A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. elfogadja a Balaton térség - a Balaton Területfejlesztési Koncepción és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programon alapuló - fejlesztési stratégiáját a részére bemutatottak szerint,

2. egyetért a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében a következő stratégiai fejlesztési irányokkal:

a) turisztikai fejlesztések,

b) gazdaság és innováció,

c) egészséges Balaton termékek,

d) vízminőség, biztonság,

e) közlekedési infrastruktúra,

f) területfejlesztés,

g) humánerőforrás-fejlesztés,

h) közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése és

i) turisztikai szolgáltatások fejlesztése,

valamint az 1. és a 2. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott fejlesztések megvalósításának szükségességével és azokra a táblázat C oszlopában meghatározott forrásoknak a táblázat D oszlopa szerinti biztosításával,

3. a 2. pontban meghatározottak érdekében felhívja

a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a szakpolitikai felelősök bevonásával - készítsék elő és terjesszék a Kormány elé az általuk vezetett minisztériumban működő irányító hatóság által végrehajtott operatív programok éves fejlesztési keretének módosítására vonatkozó azon javaslatukat, amely az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések szerepeltetésére irányul,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a szakpolitikai felelősök bevonásával - gondoskodjanak az éves fejlesztési keretekről szóló kormányhatározatokban már nevesített, 1. mellékletben meghatározott fejlesztések esetében a felhívások meghirdetéséről, a mielőbbi kötelezettségvállalásokról és a támogatási szerződések mielőbbi megkötéséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések megvalósításához szükséges többlet-kötelezettségvállalások fedezetét,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. június 30.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az operatív programok keretében megvalósítani tervezett, 1. mellékletben meghatározott fejlesztések uniós forrásból történő támogatásának meghiúsulása esetén a finanszírozásról nyújtsanak be előterjesztést a Kormány részére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. június 30.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017-2020. költségvetési évekre gondoskodjon a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén hazai forrásból megvalósuló fejlesztések forrásainak biztosításáról a 2. melléklet szerint, a nemzeti fejlesztési miniszter által az éves költségvetési javaslatban jelzett következő évi forrásigénynek megfelelően,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. évben: a felmerülés ütemében

2018. évtől: az egyes költségvetési évek központi költségvetésének tervezése során

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy - a belügyminiszterrel együttműködve - az 1. és a 2. mellékletben meghatározott fejlesztések szükséges vízügyi engedélyezési feltételeit vizsgálja meg, és gondoskodjon arról, hogy a fejlesztések a vízügyi jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően kerüljenek megvalósításra,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2017. január 31.

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával készítsen előterjesztést az integrált - a balatoni hajózást is magába foglaló - balatoni közlekedési hálózat és szolgáltató rendszer létrehozására, ezzel összefüggésben vizsgálja meg a balatoni közforgalmú hajóközlekedési szolgáltatás biztosításával kapcsoltban korábban hozott kormányzati döntések és megállapodások teljesülését, a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerepét, jogi helyzetét, üzletpolitikáját, és tegyen javaslatot a hatékony feladatellátást szolgáló szabályozásra,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 31.

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával tegyen javaslatot a Hévízi Tófürdő hatékonyabb turisztikai hasznosítására és a balatoni turisztikai kínálatába történő integrálására az egészségügyi ellátást célzó funkció fenntartása mellett,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. január 31.

9. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a 8. pontra figyelemmel vizsgálják meg a Hévízi Tófürdőt érintő természetvédelmi, vízügyi és egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat, és ennek eredménye alapján tegyenek javaslatot ezek módosítására,

Felelős: a feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: 2017. január 31.

10. felhívja a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost, hogy a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség területét érintő, e határozatban foglalt, több kormányzati szerv együttműködését igénylő feladatok megvalósítását a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával koordinálja,

Felelős: turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos

11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával 2016. második félévétől 2020. második félévéig évente készítsenek jelentést a Kormány számára az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: tárgyfélévet követő egy hónapon belül, első alkalommal 2017. január 31-ig utolsó alkalommal 2021. január 31-ig

12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. és a 3. pont szerinti feladatok összehangolt megvalósítása érdekében a támogatási konstrukciók előkészítési feladataiba vonják be a Balatoni Fejlesztési Tanácsot, és a véleményét vegyék figyelembe a tervezés folyamán,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

13. felkéri a Balaton Fejlesztési Tanácsot, hogy a Balaton Területfejlesztési Koncepció és Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program

a) megvalósulásának folyamatát kísérje nyomon,

b) megvalósításáról a nemzetgazdasági miniszter útján háromévente adjon tájékoztatást a Kormánynak, és

c) felülvizsgálatát kezdeményezze, ha az szükséges,

14. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére annak érdekében, hogy az érintett operatív programok monitoring bizottságába történő részvételre felkérhetővé váljon a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke vagy képviselője,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

15. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával vizsgálja meg a Hévíz-Balaton Airportra érkező légi forgalom növelésének lehetőségét, és dolgozzon ki új járatok indítását célzó ösztönző rendszert,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

16. egyetért az e határozat szerinti fejlesztési feladatok szakmai koordinációját ellátó, az állami kizárólagos tulajdonban álló részesedésével működő nonprofit gazdasági társaság létrehozásával, amelyben az államot megillető társasági részesedés felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által rendeletben kijelölt személy gyakorolja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

