Hatály: közlönyállapot (2016.XII.2.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

1. § (1) A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(2) A kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében − a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével - az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

(3) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)

a) végrehajtják a miniszter által kiadott ellenőrzési és mintavételi terveket,

b) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) az elvégzett feladataikról közvetlenül - a járási hivatal esetében a kormánymegbízott útján - tájékoztatják a minisztert.

(4) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,

b) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,

c) a hatáskörükbe tartozó feladatokat a miniszter által vezett minisztérium szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el,

d) a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a kiadott iratminták alapján végzik az ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket,

e) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai munkacsoportokban.

2. A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében

a) a népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét,

b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol,

c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,

d) ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt, az egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet működtetésével összefüggő feladatokat.

(2) A kormányhivatal részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

3. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) A kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az 1. mellékletben meghatározott esetekben - figyelemmel a (3) bekezdésben és a 2. mellékletben foglaltakra is - egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.

(3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatalok a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látják el.

(4) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal feladata.

(5) A (4) bekezdés szerinti repülőtereken és kikötőkben a kormányhivatal látja el a járási hivatal számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.

3. A járási hivatal népegészségügyi feladatai

4. § (1) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az országos tisztifőorvos vagy a kormányhivatal feladatkörébe.

(2) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el.

5. § A járási hivatalok illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az Országos Közegészségügyi Intézet népegészségügyi feladatai

6. § Az Országos Közegészségügyi Intézet

1. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatot végez, speciális, járványügyi jelentőséggel rendelkező területeken diagnosztikai hátteret biztosít,

2. a baktériumok, vírusok és paraziták okozta zoonózisok és vektorok által terjesztett megbetegedéseket azonosítja,

3. végzi a kórokozók molekuláris epidemiológiai vizsgálatát és az antibiotikum rezisztencia surveillance tevékenységet,

4. minőségellenőrző országos körvizsgálatot szervez,

5. nemzeti kórokozó törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn,

6. országos járványügyi referencia és BSL 3-4 laboratóriumot működtet, különös tekintettel a járványt okozó és bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozókra, ezen kórokozók diagnosztikai képességének fenntartására,

7. végzi a kórokozók kimutatásához szükséges módszerek, tesztek, vészhelyzeti oltóanyagok fejlesztését, oltóanyag-ellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi feladatok ellátását, immunbiológiai készítmények forgalomba hozatal előtti laboratóriumi bevizsgálását,

8. hazai járványügyi surveillance központként nemzetközi képviseletet lát el,

9. vizsgálja a környezettoxikológiai szempontból jelentős kockázatú környezeti szennyezőket,

10. vizsgálja az egészségkockázatot jelentő bel- és kültéri kémiai és biológiai levegő szennyezőket, irányítja az aerobiológiai hálózatot, levegő mintavevő egységeket tart fenn és üzemeltet,

11. méri, vizsgálja az ivóvizet, az ivóvízzel érintkező anyagokat, fürdővizet, minden szennyezőre kiterjedő közegészségügyi biztonsági laboratóriumot üzemeltet,

12. talajhigiénés tevékenységet lát el, vizsgálja és méri a talajszennyezőket, méri a talajkezelő anyagok hatását, egészségügyi szempontból vizsgálja a hulladékokat, különös tekintettel az egészségügyben keletkező hulladékokra,

13. vizsgálatokat végez a radioaktív hulladékok biztonságos tárolásának és elhelyezésének érdekében, honvédelmi és polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködik,

14. vizsgálja és méri a lakossági, foglalkozási, orvosi, civilizációs és környezeti sugárterhelést és ésszerű csökkentésének lehetőségeit, vizsgálja és nyomon követi a természetben található radioaktív anyagok felhasználását, továbbá azok bedúsulását eredményező ipari folyamatokat; ellenőrző méréseket végez a felszíni vizek magyarországi szakaszain, ha azok lakossági ivóvízként vagy az élelmiszergyártás során technológiai vízként kerülnek hasznosításra,

