Hatály: közlönyállapot (2016.XII.7.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

3/2016. (XII. 7.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és az események jelentési rendjéről * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján - figyelemmel a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasításra - a büntetés-végrehajtási szervek ügyeleti tevékenységének és az események jelentési rendjének egységes szabályozása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre, intézményre, valamint a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: bv. szerv), továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.

2. Az utasítás alkalmazásában:

a) csoport: a 3-10 főből álló, egységes akaratelhatározással fellépő személyek,

b) egyéb szigorú számadású nyomtatvány: a számvitelről szóló törvény alapján a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylat, nyomtatvány,

c) esemény: a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletben definiált rendkívüli esemény, továbbá a bv. szervek biztonsága és működtetése szempontjából fontosnak tartott esemény, történés,

d) fogvatartott: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerint elítélt és az egyéb jogcímen fogva tartott személy,

e) folyamatos ügyeleti tevékenység: az események megakadályozása, megszakítása, felszámolása, továbbá a bv. szervre háruló jelentési kötelezettség teljesítése érdekében bevezetett intézkedés, kifejtett tevékenység,

f) halál bekövetkezése, egészségügyi állapotra, sérülésre vonatkozó minősítés: orvos által megállapított állapot,

g) kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott: a bűncselekmény jellege, elkövetési módja, a fogvatartott előélete, a bv. szervben tanúsított magatartása miatt ebbe a kategóriába sorolt, valamint az országos írott vagy elektronikus sajtóban nevesített - befogadását követően a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetője által meghatározott elérési útvonalon megtalálható listán feltüntetett - fogvatartott,

h) részben vagy egészben működésképtelenné, használhatatlanná tétel: az eszköz, berendezés, adathordozó, illetve számítógépes program rendeltetésszerű használhatósága, működtetése ellen irányuló cselekmény,

i) súlyos munkabaleset: a sérült halálát, életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, valamely érzékszervének, érzékelőképességének, illetve reprodukciós képességének elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb eseteket), beszélőképességének elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozó baleset,

j) súlyos sérülés: orvos által megállapítottan 8 napon túl gyógyuló időtartamú sérülés,

k) szolgálati jármű: a bv. szerv tulajdonában vagy használatában lévő közúti szállító- vagy vontatóeszköz, önjáró vagy vontatott munkagép,

l) tömeg: egységes akaratelhatározással fellépő vagy vétlenül az esemény részesévé váló, 10 főt meghaladó létszámú csoport,

m) vezető ügyeleti szolgálat: a BVOP-n működtetett, készenléti jellegű, egyszemélyi szolgálat, amelyet a BVOP állományába tartozó kijelölt szolgálatvezető vagy főosztályvezető külön meghatározottak szerint lát el.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Ügyeleti tevékenységi rendszer

3. A büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységi rendszeréhez kötődő feladatokat a vezetői ügyeleti szolgálat, a BVOP főügyelete és a bv. szerv ügyelete látják el.

4. Az országos parancsnok jóváhagyásával vezetői ügyeleti szolgálat teljesítésére kijelölt (a továbbiakban: vezető ügyeletes), BVOP állományába tartozó szolgálatvezető vagy főosztályvezető felelős a bv. szervnél bekövetkezett eseményekhez kötődő kivizsgálási feladatok szakszerű és hatékony végrehajtásáért, végrehajtatásáért.

5. A vezető ügyeletes köteles:

a) hivatali munkaidőn kívül a folyamatos elérhetőségét biztosítani,

b) elöljárói utasításra az esemény helyszínén és/vagy szolgálati helyén szolgálatot teljesíteni,

c) az eseményről, valamint az azzal összefüggésben megtett intézkedéseiről az országos parancsnoknak és a biztonsági és fogvatartási helyettesének (a továbbiakban: OPBFH) - az általuk meghatározott formában és módon - jelentést tenni.

6. A vezető ügyeletes jogosult:

a) indokolt esetben - hivatali munkaidőn kívül - az esemény kivizsgálásában érintett személyi állomány részére - beleértve a bv. szerv intézkedő vezetőjét és a BVOP-n szolgálatot teljesítő főügyeletest (a továbbiakban: főügyeletes) is - utasítást adni, feladatot meghatározni,

b) az eseményhez kötődő szolgálati feladat végrehajtására a személyi állomány bármely tagját berendelni, berendeltetni,

c) a bv. szerv részéről tett jelentésekkel kapcsolatban kiegészítő információkat kérni,

d) szükség szerint intézkedni a BVOP főügyeleti szolgálatának megerősítésére,

e) tájékoztatni és szükség szerint együttműködésre felkérni a társszervek vezetőit.

7. A BVOP főügyeleti szolgálatának ellátására a BVOP Biztonsági Szolgálat Ügyeleti és Védelmi Osztályát jelölöm ki.

8. A főügyeletes köteles:

a) az eseményekkel kapcsolatos jelentéseket elemezni, értékelni, szükségszerűen módosítani, indokolt esetben az események felszámolásával, kivizsgálásával kapcsolatosan szakmai iránymutatást adni,

b) a vezető ügyeletes utasításait végrehajtani,

c) az 1. mellékletben meghatározott rend szerinti (tovább)jelentéseket megtenni,

d) a bv. szervek, a társ- és rendvédelmi szervek (fő)ügyeleteivel való kapcsolattartásra, valamint a Terrorelhárítási Központ kijelölt szervezeti egysége felé jelentést tenni,

e) folyamatosan figyelemmel kísérni a Marathon Terra és az elektronikus távfelügyeleti rendszert,

f) végrehajtani a készenlétbe helyezéssel összefüggő, illetve a különleges jogrend kihirdetése esetén meghatározott feladatokat,

g) a bv. szervek működésével összefüggésben tudomására jutott panaszügyekben a jogorvoslati lehetőségekről felvilágosítást adni,

h) a tudomására jutott, bv. szerv rendjét, a fogva tartás biztonságát veszélyeztető körülmények esetén az intézkedés alapjául szolgáló információkról az érintett bv. szervet, illetve szükség szerint a társ rendvédelmi szervet értesíteni.

9. A főügyeletes jogosult:

a) a bv. szervtől beérkező jelentésekkel összefüggésben további információkat kérni, annak teljesítését határidőhöz kötni,

b) a bv. szerv által jelentett események minősítését, kategorizálását felülbírálni,

c) a bv. szervtől eseti adatszolgáltatást kérni,

d) az országos parancsnok utasítása alapján a bv. szerv értesítését és készenlétbe helyezését, a személyi állományi tagok és eszközök átcsoportosítását elrendelni.

10. A jogszabályi meghatározásoknak megfelelő szolgálatellátás érdekében a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására kijelölt bv. szervben folyamatos ügyeleti tevékenységet kell végezni. A bv. szerv ügyeleti tevékenységi feladatait a bv. szerv biztonsági osztálya hajtja végre.

11. A bv. szerv biztonsági osztálya az ügyeleti tevékenysége során köteles:

a) a bv. szerv rendjét, a fogva tartás biztonságát veszélyeztető körülmények, események bekövetkezését megelőzni, illetve a bekövetkezetteket - a rendelkezésre álló tervekben meghatározottak szerint, a személyi állományi létszám és az eszközök összehangolt irányításával - hatékonyan felszámolni,

b) hivatali munkaidőn kívüli időpontban a 2. mellékletben meghatározott eseményekről - beleértve a büntetés-végrehajtási intézettel együttműködő, a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaságok területén, valamint tevékenységük során bekövetkezőket is - a főügyeletes részére jelentést tenni,

c) a vezető ügyeletes és a főügyeletes utasításait végrehajtani,

d) az elektronikus távfelügyeleti rendszer felügyeletét ellátni, a Marathon Terra rendszer üzeneteit folyamatosan figyelemmel kísérni,

e) a bv. szerv vezetőjének utasítása alapján a bv. szerv személyi állományára kiterjedő értesítéssel, továbbá különleges jogrendi működéssel összefüggő feladatokat végrehajtani.

12. Készenlétbe helyezés és különleges jogrend kihirdetése esetén a BVOP főügyeletét és a büntetés-végrehajtási intézetek ügyeleteit meg kell erősíteni, indokolt esetben a büntetés-végrehajtási intézményekben ideiglenes ügyeleti szolgálatokat kell létrehozni.

2. Jelentési rend

13. A jelentési kötelezettség körébe tartozó eseményeket, valamint a jelentéssel szemben támasztott követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

14. A bv. szerv személyi állományának tagjai a 2. melléklet I. táblázatában nevesített események bekövetkezésének közvetlen veszélyéről, illetve bekövetkezéséről - az észlelést, tudomásra jutást, valamint a hatáskörükbe tartozó és halaszthatatlan intézkedések megtételét követően - a közvetlen szolgálati elöljárójuknak haladéktalanul kötelesek jelentést tenni.

15. Az eseményekről a jelentéseket a 2. mellékletben meghatározott rend szerint kell megtenni. Az országos parancsnoknak a bv. szerv vezetője jelent, kivéve ha szabadság, betegség, külföldi szakmai út miatt távol tartózkodik. Ebben az esetben a szervezetszerű helyettese vagy - annak hiányában - a helyettesítésével megbízott osztályvezető jelent.

16. A belügyminiszternek és a rendészeti államtitkárnak az országos parancsnok jelent.

17. A bv. szerv vezetőjének az eseményekről, a fogva tartás rendjét, a bv. szerv biztonságát veszélyeztető, megzavaró események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedések megtételét követően - eltérő utasítás hiányában - a 2. mellékletben jelentési határidőként megjelölt időtartamon belül kell szóban, valamint írásban jelentést tenni.

18. A kiemelkedő fontosságú eseményekről (2. melléklet, I. táblázat) a bv. szerv vezetője a halaszthatatlanul sürgős intézkedések megtételét követően azonnal - a 3. mellékletben meghatározottak szerinti tartalommal - az országos parancsnoknak köteles előzetes, tényszerű szóbeli jelentést tenni. Ezt követően a bv. szerv vezetője - eltérő utasítás hiányában - az előzetes jelentést az OPBFH-nak is köteles megtenni. A további jelentési kötelezettség teljesítése az országos parancsnok, valamint az OPBFH utasítása szerint történik.

19. Abban az esetben, ha az országos parancsnok akadályoztatva van, úgy a jelentést a helyettesítési rendnek megfelelően az OPBFH, illetve az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese vagy akadályoztatásuk esetén a vezető ügyeletes és az esemény kapcsán érintett szakterületi vezető felé kell megtenni.

20. A vezető ügyeletest és a szervezeti egységek vezetőjét az eseményekről a főügyeletes az 1. mellékletben meghatározottak szerint tájékoztatja.

21. A jelentésre kötelezett - a 2. mellékletben megjelölt esemény bekövetkezési körülményeit, a megtett és bevezetendő intézkedéseket részleteiben ismerő - személy (hivatali munkaidőben a bv. szerv illetékes szakterületének vezetője) a főügyeletes felé a bv. szerv vezetője OPBFH-nak tett jelentésével egyidejűleg köteles jelentést tenni.

22. A jelentésre kötelezett személy az esemény felszámolását követően - ha szükséges, vagy erre külön utasítást kap, akkor folyamatosan - a 4. mellékletben meghatározott szempontok szerinti tartalommal a legrövidebb időn belül köteles kiegészítő jelentést tenni a főügyeletes részére.

23. A jelentésre kötelezett személy a 4. mellékletben meghatározott szempontok szerinti tartalommal megtett szóbeli jelentését - a bv. szerv vezetője által jóváhagyottan - a következő nap 6 óráig - a 2. mellékletben meghatározottak szerint - írásban is köteles elküldeni a megjelölt helyekre.

24. A 23. pontban meghatározott, írásban felterjesztendő jelentéseket - az iratkezelési és a személyes adatvédelmi szabályok figyelembevételével - a fájl elnevezésében a szóbeli jelentéstétel napjának, az esemény megnevezésének, valamint a jelentést tevő bv. szerv nevének feltüntetésével kell felterjeszteni.

25. A kiemelkedő fontosságú eseményekről a kötelezően előírt írásbeli jelentést az 5. melléklet szerinti formában az országos parancsnok részére a következő nap 12 óráig kell az integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelési rendszeren keresztül felterjeszteni, valamint külön utasításra az érintett szakterületek részére megküldeni.

26. A BVOP szervezeti egységeinek vezetői a 2. mellékletben megjelölt, az alárendeltségükbe tartozó beosztottakkal, továbbá a szervezeti egység működtetésével kapcsolatos eseményekről a közvetlen szolgálati elöljárójuknak kötelesek jelentést tenni, valamint a vezető ügyeletest és a főügyeletest tájékoztatni. Ezt követően a vezető ügyeletes utasításai szerint kell eljárni.

27. A 2. melléklet 11. sorszámú eseményeiről szóló jelentésekkel szemben támasztott minimum követelmény, hogy

a) a tervezett, megvalósított ellenőrzés, szakmai látogatás időtartamát és annak célját,

b) az ellenőrző, szakmai látogató nevét, beosztását (munkakörét),

c) az ellenőrzés, szakmai látogatás eseményeit (ki fogadta, mit tekintett meg, kivel/kikkel milyen körülmények között folytatott beszélgetést, kire irányulóan végzett vizsgálatot stb.), az érkezés és távozás időpontját, valamint

d) a tett észrevételeket, megállapításokat, a bv. szerv vezetőjének címzett felkéréseket

tartalmazza.

28. A fogva tartás ideje alatt a fogvatartottak által elkövetett emberölés, életveszélyt vagy halált okozó testi sértés, valamint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúja esetén a büntetőeljárási cselekmények alakulását a fogvatartott aktuális elhelyezése szerinti bv. szervnek figyelemmel kell kísérni, és azokról a 2. mellékletben meghatározottak szerint kell jelentést tenni.

29. A fogvatartott egészségügyi állapotát is érintő jelentéstétel esetén a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint kell eljárni.

30. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészt (a továbbiakban: bv. ügyész), a Nemzet Védelmi Szolgálatot, valamint a BVOP esemény kapcsán érintett szakterületeit az egyes eseményekről a 2. mellékletben meghatározottaknak megfelelően kell tájékoztatni.

31. A 2. melléklet 1. és 39. sorszámú eseményekről a bv. ügyészt csak akkor kell tájékoztatni, ha az eseményben fogvatartott is érintett, illetve az a fogvatartotti jogok veszélyeztetésével vagy biztosításának ellehetetlenülésével jár.

32. A főügyeletes részére történő jelentés teljesítése a jogszabályokban, illetve más belső rendelkezésekben meghatározott szóbeli és írásbeli jelentési, tájékoztatási kötelezettséget nem korlátozza és nem váltja ki.

33. A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott katonák, valamint a magyar büntetőjog hatálya alá tartozó szövetséges fegyveres erő tagjainak elhelyezésére szolgáló részleg vonatkozásában, továbbá a személyi állomány tagjai által elkövetett események tekintetében a területileg illetékes katonai ügyészt tájékoztatni kell.

34. Abban az esetben, ha az esemény vizsgálata elhúzódik, minősítése, jellege megváltozik, továbbá új adat vagy bizonyíték merül fel, az országos parancsnok (illetve a jelentést telefonon fogadó személy, vezető ügyeletes) által meghatározott határidőn belül és módon kiegészítő jelentést kell tenni.

35. Az esemény minősítését - amennyiben szükséges, az illetékes ügyészség bevonásával - az észlelés, illetve annak tudomásra jutása napján el kell végezni. Amennyiben az esemény jellege, minősítése a 2. mellékletben rögzített határidőn belül teljes pontossággal nem állapítható meg, az a jelentéstételnek nem lehet akadálya.

36. A minisztériumi vezetők, az országos parancsnok vagy helyettesei jelenlétében megrendezett szervezeti eseményekről a bv. szerv és a BVOP Hivatal Koordinációs Főosztály a főügyeletest a végrehajtást megelőző napon szóban, a végrehajtás napján előbb szóban, majd 18 óráig írásban tájékoztatja.

37. A főügyeletes a szolgálata alatt történt eseményekről az országos parancsnok és helyettesei, valamint más személyek, szervek részére - eltérő rendelkezés hiányában - az 1. mellékletben meghatározottak, továbbá a jogszabályokban, valamint a felsőbb szintű szabályozásokban rögzítettek szerint köteles jelentést tenni.

38. A főügyeletes a bv. szerv által jelentett eseményeket - szolgálatteljesítése kezdőnapjának 0 órájától 24 órájáig terjedő időszakára vonatkoztatva - a szolgálatteljesítés másnapján 4 óráig köteles összegezni, arról jelentést készíteni. Munkaszüneti és ünnepnapok esetén a jelentés az eseményeket az utolsó munkanap 0 órájától az első munkanapot megelőző nap 24 órájáig tartalmazza.

39. A főügyeletesnek szóló kiegészítő írásbeli vagy szóbeli jelentésben meg kell jelölni az esemény szóbeli jelentésének időpontját, megnevezését, a jelentést korábban fogadó főügyeletes és a jelentést adó személyi állományú tag nevét és rendfokozatát is.

40. A főügyeletes által készített jelentésben megjelenített események körét a Biztonsági Szolgálat vezetője határozza meg.

41. A bv. szervnek a jelentésre kötelezett eseményeket a 6. melléklet szerinti okmányban nyilván kell tartani, amely naplót - az ügykezelési szabályoknak megfelelően - helyben kell elkészíteni és kiadni.

42. A bv. szerv vezetője az utasításban meghatározottakon kívül a saját megítélése szerint fontosnak tartott, a mindennapitól eltérő, a média érdeklődését kiváltó eseményekről is köteles jelentés tenni az országos parancsnoknak, az OPBFH-nak és a vezető ügyeletesnek, valamint - a jelentésre kötelezett személyen keresztül - a főügyeletesnek.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. A bv. szerv vezetője az események jelentésével kapcsolatosan kiadott helyi intézkedések, őr- és szolgálati utasítások, munkaköri leírások, továbbá a munkaköri leírások biztonsági mellékleteinek felülvizsgálatát és azok jelentési renddel összefüggően szükséges módosítását az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles elvégezni.

44. Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

45. Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet Esemény-jelentési Szabályzatának kiadásáról szóló 79/2015. (X. 26.) OP szakutasítás.

1. melléklet a 3/2016. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

A főügyeletes jelentési kötelezettségei

A 2. melléklet I/1-3. kategóriába sorolt események Jelentést (értesítést) Jelentéstétel
tevő fogadó (értesítés) Jelentéstétel határideje
személy formája
FÖÜGY vezető ügyeletes telefon - szóban az eseményről szóló jelentés fogadása után azonnal
FÖÜGY OP telefon - üzenet a körülmények tisztázását követően, majd az eseményhez
OP BFH kapcsolódó fontos információk tudomásra jutásakor
OP GIH
Biztonsági Szolgálat vezetője
Biztonsági Főosztály vezetője
Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője
Ellenőrzési Szolgálat vezetője
Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője
Kommunikációs Főosztály vezetője
sajtószóvivő
az érintett szakterület vezetője
A 2. melléklet II/1-3. kategóriába sorolt események Jelentést (értesítést) Jelentéstétel
tevő fogadó (értesítés) Jelentéstétel határideje
személy formája
FÖÜGY vezető ügyeletes telefon - szóban minden nap 18.30 óráig, összefoglalva
FÖÜGY OP e-mail minden nap 20.00 óráig, összefoglalva
OP BFH
vezető ügyeletes
Biztonsági Szolgálat vezetője
Biztonsági Főosztály vezetője
Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője
Ellenőrzési Szolgálat vezetője
Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetője
Kommunikációs Főosztály vezetője
sajtószóvivő
az érintett szakterület vezetője

2. melléklet a 3/2016. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

I. táblázat
a fogva tartás rendje, biztonsága, a bv. szerv működtetése szempontjából kiemelkedő fontosságú eseményekről

I/1.
a személyi állománnyal, valamint nem a bv. szerv állományába tartozó személyekkel kapcsolatos események

Az esemény Jelentéstétel Jelentést (értesítést)
sor-
szá-
megnevezése (értesítés)
formája
tevő fogadó Jelentéstétel (értesítés) formája, határideje Írásbeli jelentés címzettje
ma személy
1. a személyi állomány tagja által elkövetett bűncselekmény gyanúja, szóban PK OP azonnal
valamint szabálysértés gyanúja, amennyiben az a törvényi OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
rendelkezés szerint szabálysértési elzárással is büntethatő, PK* BV ÜGY azonnal
vagy az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
ellen irányuló, vagy a rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető, írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
vagy kiemelt közlekedési-, vagy pénzügyi és kereskedelmi következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
szabálysértés sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
2. nem a bv. szerv állományába tartozó személy által a fogvatartott, szóban PK OP azonnal
vagy a személyi állomány tagjának sérelmére elkövetett OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
bűncselekmény gyanúja, amely halált, vagy látható módon PK* BV ÜGY azonnal
maradandó fogyatékosságot okozott, vagy életveszélyes állapotot JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
idézett elő, illetőleg a sértett súlyos egészségkárosodásához, vagy írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
maradandó fogyatékosságához vezethet következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
3. lőfegyverhasználat, figyelmeztető lövés, riasztó lövés, egyéb szóban PK OP azonnal
szándékosan leadott lövés, továbbá szolgálati, illetve a bv. szerv OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
területén engedélyezetten elhelyezett lőfegyver szakszerűtlen PK* BV ÜGY azonnal
módon történő kezeléséből eredően bekövetkező lövés JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
4. kényszerítő eszköz alkalmazása, ha az halált, vagy látható módon szóban PK OP azonnal
maradandó fogyatékosságot, vagy súlyos sérülést okozott, vagy OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
életveszélyes állapotot idézett elő, vagy a sértett súlyos PK* BV ÜGY azonnal
egészségkárosodásához, vagy maradandó fogyatékosságához JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
vezethet, illetőleg amennyiben azt - a cselekmény egészségügyi írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következményeitől függetlenül - civil személlyel szemben következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
foganatosították a: sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
5. a személyi állomány tagjának őrizetbe vétele, előzetes szóban PK OP azonnal
letartóztatásba helyezése, valamint bv. szerv területén a nyomozó OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
hatóság munkatársainak a személyi állomány tagjára kiterjedő JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
nyomozati cselekménye írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
6. jogellenes fogva tartás, téves szabadítás, amennyiben annak szóban PK OP azonnal
bekövetkezéséért a bv. szerv felelősségének gyanúja merül fel OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
7. a személyi állomány tagjának elhalálozása, eltűnése, előkerülése, szóban PK OP azonnal
öngyilkossági kísérlete, valamint közlekedési baleset részesévé OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
válása, amennyiben a balesetben résztvevők valamelyike súlyos JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
sérülést szenvedett írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
8. a személyi állomány tagját/tagjait érintő súlyos mérgezés, járványos szóban PK OP azonnal
megbetegedés, amennyiben az a szolgálat ellátását, a bv. szerv OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
rendeltetésszerű működését veszélyezteti JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
9. a személyi állomány tagjának súlyos munkabalesete vagy egyéb szóban PK OP azonnal
balesete, ha feltételezhetően a súlyos munkabaleset minősítésének OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
az ismérvei fennállnak JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
10. a bv. szerv területén tartózkodó, valamint az azon kívüli feladat- szóban PK OP azonnal
végrehajtással összefüggésben, nem a bv. szerv állományába OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
tartozó személy súlyos balesete JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
11. állandó személyi védelemben részesülő állami vezető (védett szóban PK OP azonnal
személy), Alapvető Jogok Biztosa, illetve a vezetése alatt álló OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
hivatal beosztottai (pl.: OPCAT NeMM Nemzeti Megelőző JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
Mechanizmus), a fogvatartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi írásban PK OP távozást követő 2 órán belül uti@bv.gov.hu
(pl.: CPT), vagy magyarországi (pl.: Magyar Helsinki Bizottság) BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
szervezet megbízott képviselője, európai parlamenti képviselő, bvfo@nvsz.police.hu
országgyűlési képviselő látogatása sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)

I/2.
a fogvatartotti állománnyal kapcsolatos események

Az esemény Jelentéstétel Jelentést (értesítést)
sor-
szá-
megnevezése (értesítés)
formája
tevő fogadó Jelentéstétel (értesítés) formája, határideje Írásbeli jelentés címzettje
ma személy
12. terrorcselekmény, valamint annak elkövetésével való fenyegetés, szóban PK OP azonnal
terrorcselekmény kísérlete, előkészülete, illetve felszámolása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
13. fogolyzendülés, valamint annak kísérlete, előkészülete, illetve szóban PK OP azonnal
felszámolása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
14. fogolyszökés bűntette, annak kísérlete, előkészülete, az azt elkövető szóban PK OP azonnal
szökevény elfogása, befogadása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
15. fogolyszökés vétsége, az azt elkövető szökevény elfogása, szóban PK OP azonnal
befogadása, kényszergyógykezelt, ideiglenes kényszergyógykezelt, OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
illetve elzárást töltő személy engedélyezett távollétről történő PK* BV ÜGY azonnal
visszatérésének elmulasztása, az azt elkövető befogadása JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
16. kényszergyógykezelt, ideiglenes kényszergyógykezelt, elzárást szóban PK OP azonnal
töltő személy engedély nélküli eltávozása, elfogása, befogadása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
17. fogvatartott által elkövetett bűncselekmény gyanúja, amely halált, szóban PK OP azonnal
vagy látható módon maradandó fogyatékosságot okozott, vagy OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
életveszélyes állapotot idézett elő, illetőleg a sértett súlyos PK* BV ÜGY azonnal
egészségkárosodásához, vagy maradandó fogyatékosságához JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
vezethet írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
18. öngyilkosság szóban PK OP azonnal
OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
19. öngyilkossági kísérlet, valamint szándékos önkárosítás, amely szóban PK OP azonnal
látható módon maradandó fogyatékosságot okozott, vagy OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
életveszélyes állapotot idézett elő, illetőleg súlyos PK* BV ÜGY azonnal
egészségkárosodásához, vagy maradandó fogyatékosságához JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
vezethet írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
20. fogvatartott váratlan, aktuális egészségi állapotából közvetlenül szóban PK OP azonnal
nem prognosztizálható természetes elhalálozása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
21. csoportos, illetve tömeges utasítás-, munka-, vagy étkezés- szóban PK OP azonnal
megtagadás, illetve ezek befejezése OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
22. fogvatartott súlyos munkabalesete vagy egyéb balesete, ha szóban PK OP azonnal
feltételezhetően a súlyos munkabaleset minősítésének az OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
ismérvei fennállnak PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
23. a bv. szerv területén bármely helyiség, illetve terület fogvatartott(ak) szóban PK OP azonnal
általi eltorlaszolása, elzárása, a cselekmény felszámolása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
24. étel-, gyógyszer- vagy egyéb mérgezés bekövetkezése, megszűnése szóban PK OP azonnal
OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
25. tömeges fertőzések, járványos megbetegedés bekövetkezése, szóban PK OP azonnal
megszűnése OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
PK* BV ÜGY azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
26. fogvatartott által elkövetett, a civil lakosság figyelmét felkeltő szóban PK OP azonnal
(megbotránkoztató), illetőleg várhatóan sajtóérdeklődésre számot OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
tartó cselekmény JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
27. kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott befogadása, végleg másik szóban PK OP azonnal
bv. szervbe történő átszállítása, önkárosítása, természetes OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
elhalálozása, szabadítása JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)

I/3.
a bv. szerv működését, biztonságát veszélyeztető események

Az esemény Jelentéstétel Jelentést (értesítést)
sor-
szá-
megnevezése (értesítés)
formája
tevő fogadó Jelentéstétel (értesítés) formája, határideje Írásbeli jelentés címzettje
ma személy
28. Magyarország állambiztonságát, a közbiztonságot, illetőleg az szóban PK OP azonnal
állampolgárok életét, testi épségét, személyes szabadságát, vagyoni OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
javait tömeges mértékben sértő, vagy veszélyeztető esemény, JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
amennyiben azt elsőként a személyi állomány tagja észleli írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
29. a szomszédos és az európai uniós országokban kirobbant háborúval, szóban PK OP azonnal
fegyveres konfliktussal kapcsolatos, Magyarország határának, vagy OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
légterének közvetett veszélyeztetettségére utaló esemény, nagy JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
anyagi kárt okozó elemi csapás, nagyobb tűzeset, ipari, vagy PK* BV ÜGY azonnal
természeti katasztrófa, tömegszerencsétlenség, környezetszennyezés, írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
sugárzó és radioaktív anyaggal kapcsolatos esemény, valamint ezek következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
nagy valószínűséggel történő bekövetkezésének veszélyére utaló sajto@bv.gov.hu
esemény, amennyiben az Magyarország biztonságát súlyosan BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
veszélyezteti, vagy veszélyeztetheti és azt elsőként a személyi állomány tagja észleli az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
30. a bv. szerv, illetve szolgálati jármű (beleértve a fogvatartottat szóban PK OP azonnal
szállító egészségügyi ellátó szolgálat járművét is) ellen intézett OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
támadás, vagy annak közvetlen veszélye, illetve a feladat- JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
végrehajtás szándékos akadályoztatása PK* BV ÜGY azonnal
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
31. az előállítás helye, illetőleg a bv. szerv közvetlen közelében lévő szóban PK OP azonnal
épület ellen intézett támadás vagy annak közvetlen veszélye, illetve OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
ezek biztonságát súlyosan veszélyeztető egyéb esemény, körülmény JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
PK* BV ÜGY azonnal
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
32. a bv. szerv tulajdonában lévő lőfegyver elvesztése, eltulajdonítása, szóban PK OP azonnal
részben, vagy egészben működésképtelenné, illetve OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
használhatatlanná tétele, megsemmisülése, előtalálása vagy a JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
személyi állomány önvédelmi-, a társ rendvédelmi szervek, valamint írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
a Nemzeti Adó és Vámhivatal tulajdonában lévő, bv. szerv területén következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
tárolt lőfegyver eltűnése, megsemmisülése, eltulajdonítása, sajto@bv.gov.hu
előtalálása BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
33. szolgálati jármű balesete, ha az - a baleset bekövetkezéséért felelős szóban PK OP azonnal
személy kilététől függetlenül - halált, vagy személyi sérülést, vagy OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
legalább 1.000.000 Ft értékű kárt okozott, vagy ha a gépjármű JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
megkülönböztető jelzés használata mellett közlekedett írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
34. szolgálati jármű eltulajdonítása szóban PK OP azonnal
OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
35. a bv. szerv területén vagy járműveiben keletkezett tűz, bekövet- szóban PK OP azonnal
kezett robbanás, elemi csapás, amennyiben az esemény személyi OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
sérülést vagy legalább 1.000.000 Ft értékű kárt okozott, illetve JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
azok közvetlen veszélye, valamint közveszéllyel fenyegetés (pl.: PK* BV ÜGY azonnal
robbantással), ha az a szolgálat ellátását, a bv. szerv rendeltetés- írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
szerű működését súlyosan veszélyezteti következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
BV ÜGY következő munkanap
36. bv. szerv területén (beleértve a bv. szerv területére behajtó szóban PK OP azonnal
gépjárműveket is), valamint gépjárművein nem bv. tulajdonú OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
lőfegyver előtalálása, elszállítása JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
37. a szolgálati kutyák kiképzéséhez használt kábítószer-mintaanyag szóban PK OP azonnal
eltűnése, előtalálása OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
38. minősített jelzéssel ellátott ügyirat, vagy adathordozó elvesztése, szóban PK OP azonnal
megsemmisülése, előtalálása II. táblázatból előresorolva OP BFH OP-nak tett jelentést követően azonnal
JKSZ FŐÜGY OP BFH-nak tett jelentéssel egyidejűleg
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
az utasítás 5. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 12.00 óra
BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)

