Hatály: közlönyállapot (2016.XII.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

A Kormány

1. elfogadja a részére bemutatott Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program (a továbbiakban: Kemény Ferenc Program) koncepcióját, amelynek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén;

2. egyetért azzal, hogy a Kemény Ferenc Program részeként az alábbi fejlesztési elemek valósuljanak meg az 1. melléklet szerint:

a) Budapesti Xtrém Szabadidő Park,

b) Dunai Evezős Központ,

c) Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák,

d) fedett pályás atlétikai multifunkciós csarnok,

e) új Budapesti Teniszközpont,

f) új Budapesti Velodrom,

g) Takács Károly Nemzeti Lövészeti Központ,

h) Nemzeti Lovas Központ,

i) új jégcsarnok, uszoda és futókör a Budapesti Olimpiai Központ területén,

j) BOK Sportcsarnok– új „B” Csarnok,

k) a Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének fejlesztése;

3. egyetért azzal, hogy a Kemény Ferenc Program 1. mellékletben meghatározott fejlesztési elemei – szem előtt tartva a fővárosi terület- és életminőség-fejlesztési szempontokat – a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat 2. pontja szerinti területi lehatárolásokkal összhangban 2017 és 2022 között valósuljanak meg;

4. egyetért azzal, hogy a Kemény Ferenc Program előkészítésének részeként az 1. melléklet szerinti egyes fejlesztési elemekre a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárások kerüljenek lefolytatásra, amely érdekében felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjon a tervpályázati eljárásoknak a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Zrt.) útján történő lefolytatásáról;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2017. május 31.

5. a Kemény Ferenc Program megvalósítása során kiemelt célnak tekinti a nemzeti vagyon gyarapítását, amely érdekében felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy

a) a KKBK Zrt. útján gondoskodjon a Kemény Ferenc Program megvalósításához szükséges ingatlanok körének meghatározásáról, valamint ezen ingatlanok tekintetében az egységes tulajdoni, vagyonkezelői illetve használói jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedések azonosításáról és a várható forrásigények felméréséről,

b) az a) alpont alapján tegyen javaslatot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: 2017. február 28.

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon

a) az 5. pont b) alpontjában meghatározott feladat eredménye alapján – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – az 5. pont a) alpontja szerinti ingatlanok tekintetében az egységes tulajdoni, vagyonkezelői és használói jogviszonyok biztosításához szükséges intézkedések megtételéről,

b) az a) alpontban meghatározott feladathoz szükséges forrásnak az MNV Zrt. által felhasználható módon, e célokra rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont esetében az 5. pont végrehajtását követően folyamatosan

a b) alpont esetében a felmerülés ütemében

7. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy az emberi erőforrások minisztere és a feladatkörükben érintett nemzeti sportszövetségek, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon előterjesztés készítéséről és benyújtásáról a Kormány számára, amely a Kemény Ferenc Program fejlesztési elemeire vonatkozóan tartalmazza a beruházási programot, a szükséges forrásigényt és ütemezést, a beruházás megvalósítása, valamint az üzemeltetés feltételrendszerét;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. március 31.

8. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelő kormánybiztost, hogy a 7. pont szerinti feladat teljesítése során legyen fokozott figyelemmel az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat 7. pont a) alpontja szerinti feladatra;

Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 7. pont végrehajtásával összhangban

9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kemény Ferenc Program előkészítése és ütemezett megvalósítása érdekében 744,8 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása jogcímcsoporton terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 45. Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása alcím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 9. pont szerinti forrás a KKBK Zrt. által felhasználható módon, e célokra rendelkezésre álljon, kiemelve a következő munkarészeket:

a) tervpályázatok teljes körű műszaki és jogi előkészítése,

b) tervpályázatok lefolytatása,

c) a tervpályázatok eredményeinek elkészíttetése vizuális reprezentációs eszköz formájában,

d) kommunikációs feladatok;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

11. felhívja a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálják meg a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása érdekében folyamatban lévő, részben európai uniós forrásból megvalósuló KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projekt olyan irányú tartalombővítésének – vagy egy új (KEHOP) európai uniós forrásból indításának – lehetőségét, amelynek keretében a Dunai Evezős Központ folyómedret érintő beavatkozási munkái is elvégezhetőek, továbbá az ehhez szükséges intézkedéseket az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztossal egyetértésben terjesszék a Kormány elé;

Felelős: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 7. ponthoz igazodva

12. visszavonja a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozatot;

13. visszavonja az egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek vizsgálatáról szóló 1239/2016. (V. 13.) Korm. határozatot.

1. melléklet az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program (2017–2022)

Sorszám Létesítmény Helyszín
1. Budapesti Xtrém Szabadidő Park Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel
2. Dunai Evezős Központ Ráckevei (Soroksári) Duna ág
3. Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák Budapest IX. kerület, Vituki Sport és Szabadidőközpont, valamint Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel
4. Fedett pályás atlétikai multifunkciós csarnok Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel
5. Új Budapesti Teniszközpont Budapest XXI. kerület, Észak-Csepel
6. Új Budapesti Velodrom Budapest III. kerület, volt Fővárosi Gázgyár területe
7. Takács Károly Nemzeti Lövészeti Központ ORFK RSZKK Nagytétényi lőtér
8. Nemzeti Lovas Központ Üllői Tangazdaság, Üllő
9. Új jégcsarnok, uszoda és futókör Budapest XIV. kerület, Budapesti Olimpiai Központ
10. BOK Sportcsarnok – új „B“ Csarnok Budapest XIV. kerület, Budapesti Olimpiai Központ
11. A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területe Budapest X. kerület, Népliget

2. melléklet az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

Millió forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások –744,8
353695 45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása
K8 Egyéb működési célú kiadások 744,8
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Millió forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
343839 17 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása –744,8
353695 45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 744,8
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezetet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 744,8 744,8
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.