Hatály: közlönyállapot (2016.XII.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a), c) és e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3a. egészségvédő figyelmeztetés: a szöveges figyelmeztetés, a kombinált egészségvédő figyelmeztetés, az általános figyelmeztetés és a tájékoztatás.”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az új adalékanyagoknak a dohánytermék gyártásában való felhasználását a felhasználás tervezett kezdő időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a felhasználás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően a felhasználónak, a gyártónak, a bejegyzett kereskedőnek, az importálónak vagy az adóraktár engedélyesének (a továbbiakban együtt: bejelentő) be kell jelentenie az ÁNTSZ-OTH-nak. A bejelentést a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni. A bejelentett adatokról az ÁNTSZ-OTH hatósági nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi. Nem szükséges bejelenteni a nyersdohány természetes részeinek felhasználását.”

3. § Az R. 6/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6/D. § (1) A 2. § 3. pont a), e) és g) alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt dohánytermék esetében a 6/A. § rendelkezéseit a (2)-(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 2. § 3. pont a), e) és g) alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt dohánytermékek esetében a 6/A. § (1) bekezdése szerinti egészségvédő figyelmeztetések közül kizárólag

a) a 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános figyelmeztetést kell feltüntetni az egyik főoldal legalább 30%-át kitevő felületen, a főoldal alsó részén a következő szöveggel: „A dohányzás halált okoz - szokjon le most! Segítség a leszokáshoz: 06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu”, és

b) a 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kombinált egészségvédő figyelmeztetést kell feltüntetni a másik főoldal legalább 40%-át kitevő felületen, a főoldal alsó részén.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti, az 5. mellékletnek megfelelően három csoportra osztott kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket a rendszeres megjelenés biztosítása érdekében úgy kell alkalmazni, hogy egy csoport egy adott évben használható, és a csoportok évente váltakoznak.

(4) Az általános figyelmeztetést 3 milliméternél nem vékonyabb és 4 milliméternél nem vastagabb fekete szegéllyel kell körülvenni. Ennek a szegélynek az általános figyelmeztetés számára fenntartott felületen kívül kell elhelyezkednie.

(5) A 2. § 3. pont a), e) és g) alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt dohánytermékek esetében a 6/A. § (8) bekezdésében foglaltakat a (2) bekezdés a) pontjában foglalt általános figyelmeztetésre kell alkalmazni.

(6) A 2. § 3. pont a), e) és g) alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt dohánytermékek esetében a (2) bekezdés a) pontjában foglalt általános figyelmeztetést a nyomtatására fenntartott területen középre zárva, míg a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a csomag felső szélével párhuzamosan kell elhelyezni. A nyomtatásra fenntartott felület a csomagolás adott oldalának közepétől eltérő helyen is elhelyezhető.

(7) A (2) bekezdés szerinti egészségvédő figyelmeztetések nyomtatásakor olyan betűméretet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy az egészségvédő figyelmeztetés szövege a rendelkezésre álló felület lehető legnagyobb hányadát foglalja el.

(8) A 2. § 3. pont a), e) és g) alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt dohánytermékekre a 6/A. § (10) bekezdése és a 7. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

(9) A 2. § 3. pont c) alpontjában meghatározott dohánytermékre a 6/A. § (11) bekezdése nem alkalmazandó.

(10) A 2. § 3. pont f) alpontjában meghatározott dohánytermék esetén az általános figyelmeztetés és a kombinált egészségvédő figyelmeztetés - ha a dohánytermék hátsó főoldalán kerül feltüntetésre - a főoldal felső részén, a csomagon található többi információval azonos irányban is felhelyezhető.”

4. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § 3. pont a), e) és g) alpontjában meghatározott dohányzásra szánt dohánytermékeken kombinált egészségvédő figyelmezetést kell feltüntetni. A kombinált egészségvédő figyelmezetésnek

a) a csomagolási egység mind elülső, mind hátsó oldala külső felületének, valamint minden gyűjtőcsomag mind elülső, mind hátsó oldala külső felületének 65%-át ki kell töltenie,

b) ugyanazt a szöveges figyelmeztetést és a kapcsolódó színes fényképet a csomagolási egység és valamennyi gyűjtőcsomag mindkét oldalán meg kell jelenítenie, azzal, hogy a gyűjtőcsomagon alkalmazott szöveges figyelmeztetéstől és a kapcsolódó színes fényképtől az adott gyűjtőcsomagon belül található csomagolási egységeken alkalmazott szöveges figyelmeztetés és a kapcsolódó színes fénykép eltérhet,

c) a csomagolási egység, illetve minden gyűjtőcsomag felső szélén kell elhelyezkednie, ugyanabban az irányban, mint a csomag azon felületén megjelenő bármely más információ, és

d) a cigaretta csomagolási egységei esetében a következő méretűnek kell lennie:

da) magasság: legalább 44 mm,

db) szélesség: legalább 52 mm.”

5. § Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, olyan dohánytermékek esetében, amelyek egyedi csomagolásának méretarányaira tekintettel, vagy a 6/D. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 40%-os felületi lefedettség alkalmazása mellett nem lehetséges az előírt felület lefedése a kombinált egészségvédő figyelmeztetés 5. melléklet szerinti formátumának, arányainak vagy a kép és a szöveg grafikai sértetlenségének megváltoztatása nélkül, a kombinált egészségvédő figyelmeztetés az egyedi csomagolás méretéhez, illetve a 6/D. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 40%-os felületi lefedettséghez történő igazítással a 6. melléklet 2. pontjában meghatározott előírások szerint alkalmazandó.”

6. § (1) Az R. 19/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elektronikus cigaretta és utántöltő flakon a következő feltételekkel hozható forgalomba és forgalmazható:)

„b) nikotintartalmú folyadék kizárólag kifejezetten erre a célra szolgáló, legfeljebb 10 ml űrtartalmú utántöltő flakonokban, eldobható elektronikus cigarettákban vagy egyszer használatos patronokban hozható forgalomba, és a nikotintartalmú folyadékkal előre töltött patronok vagy tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 2 ml-t,”

(2) Az R. 19/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nikotintartalmú utántöltő folyadékkal előre megtöltött elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak két legnagyobb felületén, mindkét felületnek legalább a 30%-át kitöltő módon fel kell tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a termék nikotint tartalmaz, amely erős függőséget okozó anyag.””

7. § (1) Az R. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. május 19-én hatályos szabályoknak megfelelő dohányterméket - ha a (3)-(6) bekezdés eltérően nem rendelkezik -

a) 2016. december 31-éig lehet gyártani, importálni, bejegyzett kereskedő által fogadni,

b) 2017. február 28-áig lehet a dohány-kiskereskedelmi ellátó raktárába beszállítani,

c) 2017. május 20-áig lehet forgalomba hozni.”

(2) Az R. 21/A. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat 2019. május 19-éig nem kell alkalmazni azon dohánytermékek esetében, amelyek 2016. április 30-áig az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra kerültek, és azokon kizárólag a Jöt., az Nvt. és e rendelet 2016. május 19-ét követően hatályba lépett rendelkezéseiből (a továbbiakban együtt: irányelvet átültető rendelkezések) eredő változtatásokat hajtják végre. E termékek 2019. május 20-ától már csak a MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek forgalomban.

(4) A MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat

a) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 19-ét követően forgalomba hozott új márkák és új alfajták esetében azonnal alkalmazni kell,

b) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba hozott új márkák és új alfajták esetében - ide nem értve a c) pont cb) alpontja szerinti termékeket - 2016. augusztus 19-ét követően alkalmazni kell akként, hogy legkésőbb 2018. május 20-án már csak a MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek e termékek forgalomban,

c) azonnal alkalmazni kell

ca) a 2016. április 30-áig az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra került azon dohánytermékek esetében vagy

cb) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba hozott új márkájú és új alfajtájú azon dohánytermékek esetében,

amelyeken nem kizárólag az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatásokat hajtanak végre.

(5) Mentol ízesítésű cigaretta és mentol ízesítésű cigarettadohány 2020. május 20-áig forgalmazható, azzal, hogy

a) a mentolos ízesítést a gyártási vagy csomagolási folyamat során kell a dohánytermékhez (annak bármely alkotórészéhez vagy a csomagolásához) hozzáadni, és

b) az ízesítés hozzáadása vagy adagolása részben sem függhet a fogyasztótól, így különösen nem lehet kapszulát alkalmazni a mentolos ízesítés hozzáadásához.”

(3) Az R. 21/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba. A 19/B. § (1) bekezdés a) pontjában és a 19/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően elektronikus cigaretta, valamint utántöltő flakon, továbbá dohányzást imitáló elektronikus eszköz dohány, mentol, valamint gyümölcsös ízesítéssel 2020. május 20-áig forgalomba hozható.”

(4) Az R. 21/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A 2016. május 19-én már forgalomban lévő elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszközök esetében a MódR.-rel megállapított 19/D. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek első alkalommal 2017. december 31-éig kell eleget tenni.”

(5) Az R. 21/A. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A MódR.-rel megállapított 8. § (1) bekezdése, valamint a 6/D. § (3) bekezdése szerinti év alatt első alkalommal a 2016. augusztus 20-ától 2017. december 31-éig tartó időszakot kell érteni, ezt követően év alatt a naptári évet kell érteni.”

(6) Az R. 21/A. §-a a következő (17)-(19) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A 4. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2016. augusztus 19-én jogszabály, illetve engedély alapján jogszerűen használt adalékanyagokra vonatkozó bejelentést - ide nem értve a MódR.-rel megállapított 4. mellékletben foglaltak alapján a tiltott adalékanyagok listájára került adalékanyagokat - 2018. december 31-éig kell teljesíteni.

(18) A 4/A. § (2) bekezdésében, valamint a 21/A. § (5) bekezdésében foglaltak maradéktalan érvényesülése érdekében 2017. május 20-át követően tilos az olyan szűrő, cigarettahüvely vagy más összetevő forgalmazása, amely kapszulát vagy más olyan megoldást tartalmaz, amellyel a fogyasztó a dohánytermékhez ízesítést adhat hozzá vagy adagolhat, függetlenül attól, hogy ezen összetevőkből és a dohány valamilyen formájából a dohányterméket a fogyasztó végső soron maga állíthatja elő.

