A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

az 5. § (2) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 4082/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, valamint ezen földrészletből telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló, az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési és adminisztrációs központ fejlesztésére, valamint további irodaház fejlesztés megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek, valamint a beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési munkák érdekében a 4082/30 helyrajzi számú Magyar Tudósok körútját, a 4082/6 helyrajzi számú Magyar Nobel-díjasok útját, a 4082/32 helyrajzi számú Pázmány Péter sétányt, a 4082/2 helyrajzi számú Neumann János utcát és a Rákóczi hídi lehajtót érintik.

2. § *  (1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

(2) * 

(3) * 

3. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével - tizenöt nap.

(4) * 

4. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltéréssel kell alkalmazni: a tetőkertek és a vízfelület beszámítása a telekre előírt zöldfelületbe az e rendelet kihirdetésekor hatályos OTÉK 5. számú melléklete szerint lehetséges, azzal az eltéréssel, hogy a legalább 50 m2 egybefüggő felületű, háromszintes növényállományú intenzív zöldtetők 100%-ban beszámíthatóak a zöldfelületbe.

(2) A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a Beruházás vonatkozásában e rendelet hatálybalépéséig kivágott fás szárú növények pótlásáról 2019. december 31. napjáig kell gondoskodni,

b) a Beruházás vonatkozásában e rendelet hatálybalépését követően kivágott fás szárú növények pótlásáról 2021. december 31. napjáig kell gondoskodni,

c) az engedélyezési tervnek fafelmérési mellékletet kell tartalmaznia és a határozatban a fapótlás módját meg kell határozni,

d) a kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a Beruházás keretében telepített fák.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,

14. bányahatósági engedélyezési eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. területrendezési hatósági eljárások,

19. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.