Hatály: közlönyállapot (2016.XII.2.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése

1. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),

c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint

d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

jelöli ki.

(2) A megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékessége fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a megye egész területére terjed ki.

(3) A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala látja el.

(4) Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

2. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalt jelöli ki.

(2) Ha e rendelet alapján egy eljárásban a járási hivatal és a megyeszékhely szerinti járási hivatal hatásköre is megállapítható, a közigazgatási hatósági eljárást a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.

3. § (1) A Kormány

a) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 43/A. § (1)-(3) bekezdésében, 45/B. §-ában,

b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. § (4) és (5) bekezdésében,

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 163. § (2) bekezdésében,

d) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 63/A. § (3) bekezdésében, 113. § (2) bekezdésében,

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 12. § (3) bekezdésében,

f) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontjában,

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány

a) az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

c) az Eht. 21. § (1)-(3) bekezdésében,

d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. §-ában, 10. § a) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,

e) a Vet. 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

(3) A Kormány

a) az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdésében, 38. § (1)-(3), (7) és (8) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében,

b) a Get. 108/A. § (7) bekezdésében,

c) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91. § (2a) bekezdésében,

d) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában, és

e) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

(4) A Kormány

a) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a) bekezdésében, a 36/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak,

b) az Fgytv. 16/B. §-ában, 17/D. § (2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,

c) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

e) az Eht. 21. § (6) bekezdésében foglaltak,

f) a Tszt. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak,

g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,

h) a Vet. 57. §-ában foglaltak,

i) a Get. 64. §-ában foglaltak,

j) az Fttv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak,

k) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak,

l) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. §-ában foglaltak,

m) a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek,

n) a Ht. 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltak,

o) az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,

p) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak

tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

(5) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 11. § (1) bekezdés e) pont ef) alpontja szerinti esetben a vámtitokról a megyeszékhely szerinti járási hivatalt a miniszter útján kell tájékoztatni.

(6) A miniszter és a megyeszékhely szerinti járási hivatal:

a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;

d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében;

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;

f) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(7) A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként a minisztert és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

(8) A miniszter és a megyeszékhely szerinti járási hivatal piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzi az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4-9., valamint 11-16. cikkében foglalt követelmények betartását, és eljár azok megsértése esetén.

4. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2) A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal végzi.

(3) A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Megyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt a miniszter által üzemeltetett honlapot kell érteni.

2. A miniszter feladatai a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységével összefüggésben

5. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a járási hivataloknak a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatainak, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A miniszter

a) a több fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan - a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével - konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

(3) A kormánymegbízott a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

(4) A miniszter

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe tartozik;

b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

d) jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját;

e) koordinálja a járási hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;

f) végzi, illetve végezteti a feladatainak és a járási hivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g) gondoskodik a járási hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervekkel;

i) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j) ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k) ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat.

3. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

6. § (1) A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

a) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

b) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik,

c) az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e,

d) az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e, valamint

e) az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve

a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a fogyasztóvédelmi hatóságnak szakkérdésként kell vizsgálnia, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel a gyakorlat összhangban áll-e.

(3) A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárásban a fogyasztóvédelmi hatóság szakkérdésként vizsgálja, hogy a járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni. A másodfokú eljárásban szakértőként a közlekedésért felelős miniszter jelölhető ki.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet

a) 1. §-a a fogyasztói védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) 1. §-a, 4. § (1) bekezdése, 3. § (6) bekezdése és az 5. § (4) bekezdés c) pontja a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 3. § (6) bekezdése a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) 3. § (4) bekezdés m) pontja az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) 5. § (4) bekezdés c) pontja az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) 5. § (4) bekezdés i) pontja a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv)

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 3. § (4) bekezdés m) pontja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 3. § (7) bekezdése a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) 3. § (8) bekezdése az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § Hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet.


  Vissza az oldal tetejére