15. az ország egész területén végzi a nem-ionizáló sugárzás lakossági és munkahelyi expozícióinak mérését,

16. nyomon követi a szabadban a természetes külső sugárterhelés alakulását és ennek érdekében országos lefedettségű környezeti termolumineszcens dozimetriai (TLD) hálózatot működtet,

17. foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátási tevékenységet végez, melynek keretében járóbeteg-szakrendeléseket működtet,

18. végzi a behívott, illetve foglalkozási betegség gyanújával beutalt betegek szakvizsgálatát és ellátását, bejelenti a foglalkozási megbetegedéseket és elbírálja a megbetegedések foglalkozási eredetét, valamint a fokozott expozíciós eseteket, végzi a bejelentésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a foglalkozási betegségeket véleményező bizottságokat működteti,

19. végzi a jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat, továbbá ellátja a szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat és elbírálja az egészségügyi dolgozók egészségi alkalmasságát első és másodfokon, továbbá végzi másodfokon a tanulók beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatát,

20. II. fokú és soron kívüli munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez,

21. ellátja a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági elbírálásával kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatokat,

22. ellátja a munkahigiéné és foglalkozás-egészségügy területén a munkahelyi expozíciós vizsgálatokhoz tartozó referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése, véleményezése, minőségbiztosítása),

23. ellátja a túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

24. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad,

25. működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot,

26. végzi a dolgozók, munkahelyek, munkafolyamatok zaj- és rezgésterhelésének mérését, kockázatbecslését,

27. végzi a környezeti és közlekedési zaj és környezeti rezgés vizsgálatát,

28. végzi a környezeti és munkahelyi infra- és ultrahangméréseket,

29. végzi a munkahelyek és a szabadtéri megvilágítás vizsgálatát,

30. vizsgáló laboratóriumot működtet, melynek keretében monitorozza a munkahelyi és környezeti tényezőket, a vegyi anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását végzi,

31. ellátja a munkaegészségügyi ellátásban előforduló analitikai kémiai vizsgálatokra vonatkozó ellenőrző és módszertani kutató-fejlesztő tevékenységet,

32. ellátja az azbeszt- és rostmérési és szakvéleményezési feladatokat,

33. végzi a célzott vastagbélszűrés székletvér kimutatását, melynek érdekében központi laboratóriumot működtet,

34. bio-dozimetriai eljárásokkal felméri a sugársérült személyek által elszenvedett sugárdózisokat,

35. elvégzi az új orvosi röntgenberendezések alkalmazás előtti átvételi vizsgálatát, valamint a radioaktív anyagot tartalmazó, vagy ionizáló és nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések, készülékek és védőeszközök vizsgálatát,

36. az európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz,

37. ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés - ennek részeként a szervezett lakossági szűrések - területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz,

38. ellátja a populációs szintű primer prevenciós szolgáltatásokat, monitorozza és elemzi a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló kockázati tényezőknek az alakulását, valamint javaslatot tesz az egészségkockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekre, programokra,

39. végzi a felnőtt és gyermek lakosság számára az egészségfejlesztési és közegészségügyi kommunikációt, felkészíti a lakosságot az egészséget veszélyeztető ártalmakra, felhívja a figyelmet az egészséget fejlesztő öngondoskodásra, elősegíti az egészséges és biztonságos életkörülmények, életmód kialakítását.

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

7. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként - ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik - a járási hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a járási hivatalt jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1)-(3a), (7) és (8a) bekezdése alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

a) 29. § (1) bekezdése,

b) 32. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a járási hivatal és a kormányhivatal jár el a gyógyászati segédeszköz-forgalmazási tevékenység tekintetében.

