A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint * 

Adószám: 18180987–1–41
Bírósági végzés száma: 61.038/2003
KSH statisztikai számjel: 18180987–9499–569–01

a) Számviteli beszámoló

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója – Mérleg

Adatok ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2014 Ellenőrzés
hatása
2015
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 258 0 2 930
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 258 0 2 930
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 1 051 654 0 1 100 455
6. I. KÉSZLETEK 0 0 0
7. II. KÖVETELÉSEK 5 012 0 5 040
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 046 642 0 1 095 415
10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 20 900 0 12 589
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 075 812 0 1 115 974
12. D. SAJÁT TŐKE 1 038 897 0 1 081 944
13. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 600 0 600
14. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 871 931 0 1 038 297
15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0
16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0
17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 166 366 0 43 047
18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0
19. E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 0
20. F. KÖTELEZETTSÉGEK 28 258 0 18 044
21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 546 0 0
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 712 0 18 044
24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 657 0 15 986
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 075 812 0 1 115 974

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója – Eredménykimutatás

Adatok ezer forintban
2014 Előző évek helyesbítései 2015
Sor-
szám
Megnevezés Alap-
tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen Alap-
tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen Alap-
tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen
1. 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 2. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 3. EGYÉB BEVÉTELEK 570 943 570 943 0 0 0 532 767 532 767
4. ebből: 0 0 0 0 0 0 0
5. – tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0
6. – támogatások 570 733 570 733 0 0 0 532 700 532 700
7. 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 19 255 19 255 0 0 0 14 015 14 015
8. 5. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0
9. ebből: 0 0 0 0 0 0 0
10. – alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0
11. – támogatások 0 0 0 0 0 0 0
12. A. ÖSSZES BEVÉTEL 590 198 590 198 0 0 0 546 782 546 782
13. ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
14. 6. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 870 83 870 0 0 0 119 531 119 531
15. 7. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 76 145 76 145 0 0 0 66 121 66 121
16. ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0 0
17. 8. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 050 1 050 0 0 0 1 052 1 052
18. 9. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 262 271 262 271 0 0 0 316 683 316 683
19. 10. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 496 496 0 0 0 348 348
20. 11. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 0 0 0 0
21. B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 423 832 423 832 0 0 0 503 735 503 735
22. ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 0 0 0 0 0
23. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 166 366 166 366 0 0 0 43 047 43 047
24. 12. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0 0 0 0 0
25. D. ADÓZOTT EREDMÉNY 166 366 166 366 0 0 0 43 047 43 047
26. 13. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 0 0 0 0 0 0 0
27. E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 166 366 166 366 0 0 0 43 047 43 047

b) A 2015. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás

(Adatok ezer forintban)
Állami költségvetésből kapott támogatás: 529 700
Célszerinti tevékenység közvetlen költségei: 419 009
Ebből:
Gyakornoki program:

1 179
Külső szervezetek támogatása: 311 589
Nemzetközi kapcsolatok: 22 964
Rendezvények: 34 679
Díjak: 4 500
Magánszemélyeknek nyújtott támogatások: 13 790
Kutatások, kiadványok: 19 231
Egyéb: 11 077
Célszerinti tevékenység közvetett költségei: 18 392
Működési költségek: 63 334
Költségek mindösszesen: 500 735
Állami költségvetés maradványösszege: 28 965

c) A 2015. évi vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Forrás Adatok ezer forintban
2015. évi
D Saját tőke 1 081 944
I. Induló tőke (jegyzett tőke) 600
II. Tőkeváltozás 1 038 297
III. Lekötött tartalék 0
IV. Értékelési tartalék 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 43 047
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0
E Céltartalék
F Kötelezettségek 18 044
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 18 044
Passzív időbeli elhatárolások 15 986
Források összesen: 1 115 974

d) A 2015. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban
CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK
MEGNEVEZÉS 2015. év
magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás 13 790
gyakornoki program 1 179
külső szervezetek támogatásai 311 589
nemzetközi kapcsolatok 22 964
rendezvények (konferenciák, díjátadók) 34 679
díjak 4 500
kutatások, kiadványok 19 231
egyéb 11 077
MINDÖSSZESEN: 419 009
* a célszerinti közvetett költségek: 18 392 E Ft

e) A 2015. évi kapott támogatások

(Adatok ezer forintban)
TÁMOGATÁSOK
a., központi költségvetési szervtől 529 700
b., elkülönített állami pénzalaptól 0
c., helyi önkormányzattól 0
d., magánszemélytől kapott támogatás 3 000

f) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2015. évben

(Adatok ezer forintban)
2015. év
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA 3 474
ebből:
tiszteletdíj
egyéb juttatás
tisztségéhez kapcsolódó működési költség 2 754
tisztségéhez kapcsolódó célszerinti költség 720

g) Az Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány Kuratóriuma 2015-ben 8 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett, minden ülés határozatképes volt. 2015-ben az összes bevételünk 546 782 E Ft, ebből az állami támogatásunk 529 700 E Ft, magánszemély által nyújtott támogatás 3000 E Ft, a 2015. évi eredmény 43 047 E Ft.

