A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.

 

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a „»Kreatív város - fenntartható vidék« - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

A Kormány

1. *  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a „»Kreatív város - fenntartható vidék« - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című program (a továbbiakban: KRAFT Program) első fázisa keretében megkezdett, az 1. mellékletben meghatározott beruházások lezárásához szükséges, az 1. mellékletben foglalt táblázat C és D oszlopában meghatározott mértékű forrásoknak a központi költségvetés terhére történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében folyamatosan

2. a KRAFT Program második fázisát képező, a 2. mellékletben meghatározott fejlesztéseknek a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás és F oszlopában meghatározott központi költségvetési támogatás G oszlopában meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátása mellett történő megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy szükség szerint kezdeményezze a Vas megyei integrált területi program módosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az integrált területi programok éves felülvizsgálata során

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 9. sorában meghatározott fejlesztéssel összefüggő szakmai egyeztetések lefolytatásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kezdeményezze az „erdők közjóléti funkciójának fejlesztése” pályázatos jogcím esetében a soron következő programmódosítás keretében kiválasztási szempontként való előnyben részesítés beillesztését,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

d) *  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sorában meghatározott fejlesztés forrásának biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény tervezésével kezdődően az adott év központi költségvetésének tervezése során

e) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. mellékletben foglalt táblázat 17-19. sorában meghatározott fejlesztésnek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítését készítse elő azok projektgazdájának bevonásával,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben meghatározott uniós társfinanszírozású fejlesztések előkészítésének és megvalósításának menedzsmentjéhez szükséges humánkapacitás biztosítása érdekében az ehhez szükséges források biztosításáról a 2. mellékletben foglalt táblázat 21. sorában meghatározott módon, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott források biztosításáról

a) *  Kőszeg Város Önkormányzata javára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 1-5. prioritása megyei keretből nem finanszírozható projektköltségek kiegészítő finanszírozásához az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával, valamint

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére későbbi uniós társfinanszírozás terhére elszámolható költségek megelőlegezéseként a 2. mellékletben meghatározott táblázat 13-15. sorában meghatározott fejlesztés teljes körű tervezéséhez és projekt-előkészítéséhez a Kvtv.-ben meghatározott Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben

azzal, hogy azok uniós forrásra történő utólagos elszámolásához szükséges valamennyi előírást teljesíteni szükséges,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében folyamatosan

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 20. sorában meghatározott projekt megvalósításához szükséges, a 2. mellékletben foglalt táblázat F:20 mezőjében meghatározott forrás biztosításáról azzal, hogy azok uniós forrásra történő utólagos elszámolásához szükséges valamennyi előírást teljesíteni szükséges,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 31.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pontban, a 3. pont a) alpontjában és a 4. pontban meghatározott fejlesztések előkészítésének biztosítása érdekében hozza létre a Kvtv.-ben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet keretében a „Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése” előirányzatot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 5. pont szerinti előirányzat részére a 2. mellékletben foglalt táblázat F:22-F:26 mezőjében meghatározott forrásokat biztosítsa,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. melléklet 22-26. sorában rögzített, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által ellátandó projekt-előkészítés megvalósítását biztosító jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket készítse elő, valamint kezdeményezze azok megalkotását, illetve módosítását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a 2. mellékletben meghatározott programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy ha 2017. június 30-ig a 2. pont szerinti fejlesztések támogatása tárgyában az arra jogosult objektív okból nem vállal kötelezettséget, akkor gondoskodjanak a 2. mellékletben meghatározott források e határozat célrendszerétől független felhasználásáról az adott program keretein belül, és kezdeményezzék az ehhez szükséges döntések meghozatalát,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden év november 30-ig számoljon be a Kormány részére a KRAFT Program végrehajtásáról, és terjessze elő az 1-3. mellékletben meghatározott fejlesztések megvalósításának módjára, valamint részletes forrás- és ütemtervére vonatkozó javaslatait,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020-ig minden év november 30-áig

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával a KRAFT Program harmadik fázisának megvalósításához szükséges forrásokat az uniós alapok felhasználásával végrehajtott program előrehaladása és a rendelkezésre álló uniós források függvényében - szükség esetén hazai források igénybevételével - 2020-ig biztosítsa a 3. mellékletben foglaltak szerint,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. november 30.

11. *  a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1e) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakra tekintettel egyetért azzal, hogy a 2. mellékletben foglalt táblázat E:4-E:8 és F:4-F:8 mezőjében meghatározott források közötti átcsoportosítást Kőszeg Város Önkormányzata kérelmére a TOP végrehajtásának felelőse engedélyezheti.

1. melléklet az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A KRAFT Program első fázisának lezárásához szükséges, Magyarország központi költségvetése terhére biztosítandó források

A B C D
1. Beruházás vagy beruházás eleme Projektgazda Forrás 2016-ban (Ft) Forrás 2017-ben (Ft)
2. Tudásközpont kiszolgáló funkciók - (volt) Művészetek háza újrahasznosítása MNV Zrt. 4 000 000 29 700 000
3. Professzorok háza funkcionális kialakítása - (volt) Festetics palota újrahasznosítása MNV Zrt. - 241 300 000
4. Közösségi terek kialakítása - Bálház funkcionális újrahasznosítása MNV Zrt. - 228 000 000
5. Bencés rendház újrahasznosítása II. ütem Magyarországi Bencés Kongregáció 90 000 000 885 445 000
6. „Sgrafittós ház” állagmegóvó és funkcióbővítő fejlesztése Kőszeg Város
Önkormányzata
18 000 000 75 000 000
7. *  Menedzsment költség (együttesen) MNV Zrt. 90 000 000 50 000 000

2. melléklet az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A KRAFT Program második fázisa keretében megvalósítandó projektek, az azokkal összefüggésben biztosítandó források és azok rendelkezésre bocsátásának ütemezése

A B C D E F G
1. Érintett program Indikatív forrás Forrás

2.
Projekt vagy projektelem Projektgazda vagy hazai központi költségvetés A megvalósítás módja Uniós forrás
(Ft)
Hazai forrás
(Ft)
biztosításának éve
3. Térségfejlesztés
4. Fenntartható turisztikai fejlesztés - örökség és rendezvényturizmus Kőszeg Város
Önkormányzata
TOP A megyei integrált területi program alapján meghirdetett TOP konstrukció keretében igényelhető. 200 000 000 100 000 000 2016-2017
5. Fenntartható közeledésfejlesztés
- kerékpáros és gyalogos fejlesztések, a szükséges fogalomcsillapítási elemekkel
TOP 300 000 000 200 000 000
6. Zöld város - Városmajor, Várkör és Gyöngyös part revitalizációs projekt TOP 290 000 000 200 000 000
7. Önkormányzati energiahatékonysági fejlesztések TOP 150 000 000 100 000 000
8. Közszolgáltatás-fejlesztések (óvoda, bölcsőde, csapadékvíz-elvezetés, iparterület fejlesztés) TOP 400 000 000 150 000 000
9. „Torony élmény” - nevesítve az evangélikus egyház kiemelt fejlesztési igényei között Magyarországi
Evangélikus Egyház
GINOP GINOP-7.1.4
- (pályázatos)
50 000 000 - 2016
10. Erdők közjóléti funkciójának fejlesztése (természeti örökség turizmus) Szombathelyi
Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vidékfejlesztési
Program
(a továbbiakban: VP)
Standard eljárásban az adott felhívás értékelési szempontrendszerében
„a fejlesztés nemzeti program által érintett területen valósul meg” előnyt adó szempontként.
100 000 000 - 2016
11. *  Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztése (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó) Kőszeg Város Önkormányzata és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hazai hazai költségvetési forrás biztosításával - 1 000 000 000 2017-2019
12. CAMPUS - tervezés
13. Új tudásközpont „Campus” MNV Zrt. Kvtv.-ben hazai költségvetési forrás - 100 000 000 2016
14. kialakításának teljes körű tervezése és meghatározott biztosításával 100 000 000 2017
15. engedélyeztetése - (volt) MÁV internátus újrahasznosítása Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 77 000 000 2018
16. Képzés - Kutatás-fejlesztés-innováció
17. Talajerő-gazdálkodási laboratórium Pannon Egyetem EFOP EFOP éves fejlesztési 309 000 000 - 2016-2018
18. Fenntartható és sikeres térségek program Pannon Egyetem EFOP keretében kiemelt projektként 495 000 000 - 2016-2018
19. Társadalomtudományi irodalomtudományi és informatikai interdiszciplináris kutatóközpont Pannon Egyetem EFOP nevesíthető 200 000 000 - 2016-2018
20. Pannon Egyetemmel kialakított programhoz kapcsolódó fejlesztések (iskola és tangazdaság, tankert) Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Kvtv.-ben meghatározott Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet - 820 000 000 2016-2018
21. Projektszintű programkoordináció (segítségnyújtás projektek fejlesztésében, előkészítésében és megvalósítás menedzsmentjében) SZPI KÖFOP Kiemelt projekt keretében 100 000 000 - 2016-2020
22. Programalap (projekt-előkészítési SZPI hazai Kvtv. Uniós fejlesztések - 150 000 000 2016
23. költségek: tervek, engedélyek, fejezetében 150 000 000 2017
24. közbeszerzés, terület, előkészítés stb.) 50 000 000 2018
25. 50 000 000 2019
26. 50 000 000 2020

3. melléklet az 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozathoz

A KRAFT Program harmadik fázisa megvalósításához szükséges források

A B C D E

1.

Fejlesztés vagy feladat

Projektgazda
Érintett program vagy hazai központi költségvetés Indikatív forrásigény
(Ft)

Forrás biztosításának éve
2. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és Pannon Egyetem Campusának épület-kialakítása (volt MÁV nevelőotthon) MNV Zrt. EFOP 3 472 000 000 2018-2020
3. Campus megközelítését szolgáló útfejlesztés Kőszeg Város
Önkormányzata
hazai 300 000 000 2018-2020
4. Kreatív Zenei és Művészetterápiás Kutatási központ eszközbeszerzése Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete EFOP 64 500 000 2018-2020
5. Nemzetközi Kutatókönyvtár eszközbeszerzés Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 640 000 000 2018-2020
6. Jövő és Trendkutató Központ eszközbeszerzés Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 346 700 000 2018-2020
7. Publikációs iroda és kiadó Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 32 800 000 2018-2020
8. Technológiai Transzfer Központ Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete GINOP 66 700 000 2020-ig
9. Intelligens anyagok laborok eszközbeszerzése Pannon Egyetem 600 000 000
10. Energia-menedzsment laborok eszközbeszerzése Pannon Egyetem 900 000 000

  Vissza az oldal tetejére