Hatály: közlönyállapot (2016.XI.11.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további intézkedésekről, valamint az elhelyezéssel összefüggő források biztosításáról

1. A Kormány a Belügyminisztérium teljes személyi állományának budai Várnegyedben történő elhelyezése érdekében

1.1. egyetért az állam tulajdonában álló, természetben a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatt található, Budapest 6628 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) felújításával és átalakításával (a továbbiakban: Beruházás);

1.2. egyetért azzal, hogy a Beruházás

a) építtetője a Belügyminisztérium,

b) lebonyolítója a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

legyen;

1.3. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1.1. és az 1.2. pont alapján gondoskodjon az Ingatlant érintő Beruházás előkészítéséről;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

1.4. az 1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a belügyminiszter közreműködésével - intézkedjen az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az Ingatlan felújítására és átalakítására kidolgoztatott tervek megvásárlása és a Belügyminisztérium részére történő átadása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

1.5. az 1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhívja a belügyminisztert, hogy intézkedjen az 1.4. pont szerinti terveknek a Belügyminisztérium elhelyezési igényeinek megfelelő áttervezése érdekében;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

1.6. az 1.1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével - intézkedjen az Ingatlannak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság vagyonkezelésébe adása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. március 31.

1.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további intézkedések finanszírozásához 60,0 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: az átcsoportosítás tekintetében a nemzetgazdasági miniszter

az elszámolás és a visszatérítés tekintetében a belügyminiszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal

az elszámolás és a visszatérítés tekintetében 2017. június 30.

1.8. felhívja a belügyminisztert, hogy a részletes költség- és ütemterv alapján gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges költségvetési források Kormány részére történő bemutatásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. április 30.

1.9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket

a) a b) alpont szerinti ingatlanok állami tulajdonba kerülése esetén az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 7139 helyrajzi számú (természetben a Budapest I. kerület, Palota utcában elhelyezkedő) ingatlan tulajdonjogának az állam javára történő megszerzése érdekében,

b) a Magyar Tudományos Akadémia felajánlása esetén a Budapest I. kerület, Úri utca 47. szám alatti (az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 6641/3 helyrajzi számú) és a Budapest I. kerület, Országház utca 26. szám alatti (az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 6641/2 helyrajzi számú) ingatlanok állami tulajdonba kerülése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az egyeztetések lefolytatása tekintetében azonnal

1.10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak szerint - az MNV Zrt. útján gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest I. kerület, belterület 6641/1 helyrajzi szám alatti ingatlan független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken, de legfeljebb 9400 millió forint értéken történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a szerződéskötés tekintetében 2016. december 15.

a birtokba adásra 2017. január 31.

1.11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) az 1.4. és 1.10. pont végrehajtása érdekében - a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján - gondoskodjon a szükséges forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: felmerülés ütemében

b) a Budapest I. kerület, Kapisztrán tér Nemzeti Hauszmann-tervhez illeszkedő felújítása céljából - a belügyminiszter közreműködésével - gondoskodjon 1000 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: a Belügyminisztérium Budavárban történő elhelyezéséhez szükséges ingatlanok

közműcsatlakozást érintő közterületi munkáinak befejezését követő 30 napon belül

1.12. visszavonja

a) az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről szóló 1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozatot,

b) a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 5. és 6. pontját.

2. A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat a következő 1a. ponttal egészül ki:

(A Kormány)

„1a. egyetért az 1. pont szerinti ingatlan-együttes átalakítása során - a világörökségi hatástanulmány ajánlása alapján - a Budapest I. kerület, Országház u. 32. szám alatti épületszárny Budapest I. kerület, Kapisztrán tér felé nyitott udvarának a kolostorépület stílusához igazodó új épületszárnnyal történő lezárásával;”

1. melléklet az 1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
ÁHT
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -60,0
XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
K6 Beruházások 60,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XIV. Belügyminisztérium 60,0
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 60,0 60,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.