II. táblázat
a bv. szerv működtetése, a fogvatartás rendje, biztonsága szempontjából kiemelkedő fontosságúnak nem minősülő eseményekről

II/1.
a személyi állománnyal, valamint nem a bv. szerv állományába tartozó személyekkel kapcsolatos események

Az esemény Jelentéstétel Jelentést (értesítést)
sor-
szá-
megnevezése (értesítés)
formája
tevő fogadó Jelentéstétel (értesítés) formája, határideje Írásbeli jelentés címzettje
ma személy
39. a bv. szerv területén, valamint az azon kívüli feladat-végrehajtás szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
során, nem a bv. szerv személyi állományába tartozó személy által írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
a fogvatartott sérelmére, illetve a személyi állomány tagjának következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sérelmére, a hivatalos személyi minősége miatt elkövetett sajto@bv.gov.hu
bűncselekmény gyanúja, annak büntetendő előkészülete, illetőleg BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
kísérlete BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
40. a bv. szerv területén, valamint az azon kívüli feladat-végrehajtás szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
során a személyi állomány tagjának sérelmére elkövetett írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
bűncselekmény gyanúja, annak büntetendő előkészülete, illetőleg következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
kísérlete sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
41. jogellenes fogva tartás, téves szabadítás, amennyiben annak szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
bekövetkezéséért a bv. szerv felelősségének gyanúja nem merül fel PK* BV ÜGY 2 óra
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
42. jogszerűtlennek minősített, illetőleg kényszergyógykezelttel vagy szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
ideiglenes kényszergyógykezelttel szembeni kényszerítőeszköz írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
alkalmazása következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
43. kényszerítő eszköz alkalmazása intézeten kívül szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY következő munkanap

II/2.
a fogvatartotti állománnyal kapcsolatos események

Az esemény Jelentéstétel Jelentést (értesítést)
sor-
szá-
megnevezése (értesítés)
formája
tevő fogadó Jelentéstétel (értesítés) formája, határideje Írásbeli jelentés címzettje
ma személy
44. a fogvatartás ideje alatt a fogvatartott által emberölés, életveszélyt szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
vagy halált okozó testi sértés, valamint a nemi élet szabadsága és írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúja esetén az elkövető következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
fogvatartott ezen bűncselekmény miatti, tárgyalásra történő sajto@bv.gov.hu
előállítása, vele szembeni ítélethozatal, az elkövető, illetve a sértett BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
végleg másik bv. intézetbe történő szállítása, szabadítása BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
45. a fogvatartott által elkövetett szándékos önkárosító cselekmény, szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
amennyiben az 8 napon túl gyógyuló sérülést okozott írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
46. a fogvatartott által elkövetett - az I. és II. táblázatokban eddig szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
nem nevesített - bűncselekmény gyanúja, illetve annak kísérlete, írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
büntetendő előkészülete következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
47. fogvatartott természetes elhalálozása szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
PK* BV ÜGY 1 óra
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
48. 72 órát meghaladó étkezés-megtagadás, illetve annak befejezése, szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
ha az étkezés-megtagadás ideje alatt a fogvatartott életveszélyes írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
állapotba került, vagy a cselekmény következtében súlyos következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
egészségkárosodást szenvedett el sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
49. bódult állapot észlelése, amennyiben legalább 3 fő fogvatartott szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
érintett írásban PK OP az utasítás 28. pontja szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Egeszsegugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
50. előállítás elmaradása, amennyiben az a bv. szervezet hibájából szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
vagy nem egészségügyi okból kifolyólag következett be írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Szallitas@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
51. kiemelt figyelmet igénylő fogvatartott bv. szerv területén kívüli mozgatása (pl.: előállítás, egészségügyi intézménybe történő kihelyezés, stb.), önkárosítása, illetve esetében emberi élet kioltására, tiltott kapcsolattartásra alkalmas tárgy, kábító-, illetve bódító hatású szer, vagy kábítószergyanús anyag birtoklása szóban JKSZ FŐÜGY azonnal
52. elektronikus távfelügyeleti rendszer alkalmazása esetén szóban JKSZ FŐÜGY azonnal
a magatartási szabályok megszegése a reintegrációs őrizet írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
vagy biztonsági intézkedés alá vont fogvatartott által következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY 3. munkanap
53. elektronikus távfelügyeleti rendszer elemeinek működtetési próbája, elítéltre való felhelyezése, eltávolítása szóban JKSZ FŐÜGY a tevékenységet megelőzően, legalább 2 órával

