A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

az 5. § (2) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 38293/79 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, valamint ezen földrészletből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló Magyar Telekom Nyrt. székházának, a mélygarázs és további irodafejlesztés megvalósítására, valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű-csatlakozási és fejlesztési munkák érdekében az ingatlannal szomszédos Budapest IX. kerület 38298, 38293/76, 38293/77 helyrajzi számú Üllői utat, 38293/15 és 38293/55 helyrajzi számú Könyves Kálmán körutat, 38291 helyrajzi számú Albert Flórián utat érintik.

2. § (1) *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

(2) * 

(3) * 

3. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – tizenöt nap.

(4) *  A használatbavételi engedélyezési eljárás az ütemezett építési engedélytől eltérően az iroda, valamint a szálloda rendeltetésű épületrészekre külön-külön is lefolytatható.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) és a vonatkozó településrendezési tervet a következő eltérésekkel kell alkalmazni: * 

a) a telek legkisebb zöldfelületébe a legalább 50 m2-t elérő területű, az OTÉK 5. számú melléklete szerinti egybefüggő, háromszintes növényállományú intenzív zöldtetők 100%-ban beszámíthatóak,

b) a rendeltetésszerű használathoz szükséges gépjármű-várakozóhelyek felszínen, épületben vagy terepszint alatti építményekben egyaránt elhelyezhetőek.

(2) A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a Beruházás vonatkozásában e rendelet hatálybalépéséig kivágott fás szárú növények pótlásáról 2019. december 31. napjáig kell gondoskodni,

b) a Beruházás vonatkozásában e rendelet hatálybalépését követően kivágott fás szárú növények pótlásáról 2021. december 31. napjáig kell gondoskodni,

c) kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a Beruházás keretében, a Beruházással érintett ingatlanon telepített fás szárú növények.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendeletnek a vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (4) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. területrendezési hatósági eljárások,

19. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.