A jogszabály mai napon ( 2022.12.08. ) hatályos állapota.

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint * 

Adószám: 18180987-1-41
Bírósági végzés száma: 61.038/2003
KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01

a) Számviteli beszámoló

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója - Mérleg

Adatok ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés 2014 Ellenőrzés
hatása
2015
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 258 0 2 930
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 258 0 2 930
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 1 051 654 0 1 100 455
6. I. KÉSZLETEK 0 0 0
7. II. KÖVETELÉSEK 5 012 0 5 040
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 046 642 0 1 095 415
10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 20 900 0 12 589
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 075 812 0 1 115 974
12. D. SAJÁT TŐKE 1 038 897 0 1 081 944
13. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 600 0 600
14. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 871 931 0 1 038 297
15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0
16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0
17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 166 366 0 43 047
18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 0
19. E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 0
20. F. KÖTELEZETTSÉGEK 28 258 0 18 044
21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 546 0 0
23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 712 0 18 044
24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 657 0 15 986
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 075 812 0 1 115 974

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója - Eredménykimutatás

Adatok ezer forintban
2014 Előző évek helyesbítései 2015
Sor-
szám
Megnevezés Alap-
tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen Alap-
tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen Alap-
tevékenység
Vállalkozási tevékenység Összesen
1. 1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 2. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 3. EGYÉB BEVÉTELEK 570 943 570 943 0 0 0 532 767 532 767
4. ebből: 0 0 0 0 0 0 0
5. - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0
6. - támogatások 570 733 570 733 0 0 0 532 700 532 700
7. 4. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 19 255 19 255 0 0 0 14 015 14 015
8. 5. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0
9. ebből: 0 0 0 0 0 0 0
10. - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 0
11. - támogatások 0 0 0 0 0 0 0
12. A. ÖSSZES BEVÉTEL 590 198 590 198 0 0 0 546 782 546 782
13. ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0 0 0 0 0
14. 6. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 83 870 83 870 0 0 0 119 531 119 531
15. 7. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 76 145 76 145 0 0 0 66 121 66 121
16. ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0 0
17. 8. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 050 1 050 0 0 0 1 052 1 052
18. 9. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 262 271 262 271 0 0 0 316 683 316 683
19. 10. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 496 496 0 0 0 348 348
20. 11. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 0 0 0 0
21. B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 423 832 423 832 0 0 0 503 735 503 735
22. ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 0 0 0 0 0
23. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 166 366 166 366 0 0 0 43 047 43 047
24. 12. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0 0 0 0 0
25. D. ADÓZOTT EREDMÉNY 166 366 166 366 0 0 0 43 047 43 047
26. 13. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK 0 0 0 0 0 0 0
27. E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 166 366 166 366 0 0 0 43 047 43 047

b) A 2015. évi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó kimutatás

(Adatok ezer forintban)
Állami költségvetésből kapott támogatás: 529 700
Célszerinti tevékenység közvetlen költségei: 419 009
Ebből:
Gyakornoki program:

1 179
Külső szervezetek támogatása: 311 589
Nemzetközi kapcsolatok: 22 964
Rendezvények: 34 679
Díjak: 4 500
Magánszemélyeknek nyújtott támogatások: 13 790
Kutatások, kiadványok: 19 231
Egyéb: 11 077
Célszerinti tevékenység közvetett költségei: 18 392
Működési költségek: 63 334
Költségek mindösszesen: 500 735
Állami költségvetés maradványösszege: 28 965

c) A 2015. évi vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Forrás Adatok ezer forintban
2015. évi
D Saját tőke 1 081 944
I. Induló tőke (jegyzett tőke) 600
II. Tőkeváltozás 1 038 297
III. Lekötött tartalék 0
IV. Értékelési tartalék 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 43 047
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0
E Céltartalék
F Kötelezettségek 18 044
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 18 044
Passzív időbeli elhatárolások 15 986
Források összesen: 1 115 974

d) A 2015. évi célszerinti közvetlen juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban
CÉLSZERINTI KÖZVETLEN JUTTATÁSOK
MEGNEVEZÉS 2015. év
magánszemélyeknek nyújtott ösztöndíj, támogatás 13 790
gyakornoki program 1 179
külső szervezetek támogatásai 311 589
nemzetközi kapcsolatok 22 964
rendezvények (konferenciák, díjátadók) 34 679
díjak 4 500
kutatások, kiadványok 19 231
egyéb 11 077
MINDÖSSZESEN: 419 009
* a célszerinti közvetett költségek: 18 392 E Ft

e) A 2015. évi kapott támogatások

(Adatok ezer forintban)
TÁMOGATÁSOK
a., központi költségvetési szervtől 529 700
b., elkülönített állami pénzalaptól 0
c., helyi önkormányzattól 0
d., magánszemélytől kapott támogatás 3 000

f) Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege a 2015. évben

(Adatok ezer forintban)
2015. év
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSA 3 474
ebből:
tiszteletdíj -
egyéb juttatás -
tisztségéhez kapcsolódó működési költség 2 754
tisztségéhez kapcsolódó célszerinti költség 720

g) Az Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány Kuratóriuma 2015-ben 8 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett, minden ülés határozatképes volt. 2015-ben az összes bevételünk 546 782 E Ft, ebből az állami támogatásunk 529 700 E Ft, magánszemély által nyújtott támogatás 3000 E Ft, a 2015. évi eredmény 43 047 E Ft.