II/3.
a bv. szerv működését, biztonságát veszélyeztető események

Az esemény Jelentéstétel Jelentést (értesítést)
sor-
szá-
megnevezése (értesítés)
formája
tevő fogadó Jelentéstétel (értesítés) formája, határideje Írásbeli jelentés címzettje
ma személy
54. a bv. szerv tulajdonában lévő vagy a személyi állomány önvédelmi fegyveréhez tartozó, a társ rendvédelmi szervek, illetve a Nemzeti szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
Adó és Vámhivatal tulajdonában lévő, bv. szerv területén tárolt lőszer, robbanóanyag, pirotechnikai anyag elvesztése, írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal,
következő nap 06.00 óra
uti@bv.gov.hu
eltulajdonítása, részben, vagy egészben működésképtelenné, illetve használhatatlanná tétele, megsemmisülése, előtalálása, a bv. szerv bvfo@nvsz.police.hu
területén (beleértve a bv. szerv területére behajtó gépjárműveket is), valamint gépjárművein nem bv. tulajdonú lőszer, robbanóanyag, sajto@bv.gov.hu
pirotechnikai anyag előtalálása, elszállítása BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
55. a fogvatartott(ak), illetőleg lőfegyver, lőszer szállítását végző gépjármű üzemképtelenné válása, vagy egyéb, az előállítás, szállítás végrehajtását akadályozó körülmény (pl.: személyi állomány tagja, vagy fogvatartott rosszulléte, gumiabroncs sérülése, stb.) szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
56. szolgálati jármű megrongálása, feltörése, okmányainak, hatósági jelzéseinek eltulajdonítása, illetve elvesztése, előtalálása szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
57. a bv. szerv területén vagy járműveiben keletkezett tűz, szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
bekövetkezett robbanás, elemi csapás írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
58. a víz-, gáz-, elektromos szolgáltatás legalább 1 órát elérő szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
szünetelése, amennyiben a szolgáltató azt előre be nem jelentette, írásan PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
valamint a biztonságtechnikai rendszer teljes, 1 órán túli időtartamú következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
leállása, a bv. szerv működését - előre be nem jelentett módon - sajto@bv.gov.hu
jelentősen akadályozó esemény (pl.: a fogvatartottak elhelyezése, BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
ellátása ellehetetlenülésének közvetlen veszélye, stb.) BVOP-Muszaki@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
3.sz. függelék következő nap 12.00 óra BVOP Hivatal (Nova Szeüsz)
59. a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által biztosított szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
táv-adatátviteli hálózat működésében bekövetkezett hiba, amelynek írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
okán a bv. intézet és a BvOP közötti hang- és adatkapcsolat következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
megszakad sajto@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
60. elektronikus távfelügyeleti rendszer egyes elemeinek, vagy teljes szóban JKSZ FŐÜGY azonnal
egészének technikai meghibásodása, amennyiben az a reintegrációs írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
őrizet vagy a biztonsági intézkedés alá vont fogvatartott(ak) következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
hollétének nyomon követhetőségét megakadályozza sajto@bv.gov.hu
BVOP-Fogvatartasi@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
BV ÜGY következő munkanap
61. gazdasági főnyilvántartások, számítógépes programok, adattárolók szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
elvesztése, eltulajdonítása, részben vagy egészben írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
működésképtelenné, használhatatlanná tétele, adatbázisok következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
megsemmisülése, adatvesztés, számítógép rendszerének sajto@bv.gov.hu
„feltörése”, az elveszett, eltulajdonított anyagok előtalálása BVOP-Gazdasag@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
62. elemi csapás (pl.: villám, villámcsapás másodlagos hatása, árvíz, szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
szélvihar, stb.) bekövetkezése, amely az informatikai rendszer írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
működésében szolgáltatás-kimaradást okoz következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
63. kényszerítő eszköz elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
előtalálása írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Szemelyugy@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
64. szolgálati hírösszeköttetést biztosító eszköz (EDR) elvesztése, szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
előtalálása, eltulajdonítása, részben vagy egészben írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
működésképtelenné tétele, megsemmisülése következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Informatika@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
65. bv. szerv tulajdonában, vagy használatában lévő, legalább szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
500.000 Ft értékű tárgy, eszköz, anyag, élő állat eltulajdonítása, írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
előtalálása, illetve fent meghatározott értéktartományba tartozó következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
szándékos, vagy gondatlanságból elkövetett károkozás sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
66. a szolgálati kutyák kiképzéséhez használt kábítószer-mintaanyag csomagolásának megsérülése, kábítószer kiszóródása, továbbá a szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
kábítószer-minta tárolására engedélyezett helyiségen, vagy írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
lemezszekrényen behatolás, vagy sérülés nyoma látható következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
67. nem engedélyezett mobiltelefon, kábítószergyanús anyag (amennyiben azt a hatóság lefoglalta) előtalálása szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
68. aláírt, lebélyegzett elszámolási utalvány és készpénzfelvételi csekk, egyéb szigorú számadású nyomtatványok, bélyegzők elvesztése, eltűnése, megsemmisülése, előtalálása szóban JKSZ FŐÜGY 1 óra
írásban PK OP az utasítás 4. melléklete szerinti tartalommal, uti@bv.gov.hu
következő nap 06.00 óra bvfo@nvsz.police.hu
sajto@bv.gov.hu
BVOP-Gazdasag@bv.gov.hu
BVOP-Ellenorzes@bv.gov.hu
OP - az országos parancsnok
OP BFH - az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
PK - a bv. szerv parancsnoka, igazgatója, főigazgató főorvosa, a NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének vezetője
PK* - a bv. szerv parancsnoka, igazgatója, főigazgató főorvosa, a NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékének vezetője, vagy az általa kijelölt személy
BV. ÜGY - a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyész
FŐÜGY - a BVOP-n szolgálatot teljesítő főügyeletes
JKSZ - a bv. szerv vezetője által a jelentéstételre kijelölt személy
következő munkanap az esemény észlelésétől, tudomásra jutásától számított következő munkanap, 12.00 óráig
3. munkanap az esemény észlelésétől, tudomásra jutásától számított 3. munkanap, 12.00 óráig

3. melléklet a 3/2016. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Az előzetes szóbeli jelentés minimum tartalmi követelményei

1. Az esemény

a) 2. melléklet szerinti megnevezése,

b) pontos helyszíne,

c) bekövetkezésének pontos ideje,

d) lefolyása és annak körülményei.

2. Az esemény elkövetésében részt vevő és az eseményt elszenvedő (sértett) személy(ek) adatait a következők szerint:

a) a személyi állomány esetében:

aa) név, rendfokozat,

ab) szolgálati beosztás,

ac) elkövetés módja, eszköze,

ad) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

b) a bv. szerv állományán kívüli személy(ek) esetében:

ba) név,

bb) milyen minőségben érintett (hivatalos vagy szolgálati ügyben, fogvatartott hozzátartozója, különböző kivitelező munkát végző, szállító stb.),

bc) elkövetés módja, eszköze,

bd) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

c) a fogvatartotti állomány esetében:

ca) név, születési hely, idő, anyja neve, nyilvántartási szám,

cb) bűncselekmény(ek), visszaesés foka,

cc) végrehajtási fokozat, ítélet,

cd) biztonsági kockázati besorolás,

ce) befogadás ideje, helye (aktuális fogva tartásának, első, illetve az utolsó),

cf) szabadulásának várható időpontja (kedvezménnyel, illetve kitöltve),

cg) foglalkoztatásra vonatkozó adatok,

ch) elhelyezési körülmények (rezsim, zárka száma, elhelyezett fogvatartottak létszáma stb.),

ci) többletinformáció,

cj) elkövetés módja, eszköze,

ck) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek).

3. Az esemény megszakítására, felszámolására irányuló, valamint a jogszabályokban meghatározottak alapján tett és tervezett intézkedések.

4. melléklet a 3/2016. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Az esemény felszámolását követően tett jelentés minimum tartalmi követelményei

1. Az esemény

a) 2. melléklet szerinti megnevezése,

b) pontos helyszíne,

c) bekövetkezésének pontos ideje,

d) lefolyása és annak körülményei,

e) az eseményt előidéző okok.

2. Az esemény elkövetésében részt vevő és az eseményt elszenvedő (sértett) személy(ek) adatait a következők szerint:

a) a személyi állomány esetében:

aa) név, rendfokozat,

ab) szolgálati beosztás,

ac) elkövetés módja, eszköze,

ad) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

b) a bv. szerv állományán kívüli személy(ek) esetében:

ba) név,

bb) milyen minőségben érintett (hivatalos vagy szolgálati ügyben, fogvatartott hozzátartozója, különböző kivitelező munkát végző, szállító stb.),

bc) elkövetés módja, eszköze,

bd) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek),

c) a fogvatartotti állomány esetében:

ca) név, születési hely, idő, anyja neve, nyilvántartási szám,

cb) bűncselekmény(ek), visszaesés foka,

cc) végrehajtási fokozat, ítélet,

cd) biztonsági kockázati besorolás,

ce) befogadás ideje, helye (aktuális fogva tartásának, első, illetve az utolsó),

cf) szabadulásának várható időpontja (kedvezménnyel, illetve kitöltve),

cg) foglalkoztatásra vonatkozó adatok,

ch) elhelyezési körülmények (rezsim, zárka száma, elhelyezett fogvatartottak létszáma stb.),

ci) többletinformáció,

cj) elkövetés módja, eszköze,

ck) elszenvedett joghátrány, sérülés(ek).

3. Az elkövetés valós vagy feltételezett oka, az elkövetéssel elérendő cél.

4. A következmények, a várható lefolyás és hatások.

5. Az esemény megszakítására, felszámolására irányuló, valamint a jogszabályokban meghatározottak alapján tett és tervezett intézkedések.

6. Az esetleges tanúvallomások, jegyzőkönyvi meghallgatások lényegi tartalma.

7. Az elmentett kamerafelvételek elemzésének tapasztalatai.

8. Az esetleges személyi felelősség.

9. Az országos vezetőknek tett jelentések lényegi tartalma, időpont megjelölésével.

5. melléklet a 3/2016. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Kiemelt fontosságú eseményekről szóló írásbeli jelentés tartalmi követelményei

Az utasítás 2. melléklet I/1-3. táblázat szerinti eseményeihez kapcsolódó parancsnoki kivizsgálásnak, illetve a következő nap 12 óráig felterjesztendő írásos összefoglaló jelentésnek az alábbi szempontokat kell tartalmaznia:

1. az esemény rövid tényállása (hol, mikor, mi történt),

2. a személyi állomány/fogvatartott/érintett személy(ek) fontosabb adatai,

3. a fogvatartottra (eseményre) vonatkozó előzményi adatok

a) befogadás,

b) foglalkoztatás,

c) kapcsolattartás,

d) jutalmazás/fenyítés,

4. az esemény tényszerű leírása,

5. az esemény felszámolásával kapcsolatban megtett és folyamatban lévő intézkedések,

6. az esemény bekövetkezését lehetővé tévő okok, illetve körülmények, beleértve a mentett kamerafelvételek elemzéséből eredő megállapításokat is,

7. a hasonló események megelőzésére bevezetett, továbbá tervezett intézkedések,

8. az esetleges személyi felelősség megállapítása.

6. melléklet a 3/2016. (XII. 7.) BVOP utasításhoz

Jelentésre kötelezett események naplója

Az esemény A jelentést/értesítést
Srsz. 2. melléklet szerinti sorszáma ideje rövid leírása jelentésének időpontja adta fogadta *  A tett intézkedések rövid leírása