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)

aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja,

ab) 6. § (1) bekezdés p) pontja,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)

ba) 56. § (6) bekezdése,

bb) 159. § (5) bekezdés c) pontja,

bc) 159. § (6) bekezdése,

bd) 161. § (4) bekezdése,

be) 180. § (1) bekezdése,

bf) 215. § (4) bekezdése,

bg) 243. § (7) bekezdése,

c) az Eüak.

ca) 15. § (3b) bekezdése,

cb) 19/B. §-a,

d) a Kbtv.

da) 6. § (1) és (2) bekezdése,

db) 7. §-a,

dc) 8. § (5) bekezdése,

dd) 10. § (3) bekezdése,

de) 20. § (2) bekezdése,

df) 23. §-a,

dg) 25. § (5) bekezdése,

dh) 26/A. §-a,

di) 32. § (2) és bekezdése,

e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

ea) 1/A. § (3)-(5) bekezdése,

eb) 1/I. § (8) bekezdése,

ec) 1/J. § (3) bekezdése,

ed) 2. § (7) és (8) bekezdése,

ee) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,

ef) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,

eg) 4. § (2)-(4) bekezdése,

eh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,

ei) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,

ej) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,

ek) 7. § (7) és (11) bekezdése,

el) 10. § (2) bekezdése,

em) 11/A. § (4) bekezdése,

en) 11/B. § (1)-(3) bekezdése,

eo) 14. § (17) bekezdése,

f) a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény

fa) 12. § (2) bekezdése,

fb) 22. § (1) bekezdése,

fc) 25. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése,

fd) 26. § (2a), (6) és (7) bekezdése,

fe) 27. § (5) bekezdése,

ff) 28. § (5) bekezdése,

g) az iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 1. § 19. pontja,

h) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a szerinti feladatok ellátására.

(2) Az országos tisztifőorvos kijelöli a mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a járványügyi feladatok ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

(3) Az országos tisztifőorvos munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

(4) A Kormány alapnyilvántartást vezető szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Eütv. 111. § (6) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(5) A Kormány működési nyilvántartást vezető szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Eütv. 112. § (7a) bekezdése szerinti feladat ellátására.

(6) A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására.

9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki

a) az Ehi. 4/A. § (1) bekezdése,

b) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

ba) 45. § (1) bekezdése,

bb) 47. § (1) bekezdése,

c) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

d) az Eütv.

da) 228. § (4) bekezdése,

db) 229. § (3) bekezdése,

dc) 232/B. § (2) bekezdése,

e) az Eüak.

ea) 15. § (1) és (2) bekezdése,

eb) 16/A. § (2)-(4) bekezdése,

f) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Nvt. 7. § (9) bekezdése,

g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f) pontja,

h) az egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a

szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség - ide nem értve a büntetés-végrehajtási szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit - vonatkozásában a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki az Nvt. 2. § (9) bekezdése és 7. §-a szerinti feladatok ellátására.

(3) A Kormány hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki az Eütv. 110. § (4) bekezdése, valamint 238. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

10. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost és a kormányhivatalt jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,

c) az Ebtv. 10. § (4) bekezdése,

d) az Eütv.

da) 123. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,

db) 143. §-a,

e) az Eüak.

ea) 15. § (2a)-(3b) és (8a) bekezdése,

eb) 16/A. § (1) bekezdése,

ec) 19. § (1) és (2) bekezdése,

ed) 20. § (3a) bekezdése,

f) a Kbtv. 33. § (3) bekezdése,

g) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter jogszabály szerint, az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal útján látja el.

(3) Az Eütv. 48. § c) pontja szerinti feladatokat az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal látja el.

11. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki

a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés b) pontja,

c) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

ca) 23. § d) pontja,

cb) 24. § e) és f) pontja

szerinti feladatok ellátására.

12. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátására, valamint

b) az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatok ellátására,

c) az Eütv. 217. § (7) bekezdése szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként,

d) az Eütv. 234/A. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként.

6. Hatósági eljárás, illetékesség

13. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az elsőfokú eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

(2) A másodfokú eljárás

a) ha első fokon a járási hivatal járt el, a kormányhivatal,

b) ha első fokon a kormányhivatal vagy - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - országos intézet járt el, és törvény az elsőfokú döntéssel szemben fellebbezés benyújtását lehetővé teszi, az országos tisztifőorvos

hatáskörébe tartozik.

