A jogszabály mai napon ( 2023.10.01. ) hatályos állapota.

 

1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről

A Kormány

a) elfogadja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat 2. pont b) alpontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében készített, az 1. mellékletben foglalt cselekvési tervet;

b) felhívja az érintett minisztereket, hogy a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót, és azt küldjék meg a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, hogy a b) pont szerinti beszámolók alapján készítsen jelentést a Kormány számára a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2018. április 30.

1. melléklet az 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési terve

Bevezetés - politikai célkitűzés

Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Sikeres országot építeni jól képzett, versenyképes tudással rendelkező, életerős, a demokratikus és a családi értékek mellett elkötelezett, a közösségi részvételt preferáló és az önkéntes munkára nyitott fiatalokkal lehet.

A fiatalok jövőnk legfontosabb erőforrásai, akik kreativitásukkal, kitartásukkal, lendületükkel biztosítják nemzetünk megmaradását, így az államnak a családokkal, a civil, az egyházi és a magánszektorral együtt kell megfelelő jövőképet nyújtania számukra, és segíteni a kibontakozásukat a határokon innen és túl. Fontos, hogy a magyar fiatalok határokon átívelő közösségei támogassák egymást, mert csak egy összetartó, egymást segítő nemzet tagjaiként lehetnek ők is erősek. Alapvető, hogy ne pusztán a saját, hanem nemzedékük, nemzetük, hazájuk boldogulását, fejlődését is szem előtt tartsák.

Az eredményes ifjúságpolitika legfőbb fokmérője a fiataloknak a biztonságérzete és elégedettsége önmaguk és nemzetük helyzetével. Ezért a lehető legtöbbet kell tennünk a fiatalokért, ezzel is hozzájárulva a következő évek, évtizedek sikeres Magyarországának megteremtéséhez.

Mindezen célok megvalósulásához a következő intézkedések szükségesek:

I. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK SIKERES TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁHOZ SZÜKSÉGES KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE

1.1. Hatékony és célzott intézkedésekkel elő kell segíteni a fiatalok életpálya-tervezését.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.2. A korai gyermekkortól az ifjúkorig tartó célzott fejlesztésekkel, intézkedésekkel, speciális programokkal csökkenteni kell a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.3. Az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának fejlesztése céljából elő kell mozdítani a pénzügyi ismeretek elsajátítását.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

1.4. Az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítása érdekében folytatni kell az Ifjúsági Garancia rendszer kiépítését és működtetni kell a fiatalok foglalkoztatását elősegítő munkaerő-piaci programokat.

Felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

oktatásért felelős miniszter

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.5. Elő kell segíteni a fiatalok vállalkozóvá válását direkt támogatásokkal és vállalkozói ismeretek elterjesztésével.

Felelős: gazdaságpolitikáért felelős miniszter

oktatásért felelős miniszter

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

1.6. A fiatalok körében népszerűsíteni kell a vidéki térségek gazdasági lehetőségeit és a vidéki gazdálkodói életmódot a fiatalok helyben maradása, a helyben történő munkavállalás és társadalmi aktivitás növelése céljából.

Felelős: agrárpolitikáért felelős miniszter

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

1.7. Ösztönözni kell a fiatalok családalapítását, gyermekvállalási kedvét a családok otthonteremtési kedvezményével, az első házasok kedvezményeivel és a diplomás GYED-del.

Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

1.8. Elő kell segíteni a munka és magánélet összehangolását rugalmas foglalkoztatást elősegítő intézkedésekkel, a részmunkaidőben foglalkoztatott kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezményekkel.

Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

adópolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

1.9. Elő kell segíteni a kreatív iparban rejlő lehetőség kiaknázását és támogatni kell az innovációt, a K+F tevékenységeket.

Felelős: kultúráért felelős miniszter

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

építésügyért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

II. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI KOROSZTÁLYOK ÉS KÖZÖSSÉGEIK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

2.1. Támogatni kell a tehetséggondozást, biztosítani kell a tehetségek fejlődését.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.2. Fejleszteni kell a tanulói készségek és képességek, kulcskompetenciák elsajátítását elősegítő támogató eszközrendszert.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter

informatikáért felelős miniszter

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.3. Ki kell terjeszteni a munkaerő-piaci részvételhez jobban alkalmazkodó képzési formákat.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.4. A hátrányos helyzetű régiók versenyképességének javítása érdekében vagy közösségi felsőoktatási képzési központokat, vagy telephelyeket kell létrehozni.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.5. Ösztönözni kell a felsőoktatásban részt vevő hallgatók nemzetközi mobilitását és a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítését.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.6. Be kell vezetni és működtetni kell a hallgatói kompetenciamérés rendszerét.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.7. Elő kell segíteni a magyar identitás megerősítését, a magyar-magyar kapcsolatok kialakítását és elmélyítését a fiatalok körében.

