biztosítja az e-közmű részére:

a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai, helyrajzi szám alapú kereséssel, WMS szolgáltatás keretében jeleníthetők meg a felhasználók számára az e-közmű rendszerben,

b) a WMS szolgáltatás 1:500 és 1:10000 méretarány-tartomány között vehető igénybe; a szolgáltatott képek előállítása 1:500 méretarányban történik,

c) a térképi adatbázist szolgáltató szerv a szolgáltatást az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis minden negyedév első napján hatályos adataiból nyújtja; az adatok frissítése az adott negyedév második hónapjának első napjáig történik meg.”

14. § Az R. 4. alcíme a következő 8/A-8/C. §-sal egészül ki:

„8/A. § A felügyeleti hatóságnak az e-közműben az erre a célra kialakított külön felületen az e-közmű üzemeltetője részére az alábbi adatokat kell elektronikusan átadnia, majd negyedévente frissítenie:

a) a közművezeték-üzemeltető neve, címe és működési engedélyének száma vagy működési engedély hiányában adószáma,

b) a közművezeték-üzemeltető működési területe, települési szintig megjelölve.

8/B. § (1) A felügyeleti hatóság, az e-közmű üzemeltetőjétől kapott, 5. § (8) bekezdése szerinti jelzés alapján ellenőrzi a közművezeték-üzemeltető regisztrációját, valamint a 7/A. § szerinti, az e-közműt üzemeltető szervezettől kapott jelzés alapján az e-közmű részére történő adatszolgáltatást, a számára az e-közműben biztosított elektronikus felületen. Az e rendeletben foglaltaktól eltérő, hiányzó adatszolgáltatás vagy elmulasztott regisztráció esetén kötelezi a közművezeték-üzemeltetőt a jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatásra.

(2) A közművezeték-üzemeltetői téves adatszolgáltatáson vagy adathiányon alapuló terv vagy kivitelezési károkozás esetén az abból származó felelősség a közművezeték-üzemeltetőt terheli.

8/C. § Az ÁSZF-et az e-közműt üzemeltető szervezet dolgozza ki és a miniszter hagyja jóvá. Az ÁSZF tartalmazza:

a) az e-közmű felé történő adatszolgáltatás módjára, gyakoriságára, az adatok kezelésére,

b) az e-közműből történő adatszolgáltatásért fizetendő e-közmű rendszerhasználati díj mértékére

vonatkozó előírásokat, melyeket az e-közműt üzemeltető szervezet a www.e-epites.hu honlapon tesz közzé.”

15. § Az R. 4. alcíme a következő 8/D. §-sal egészül ki:

„8/D. § Ha a 8/B. § (1) bekezdése szerinti kötelezésnek a kötelezett közművezeték-üzemeltető határidőben nem tesz eleget, a felügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott bírságot szabhat ki.”

16. § Az R. 5. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„5. Az e-közmű tájékoztató rendszere”

17. § Az R. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az e-közmű a felügyeleti hatóság számára a jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásához web alapú szolgáltatás segítségével díjmentesen szolgáltat naprakész adatokat

a) a regisztrált közművezeték-üzemeltetőkről,

b) az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.”

18. § Az R. a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

5/A. Az e-közmű közműegyeztető rendszere

9/A. § (1) A tervezéshez szükséges adatokat csak az a tervezői jogosultsággal rendelkező, az e-közmű rendszerben regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti, amelynek tevékenységéhez az e-közmű által szolgáltatott, a 2. melléklet szerinti tartalmú adatra szüksége van.

(2) A tervezőnek a regisztrációt az e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap kitöltésével kell elindítania.

(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet a regisztráció jóváhagyása során ellenőrzi a tervezői jogosultságot a nyilvántartást végző kamarák névjegyzékei alapján. Amennyiben a regisztrációt kezdeményező nem rendelkezik aktív tervezői jogosultsággal, az e-közműt üzemeltető szervezet elutasítja a regisztrációt.

(4) A jóváhagyott regisztrációról az e-közműt üzemeltető szervezet elektronikus igazolást állít ki a tervező részére.

(5) A közműegyeztető rendszerbe regisztrált tervező az e-közmű rendszerből kap információt a tervezési területen található közművezetékek és műtárgyaik vagy a hozzájuk tartozó berendezések elhelyezkedéséről és az ÁSZF-ben foglalt műszaki paramétereiről. A tervezési szintű adatok szolgáltatása rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött. Az ÁSZF-ben meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű webes felületén keresztül, a 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.

9/B. § (1) A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.

(2) A közműegyeztetési folyamat elindítása e-közmű rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött. Az ÁSZF-ben meghatározott mértékű rendszerhasználati díjat az e-közmű webes felületén keresztül, a 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiegyenlíteni.

(3) A közműegyeztetést kérelmezőnek az EOV koordináta hálót tartalmazó terv rajzi mellékleteit georeferált képként, a szakági előírásoknak megfelelő rétegkiosztással és annotációval ellátva kell az e-közmű rendszerbe feltöltenie.

(4) Az e-közmű rendszer a működési területük figyelembevételével felkéri az érintett közművezeték-üzemeltetőket a közműegyeztetési eljárás lebonyolítására.

(5) A közművezeték-üzemeltetőnek 8 napon belül nyilatkoznia kell érintettségéről. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint. Ha a közművezeték-üzemeltető e határidőkön belül nem ad választ, az e-közműt üzemeltető szervezet jelzi azt a felügyeleti hatóság felé. A felügyeleti hatóság 5 napon belül intézkedik, hogy az érintett közművezeték-üzemeltető a felszólítását követő 5 napon belül adja meg a nyilatkozatát.

(6) A közművezeték-üzemeltetők az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül tehetik meg a tervre vonatkozó észrevételeiket, az e-közmű rendszeren keresztül.

(7) A közművezeték-üzemeltető a közműegyeztetési folyamat során egy alkalommal kérhet tervmódosítást.

(8) Ha a közművezeték-üzemeltető tervmódosítást kér, a tervmódosítás idejére, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti a közműegyeztetést. A felfüggesztés tényét a közművezeték-üzemeltető köteles rögzíteni az e-közmű rendszerben. Az e-közmű rendszer automatikusan értesíti az eljárásban résztvevő többi közművezeték-üzemeltetőt a közműegyeztetés felfüggesztéséről, valamint rögzíti a felfüggesztés időpontját. A közműegyeztetés a módosított tervek újbóli benyújtásának időpontjától folytatódik. A közműegyeztetési eljárás a felfüggesztés megszűnését követően a rendszerben rögzített időponttól folytatódik. A felfüggesztés megszűnésének tényét a közművezeték-üzemeltető köteles rögzíteni az e-közmű rendszerben. Amennyiben a tervmódosítás miatti felfüggesztés 30 napon belül nem szűnik meg, a közműegyeztetési eljárás megszűnik.

(9) A tervező a módosított terveket térítésmenetesen töltheti fel a közműegyeztető rendszerbe, a (4) bekezdés szerinti eljárás ismételt lefolytatása érdekében.

(10) A közművezeték-üzemeltető a közműegyeztető rendszerben elektronikusan hitelesített dokumentum formájában állítja ki a közműnyilatkozatot, amiről a közműegyeztetést kérelmező elektronikus értesítést kap.

(11) A közműnyilatkozat érvényességi ideje 6 hónap.”

19. § Az R. 11-14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) Az e-közmű rendszerbe már regisztrált közművezeték-üzemeltetőnek az 5. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával az egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésétől számított 2 hónapon belül meg kell újítania meglévő regisztrációját.

(2) Az e-közmű rendszerbe még nem regisztrált közművezeték-üzemeltetőknek a Módr. hatálybalépésétől számított két hónapon belül regisztrálniuk kell az e-közmű rendszerbe.

(3) A meglévő e-közmű adatszolgáltatással rendelkező közművezeték-üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó adatokat a 6. § (1) bekezdése szerint a Módr. hatálybalépésétől számított 2 hónapot követően köteles naprakészen szolgáltatni.

(4) Azon közművezeték-üzemeltetők, akik nem alakítottak ki adatszolgáltatást az e-közmű felé a Módr. hatálybalépését megelőzően, a közművezetékekre vonatkozó adatokat - az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel -, a 6. § (1) bekezdése szerint 2017. július 1-jétől kötelesek naprakészen szolgáltatni.

(5) Azok az 500 000 méter hálózati hosszt meg nem haladó elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltetők, akik nem alakítottak ki adatszolgáltatást az e-közmű felé a Módr. hatálybalépését megelőzően,

a) 2017. december 31. napjáig a regisztrációhoz megadott település szintű adatok szolgáltatására,

b) 2018. január 1. napjától e rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatok szolgáltatására

kötelesek.

12. § E rendeletnek a Módr.-ral meghatározott 9/B. §-ában foglaltakat a Módr. hatálybalépésétől számított 3 hónapot követően kell alkalmazni.

13. § E rendeletnek a Módr.-ral meghatározott 9/A. § (5) bekezdése, valamint 9/B. § (2) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettségnek 2017. július 1-jétől kell eleget tenni.

14. § E rendeletnek a Módr.-ral meghatározott 9/A. §-ában foglaltakat 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.”

20. § Az R. a következő 8. alcímmel egészül ki:

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § E rendelet 3/A. §-a a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló, 2014. május 15-i 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) és (3) bekezdésének, 6. cikk (3) bekezdésének, valamint 10. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

21. § Az R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

22. § Az R.

a) 4. § (2) bekezdésében a „Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „a közszolgáltatási szerződés” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti feladatok” szöveg,

c) 6. § (3), (4) és (6) bekezdésében a „közművezeték üzemeltető” szövegrészek helyébe a „közművezeték-üzemeltető” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdésében az „által szolgáltatott” szövegrész helyébe az „által a tájékoztató rendszerből szolgáltatott” szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 4. § (3) bekezdése,

c) 6. § (2) bekezdésében a „szakági” szövegrész,

d) 15. §-a,

e) 3-4. melléklete,

f) 7. melléklete.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-6. §, a 8-14. §, a 16-19. §, a 21-22. §, valamint a 23. § a) pontja és c)-f) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

TANÚSÍTVÁNY
az e-közműbe történt regisztrációról

A közművezeték-üzemeltető adatai:

Név:
Cím:
Adószám:
Telefon:
Fax:
Honlap:

A közművezeték-üzemeltető megadta:

- az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településeket,

- az előző pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatait,

- a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címét és elérhetőségét

- az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosait, szolgáltatói engedélyeseit és azok elérhetőségét.

Regisztráció jóváhagyásának dátuma:............

Az e-közmű rendszerben

.....................................................................................................................

közművezeték-üzemeltető regisztrált adatszolgáltatóvá vált.

e-közműt üzemeltető szervezet:
Lechner Nonprofit Kft.”

2. melléklet a 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

AZ E-KÖZMŰ RENDSZER ADATSZOLGÁLTATÁSÁNAK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

1. Hírközlési hálózatok publikálandó objektumai és attribútumaik

2. Szénhidrogén-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

3. Távhő-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

4. Villamos-hálózatok publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

5. Vízellátási szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik

6. Vízelvezetési szakág publikálandó objektumtípusai és tulajdonságaik