14. § Helyszíni ellenőrzésre fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogosult.

15. § A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét jogszabály határozza meg.

7. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre és közreműködő szakhatóságok kijelölése

16. § (1) A Kormány a természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárásban

a) belső határon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, balatoni, valamint velencei tavi fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését - elsőfokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e - elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: megyei katasztrófavédelmi igazgatóság), másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban

a) belső határszakaszon és a magyar-horvát határszakaszon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a külső határon lévő határvízen - az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében - elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését - elsőfokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén - annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e - elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.

(4) A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapítását szakkérdésként elsőfokú eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálja.

(5) A fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelhető ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(6) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban - a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében - elsőfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(7) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését az elsőfokú eljárásban a gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal vizsgálja. A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal rendelhető ki.

(8) A Kormány a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

(9) A Kormány

a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs eljárásban,

b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és elismerése iránti eljárásban,

c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése iránti eljárásban,

d) az engedélyezett, illetve a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében

a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(10) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül - annak elbírálására, hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e - elsőfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(11) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetén,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetén, d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetén

az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát szakhatóságként jelöli ki.

(12) A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozásokkal és kutatásokkal, a gén- és sejtterápiával végzett beavatkozásokkal, továbbá az emberi génállományt érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát szakhatóságként jelöli ki.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

19. § Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Különös illetékességi rendelkezések

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat

1.1. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyére,

1.2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére,

1.3. a Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,

1.4. a Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megyére, továbbá az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a továbbiakban: ERMAH) környezeti sugáregészségügyi laboratóriumai feladatokat Fejér megyére,

1.5. a Veszprém Megyei Kormányhivatal - kivéve az ERMAH vonatkozásában a jogszabályban meghatározott feladatokat - Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,

1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére, továbbá az ERMAH környezeti sugáregészségügyi laboratóriumai feladatokat Komárom-Esztergom és Veszprém megyére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