(19) Az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatások nem kimerítő felsorolását a 10. melléklet tartalmazza.”

8. § Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:

„24. § E rendeletnek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.2.) megállapított rendelkezéseit a MódR.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. § Az R. az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

10. § Az R. 10. melléklet 7. pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter” szöveg lép.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

„10. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatások köre

A 21/A. § értelmezésében az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatásoknak különösen a következők minősülnek:

1. A dohánytermék csomagolásának az e rendelet által meghatározott egészségvédő figyelmeztetésekkel le nem fedett felületein a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél

a) 2016. április 30-áig regisztrált vagy

b) 2016. április 30-át követően, de 2016. augusztus 19-éig a 2016. május 19-én hatályos jogszabályok szerinti regisztrációra benyújtott és ugyancsak 2016. augusztus 19-éig forgalomba hozott

dohánytermékek csomagolásán szereplő olyan elemek (szövegek, ábrák és jellemző színvilág) szerepeltetése a rendelkezésre álló felülethez igazítva, amely elemek nem sértik az e rendeletben, az Nvt.-ben vagy a Jöt.-ben kifejezetten megállapított bármely tilalmat.

Az e pontban meghatározott elemek elhelyezésére rendelkezésre álló felületekhez igazítása során az egyes elemek bármelyike elhagyható, az egyes elemek mérete (beleértve egyes elemek méretének növelését), előfordulási száma (beleértve annak növelését), egymáshoz és a csomagoláshoz viszonyított elhelyezkedése, valamint aránya megváltoztatható, továbbá az egyes elemeken olyan változtatások is végrehajthatóak, amelyek révén az elemek jobban illenek a rendelkezésre álló megváltozott felülethez.

2. Ha a dohánytermék márkaneve, alfajtaneve vagy csomagolása tartalmazza a „Slim”, „Slims”, „Superslim”, „Superslims”, „Demislim” vagy „Demislims” szavakat vagy valamely szót, illetve más elemet, amely az Nvt. 6/A. §-ában foglaltakkal ellentétes lehet, akkor

a) a márkanévből, az alfajtanévből, illetve a csomagolásból az itt említett szó, illetve elem kivétele, és egyúttal

b) olyan új alfajta név, szó, illetve csomagolási elem feltüntetése a csomagoláson, amely megfelel e rendelet és az Nvt. előírásainak.

3. Ha a dohánytermék márkaneve vagy alfajtaneve az Nvt. 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére a dohánytermék nikotin-, kátrány-, illetve szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt tartalmaz, akkor

a) a márkanévből, illetve az alfajtanévből a dohánytermék nikotin-, kátrány-, illetve szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt tartalmazó rész kivétele és egyúttal

b) olyan új alfajtanév feltüntetése a csomagoláson, amely név nem tartalmaz a dohánytermék nikotin-, kátrány-, illetve szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt, és egyébként megfelel e rendelet és az Nvt. előírásainak.

4. Mentol ízesítésű dohánytermékek esetében a „mentol” szó feltüntetése a csomagoláson.

5. Ha a dohánytermék ízesített kapszulát tartalmaz, akkor

a) a kapszula eltávolítása a dohánytermékből,

b) a csomagoláson lévő, a termék kapszulás voltára utaló feliratok és ábrák eltávolítása vagy átalakítása akként, hogy azok ne tartalmazzanak utalást kapszulára,

c) - ha az eltávolított felirat a termék alfajtanevének része volt - olyan alfajtanév feltüntetése a csomagoláson, amely név nem tartalmaz utalást kapszulára, és egyébként megfelel e rendelet és az Nvt. előírásainak,

d) - ha a termék mentolos ízesítésű kapszulát (is) tartalmazott - a termék e rendelet által megengedett módon történő ellátása mentol ízesítéssel, továbbá - ha mentoltól eltérő ízt is tartalmazó kapszulás termékről van szó - az egyéb ízesítésre utaló megjelölések, ábrák, színek eltávolítása vagy megváltoztatása annak érdekében, hogy azok kizárólagosan a mentolos ízesítésre utaljanak.

6. A dohánytermékek kiszerelésének (tömeg, darabszám) megváltoztatása, új kiszerelés alkalmazása annak érdekében, hogy

a) az ennél kevesebb szálat tartalmazó cigaretta egységcsomagja 20 szálasra változzék, vagy

b) a cigarettadohány 30-50 grammos kiszerelésűre változzék akkor, ha korábban 50 grammnál nagyobb kiszerelésben volt elérhető az adott termék.

7. A 2-6. pontban felsorolt esetekben az érintett dohánytermék új csomagolásának a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felé történő regisztrációja során a regisztrációs laphoz fűzött külön megjegyzésben a regisztrációs lapot benyújtó köteles megindokolni, hogy milyen okból vált szükségessé a dohánytermék márkanevének, illetve alfajtanevének megváltoztatása.”