A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése

1. § *  Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben

a) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal),

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi főigazgatóság),

c) *  a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,

d) * 

e) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

jelöli ki.

2. § *  Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

2/A. § * 

3. § (1) A Kormány

a) *  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 19. §-ában, 43/A. § (1)–(3) bekezdésében,

b) * 

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 163. § (2) bekezdésében,

d) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 63/A. § (3) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében,

e) * 

f) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g) *  a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

i) *  a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdésében,

j) *  a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] 8. cikkében,

k) *  a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet] 27. cikk (1) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

(2) *  A Kormány

a) *  az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében, valamint 45/B. §-ában,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

c) * 

d) *  a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,

e) *  a Vet. 163. § (1) és (3) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.

(3) A Kormány

a) *  az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés a) pontjában, 48. § (3) bekezdésében,

b) a Get. 108/A. § (7) bekezdésében,

c) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91. § (2a) bekezdésében,

d) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában, és

e) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében,

f) *  az (EU) 2018/302 rendeletben

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelöli ki. * 

(3a) *  A Kormány

a) a fővárosi székhelyű vállalkozások ellen benyújtott képviseleti keresetek esetében az Fgytv. 38. § (4) bekezdés a) pontjában,

b) *  az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint 48/A–48/E. §-ában

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(4) *  A Kormány

a) * 

b) *  az Fgytv. 16/B. §-ában, 17/A. §-ában, 17/B. §-ában, 17/D. § (1)–(2) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, valamint 37/B. §-ában foglaltak,

c) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,

d) *  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

e) * 

f) *  a Tszt. 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 10. § a) pontjában foglaltak,

g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,

h) a Vet. 57. §-ában foglaltak,

i) a Get. 64. §-ában foglaltak,

j) *  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak,

k) *  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/F. § és 24. § (1) bekezdésében foglaltak,

l) *  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak,

m) a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek,

n) a Ht. 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltak,

o) az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,

p) *  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak,

q) *  a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak,

r) *  a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak,

s) *  a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak,

t) *  az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak,

u) *  a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/644 rendelet] 7. cikkében foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(4a) *  A (4) bekezdésben foglaltakkal megegyezően a Kormány

a) az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak,

b) a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 6. §-ában foglaltak,

c) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 8. §-ában foglaltak,

d) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak,

e) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 80. §-ában foglaltak,

f) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § 11. pontjában foglaltak,

g) a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében foglaltak,

h) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak,

i) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdésében foglaltak,

j) *  a 39/2013. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak,

k) a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(4a) * 

(4b) *  A Kormány az Fgytv. 45/D. §-a és a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a nemzetközi kereskedelmi repülőtér székhelye szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki.

(4c) * 

(4d) *  A Kormány fogyasztóvédelmi hatóságként a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14–15. §-ában, 72. §-ában foglaltak tekintetében a katasztrófavédelmi főigazgatóságot, a 104. § (2) bekezdésében, a 108. § (3) bekezdésében és a 109. § (8) bekezdésében foglaltak tekintetében a kormányhivatalt jelöli ki.

(4e) *  A katasztrófavédelmi főigazgatóság (4d) bekezdés szerinti hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a hatósági ellenőrzési feladatokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság és illetékességi területén a katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.

(4f) *  A Kormány a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet 18/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.

(5) *  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 11. § (1) bekezdés e) pont ef) alpontja szerinti esetben a vámtitokról a kormányhivatalt a miniszter útján kell tájékoztatni.

(6) *  A miniszter és a kormányhivatal:

a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

f) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(7) *  A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.

(8) *  A miniszter és a kormányhivatal piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzi az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–9., valamint 11–16. cikkében foglalt követelmények betartását, és eljár azok megsértése esetén.

(9) *  A Kormány a fogyasztók és a vállalkozások részére a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről való tájékoztatás tárgyában – az általuk ellátott feladatoknak megfelelően – a kormányhivatalt jelöli ki.

(10) * 

3/A. § *  A kormányhivatal illetékességének vizsgálata során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során a jogellenes magatartás elkövetése helyének kell tekinteni minden olyan helyet, ahol

a) az Ektv. szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ügy tárgyát képező árut vagy kereskedelmi kommunikációt, vagy

b) az Ektv. szerinti alkalmazásszolgáltató vagy videómegosztóplatform-szolgáltató, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató vagy az Mttv. szerinti médiaszolgáltató útján megvalósuló reklámot

a vállalkozás elérhetővé teszi.

3/B. § *  Az Ákr. 16. § (2) bekezdésétől eltérően a fogyasztó kérelmére indult eljárásban – a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában – akkor is az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található, ha az Ákr. 16. § (1) bekezdése alapján megállapítható az illetékes hatóság.

4. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2) *  A közigazgatási hatósági döntés elleni közigazgatási per esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal végzi.

(3) *  A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt a miniszter által üzemeltetett honlapot kell érteni.

2. A miniszter feladatai a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységével összefüggésben

5. § (1) *  A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A miniszter

a) *  a több fővárosi és vármegyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan – a fővárosi és vármegyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) *  évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető főispánt a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

(3) *  A főispán a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

(4) A miniszter

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik;

b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

d) jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját;

e) *  koordinálja a fővárosi és vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;

f) *  végzi, illetve végezteti a feladatainak és a kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g) *  gondoskodik a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervekkel;

i) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j) *  ellátja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat.

3. * 

6. § * 

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet

a) 1. §-a a fogyasztói védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 1. §-a, 4. § (1) bekezdése, 3. § (6) bekezdése és az 5. § (4) bekezdés c) pontja a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 3. § (6) bekezdése a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) 3. § (4) bekezdés m) pontja az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) 5. § (4) bekezdés c) pontja az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) 5. § (4) bekezdés i) pontja a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv),

g) *  a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (4) bekezdés t) pontja az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2302/EU (2015. november 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

h) *  3. § (3) bekezdése és (3a) bekezdés a) pontja a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1818 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) *  3. § (4) bekezdés m) pontja a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 3. § (7) bekezdése a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) 3. § (8) bekezdése az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) *  3. § (1) bekezdés j) pontja és 3. § (3) bekezdés f) pontja az (EU) 2018/302 rendelet,

f) *  3. § (1) bekezdés k) pontja és 3. § (3a) bekezdése az (EU) 2017/2394 rendelet,

g) *  3. § (4) bekezdés u) pontja az (EU) 2018/644 rendelet,

h) *  a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § *  E rendeletnek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (4) bekezdés b) pontjának, p)–s) pontjának, valamint 3. § (4a) bekezdésének hatálybalépése előtt megkezdett és a hatálybalépése időpontjában folyamatban lévő eljárásokat a 2017. június 30. napján hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

10. § *  A Felügyelet fogyasztóvédelmi hatóságként történő kijelölését a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

11. § *  A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. végzi az alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatokat

a) a Jogsértő Webáruházak,

b) a Fogyasztóvédelmi Portál tekintetében.