Az Alapító Okiratunkban rögzített célokra közvetlenül 419 009 E Ft-ot (83,18%), közvetett költségekre 18 392 E Ft-ot (3,65%), működésre 66 334 E Ft-ot (13,17%) fordítottunk. Saját tőkénk 1 038 897 E Ft-ról 1 081 944 E Ft-ra gyarapodott.

Rendezvényeink, konferenciáink közül kiemelem a hagyományos Kötcsei Polgári találkozónkat, melyet 14. alkalommal rendeztünk meg, 2015. szeptember 5-én „Polgári Magyarország 2015 - esélyek és veszélyek” címmel. Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte, több mint hatszázan voltunk ebben az évben is a Dobozy Kúrián.

Keresztény Roma szakkollégiumi találkozót tartottunk Nyíregyházán, „Európa Konferenciát” szerveztünk Budapesten közép-európai szakértők és parlamenti képviselők bevonásával, emberjogi konferenciát rendeztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, kommunikációs tréninget tartottunk Budapesten magyarországi és felvidéki fiatalok részére.

Díjak:

Március 15-e tiszteletére 10. alkalommal adtuk át a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, a 2015. évi díjazott a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület.

A Polgári Magyarországért Díjat 11. alkalommal adtuk át, díjazott a Keskenyúton Dél-Vidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány.

Támogatások:

Kiemelt egyesületek egyedi kérelmeire, alapítványok programjaihoz, konferenciáihoz, ismeretterjesztő rendezvényeihez nyújtottunk támogatást. A teljesség igénye nélkül pl. Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület, Dunamelléki Református Egyházkerület, E-AMARODROM Roma Identitás, Kulturális, Hagyományőrző és Érdekvédő Közhasznú Egyesület, ERGO-Európai Regionális Szervezet, Gubicz András Gazdakör, Interkulturális Központ, Írók Alapítványa - Széphalom Könyvműhely, Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület, Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Kft., Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Napkerék Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület, Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaság, Polgári Szécsényért Alapítvány, Szövetség a Nemzetért Alapítvány, „Tuzsér Községért” Közalapítvány.

Támogattuk: a Családbarát szemlélet, munka, magánélet, egyensúly konferenciát, Népművészeti sorozatot a Polgárok Házában, a Fidelitas Ifjúsági Közéleti Akadémiát, a III. Martosi Szabadegyetemet, a XIII. Ifjúsági Etno Tábort, a 12. Kárpát-medencei Nyári Egyetemet.

Több folyóirat, könyv kiadását és megjelentetését támogattuk, kiemelve: Polgári Szemle, Magyar Szemle, Hungarian Review, Kommentár, Jókai Anna-életműsorozat, Hörcsik Richárd Zemplén-Abaúj, Magyarország és Európa szolgálatában c. könyve kiadását, Halbrohr József emlékiratainak megjelentetését.

Gyakornoki program:

9 éve folyamatosan megvalósuló gyakornoki programunk keretében a politika iránt érdeklődő 4 fő egyetemi hallgató számára biztosítottunk tapasztalatszerzési lehetőséget ebben az évben.

Kulturális Szalon:

A 2015. évben is a belvárosi Pintér Galériában heti rendszerességgel változatos programokat kínáltunk, melyek során felolvasóesteken, filmvetítéseken, koncerteken, színielőadásokon, könyvbemutatókon, gyermekeknek szánt előadásokon vehettek részt meghívott vendégeink.

Nemzetközi kapcsolataink:

A Hanns Seidel Alapítvánnyal, a Konrad-Adenauer Alapítvánnyal és a Robert Schuman Intézettel tovább ápoltuk kapcsolatainkat. Több közös programot és konferenciát valósítottunk meg. Folytattuk alapítványunk együttműködését a Wilfried Martens Center for European Studies (WMCES) szervezetével. A már hagyományosnak tekinthető „országklubok” rendezvényeinken kiemelkedő, aktuális kérdésekről tájékoztattuk a hazánkban élő és dolgozó, véleményformáló diplomatákat, külföldi üzletembereket. Erősítettük kapcsolatainkat a European Network of Political Foundations (ENoP) elnevezésű szervezettel, mely egy pártcsaládokon felüli európai alapítványokat tömörítő ernyőszervezet.

Ezúton is megköszönjük a Keszthelyi Erik úr által nyújtott támogatást.

Ebben az évben kapta kézhez alapítványunk az Állami Számvevőszék 2012-2013. évi gazdálkodását vizsgáló 2014-ben lefolytatott ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentését, amely alapítványunk honlapján elérhető. A jelentés kedvező képet ad alapítványunk munkájáról, a hatályos törvényeknek, a jogszabályi és belső előírásoknak megfelelő működéséről.

Budapest, 2016. május 23.

Elfogadva: a 18/2016. (V. 23.) számú kuratórium határozattal


  Vissza az oldal tetejére