Hatály: közlönyállapot (2016.VI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakításával összefüggésben egyetért azzal, hogy

1. a nemzetbiztonsági, a rendvédelmi, valamint az intézményfenntartói feladatok kivételével az államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok ellátását a minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban kell biztosítani;

2. Magyarország versenyképességének megőrzése érdekében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összfoglalkoztatásban képviselt arányát indokolt mérsékelni, és ezt a szempontot érvényesíteni kell az államigazgatási szervezetrendszer átalakítása során is.

A Kormány az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében

3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével nyújtsanak be a Kormány részére előterjesztést az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknek az 1. melléklet szerint történő átalakításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: a) A 2016. szeptember 1-jei határidővel megvalósításra kerülő átalakítások esetén az érintett miniszterek önállóan: 2016. augusztus 1.

b) A 2017. január 1-jei vagy később megvalósításra kerülő átalakításokhoz a

ba) törvényi szintű szabályozási javaslat megküldése a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az egységes benyújtás érdekében: 2016. augusztus 15.

bb) kormányrendeleti szintű jogszabály-tervezetek megküldése a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az egységes benyújtás érdekében: 2016. szeptember 30.

4. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 3. pontban foglalt előterjesztések előkészítése során - ha az 1. melléklet másként nem rendelkezik - az átalakításra kerülő költségvetési szervek feladat- és hatásköreinek áttelepítésekor

a) az elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat az általános vagy speciális illetékességgel eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalok,

b) a másodfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat a megszűnő költségvetési szervet irányító minisztérium vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok,

c) az egyéb országos illetékességgel ellátott feladatokat a megszűnő költségvetési szervet irányító minisztérium vagy más állami szerv,

d) az egyéb, a költségvetési szerv területi szerve vagy területi feladatok ellátására kialakított szervezeti egysége által ellátott feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok

feladatkörébe kell utalni és - az átalakítás mellett - a feladatköröket felül kell vizsgálni a közfeladatok számának csökkentése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

érintett miniszterek

Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére, bemutatva a 4. pontban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörök központi hivatali szintről megyei, illetve járási hivatali szintre, illetve megyei kormányhivatali szintről járási hivatali szintre telepítésére vonatkozó alapelvek megvalósulását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. augusztus 31.

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 3. pont szerinti előterjesztések elkészítése során legyenek figyelemmel az átalakításra kerülő költségvetési szervek európai uniós projektjei megvalósításának biztosítására a támogatási szerződésekben rögzített feltételek szerint (kedvezményezett jogutód kijelölése, önerő rendelkezésre állása, dokumentumok átadása, támogatás fogadását biztosító bankszámla nyitása, előleg átadása, projektek fenntartási kötelezettsége stb.);

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

7. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a 3. pontban foglalt átalakításokhoz szükséges átadás-átvételi, illetve költségvetési megállapodások megkötéséről az irányításuk vagy vezetésük alatt álló szervek tekintetében;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 3.a) pont tekintetében: 2016. augusztus 31.

3.b) pont tekintetében: 2016. december 31.

8. az államigazgatás szervezetrendszerének aktuális átalakítására tekintettel a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. mellékletében foglalt táblázat 2., 3., 10., 21., 22., 29., 35. és 48. sorában megjelölt kiemelt projekteket mentesíti a Határozat 1. pont f) alpontjában megjelölt határidő alól, egyben az érintett projektekre meghatározott támogatási összeggel csökkenti a kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló keretösszeget;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

9. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program azon projektjei esetében, amelyeket a 3. pont szerinti átalakításokkal érintett központi hivatalok valósítanak meg, ott a központi hivatal mellé vonják be konzorciumi partnernek az irányító minisztériumokat is;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy nyújtson be előterjesztést a Kormány részére, amely rögzíti a 3-4. pont alapján átalakításra kerülő központi hivatalokhoz és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményekhez kapcsolódó költségvetési módosításokat. Az előirányzatok 2017. évi szintre hozásánál a 2016. évi eredeti költségvetésében meghatározott, valamint a 2016. évi szerkezetváltozásból eredő többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó átvétellel arányos részének 80%-a vehető figyelembe mind az átvevő központi, mind az átvevő területi államigazgatási szerveknél, valamint az átvevő gazdasági társaságok, illetve alapítványok központi költségvetési támogatásánál azzal, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalából a Belügyminisztérium szervezetébe integrálódó állomány tekintetében az illetménykiegészítés különbözettel korrigált személyi juttatást kell figyelembe venni;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével vizsgálja felül a központi költségvetési szervek működésére és gazdálkodására vonatkozó államháztartási jogszabályokat a kormányhatározatban foglalt átalakításokra tekintettel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

1. melléklet az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények átalakítása

A Kormány egyetért azzal, hogy

1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló

a) Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet,

b) Türr István Képző és Kutató Intézet

jogutódlással - az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ jogutódlás nélkül megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

d) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jogutódlással - az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

e) Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet megszűnik és feladatait a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

f) Nemzeti Művelődési Intézet megszűnik, feladatait a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítvány lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

g) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatalként működik, amely átveszi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

h) Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és az Országos Vérellátó Szolgálat jogutódlással - az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

i) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megszűnik, feladatait a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lássa el azzal, hogy a köznevelés fejlesztésével összefüggő kutatási, ágazati tartalom és tankönyvfejlesztési feladatokat az emberi erőforrások minisztere által kijelölt állami felsőoktatási intézmény, továbbá e feladatok menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma lássa el;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

j) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódlással - központi szerve Budapest Főváros Kormányhivatalába, a fővároson kívüli szervezeti egységei a szervezeti egység székhelye szerinti megyei kormányhivatalba beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

k) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága jogutódlással - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

l) Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódlással - az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással - megszűnik, azzal, hogy az orvostechnikai eszközökkel, gyógyászati célú kábítószerek engedélyezésével kapcsolatos feladatait az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet veszi át;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 1.

m) Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódlással - az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

n) Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Országos Közegészségügyi Központ, valamint Országos Epidemiológiai Központ jogutódlással - az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

o) Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatal jogutódlással - a Magyar Államkincstárba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. március 31.

p) Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódlással - az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 31.

2. a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt álló

a) Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Intézet tekintetében felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, továbbá felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a földművelésügyi minisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg és készítsen intézkedési tervet az agrárkutatás jövőjéről;

Felelős: földművelésügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. október 1.

b) Herman Ottó Intézet megszűnik, feladatait a Környezetvédelmi Termék Nonprofit Kft. gazdasági társaság lássa el;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: 2017. január 1.

c) Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) jogutódlással - a Pest Megyei Kormányhivatalba történő beolvadással megszűnik -, azzal hogy

ca) az OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztériumba olvad be, továbbá

cb) a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi feladatai megyei illetékesség szerint kerüljenek ellátásra;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

d) a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogutódlással - Budapest Főváros Kormányhivatalába beolvadással - megszűnik;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

e) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járjanak el;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a következők szerinti jogutódlással megszűnik:

fa) az MVH kifizető ügynökségi tevékenységét a Magyar Államkincstár, egyéb feladatait az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) tekintetében az agrár-politikáért felelős miniszter lássa el;

fb) az MVH megyei kirendeltségei a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerülnek integrálásra azzal, hogy az általuk ellátott feladatok tekintetében a szakmai irányítási jogköröket az EMVA vonatkozásában az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az EMGA és a nemzeti támogatások vonatkozásában az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja;

fc) az EMVA tekintetében az irányító hatósági és kifizető ügynökségi feladatokat úgy kell megosztani az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és a Magyar Államkincstár között, hogy a program hatékony irányíthatóságához és végrehajtásához kapcsolódó hatáskörök, - a delegálható feladatokat is ide értve - az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek;

fd) az MVH illetékes hatósági feladatai az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek telepítésre az európai uniós fejlesztési források koordinált felhasználása és az átalakított intézményrendszer akkreditációja érdekében;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. január 1.

g) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet - a központi szervének a Földművelésügyi Minisztériumba történő jogutódlással történő beolvadásával, területi szervei megszüntetésével - megszűnik;

Felelős: földművelésügyi miniszter

Határidő: a „Földet a gazdáknak!” Program lezárását követően

3. a Belügyminisztérium irányítása alatt álló

a) Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság jogutódlással - a Belügyminisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ jogutódlással - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervbe beolvadással - megszűnik;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogutódlással - a Belügyminisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

d) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állampolgársági és névváltoztatási feladataiban - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett - a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalok járjanak el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

e) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartások üzemeltetésével, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával összefüggő feladataiban - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. járjon el;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági feladatait a Belügyminisztérium lássa el;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

4. a belügyminiszter anyakönyvi, névváltoztatási és állampolgársági feladatai - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett - a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerüljenek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

5. a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló

a) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,

b) Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal,

c) Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal,

d) Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal,

jogutódlással - a Honvédelmi Minisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

e) Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal jogutódlással - a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

f) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatósági feladatait a Honvédelmi Minisztérium lássa el;

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

6. az Igazságügyi Minisztérium irányítása alatt álló

a) Igazságügyi Hivatal jogutódlással - az Igazságügyi Minisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: 2017. január 1.

b) Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvad a Belügyminisztérium irányítása alatt álló Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel, továbbá a Belügyminisztérium fejezetben új költségvetési szerv kerül létrehozásra, az új költségvetési szerv feletti irányítási jogokat az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter közösen gyakorolja;

Felelős: igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

7. a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt álló

a) Balassi Intézet jogutódlással - a Külgazdasági és Külügyminisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Balassi Intézethez kapcsolódó Márton Áron kollégiumi hálózat az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásába kerüljön;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Külügyi és Külgazdasági Intézet megszűnik, feladatait a Demokrácia Központ Közalapítvány lássa el;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2017. január 1.

8. a Miniszterelnökség irányítása alatt álló

a) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogutódlással - a Miniszterelnökségbe történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ) jogutódlással - a Miniszterelnökségbe történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

c) Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszűnik, feladatait a „Nistema” Kft. lássa el. A „Nistema” Kft.-be történő beolvadással megszűnik a Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

d) Forster Központnak a nagyberuházások régészeti előkészítését, a kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok fejlesztési feladatait, valamint a Forster Központ vagyonkezelt ingatlanai üzemeltetési és beruházási feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. lássa el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

e) Forster Központ által fenntartott Építészeti Múzeum fenntartói feladatait a Magyar Művészeti Akadémia lássa el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Forster Központ műtárgyfelügyelettel és kulturális örökségvédelmi nyilvántartással összefüggő hatósági feladatait a Miniszterelnökség lássa el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

9. a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló

a) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal jogutódlással - Budapest Főváros Kormányhivatalába beolvadással - megszűnik;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

b) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járjanak el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. január 1.

10. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló

a) Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet jogutódlással - a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

d) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,

e) Nemzeti Közlekedési Hatóság

jogutódlással - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással - megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

f) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ országos közúti vagyonkezelői feladataiban - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. járjon el;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

g) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vonatkozásában készítse el a bányászati igazgatás fejlesztési koncepcióját;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 1.

h) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit - a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek (így pl. a dokumentációs, technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források és más vagyonelemek) átadása mellett - jogutódlással a Honvédelmi Minisztérium lássa el.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2017. január 1.

11. A Kormány felkéri prof. dr. Mészáros Józsefet kormánybiztosként az 1. pont g) és o) alpontjában foglalt feladatok végrehajtására a külön kormányhatározatban foglaltak szerint.