A B
1. BARANYA MEGYE
2. Komlói Járási Hivatal
3. Székhely: Komló
4. Illetékességi terület: Hegyháti járás
5. Komlói járás
6. Pécsváradi járás
7. Mohácsi Járási Hivatal
8. Székhely: Mohács
9. Illetékességi terület: Bólyi járás
10. Mohácsi járás
11. Pécsi Járási Hivatal
12. Székhely: Pécs
13. Illetékességi terület: Pécsi járás
14. Siklósi Járási Hivatal
15. Székhely: Siklós
16. Illetékességi terület: Siklósi járás
17. Sellyei járás
18. Szigetvári Járási Hivatal
19. Székhely: Szigetvár
20. Illetékességi terület: Szigetvári járás
21. Szentlőrinci járás
22. BÁCS-KISKUN MEGYE
23. Bajai Járási Hivatal
24. Székhely: Baja
25. Illetékességi terület: Bajai járás
26. Bácsalmási járás
27. Kalocsai Járási Hivatal
28. Székhely: Kalocsa
29. Illetékességi terület: Kalocsai járás
30. Kiskőrösi járás
31. Kecskeméti Járási Hivatal
32. Székhely: Kecskemét
33. Illetékességi terület: Kecskeméti járás
34. Kunszentmiklósi járás
35. Tiszakécskei járás
36. Kiskunhalasi Járási Hivatal
37. Székhely: Kiskunhalas
38. Illetékességi terület: Kiskunhalasi járás
39. Jánoshalmai járás
40. Kiskunfélegyházi járás
41. Kiskunmajsai járás
42. BÉKÉS MEGYE
43. Békéscsabai Járási Hivatal
44. Székhely: Békéscsaba
45. Illetékességi terület: Békéscsabai járás
46. Békési járás
47. Gyomaendrődi járás
48. Szarvasi járás
49. Gyulai Járási Hivatal
50. Székhely: Gyula
51. Illetékességi terület: Gyulai járás
52. Sarkadi járás
53. Szeghalmi járás
54. Orosházi Járási Hivatal
55. Székhely: Orosháza
56. Illetékességi terület: Orosházi járás
57. Mezőkovácsházai járás
58. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
59. Edelényi Járási Hivatal
60. Székhely: Edelény
61. Illetékességi terület: Edelényi járás
62. Kazincbarcikai járás
63. Ózdi járás
64. Putnoki járás
65. Encsi Járási Hivatal
66. Székhely: Encs
67. Illetékességi terület: Encsi járás
68. Gönci járás
69. Szikszói járás
70. Miskolci Járási Hivatal
71. Székhely: Miskolc
72. Illetékességi terület: Miskolci járás
73. Mezőkövesdi Járási Hivatal
74. Székhely: Mezőkövesd
75. Illetékességi terület: Mezőkövesdi járás
76. Mezőcsáti járás
77. Tiszaújvárosi járás
78. Szerencsi Járási Hivatal
79. Székhely: Szerencs
80. Illetékességi terület: Cigándi járás
81. Szerencsi járás
82. Sárospataki járás
83. Sátoraljaújhelyi járás
84. Tokaji járás
85. BUDAPEST
86. Budapest II. kerületi Hivatal
87. Székhely: Budapest II. kerület
88. Illetékességi terület: I. kerület
89. II. kerület
90. III. kerület
91. Budapest V. kerületi Hivatal
92. Székhely: Budapest V. kerület
93. Illetékességi terület: IV. kerület
94. V. kerület
95. XIII. kerület
96. Budapest VI. kerületi Hivatal
97. Székhely: Budapest VI. kerület
98. Illetékességi terület: VI. kerület
99. VII. kerület
100. VIII. kerület
101. IX. kerület
102. Budapest X. kerületi Hivatal
103. Székhely: Budapest X. kerület
104. Illetékességi terület: X. kerület
105. XVII. kerület
106. XVIII. kerület
107. Budapest XI. kerületi Hivatal
108. Székhely: Budapest XI. kerület
109. Illetékességi terület: XI. kerület
110. XII. kerület
111. XXII. kerület
112. Budapest XIV. kerületi Hivatal
113. Székhely: Budapest XIV. kerület
114. Illetékességi terület: XIV. kerület
115. XV. kerület
116. XVI. kerület
117. Budapest XX. kerületi Hivatal
118. Székhely: Budapest XX. kerület
119. Illetékességi terület: XIX. kerület
120. XX. kerület
121. XXI. kerület
122. XXIII. kerület
123. CSONGRÁD MEGYE
124. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
125. Székhely: Hódmezővásárhely
126. Illetékességi terület: Hódmezővásárhelyi járás
127. Makói járás
128. Szegedi Járási Hivatal
129. Székhely: Szeged
130. Illetékességi terület: Szegedi járás
131. Kisteleki járás
132. Mórahalomi járás
133. Szentesi Járási Hivatal
134. Székhely: Szentes
135. Illetékességi terület: Szentesi járás
136. Csongrádi járás
137. FEJÉR MEGYE
138. Dunaújvárosi Járási Hivatal
139. Székhely: Dunaújváros
140. Illetékességi terület: Dunaújvárosi járás
141. Martonvásári járás
142. Sárbogárdi járás
143. Móri Járási Hivatal
144. Székhely: Mór
145. Illetékességi terület: Móri járás
146. Bicskei járás
147. Székesfehérvári Járási Hivatal
148. Székhely: Székesfehérvár
149. Illetékességi terület: Székesfehérvári járás
150. Enyingi járás
151. Gárdonyi járás
152. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
153. Csornai Járási Hivatal
154. Székhely: Csorna
155. Illetékességi terület: Csornai járás
156. Kapuvári járás
157. Győri Járási Hivatal
158. Székhely: Győr
159. Illetékességi terület: Győri járás
160. Pannonhalmi járás
161. Téti járás
162. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
163. Székhely: Mosonmagyaróvár
164. Illetékességi terület: Mosonmagyaróvári járás
165. Soproni Járási Hivatal
166. Székhely: Sopron
167. Illetékességi terület: Soproni járás
168. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
169. Balmazújvárosi Járási Hivatal
170. Székhely: Balmazújváros
171. Illetékességi terület: Balmazújvárosi járás
172. Derecskei járás
173. Hajdúhadházi járás
174. Nyíradonyi járás
175. Debreceni Járási Hivatal
176. Székhely: Debrecen
177. Illetékességi terület: Debreceni járás
178. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
179. Székhely: Hajdúböszörmény
180. Illetékességi terület: Hajdúböszörményi járás
181. Hajdúnánási járás
182. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
183. Székhely: Hajdúszoboszló
184. Illetékességi terület: Hajdúszoboszlói járás
185. Püspökladányi járás
186. Berettyóújfalui Járási Hivatal
187. Székhely: Berettyóújfalu
188. Illetékességi terület: Berettyóújfalui járás
189. HEVES MEGYE
190. Egri Járási Hivatal
191. Székhely: Eger
192. Illetékességi terület: Egri járás
193. Bélapátfalvai járás
194. Pétervásárai járás
195. Füzesabonyi Járási Hivatal
196. Székhely: Füzesabony
197. Illetékességi terület: Füzesabonyi járás
198. Hevesi járás
199. Hatvani Járási Hivatal
200. Székhely: Hatvan
201. Illetékességi terület: Hatvani járás
202. Gyöngyösi járás
203. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
204. Jászberényi Járási Hivatal
205. Székhely: Jászberény
206. Illetékességi terület: Jászberényi járás
207. Jászapáti járás
208. Karcagi Járási Hivatal
209. Székhely: Karcag
210. Illetékességi terület: Karcagi járás
211. Kunhegyesi járás
212. Tiszafüredi járás
213. Mezőtúri Járási Hivatal
214. Székhely: Mezőtúr
215. Illetékességi terület: Mezőtúri járás
216. Kunszentmártoni járás
217. Szolnoki Járási Hivatal
218. Székhely: Szolnok
219. Illetékességi terület: Szolnoki járás
220. Törökszentmiklósi járás
221. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
222. Esztergomi Járási Hivatal
223. Székhely: Dorog
224. Illetékességi terület: Esztergomi járás
225. Komáromi Járási Hivatal
226. Székhely: Komárom
227. Illetékességi terület: Komáromi járás
228. Kisbéri járás
229. Tatabányai Járási Hivatal
230. Székhely: Tatabánya
231. Illetékességi terület: Tatabányai járás
232. Tatai járás
233. Oroszlányi járás
234. NÓGRÁD MEGYE
235. Balassagyarmati Járási Hivatal
236. Székhely: Balassagyarmat
237. Illetékességi terület: Balassagyarmati járás
238. Rétsági járás
239. Szécsényi járás
240. Salgótarjáni Járási Hivatal
241. Székhely: Salgótarján
242. Illetékességi terület: Salgótarjáni járás
243. Bátonyterenyei járás
244. Pásztói járás
245. PEST MEGYE
246. Ceglédi Járási Hivatal
247. Székhely: Cegléd
248. Illetékességi terület: Ceglédi járás
249. Nagykőrösi járás
250. Dabasi Járási Hivatal
251. Székhely: Dabas
252. Illetékességi terület: Dabasi járás
253. Gyáli járás
254. Érdi Járási Hivatal
255. Székhely: Érd
256. Illetékességi terület: Érdi járás
257. Budakeszi járás
258. Gödöllői Járási Hivatal
259. Székhely: Gödöllő
260. Illetékességi terület: Gödöllői járás
261. Aszódi járás
262. Monori Járási Hivatal
263. Székhely: Monor