Az Alapító Okiratunkban rögzített célokra közvetlenül 419 009 E Ft-ot (83,18%), közvetett költségekre 18 392 E Ft-ot (3,65%), működésre 66 334 E Ft-ot (13,17%) fordítottunk. Saját tőkénk 1 038 897 E Ft-ról 1 081 944 E Ft-ra gyarapodott.

Rendezvényeink, konferenciáink közül kiemelem a hagyományos Kötcsei Polgári találkozónkat, melyet 14. alkalommal rendeztünk meg, 2015. szeptember 5-én „Polgári Magyarország 2015 – esélyek és veszélyek” címmel. Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte, több mint hatszázan voltunk ebben az évben is a Dobozy Kúrián.

Keresztény Roma szakkollégiumi találkozót tartottunk Nyíregyházán, „Európa Konferenciát” szerveztünk Budapesten közép-európai szakértők és parlamenti képviselők bevonásával, emberjogi konferenciát rendeztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, kommunikációs tréninget tartottunk Budapesten magyarországi és felvidéki fiatalok részére.

Díjak:

Március 15-e tiszteletére 10. alkalommal adtuk át a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, a 2015. évi díjazott a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület.

A Polgári Magyarországért Díjat 11. alkalommal adtuk át, díjazott a Keskenyúton Dél-Vidéki Tragédiánk 1944–1945 Alapítvány.

Támogatások:

Kiemelt egyesületek egyedi kérelmeire, alapítványok programjaihoz, konferenciáihoz, ismeretterjesztő rendezvényeihez nyújtottunk támogatást. A teljesség igénye nélkül pl. Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület, Dunamelléki Református Egyházkerület, E–AMARODROM Roma Identitás, Kulturális, Hagyományőrző és Érdekvédő Közhasznú Egyesület, ERGO–Európai Regionális Szervezet, Gubicz András Gazdakör, Interkulturális Központ, Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft., Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Napkerék Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület, Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, Polgári Szécsényért Alapítvány, Szövetség a Nemzetért Alapítvány, „Tuzsér Községért” Közalapítvány.

Támogattuk: a Családbarát szemlélet, munka, magánélet, egyensúly konferenciát, Népművészeti sorozatot a Polgárok Házában, a Fidelitas Ifjúsági Közéleti Akadémiát, a III. Martosi Szabadegyetemet, a XIII. Ifjúsági Etno Tábort, a 12. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet.

Több folyóirat, könyv kiadását és megjelentetését támogattuk, kiemelve: Polgári Szemle, Magyar Szemle, Hungarian Review, Kommentár, Jókai Anna-életműsorozat, Hörcsik Richárd Zemplén-Abaúj, Magyarország és Európa szolgálatában c. könyve kiadását, Halbrohr József emlékiratainak megjelentetését.

Gyakornoki program:

9 éve folyamatosan megvalósuló gyakornoki programunk keretében a politika iránt érdeklődő 4 fő egyetemi hallgató számára biztosítottunk tapasztalatszerzési lehetőséget ebben az évben.

Kulturális Szalon:

A 2015. évben is a belvárosi Pintér Galériában heti rendszerességgel változatos programokat kínáltunk, melyek során felolvasóesteken, filmvetítéseken, koncerteken, színielőadásokon, könyvbemutatókon, gyermekeknek szánt előadásokon vehettek részt meghívott vendégeink.

Nemzetközi kapcsolataink:

A Hanns Seidel Alapítvánnyal, a Konrad-Adenauer Alapítvánnyal és a Robert Schuman Intézettel tovább ápoltuk kapcsolatainkat. Több közös programot és konferenciát valósítottunk meg. Folytattuk alapítványunk együttműködését a Wilfried Martens Center for European Studies (WMCES) szervezetével. A már hagyományosnak tekinthető „országklubok” rendezvényeinken kiemelkedő, aktuális kérdésekről tájékoztattuk a hazánkban élő és dolgozó, véleményformáló diplomatákat, külföldi üzletembereket. Erősítettük kapcsolatainkat a European Network of Political Foundations (ENoP) elnevezésű szervezettel, mely egy pártcsaládokon felüli európai alapítványokat tömörítő ernyőszervezet.

Ezúton is megköszönjük a Keszthelyi Erik úr által nyújtott támogatást.

Ebben az évben kapta kézhez alapítványunk az Állami Számvevőszék 2012–2013. évi gazdálkodását vizsgáló 2014-ben lefolytatott ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentését, amely alapítványunk honlapján elérhető. A jelentés kedvező képet ad alapítványunk munkájáról, a hatályos törvényeknek, a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelő működéséről.

Budapest, 2016. május 23.

Elfogadva: a 18/2016. (V. 23.) számú kuratórium határozattal