1. melléklet az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A B C D
1. Stratégiai fejlesztési irányok Fejlesztések megnevezése Indikatív támogatási keret
(Mrd Ft)
Támogatás
forrása
2. 1. Turisztikai Kulturális örökségvédelem 1,5 GINOP-7.1.1.
3. fejlesztések Balaton-felvidék világörökség várományos helyszín 3 GINOP-7.1.6.
4. Bejárható Magyarország komplex víziturisztikai-, és egyéb állomásai, valamint e-hajózás fejlesztések (BMO) 6,56 GINOP-7.1.2.
5. Kerékpárút fejlesztések 3,4 GINOP-7.1.2.
6. Gyógyhelyek fejlesztése 3,3 GINOP-7.1.3.
7. *  Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (Balaton) 5,24 Új konstrukció, GINOP 7.1.9-17
8. Kulturális és természeti értékek gazdasági és környezeti fenntartható megőrzése és látogathatóvá tétele 1 GINOP-7.1.5.
9. 2. Gazdaság és Balatoni vállalkozások versenyképességének javítása 6,2 GINOP-1.
10. innováció Balatoni tudásgazdaság fejlesztése 6,5 GINOP-2.
11. Balatoni infokommunikációs fejlesztések 1,8 GINOP-3.
12. Energiahatékonyság 3 GINOP-4.
13. Balatoni foglalkoztatás 4,7 GINOP-5.
14. Versenyképes munkaerő 2 GINOP-6.
15. Elektromos hajózás 1 GINOP-2.
16. 3. Egészséges Balaton termékek Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
3 VP3-4.2.1-15
17. Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 1,5 VP
18. Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 1,7 VP
19. Mezőgazdasági termelők európai uniós és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 1 VP
20. Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-
hatékonyságának támogatása
5,6 VP3-4.2.2-16
21. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások:
létesítmények kialakítása, fejlesztése
2 VP
22. Egyedi szennyvízkezelés (2000 lakosegyenérték terhelést el nem érő településeken) 2 VP 6-7.2.1.2-16
23. 4. Vízminőség és biztonság Balaton vízminőségi állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések csökkentése, a tó jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések megvalósítása 4,74 KEHOP-1.
24. Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása 0,66 KEHOP-4.
25. Sió-csatorna felújítása - természetvédelmi célú beavatkozások, meder-rehabilitáció, Sió-zsilip rekonstrukció 12 KEHOP-1.
26. Balatoni Szennyvízkezelési Program megvalósítása 14,97 KEHOP-2.
27. Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer fejlesztése - a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez kapcsolódóan 1 KEHOP-1.
28. Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén 1 KEHOP-1.
29. Gazdasági társaságok és önkormányzatok energia előállító erőműveinek támogatása 1 KEHOP-5.
30. Közfeladatot ellátó egyházi, alapítványi és nonprofit társaságok energiahatékonysági fejlesztései 1 KEHOP-5.
31. Állami szervezetek energetikai fejlesztései 2 KEHOP-5.
32. *  5. Közlekedés Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz felújítása 70,30 IKOP-2.
33. *  36-os Fonyód-Kaposvár vasútvonal állapotjavítása 10,30 IKOP-3.
34. M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel 6,2 IKOP-1.
35. Vasútállomások rekonstrukciója 4 IKOP-2. és 3.
36. *  A 29. számú vasútvonal Szabadbattyán-Aszófő szakaszának villamosítása és központi forgalomirányítás kiépítése 27 IKOP-3.
37. 6. Területfejlesztés Somogy megye 8,2 TOP
38. Veszprém megye 13,76 TOP
39. Zala megye 7,8 TOP
40. 7. Humán-
erőforrás-
fejlesztések
Az egyetemi és az ipari szféra együttműködésén alapuló műszaki tudományos innovációs és kutatóközpont létrehozása Balatonfüreden 1,27 EFOP-4.2.1-16
41. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kiemelt térségek (Balaton) 1,5 EFOP-1.
42. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -
kiemelt térségek (Balaton)
1,5 EFOP-3.

2. melléklet az 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A B C D
1. Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret
(Mrd Ft)
Támogatás forrása
2. 71. számú főút Keszthely déli elkerülő út új 76. számú bekötés (Fenékpuszta) megépítése és a Balatonszentgyörgy elkerülő szakaszok (M7 csomóponttal) tervezése 4 Hazai forrás
3. 8. Közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és Hévíz-Balaton Airport légi-járat forgalmának növelése és a kapcsolódó sármellék-zalavári iparterületek fejlesztése 6,6 Hazai forrás
4. járműpark fejlesztése Nyugdíjasok egész napos gondozása, Alkony Program (apartman házak) 4 Hazai forrás
5. 9. Turisztikai
szolgáltatások fejlesztése
A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával 41,5 Hazai forrásból, vizsgálandó az uniós többletkötelezettség vállalási keret alkalmazása
6. Minőségi turizmus számára épülő szállásférőhely beruházások 25%-os intenzitású támogatása számára támogatási keret létrehozása 6 Hazai forrás
7. Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság kikötő fejlesztések 2,1 Hazai forrás
8. Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság hajópark fejlesztések 4,9 Hazai forrás
9. Balatoni közlekedési rendszer összehangolása 1,5 Hazai forrás
10. Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése: elektromos autóbuszok beszerzése Balatonfüred, Siófok és Keszthely számára, elektromos hajtású hajók és egyéb közlekedési eszközök, elektromos autó, hajó és kerékpár töltőhálózat kiépítése 2 Hazai forrás
11. e-Kerékpár 1,5 Hazai forrás
12. Kempingfejlesztés 5 Hazai forrás
13. Badacsony és Fonyód közötti kompjárat 5,6 Hazai forrás
14. Tematikus élménypark kialakítása a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 17 Hazai forrás
15. *  Gasztronómiai és borturisztikai mesterképző központ kialakítása 1,5 Hazai forrás
16. *  Mintagazdaságok hálózatának kialakítása (borút) 1,2 Hazai forrás

  Vissza az oldal tetejére