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

oktatásért felelős miniszter

kultúráért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.8. Az összetartozás és a nemzeti tudat erősítése érdekében mobilizálni és ösztönözni kell a fiatalokat a nemzeti értékek gyűjtésére, védelmezésére határainkon belül és azon túl.

Felelős: agrárpolitikáért felelős miniszter

kultúráért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.9. Elő kell segíteni a kisközösségek létrejöttét és fejlesztését, támogatni kell az ifjúsági korosztályok és közösségeik önálló kezdeményezéseit.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

kultúráért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.10. Biztosítani kell a nem formális és informális tanulást támogató programokat, valamint elő kell segíteni főként a vidéken élő fiatalok kulturális és szabadidős tevékenységeinek támogatását, a kulturális értékek és a kulturális szolgáltatások eljutását a kulturális, illetve kulturális értékközvetítő intézményekkel nem rendelkező térségek, települések fiataljaihoz.

Felelős: kultúráért felelős miniszter

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

építésügyért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.11. Pályázati úton támogatni kell a fiatalok és az ifjúsági területen aktív szakemberek nemzetközi tapasztalatszerzését, a fiatalok és döntéshozók közötti érdemi párbeszéd kialakítását, valamint erősíteni kell a fiatalok társadalmi részvételét.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.12. Az iskolai szociális segítés módszereinek és eszközeinek felhasználásával támogatni kell az iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztését, sikeres iskolai előmenetelüket, illetve veszélyeztetettségük megelőzését.

Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.13. Támogatni kell az ifjúságot érintő egészségvédelmi és egészségfejlesztési intézkedéseket, amelyek egészségtudatosabb magatartást eredményeznek a felnövekvő generációknál.

Felelős: egészségügyért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.14. Növelni kell a fiatalok sportolási hajlandóságát, elő kell segíteni a sportra és mozgásgazdag életmódra nevelést, valamint a mozgásra ösztönző környezet fejlesztését a jövő generációjának egészséges fejlődése érdekében.

Felelős: sportpolitikáért felelős miniszter

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.15. Elő kell segíteni, hogy az ifjúsági korosztály minél szélesebb körében elérhetővé váljanak egészségfejlesztési, rehabilitációs, drogprevenciós programok és ellátások.

Felelős: egészségügyért felelős miniszter

kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

2.16. Támogatni kell a telefonos lelki segítő szolgálatok ifjúsági korosztály számára is hiánypótló tevékenységét és infrastruktúrafejlesztését.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.17. Növelni kell a gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és elkövetővé válásának megelőzését célzó programok hatékonyságát.

Felelős: bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

oktatásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.18. Az ifjúsági bűnmegelőzés területén biztosítani kell a tárcák közötti hatékony együttműködést.

Felelős: bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

építésügyért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.19. Támogatni kell az ifjúsági korosztályt a fogyasztóvédelmi ismeretek elsajátításában, illetve az ifjúsági korosztályt oktató pedagógusokat a fiatalok tudatos fogyasztóvá nevelésének elérésében.

Felelős: fogyasztóvédelemért felelős miniszter

oktatásért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2.20. Felül kell vizsgálni a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek jogszabályi környezetét.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

turizmusért felelős miniszter

Határidő: 2016. december 31.

2.21. Fejleszteni kell a közösségi internet hozzáférési pontokat és bővíteni kell szolgáltatási portfóliójukat.

Felelős: informatikáért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

III. PILLÉR: AZ IFJÚSÁGI SZAKMA ÉS AZ IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

3.1. Le kell folytatni a nagymintás ifjúságkutatást és publikálni kell annak eredményeit.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Határidő: 2017. december 31.

3.2. Meg kell vizsgálni az ifjúságot érintő kedvezmények kiterjesztésének lehetőségeit.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

közlekedésért felelős miniszter

személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.3. Elő kell segíteni az ifjúságszakmai alapszak elindítását, valamint az ifjúsági szakemberek foglalkoztatását.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

kultúráért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.4. Támogatni kell az önkormányzati ifjúsági célú feladatok ellátását, valamint elő kell mozdítani az önkormányzati feladatellátást elősegítő jogszabályi környezet megteremtését.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

helyi önkormányzatokért felelős miniszter

Határidő: 2017. december 31.

3.5. Az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) működtetésével a Nemzeti Ifjúsági Stratégia céljainak megvalósítása érdekében koordinálni és értékelni kell a kormányzati és civil szervezetek ifjúságügy terén végzett tevékenységét, biztosítani kell az ifjúsági munkában érintett társadalmi szereplők folyamatos együttműködését.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3.6. Össze kell hangolni az ifjúság körében a közös nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítását, a magyar civil és egyházi ifjúsági szervezetek hálózatos együttműködését államhatárokra való tekintet nélkül. Ennek érdekében működtetni kell a Magyar Ifjúsági Konferenciát.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter

egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3.7. Erősíteni kell a magyar ifjúságpolitika nemzetközi kapcsolatrendszerét a bilaterális és multilaterális együttműködéseken keresztül.

Felelős: gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter

külpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos