Hatály: közlönyállapot (2016.XII.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyi állomány kártalanításának esetköre

1. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 255/A. §-a alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv kártalanítást nyújt a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv személyi állománya azon tagja számára, aki esetében a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztár tagja volt,

b) az a) pontban megjelölt napon a Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének terhére hitelezési veszteség került követelésként elhatárolásra, majd azt 2015. december 31-én a pénztár a követelés értékvesztéseként elszámolta, feltéve, hogy a követelése más módon nem térült meg, valamint

c) az a) pontban megjelölt napon és e rendelet hatálybalépésének napján a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel foglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jogviszonya az a) pontban megjelölt napot követően, de e rendelet hatálybalépése előtt szűnt meg (a továbbiakban együtt: jogosult).

(2) A jogosultat az (1) bekezdés alapján megillető kártalanítás összege megegyezik a hitelezési veszteségként elhatárolt és értékvesztésként elszámolt, más módon meg nem térült követeléssel.

2. § (1) A kártalanítási igény benyújtásával egyidejűleg a jogosult vállalja, hogy a kártalanítás megállapítása esetén teljes követelését, a követelés biztosítékait, valamint a követeléshez kapcsolódó igényeket a kártalanítás megfizetésével egyidejűleg a kifizetést teljesítő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv javára engedményezi.

(2) A fennálló kártalanítási igény nem ruházható át.

2. A kártalanítással kapcsolatos feladatok

3. § (1) A kártalanítás megállapítására a Hszt. 2. § 19. pontja szerinti országos parancsnok vagy – a terrorizmust elhárító szerv, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv személyi állománya esetében – a Hszt. 2. § 18. pontja szerinti országos főigazgató (a továbbiakban együtt: a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője) jogosult.

(2) Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv személyi állományának tagját munkáltatói intézkedés alapján más munkáltatónál foglalkoztatják,

a) ha a más munkáltató rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, akkor annak vezetője,

b) ha a más munkáltató nem rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, akkor az eredeti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője

jogosult a kártalanítás megállapítására.

(3) Azon jogosult, aki vonatkozásában az 1. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállnak, azonban a kérelem benyújtása időpontjában már nem áll fenn foglalkoztatási jogviszonya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel, a kártalanítás megállapítására a jogosultat utoljára foglalkoztató rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője jogosult.

4. § (1) A kártalanítás megállapítása a jogosult írásbeli kérelmére történik. A kérelmet a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjének címezve kell benyújtani.

(2) A kérelem benyújtására 2017. február 1. és 2017. június 30. között van lehetőség. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak – az igazolási kérelem és a kártalanítás megállapítására irányuló kérelem egyidejű benyújtásával – legkésőbb 2017. október 31-ig van helye, a kérelem benyújtását megakadályozó körülmény elhárultától számított 8 napon belül, ha a jogosult a kártalanítás megállapítására irányuló kérelmet önhibáján kívül nem tudta benyújtani. Az igazolási kérelemben a jogosultnak meg kell jelölni azon körülményeket, amelyek a kérelem benyújtását akadályozták. Az igazolási kérelemről a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kártalanítás megállapítására irányuló kérelemmel együtt dönt. Az igazolási kérelmet elbíráló határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(3) A kérelem benyújtásakor a kérelemhez csatolni kell

a) a Honvéd Egészségpénztár vagy a jogutódja által a követelés összegéről vagy a 2015. évre vonatkozóan értékvesztésként elszámolt összegről kiállított igazolást, vagy ezen összegeket igazoló számlakivonatot,

b) a jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az 1. § (1) bekezdésében jelzett követelése más módon nem térült meg,

c) a jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy kártalanítása esetén teljes követelését, a követelés biztosítékait, valamint a követeléshez kapcsolódó igényeket a kifizetést teljesítő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv javára engedményezi, valamint

d) a meghatalmazást, ha a kérelmet a jogosult képviseletében eljáró meghatalmazott nyújtja be.

(4) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti nyilatkozat a kérelem részeként is megtehető, ebben az esetben a kérelmet teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.

(5) A kérelemben vagy a kérelemhez csatolt nyilatkozatban a jogosult írásban nyilatkozik a hozzájárulásáról ahhoz, hogy

a) a kártalanítási kérelem elbírálása során eljáró személyek a kérelem elbírálásához szükséges mértékben a személyes adatait megismerjék, és

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője által kijelölt szervezeti elem (a továbbiakban: kijelölt szervezeti elem) a kérelemben szereplő adatok helyességét harmadik személyeknél ellenőrizze.

(6) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kérelem benyújtására formanyomtatványt rendszeresíthet, amelyet a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv honlapján és intranetes hálózatán közzétesz. Formanyomtatvány rendszeresítése esetén a kérelem csak formanyomtatványon nyújtható be.

5. § (1) A kijelölt szervezeti elem ellenőrzi a kérelemben megjelölt adatok helyességét és a mellékletek megfelelőségét, ennek során vizsgálja, hogy

a) a követelés e kormányrendelet hatálya alá tartozik-e,

b) a kérelem benyújtója e kormányrendelet alapján kártalanításra jogosult-e,

c) a követelést a Honvéd Egészségpénztár vagy jogutódja által kiállított okirat alátámasztja-e, valamint

d) megtörtént-e a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja, illetve a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattétel.

(2) Ha a kérelem vagy melléklete hiányos, pontatlan vagy a követelés igazolására nyilvánvalóan nem alkalmas, a kijelölt szervezeti elem vezetője a jogosultat hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlás teljesítésére 15 napos határidőt tűz. Hiánypótlási felhívás kiadásának egy alkalommal van helye. Ha a jogosult a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmet.

(3) A kijelölt szervezeti elem vezetője a kérelmet és a mellékleteit a beérkezéstől számított 30 napon belül döntésre előkészíti és felterjeszti a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjéhez. Ezen határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít bele.

6. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője az iratok 5. § (3) bekezdése szerinti felterjesztésétől számított 10 napon belül dönt a kártalanítás megállapításának kérdésében, ennek keretében

a) a kérelemnek helyt ad,

b) a kérelemnek részben ad helyt, vagy

c) a kérelmet elutasítja.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kérelemnek helyt ad és a kártalanítást megállapítja, ha a kérelem megfelel az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kérelemnek – az eljárás során igazolt összeg mértékéig – részben ad helyt, ha a kérelem elbírálására irányuló eljárás során igazolt összeg eltér a kérelemben kártalanítási igényként megjelölt összegtől. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője a kérelmet elutasítja, ha az nem felel meg az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

7. § A kártalanítási igényt elutasító vagy annak csak részben helyt adó határozattal szemben jogorvoslatnak a jogosult foglalkoztatási jogviszonyára vagy utolsó foglalkoztatási jogviszonyára – azok esetében, akiket munkáltatói intézkedés alapján más munkáltatónál foglalkoztatnak, az eredeti rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonyára – vonatkozó szabályok szerint a munkáltatói intézkedéssel szembeni jogorvoslat szabályainak alkalmazásával van helye, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

8. § (1) A kártalanítás a követelés pénznemében kerül megállapításra és kifizetésre.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a kártalanítás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti a kártalanítás megfizetését.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. § A 4. § (6) bekezdése szerinti formanyomtatvány rendszeresítése esetén a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetője intézkedik, hogy a rendszeresített formanyomtatvány ott meghatározott közzétételére 2017. január 31-ig sor kerüljön. Ezt követően formanyomtatvány rendszeresítésének nincs helye.