264. Illetékességi terület: Monori járás
265. Nagykátai járás
266. Vecsési járás
267. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
268. Székhely: Szigetszentmiklós
269. Illetékességi terület: Ráckevei járás
270. Szigetszentmiklósi járás
271. Szentendrei Járási Hivatal
272. Székhely: Szentendre
273. Illetékességi terület: Szentendrei járás
274. Pilisvörösvári járás
275. Váci Járási Hivatal
276. Székhely: Vác
277. Illetékességi terület: Váci járás
278. Szobi járás
279. Dunakeszi járás
280. SOMOGY MEGYE
281. Kaposvári Járási Hivatal
282. Székhely: Kaposvár
283. Illetékességi terület: Kaposvári járás
284. Nagyatádi Járási Hivatal
285. Székhely: Nagyatád
286. Illetékességi terület: Nagyatádi járás
287. Barcsi járás
288. Csurgói járás
289. Siófoki Járási Hivatal
290. Székhely: Siófok
291. Illetékességi terület: Siófoki járás
292. Tabi járás
293. Marcali Járási Hivatal
294. Székhely: Marcali
295. Illetékességi terület: Marcali járás
296. Fonyódi járás
297. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
298. Kisvárdai Járási Hivatal
299. Székhely: Kisvárda
300. Illetékességi terület: Kisvárdai járás
301. Záhonyi járás
302. Mátészalkai Járási Hivatal
303. Székhely: Mátészalka
304. Illetékességi terület: Mátészalkai járás
305. Csengeri járás
306. Fehérgyarmati járás
307. Nyírbátori járás
308. Nyíregyházi Járási Hivatal
309. Székhely: Nyíregyháza
310. Illetékességi terület: Nyíregyházi járás
311. Ibrányi járás
312. Kemecsei járás
313. Nagykállói járás
314. Tiszavasvári járás
315. Vásárosnaményi Járási Hivatal
316. Székhely: Vásárosnamény
317. Illetékességi terület: Vásárosnaményi járás
318. Baktalórántházai járás
319. TOLNA MEGYE
320. Dombóvári Járási Hivatal
321. Székhely: Dombóvár
322. Illetékességi terület: Dombóvári járás
323. Tamási járás
324. Paksi Járási Hivatal
325. Székhely: Paks
326. Illetékességi terület: Paksi járás
327. Szekszárdi Járási Hivatal
328. Székhely: Szekszárd
329. Illetékességi terület: Szekszárdi járás
330. Bonyhádi járás
331. Tolnai járás
332. VAS MEGYE
333. Körmendi Járási Hivatal
334. Székhely: Körmend
335. Illetékességi terület: Körmendi járás
336. Szentgotthárdi járás
337. Vasvári járás
338. Szombathelyi Járási Hivatal
339. Székhely: Szombathely
340. Illetékességi terület: Szombathelyi járás
341. Kőszegi járás
342. Sárvári Járási Hivatal
343. Székhely: Sárvár
344. Illetékességi terület: Sárvári járás
345. Celldömölki járás
346. VESZPRÉM MEGYE
347. Ajkai Járási Hivatal
348. Székhely: Ajka
349. Illetékességi terület: Ajkai járás
350. Devecseri járás
351. Balatonfüredi Járási Hivatal
352. Székhely: Balatonfüred
353. Illetékességi terület: Balatonfüredi járás
354. Balatonalmádi járás
355. Tapolcai járás
356. Sümegi járás
357. Pápai Járási Hivatal
358. Székhely: Pápa
359. Illetékességi terület: Pápai járás
360. Veszprémi Járási Hivatal
361. Székhely: Veszprém
362. Illetékességi terület: Veszprémi járás
363. Várpalotai járás
364. Zirci járás
365. ZALA MEGYE
366. Keszthelyi Járási Hivatal
367. Székhely: Keszthely
368. Illetékességi terület: Keszthelyi járás
369. Zalaszentgróti járás
370. Nagykanizsai Járási Hivatal
371. Székhely: Nagykanizsa
372. Illetékességi terület: Nagykanizsai járás
373. Letenyei járás
374. Zalaegerszegi Járási Hivatal
375. Székhely: Zalaegerszeg
376. Illetékességi terület: Zalaegerszegi járás
377. Lenti járás

2. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

A B
1. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó
kormányhivatalok
A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékességi területe
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megye
3. Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megye
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye
5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye
7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

  Vissza az oldal tetejére