Hatály: közlönyállapot (2016.XII.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a katonai légügyi hatóság kijelöléséről

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

2. § A katonai légügyi hatóság hatásköre kiterjed:

a) az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetekre és azok tevékenységével,

b) az állami légijárművekkel, és a pilóta nélküli állami légijárművekkel,

c) az állami repülések céljára szolgáló repülőterekkel és a közös felhasználású repülőterekkel,

d) a kizárólag az állami repülések céljára szolgáló repülési létesítményekkel és léginavigációs földi berendezésekkel, valamint

e) az állami légiközlekedéssel és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos hatósági tevékenységre.

3. § A katonai légügyi hatóság feladatai:

a) az állami célú légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélyezésével összefüggő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása:

aa) érvényes szakszolgálati engedéllyel és oktatói képesítéssel rendelkező légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélyeinek megszerzéséhez, meghosszabbításához, illetve kiterjesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgáztatás végrehajtása;

ab) a légiközlekedési szakszemélyzet részére szakszolgálati engedélyek kiadása, indokolt esetben a szakszolgálati engedély helyszíni elvétele, felfüggesztése vagy visszavonása, a szakszolgálati engedélyekről nyilvántartás vezetése;

ac) a légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélyeinek kiadásához, meghosszabbításához előírt repülőegészségi alkalmasság hatósági minősítése, a hatósági repülőorvosi igazolványok kiadása;

ad) az állami célú légiközlekedés szakszemélyzeteinek alapellátását végző egészségügyi szolgálatok adatszolgáltatása alapján a szakszemélyzetek egészségügyi alkalmassági vizsgálatával, felülvizsgálatával és gondozásával kapcsolatos adatokról nyilvántartás vezetése;

ae) a légiközlekedési szakszemélyzetek feletti hatósági felügyelet ellátása;

af) a légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélyeinek megszerzése, meghosszabbítása, illetve kiterjesztése érdekében szervezett képzés tematikájának jóváhagyása, a képzésre vonatkozó engedély kiadása, indokolt esetben az engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

ag) a légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedélyeinek megszerzése, meghosszabbítása, illetve kiterjesztése érdekében szervezett képzés hatósági felügyeletének ellátása;

b) az állami légijárművekkel és a pilóta nélküli állami légijárművekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása:

ba) a Magyar Állami Légijármű Nyilvántartás vezetése, az állami légijárművek nyilvántartásba való felvétele, illetve abból történő törlése;

bb) az állami célú légiközlekedésben a fedélzeti azonosító jel használatának engedélyezése;

bc) az állami légijárművek és egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök gyártásának, karbantartásának, javításának, illetve felújításának hatósági engedélyezése, az erről szóló működési engedély kiadása;

bd) az állami légijárművet, pilóta nélküli állami légijárművet, és az egyes légiközlekedéssel kapcsolatos eszközöket gyártó, karbantartó, javító, illetve felújító szervezetek hatósági felügyeletének ellátása, indokolt esetben a működési engedély módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása;

be) az állami légijárművek típusalkalmassági- és légialkalmassági eljárásának lefolytatása, így különösen a típusalkalmassági és légialkalmassági bizonyítvány kiadása, indokolt esetben érvénytelenítése, visszavonása, módosítása;

bf) az állami légijárművek légialkalmassági vizsgálatának keretében a hatósági berepülés, beugrás programjának jóváhagyása, a berepülés, beugrás végrehajtása;

bg) az állami légijármű polgári célú igénybevételének engedélyezése;

bh) tárgy állami légijárműből történő kidobásának, szórásának engedélyezése, az állami célú légiközlekedésben dipolkötegek, infracsapdák légtérbe juttatásának engedélyezése gyakorlás céljából;

bi) egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkező állami légijármű egyszeri átrepülésének engedélyezése;

bj) az állami légijármű légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy műszaki célú repülésének engedélyezése;

bk) berendezés állami légijármű fedélzetén történő használatának engedélyezése;

bl) külföldi légijármű szakszemélyzetének magyar állami légijármű önálló légi üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodásának jóváhagyása;

bm) a pilóta nélküli állami légijárművek nyilvántartásba vétele, és típusalkalmassági és légialkalmassági vizsgálata;

c) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, közös felhasználású repülőterek, valamint a kizárólag állami repülések céljára szolgáló földi léginavigációs berendezések üzembentartásának engedélyezése, hatósági felügyelete, indokolt esetben az üzembentartási engedély felfüggesztése vagy visszavonása, a repülőtérrendek jóváhagyása;

d) az állami repülések céljára szolgáló repülőterekről, leszállóhelyekről nyilvántartás vezetése;

e) az állami célú légiközlekedésben a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Terv jóváhagyása;

f) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek repülőtéri navigációs berendezései hatósági mérésének (kalibrálásának) és hitelesítésének hatósági ellenőrzése;

g) éjszakai hajtóműpróba engedélyezése az állami célú légiközlekedésben;

h) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású repülőterek közvetlen környezetében zajgátló védőövezetek kijelölése;

i) az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő berendezések meghatározott körzetében lévő építmény engedélyezési eljárásában szakhatóságként való közreműködés;

j) a kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó egyes építmények engedélyezési eljárásaiban - állami légiközlekedési szakkérdésekben - szakhatóságként való közreműködés;

k) az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események közigazgatási hatósági eljárás keretében történő vizsgálata;

l) a Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat működtetése;

m) az állami célú légiközlekedés területén működő repülésbiztonsági szervezet fenntartásának ellenőrzése (felügyelete), az engedély kiadása;

n) nyilvános repülőrendezvény megtartásának engedélyezése, a rendezvény tervének jóváhagyása, illetve hatósági felügyeletének ellátása;

o) a bajba jutott vagy eltűnt légijármű megsegítésére, illetve a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenység ellátására irányuló légi kutató-mentő tevékenység engedélyezése, indokolt esetben az engedély felfüggesztése vagy visszavonása, valamint a légi kutató-mentő tevékenység hatósági felügyeletének ellátása;

p) eseti légtér kijelölése;

q) külföldi állami légijárművek magyar légtérbe való be- és átrepülésének engedélyezéséhez történő hozzájárulás;

r) a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (MILAIP), illetve annak módosításának (kiegészítésének) jóváhagyása;

s) a katonai légiforgalmi szolgálatok, a katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálatok és a légvédelmi irányító szolgálatok által kötött együttműködési megállapodások (LoA) jóváhagyása;

t) az állami célú légiközlekedésben a repülésmeteorológiai szolgálatok, illetve szolgáltatások hatósági felügyeletének ellátása;

u) repülésmeteorológiai fejlesztések, korszerűsítések engedélyezése, megvalósításának ellenőrzése;

v) a repülésmeteorológiai tárgyú képzési tervek jóváhagyása az állami célú légiközlekedésben;

w) veszélyes áruk állami légijárművel történő szállításának ellenőrzése a szállítás előtt;

x) állami célú légiközlekedéssel összefüggő intézkedések, kézikönyvek és egyéb szabályozások jóváhagyása;

y) részvétel az állami célú légiközlekedéssel összefüggő hazai és külföldi szakmai rendezvényeken.

4. § A Kormány a katonai légügyi hatóság eljárásaiban szakhatóságként jelöli ki:

a) az állami repülések céljára repülőtér és a közös felhasználású repülőtér - állami célú felhasználása tekintetében - üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárásban, ha az üzemeltetéshez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, - annak elbírálása kérdésében, hogy szükséges-e zajgátló intézkedések előírása, továbbá az üzemeltetés a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek - elsőfokú eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatalt;

b) a közös felhasználású repülőtér repülőtérrendjének jóváhagyására irányuló eljárásban a repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében a légiközlekedési hatóságot;

c) a közös felhasználású repülőtér üzembentartási engedélyezésére irányuló eljárásban a repülőtér polgári célú felhasználása tekintetében a légiközlekedési hatóságot;

d) az eseti légtér kijelölésére irányuló elsőfokú eljárásban az eseti légtér kijelölésének a polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatásának, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változások kérdésében a légiközlekedési hatóságot.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére