A jogszabály mai napon ( 2022.10.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2016. (II. 29.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 14. § (10) bekezdésében, valamint a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a minőségi munkaerő egységes, objektív, átlátható rendben történő kiválasztásához és a bírósági fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosításához fűződő szervezeti érdekekre, a bíróságok és a fogalmazói érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A felvételi eljárás szabályozásának alapelvei, célja és hatálya

1. § (1) A pályázatok benyújtása és elbírálása közérthető, világos és egyszerű eljárási rendben zajlik.

(2) A bírósági fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében a fogalmazói álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírást olyan módon és gyakorisággal kell közzétenni, hogy az minél szélesebb jelölti kör számára elérhető és megismerhető legyen.

(3) A pályázati határidő meghatározásakor az álláshelyek megüresedésének, illetve a munkaerő-szükséglet felmerülésének időpontján túlmenően figyelemmel kell lenni az állam- és jogtudományi fakultással is rendelkező egyetemek (a továbbiakban: egyetemek) záróvizsga-időszakainak időpontjára.

(4) A pályázatok elbírálási időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökök (a továbbiakban: kinevezők) a megüresedett álláshelyeket minél rövidebb időn belül betölthessék. Ezért a pályázati határidő lejártát követően a lehető leghamarabb meg kell tartani az írásbeli, majd a szóbeli versenyvizsgákat.

(5) A felvételi versenyvizsga követelmény- és értékelési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az elsődlegesen a bírósági fogalmazói feladat magas szintű ellátásához szükséges képességek és készségek meglétét mérje.

(6) Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a kinevezők a pályázók pályázati anyagát és a felvételi versenyvizsgán elért eredményüket teljes körűen megismerhessék, a felvételi eljáráson eredményes pályázókat meghallgathassák.

2. § A felvételi eljárás célja az, hogy az egységes, átlátható, objektív kritériumokon nyugvó kiválasztási folyamat révén a legjobban teljesítő, az ellátandó feladat elvégzésére előreláthatólag képességgel és készséggel rendelkező jelöltek nyerjenek felvételt bírósági fogalmazói álláshelyre.

3. § A szabályzat hatálya a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. §-ában felsorolt bíróságokra, valamint az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban: OBH) terjed ki.

4. § Az OBH-n belül a Magyar Igazságügyi Akadémia (a továbbiakban: MIA) feladata:

a) a felvételi versenyvizsga kapcsán az egyetemekkel való kapcsolattartás,

b) a kinevezők által kiírt pályázatok egységes feltételekkel, beérkezési és elbírálási határidővel történő közzététele,

c) a pályázatok kezelése,

d) az álláspályázatok népszerűsítésének koordinálása, támogatása és szervezése,

e) a felvételi versenyvizsga megszervezése és lebonyolítása,

f) a kapcsolattartás a kinevezőkkel, a kinevezők tájékoztatása, a kinevezésről szóló döntéshez szükséges - a pályázó által benyújtott és a központi felvételi eljárás során keletkezett - okiratok, adatok kinevező rendelkezésére bocsátása,

g) a kapcsolattartás a felvételi versenyvizsga-bizottság tagjaival,

h) az OBH elnöke és elnökhelyettese e szabályzat alapján hozott döntéseinek előkészítése, végrehajtása, az OBH elnöke részére a felvételi eljárásról összefoglaló jelentés készítése,

i) a 39. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás (várólista) vezetése,

j) az a)-i) pontokban felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges belső ügyvitel rendjének kidolgozása.

II. FEJEZET

A PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁNAK ÉS BEFOGADÁSÁNAK RENDJE

2. A pályázatok beérkezésének, elbírálásának és az álláshelyek betöltésének határideje

5. § (1) *  Az OBH az egyetemek megkeresése útján köteles beszerezni minden év november 30. napjáig a soron következő őszi-téli, valamint minden év április 30. napjáig a soron következő tavaszi-nyári záróvizsga-időszakok tervezett idejére vonatkozó adatokat. Az OBH az ezen adatokból készített összesített kimutatást az OBH elnökének öt munkanapon belül bemutatja.

(2) *  A kinevezők a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott közös, összesített pályázat kiírása érdekében az OBH elnökének megkeresésére, az ott megjelölt határidőben tájékoztatják az OBH elnökét a betölteni kívánt bírósági fogalmazói álláshelyekről.

(3) A kinevezőknek a megkeresésre adott válaszukban meg kell jelölniük

a) a betölteni kívánt bírósági fogalmazói álláshelyek számát és

b) a bírósági fogalmazó leendő szolgálati helyét.

(4) Az OBH elnöke a (3) bekezdés szerinti adatokról készült összesített kimutatás alapján, a kinevezők (2) bekezdés szerinti tájékoztatását követő öt munkanapon belül

a) megállapítja a pályázatok egységes beérkezési határidejét (a továbbiakban: pályázati határidő)

aa) a tárgyévi első központi fogalmazói versenyvizsgára benyújtandó pályázatok tekintetében a tárgyév február 1-je és március 31. napja,

ab) a tárgyévi második központi fogalmazói versenyvizsgára benyújtandó pályázatok tekintetében a tárgyév június 1-je és augusztus 31. napja

közötti időszak valamely munkanapjában,

b) a pályázati határidőhöz igazodva meghatározza a versenyvizsgák időpontját, a pályázatok elbírálásának és az álláshelyek betöltésének egységes határidejét.

(5) *  A kinevező a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott egységes álláshely betöltési határidőtől eltérhet:

a) ha a kinevezéssel érintett pályázó méltányolható okból ezt írásban kérte; vagy

b) a 36. § (3) bekezdésében foglalt esetben.

3. Pályázati kiírás közzététele, a bírósági fogalmazói álláspályázatok népszerűsítése

6. § (1) A bírósági fogalmazói álláshelyek meghirdetéséről a pályázati határidőt megelőző legalább 30 nappal - az R. 1/A. § (4) bekezdése szerinti tartalommal - az OBH kibocsájtja az 1. melléklet szerinti pályázati kiírást, és kezdeményezi az R. 1/A. § (3) bekezdés szerinti közzétételét.

(2) Az OBH a pályázati kiírás Bírósági Közlönyben való megjelentetését olyan időben köteles kezdeményezni, hogy az érintettek a pályázati kiírást megismerhessék, s a megjelenés időpontjához képest kellő idő álljon rendelkezésre az álláspályázatra való jelentkezésre.

(3) Az OBH - az OBH elnökének jóváhagyásával - az R.-ben meghatározott közzétételi fórumokon túlmenően is kezdeményezi a pályázati kiírás mindazon fórumokon való megjelentetését, melyek a kiírás lehetséges pályázók általi megismerését szolgálhatják.

7. § (1) Az OBH támogatja és koordinálja a bíróságoknak a bírósági fogalmazói álláspályázatok népszerűsítését szolgáló tevékenységét, és elősegíti az e körben kialakult gyakorlati tapasztalatok bíróságok közötti megosztását.

(2) Az OBH a fogalmazói álláshelyek népszerűsítése érdekében együttműködik az egyetemekkel, hallgatói egyesületekkel.

8. § A bíróságok lehetőség szerint az egyetemekkel történő együttműködésük keretében vagy az OBH megkeresésére gondoskodnak a fogalmazói álláshelyek népszerűsítéséről, így különösen lehetővé teszik a bíróságok jogász állásbörzéken, hallgatói fórumokon vagy más, a joghallgatók vagy jogi diplomával rendelkező jelöltek szélesebb körét elérő fórumokon történő megjelenését.

9. § Az OBH a 40. § (1) bekezdése szerinti jelentésben, a kinevezők a 36. § (1) bekezdése szerinti jelentésükben a 7. §-ban és a 8. §-ban foglalt tevékenységükről kötelesek írásbeli összefoglaló jelentés formájában beszámolni az OBH elnökének.

4. A pályázat benyújtásának módja

10. § (1) *  A pályázó a kiírt álláshelyet a 2. melléklet szerinti jelentkezési lap és mellékletei (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtásával pályázhatja meg. Melléklet a pályázónak az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levele és az e §-ban előírt dokumentum.

(2) A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő - 12-es betűmérettel, géppel írott - A/4-es oldal lehet.

(3) *  A pályázatot postai úton vagy személyesen - igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell az OBH-hoz benyújtani a pályázati kiírásban szereplő címre olyan időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.

(4) *  A kitöltött jelentkezési laphoz mellékletként csatolni kell:

a) a motivációs levelet,

b) a pályázó önéletrajzát,

c) a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában - a (10) bekezdésben írtakra is figyelemmel - az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást,

d) a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában - a (10) bekezdésben írtakra is figyelemmel - a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

(5) *  Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói állásra, kérheti, hogy a korábbi versenyvizsga eredménye alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát. E kérelmét a jelentkezési lapon kell előterjesztenie. A jelentkezési laphoz ez esetben is csatolni kell az (1) és (4) bekezdésben meghatározott pályázati mellékleteket.

(6) *  Többletpont eléréséhez a pályázat benyújtásakor - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - egyidejűleg csatolni kell a 32. § (1) bekezdése szerinti, többletpontra jogosító körülményeket igazoló okiratokat. Amennyiben a pályázó, ide értve a felvételi vizsgára nem köteles pályázót is, a pályázati határidő lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra, ebben az esetben az ehhez szükséges igazolást legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjáig nyújthatja be.

(6a) *  Többletpont eléréséhez a (6) bekezdésben szereplő okiratokon túl a pályázó csatolja a jogi diplomájának megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát. A 32. § (1) bekezdésében szereplő tények fennállását a pályázó:

a) a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolással;

b) bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejét a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolással;

c) diplomájának minősítését, amennyiben az oklevél mellékletében szerepel, annak közjegyző által hitelesített másolatával;

d) külföldi tanulmányútját a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolással

igazolja.

(7) *  Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el, vagy különdíjat kapott, úgy - a felvételi versenyvizsga során adható többletpontok elérése érdekében - e tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése útján hivatkoznia kell.

(8) Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.

(9) A jelentkezési lap letölthető a bíróságok központi internetes honlapjáról is.

(10) *  A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt - az OBH-hoz személyesen vagy postai úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga időpontjában kell benyújtani, olyan időben, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.

(11) A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen.

(12) Az érvénytelenség tényéről az OBH elektronikus úton vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatja a pályázót, és az ezt követő harminc napon belül az érvénytelen pályázatot és az ahhoz csatolt okiratokat a pályázó részére visszaküldi.

11. § *  Az OBH a beérkezett érvényes pályázatokról - a pályázatok számának megjelölésével - a beérkezési határidő lejártát követően tájékoztatja a kinevezőket. Ha a bíróságon meghirdetett álláshelyre kizárólag olyan pályázó pályázott, aki az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára nem köteles, az OBH - a 33. § szerinti okiratok megküldésével egyidejűleg - e tényre utalással tájékoztatja a kinevezőt a pályázat benyújtásáról.

III. FEJEZET

A VERSENYVIZSGA

5. Felvételi Versenyvizsga-bizottság és az eseti szóbeli vizsgabizottság

12. § (1) A központi felvételi eljárás írásbeli és szóbeli versenyvizsgából áll. A vizsgakérdések és típusfeladatok évenkénti meghatározását és a vizsgák értékelését a Felvételi Versenyvizsga-bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagjai végzik.

(2) A bizottság tagjai legalább:

a) *  8 kúriai bíró,

b) *  8 ítélőtáblai bíró,

c) *  26 törvényszéki bíró,

d) 20 járásbírósági bíró,

e) * 

(3) Az OBH-ba beosztott bíró - a beosztás időtartama alatt - a bizottságnak hivatalból tagja.

(4) *  A bizottságba az OBH elnökének ötévente kibocsátott felhívására, a felhívásban megjelölt határidőre a Kúria elnöke 12, az ítélőtáblák elnökei egyenként 3 bírót jelölnek. A törvényszékek elnökei az illetékességük alá tartozó bíróságok engedélyezett bírói létszáma alapján - lehetőség szerint szervezeti szinten és ügyszakonként is megtartva a (2) bekezdés c)-d) pontjai szerinti arányt - minden 20 bírói létszám után 1-1 bírót jelölnek. Ha a töredék létszám a 12 főt meghaladja, további 1 bíró jelölésére van lehetőség.

(5) A jelöltek lehetőség szerint olyan bírák, bírósági vezetők, akik a munkájuk során rendszeres kapcsolatban állnak a fogalmazókkal, így a felvételükhöz szükséges készségek, képességek megítélésében jártasak.

(6) A jelöléssel egyidejűleg csatolni kell a jelölt hivatali elérhetőségét tartalmazó adatokat, önéletrajzát és a jelöléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát.

(7) Az OBH elnöke a jelölést követő harminc napon belül dönt arról, hogy a jelöltek közül kiket bíz meg a bizottsági tagsággal járó feladatok ellátásával. Az OBH elnöke ezzel egyidejűleg további, legfeljebb 10 fő - a (2) bekezdés szerinti jelöltek között nem szereplő - bírót bízhat meg az (1) bekezdés szerinti központi igazgatási feladat ellátásával.

(8) A megbízatás öt évre szól, és az érintett beleegyezésével - az eredeti kinevezés időtartamával - meghosszabbítható.

(9) A bizottsági tag megbízatásának lejárta előtt hatvan nappal az OBH beszerzi a tag nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a megbízatása meghosszabbításához.

(10) A megbízatás meghosszabbításáról az OBH elnöke a tag megbízatásának lejárta előtt harminc nappal dönt.

(11) *  Amennyiben egy adott bírósági szint képviselőinek száma a (2) bekezdésben meghatározott minimális létszám alá csökkenne, úgy az OBH elnökének felhívására az adott bírósági szint elnöke (elnökei) a felhívásban megjelölt határidőre a (4) bekezdés szerint eljárva új személyeket jelölnek a bizottság tagjaiként. Az OBH elnöke a döntése meghozatala során a (7) bekezdés szerint jár el.

13. § (1) A bizottsági tagság megszűnik:

a) a bírói tisztség megszűnésével,

b) a tagsági megbízatás időtartamának meghosszabbítás nélküli lejártával,

c) a tagságról történő lemondással,

d) a tagság OBH elnöke által történő visszavonásával (15. §),

e) a 12. § (3) bekezdése esetén az OBH-ba történő beosztás megszűnésével.

(2) A bizottsági tagság szünetel, ha a bizottság tag ellen fegyelmi eljárás indul, az eljárás jogerős befejezéséig, marasztalás esetében addig, amíg a tag fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

(3) Amennyiben a megbízatás tartama alatt a bizottság tagja a megbízatáskori szinttől eltérő bírósági szintre kerül beosztásra, e tény a bizottsági tagságát nem érinti.

14. § (1) Az adott félévi vizsgák lebonyolításában az OBH elnöke által - legkésőbb a pályázati kiírás közzétételét követő tizenöt napon belül - kijelölt vizsgabizottsági tagok működnek közre. A kijelölt tagokat az OBH elnöke általi kijelölésről és a vizsga helyszínéről, időpontjáról az OBH haladéktalanul értesíti.

(2) A szóbeli vizsgabizottságnak 3 tagja van. Elnöke az a bíró, akinek a legmagasabb a vezetői - ennek hiányában a bírói - beosztása. A szóbeli vizsgabizottságokat az OBH - az OBH elnöke által az adott vizsga lebonyolítására korábban kijelölt tagok közül - az írásbeli vizsgaeredmények közzétételét követően haladéktalanul összeállítja.

(3) A szóbeli vizsgabizottságok összeállítása során törekedni kell arra, hogy a szóbeli vizsgabizottság lehetőleg egymástól eltérő bírósági szintre, más szolgálati helyre beosztott és eltérő ügyszakban ítélkező, illetve igazgatási feladatot ellátó bírákból álljon.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke nem lehet a szóbeli vizsgabizottság elnöke, illetve tagja, ha a vizsgázók között olyan pályázó van, aki a vezetése alatt álló bíróságra kiírt bírósági fogalmazói álláspályázatra jelentkezett.

15. § (1) Amennyiben a kijelölt bizottsági tag az írásbeli vizsgák értékelésében, illetve szóbeli vizsgán önhibájából nem vesz részt, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni, és ez utóbbit előzetesen, amint az akadály tudomására jut, haladéktalanul, alapos okkal nem igazolja, tagsági megbízását az OBH elnöke visszavonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ismételt mulasztás esetében az OBH elnöke a megbízást visszavonja.

16. § (1) *  A vizsgabizottság tagja legkésőbb a 18. § (3) bekezdése és 27. § (3) bekezdése szerinti kijelölésről történt értesítését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az OBH-nak, ha a feladatok kidolgozását követő két felvételi időszakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója felvételizni kíván. Ebben az esetben a vizsgabizottsági tag a feladatok kidolgozását követő két felvételi időszakban vizsgabizottsági tagként nem járhat el.

(2) A szóbeli versenyvizsga során a szóbeli vizsgabizottság elnöke vagy tagja köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a pályázóval szemben egyéb okból elfogult.

(3) A szóbeli vizsgabizottság tagjának kizárására irányuló bejelentést a pályázónak a versenyvizsga megkezdése előtt a szóbeli vizsgabizottságnál nyomban meg kell tennie.

(4) Ha a szóbeli vizsgabizottság elnöke vagy tagja a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, vagy ha a szóbeli vizsgabizottság a pályázó (3) bekezdés szerinti bejelentését alaposnak találja, az OBH haladéktalanul intézkedik a pályázó számára másik szóbeli vizsgabizottság kijelöléséről.

6. Az írásbeli versenyvizsga

17. § (1) Az írásbeli versenyvizsgákat a pályázati határidőt követő tizenöt napon belül kell megtartani. A vizsgára - a pályázók számától függően - több időpont is kitűzhető, és a vizsgák egyidejűleg több helyszínen is megtarthatók.

(2) Az írásbeli vizsgán az a pályázó vehet részt, akinek a pályázatát az OBH a 10. § (11) bekezdése alapján nem utasította vissza. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat az OBH a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesíti

a) az írásbeli vizsga időpontjáról és helyéről,

b) a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről,

c) arról, hogy az írásbeli vizsgán segédanyagot és segédeszközt nem használhatnak és a segédanyag, segédeszköz használatának 20. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményéről,

d) arról, hogy a szóbeli vizsgán a pályázó a 10. § (10) bekezdésben és a 23. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén vehet részt és

e) az elektronikus értesítés visszaigazolása elmaradásának 17. § (3) bekezdése szerinti jogkövetkezményeiről.

(3) *  A közlés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus válaszlevélben igazolja az értesítés megtörténtét. Amennyiben a pályázótól elektronikus válaszlevél nem érkezik, ez a 29. § alkalmazása szempontjából önhibának minősül.

(4) Az OBH legkésőbb a pályázatok beérkezési határidejét követő öt munkanapon belül gondoskodik a versenyvizsga helyszínének (helyszíneinek) és pontos kezdési időpontjának (időpontjainak) a bíróságok honlapján történő közzétételéről.

18. § (1) Az írásbeli versenyvizsga keretében a pályázóknak a 31. § (2) bekezdésben meghatározott értékelési szempontok mérésére alkalmas feladatokat kell megoldaniuk.

(2) A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.

(3) Az írásbeli vizsgakérdések katalógusát a bizottság OBH elnöke által kijelölt tagjai minden évben egyszer, a második központi felvételi pályázati határidő előtt hatvan nappal állítják össze.

(4) A vizsgafeladatokat a (3) bekezdés szerinti katalógusból sorsolással az OBH állítja össze az írásbeli versenyvizsga napját legalább öt munkanappal megelőzően.

(5) A bizottság tagjai és az OBH a kérdéseket bizalmasan kezelik, és megfelelő őrzésükről gondoskodnak.

19. § (1) A vizsga során valamennyi pályázó anonim módon, a személyéhez rendelt kódszámmal ellátott feladatlapon válaszolja meg az írásbeli kérdéseket.

(2) Az írásbeli vizsgát levezető - az OBH elnöke által e feladatra kijelölt - vizsgabiztos

a) személyi igazolvány vagy más, személyazonosításra alkalmas okirat alapján azonosítja a pályázót,

b) a pályázó személyéhez kódszámot rendel, amelyet külön nyilvántartásban rögzít,

c) a pályázó rendelkezésére bocsájtja a feladatok megoldására szolgáló feladatlapokat, amelyekre a kódszámát a pályázó feljegyzi,

d) ügyel a felvételi eljárás rendjének megtartására,

e) a feladat megoldását követően a kódszámmal ellátott feladatlapokat a pályázó jelenlétében elhelyezi az ugyanazon kódszámmal ellátott borítékban, majd a borítékot - ugyancsak a pályázó jelenlétében - lezárja, a lezárt borítékot a lezárás helyén bélyegzővel és aláírásával látja el,

f) a versenyvizsga során történt lényeges eseményeket jegyzőkönyvben rögzíti, majd a jegyzőkönyvet aláírásával látja el.

(3) A pályázók személyéhez rendelt kódszámot tartalmazó nyilvántartást az OBH bizalmasan kezeli, és megfelelő őrzéséről gondoskodik.

20. § (1) A pályázók az írásbeli feladat megoldása során segédanyagot és segédeszközt nem használhatnak, mely tényre a vizsgabiztos köteles a pályázókat a feladat megkezdése előtt is figyelmeztetni. A felhívásnak a kizárás jogkövetkezményére is ki kell terjednie. A figyelmeztetés megtörténtét a vizsgabiztosnak a jegyzőkönyvben rögzítenie kell.

(2) Ha a pályázó az írásbeli feladat megoldása során segédanyagot vagy segédeszközt használ, a vizsgabiztos őt további figyelmeztetés nélkül a felvételi eljárásból kizárja. E tényt és a kizárás okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3) Ha a pályázó a versenyvizsga rendjét más módon megzavarja, a vizsgabiztos a rend megtartására hívja fel. A felhívásnak a kizárás jogkövetkezményére is ki kell terjednie.

(4) Eredménytelen felhívás esetén a vizsgabiztos a rendzavaró pályázót a felvételi eljárásból kizárja. A rendzavarás tényét és a vizsgabiztos ezzel kapcsolatos intézkedését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

21. § (1) Az írásbeli feladatok értékelését - a 14. § (1) bekezdés alapján - az OBH elnöke által kijelölt vizsgabizottsági tagok a 31. § (2) bekezdésében felsorolt értékelési szempontok szerint végzik.

(2) Egy bizottsági tag egy alkalommal minimum 6 pályázó írásbeli vizsgáját értékeli.

(3) A lezárt borítékokban található, kódszámmal ellátott dolgozatokat és az értékelés szempontjait tartalmazó értékelő lapokat legkésőbb a versenyvizsga napját követő napon az OBH kézbesíti a bizottsági tagoknak, akik értékelésüket az OBH-hoz kötelesek a kézbesítést követő három naptári napon belül visszajuttatni.

(4) Az értékelés eredményét - a pályázó kódszámával megjelölve - az OBH további két munkanapon belül a bíróságok honlapján közzéteszi. A közzétételnek arra az esetre is ki kell terjednie, ha a pályázó az elért pontszámai alapján a szóbeli versenyvizsgán nem vehet részt.

(5) A vizsgabizottsági tagok a megküldött dolgozatokat és az értékelés eredményét bizalmasan kezelik.

(6) Az OBH annak a pályázónak, aki az írásbeli vizsgán elért pontszámai alapján a szóbeli versenyvizsgán nem vehet részt, a pályázatát az írásbeli vizsga napját követő 30 napon belül visszaküldi.

7. A szóbeli versenyvizsga

22. § A szóbeli versenyvizsgát legkésőbb az írásbeli versenyvizsgát követő húsz napon belül kell megtartani. A vizsgára - a pályázók számától függően - több időpont is kitűzhető, és a vizsgák egyidejűleg több helyszínen is megtarthatók.

23. § (1) A szóbeli versenyvizsgán az a pályázó vehet részt, aki az írásbeli versenyvizsgán az elérhető pontszám több mint felét megszerezte, továbbá pályázata a 10. § (10) és (11) bekezdéseire figyelemmel érvényes.

(2) A 10. § (10) és (11) bekezdései alapján érvénytelen pályázat esetén az érvénytelenség tényéről az OBH a szóbeli vizsga megkezdését megelőzően haladéktalanul tájékoztatja a megjelent pályázót, és a vizsgát követő harminc napon belül az érvénytelen pályázatot és az ahhoz csatolt okiratokat a pályázó részére visszaküldi.

24. § *  A szóbeli versenyvizsga-bizottság tagjai a szóbeli vizsgát megelőzően, illetve ezalatt jogosultak megismerni a pályázó pályázatát, jelentkezési lapját, önéletrajzát, a pályázó írásbeli dolgozatát, annak értékelését, eredményét, valamint - amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik - a többletpontokra való jogosultságát megalapozó tényeket.

25. § (1) A szóbeli versenyvizsgán közreműködőként részt vesz a MIA vezetője által kijelölt vizsgabiztos, aki a pályázót személyi igazolvány vagy más, személyazonosításra alkalmas okirat alapján azonosítja, és a versenyvizsgáról személyenként jegyzőkönyvet készít.

(2) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell

a) a versenyvizsga helyét, idejét,

b) a pályázó személyes adatait,

c) azt, hogy a pályázó megjelent-e,

d) a bizottság elnöke, tagjai és a vizsgabiztos nevét,

e) a versenyvizsgán feltett kérdések számát, azonosítóját,

f) az elért pontszámot és

g) egyéb lényeges tényeket, körülményeket.

(3) A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a vizsgabiztos aláírják.

26. § A pályázó részére a szóbeli versenyvizsga során biztosítani kell annak lehetőségét, hogy röviden ismertesse motivációs levelét, így vázolja a motivációit, szakmai életútját és a megpályázott álláshellyel kapcsolatos ismereteit.

27. § (1) A szóbeli vizsga keretében a pályázóknak a 31. § (3) bekezdésben meghatározott értékelési szempontok mérésére alkalmas - egyedül vagy több pályázó által közösen megoldható - helyzetgyakorlatokat, jogeseteket kell megoldaniuk.

(2) A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.

(3) A lehetséges helyzetgyakorlatokat és jogeseteket a bizottság OBH elnöke által kijelölt tagjai minden évben egyszer, a második központi felvételi pályázati határidő előtt hatvan nappal állítják össze.

28. § (1) A szóbeli vizsga eredményének kihirdetését megelőzően a vizsgabiztos megkérdezi a pályázókat, hogy kívánnak-e változtatni a megpályázott álláshelyek általuk megjelölt sorrendjén. E kérdést és a pályázó arra adott válaszát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok megtételét követően a bizottság a pályázók szóbeli vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli, majd annak eredményét a pályázók számára kihirdeti.

(3) A vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgán elért pontszáma mellett közli a pályázóval az elért összpontszámát is. A pályázó a pontszámítás - számítási hibából eredő - helyességét a pontszám közlését követően nyomban kifogásolhatja, amely kifogást - a vizsgabizottság elnökének jelzésére - az OBH haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül elbírálja.

(4) A 32. § (3) bekezdése szerint eredményes versenyvizsgát tett pályázó részére a vizsgabizottság elnöke az R. 1. melléklete szerinti tanúsítvány 1 példányát átadja.

8. Igazolási kérelem

29. § (1) *  Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben alapos és igazolt okra hivatkozva kimentheti. A kimentési ok elfogadása esetén pótvizsgázni az erre kijelölt napon lehet.

(2) Az igazolási kérelemben elő kell adni azokat az okokat, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik, és csatolni kell ezek alátámasztásául szolgáló okiratokat.

(3) Az igazolási kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül kell elbírálni. A döntésről a pályázót haladéktalanul tájékoztatni kell.

IV. FEJEZET

A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE

30. § A felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli részét pontozással kell értékelni.

31. § (1) A versenyvizsga során összesen 120 pont érhető el, amely az alábbi elemekből áll:

a) írásbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont,

b) szóbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont.

(2) Az írásbeli feladatok pontszámainak meghatározásakor az értékelés szempontjait az alábbi arányok szerint kell figyelembe venni:

a) helyesírás, írásbeli kifejezőkészség, fogalmazástechnika, szabatosság: 15%,

b) általános tájékozottság az érintett témakörökben: 15%,

c) anyagi és eljárásjogi ismeretek alkalmazása: 15%,

d) logikai készség, érveléstechnika: 15%,

e) probléma-, helyzetfelismerés és -elemzés, lényeglátás, lényegi információk megfelelő rögzítése: 15%,

f) saját szakmai vélemény, döntési képesség: 15%,

g) empatikus készség, kreativitás, egyéb értékelt készségek: 10%.

(3) A szóbeli versenyvizsga során értékelni kell a pályázó:

a) általános és speciális jogi műveltségét,

b) szóbeli kifejező- és kommunikációs készségét,

c) lényeglátását,

d) koncentrációs, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képességeit és

e) logikai készségét, érveléstechnikáját.

(4) A pályázó szóbeli versenyvizsgán elért eredményét a bizottságnak a (3) bekezdésben meghatározott ismeretek, készségek és képességek egyenkénti és együttes értékelése útján kell meghatároznia.

32. § (1) *  A pályázó az alábbi feltételek megléte esetén többletpontokban részesül, amely többletpontokat a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell számítani:

a) „summa cum laude” („praeclare”) minősítésű jogi diploma: 20 pont;

b) „cum laude” minősítésű jogi diploma: 15 pont;

c) *  az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltése, az adott bíróság elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont;

d) *  bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlat, az adott bíróság elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont;

e) * 

f) bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6 pont;

g) a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányúton való részvétel: 4 pont;

h) *  az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton, OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért

ha) 3. helyezés: 4 pont,

hb) 2. helyezés: 6 pont,

hc) 1. helyezés: 8 pont;

i) *  az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton, OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen kapott különdíj: 4 pont;

j) *  nyelvismeret:

ja) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú jogi szaknyelvi vizsga: 6 pont,

jb) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont,

jc) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú jogi szaknyelvi vizsga: 4 pont,

jd) élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú komplex típusú nyelvvizsga: 3 pont.

(2) *  A pályázó által elért többletpontok összegeként legfeljebb 30 pont vehető figyelembe. Az (1) bekezdés c)-d) pontja alapján legfeljebb 12 pont vehető figyelembe. A maximális pontszám erejéig több nyelvvizsga is értékelhető. Ha ugyanazon idegen nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni.

(3) A vizsga akkor eredményes, és a kinevezők felé annak a pályázónak a pályázati anyaga továbbítható, aki a szóbeli és az írásbeli versenyvizsgán is megszerezte az elérhető pontszámok több mint felét.

V. FEJEZET

A KINEVEZÉS

33. § *  Az OBH a kinevezők részére a 32. § (3) bekezdése alapján eredményes versenyvizsgával rendelkező pályázó - vagy ha több pályázó van, közülük az utolsó - szóbeli versenyvizsgáját követő három munkanapon belül megküldi

a) a benyújtott pályázatokat és az azokhoz csatolt okiratokat,

b) az írásbeli és a szóbeli versenyvizsgáról szóló értékelőlapot,

c) az álláshelyek pályázó által megjelölt sorrendjéről és a pályázó által elért összpontszámról szóló tájékoztatást.

34. § (1) *  A kinevező a 33. §-ban meghatározott okiratok megérkezését követő tizenöt napon belül valamennyi pályázót meghallgatja. Ha a 37. § (2) bekezdése szerinti pályázók száma eléri a kiírt álláshelyek számát, és az álláshelyek így maradéktalanul betölthetőek, ebben az esetben csak a 37. § (2) bekezdése szerinti pályázók meghallgatása kötelező, a többi pályázót a kinevező meghallgathatja. A kinevező a pályázatok véleményezésére felkérheti a bírói tanácsot, amelynek tagjai a meghallgatáson részt vehetnek.

(2) Amennyiben egy pályázó több álláshelyre pályázik, a kinevezők a meghallgatás időpontjának kitűzése során együttműködnek.

35. § (1) A kinevezőnek a meghallgatást követő tizenöt napon belül döntenie kell arról, hogy a pályázók közül kit kíván kinevezni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalakor a kinevező a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor) figyelemmel dönt, amelynek során kinevezi a legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15%-kal kevesebb pontot elért pályázót.

36. § (1) *  A kinevezőnek a 35. § (1) bekezdése szerinti döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH személyügyekért felelős főosztályának vezetőjét két munkanapon belül értesítenie kell. Az értesítés a felvételt nyert pályázók esetében tartalmazza a munkába állás kezdő időpontjának megjelölését is.

(2) *  A kinevezők az (1) bekezdés szerinti értesítésükkel egyidejűleg - amennyiben olyan pályázók pályázatait utasították vissza, akik a rangsorban megelőzik a kinevezett pályázókat - az OBH személyügyekért felelős főosztálya vezetőjének írásban jelzik a rangsortól való eltérés indokait.

(3) Ha csak olyan pályázó nyújtott be pályázatot, aki az Iasz. 14. § (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára nem köteles, a kinevező a pályázó okiratainak 11. § szerinti megérkezésétől számított harminc napon belül dönt a kinevezésről. Ennek során a pályázót meghallgatja.

(4) *  A több álláshelyet is megjelölő pályázó kinevezéséről az OBH a sorrendben megjelölt további bíróságok elnökét a kinevezésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja.

37. § (1) A kinevező az egyéb törvényi feltételek megléte mellett bírósági fogalmazóvá csak azt a személyt nevezheti ki:

a) aki a versenyvizsga eredményesnek minősítéséhez szükséges pontszámokat megszerezte [32. § (3) bekezdése],

b) aki a 39. § (1) bekezdése szerinti várólistán szerepel, és a szóbeli versenyvizsga időpontját követő egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be, továbbá kéri, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát,

c) aki a pályázat beérkezésének időpontjában bírósági fogalmazói kinevezéssel rendelkezett, továbbá kéri, hogy újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

(2) Amennyiben az adott álláshelyre pályázók közül van olyan, aki a 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és (2) bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet szerzett, a kinevező - az adott pályázó visszalépésének esetét kivéve - nem nevezhet ki olyan pályázót, aki ennél alacsonyabb pontszámmal rendelkezik.

(3) Amennyiben több olyan pályázó van, aki megszerezte a 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és (2) bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet, a kinevező - a pályázók személyes meghallgatását követően - választ közülük.

38. § (1) Amennyiben

a) a kiírt álláshelyre pályázatot nem nyújtottak be,

b) a pályázatok érvénytelenek, vagy azokat visszavonták,

c) a pályázatok a pályázatra adható pontszámokat tekintve eredménytelenek voltak, vagy

d) a kinevező a pályázók egyikével sem kívánja betölteni az álláshelyet, mert

da) a pályázó kinevezésével a Bjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenség jönne létre,

db) a pályázat kiírását követően bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az állás betöltését,

a kinevező a 36. § (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti az OBH-t.

(2) *  Az OBH - a 38. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetet kivéve - a kinevező értesítésétől számított öt munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a 39. § (1) bekezdése szerinti várólistán szereplő személyeket a betöltetlen álláshelyről, s felhívja őket, hogy a tájékoztatás elküldésétől számított öt napon belül e-mailben nyilatkozzanak, kívánják-e, hogy a kinevező az egy éven belül szerzett pontszámuk alapján, újabb felvételi eljárás nélkül bírálja el a pályázatukat az adott, betöltetlen álláshelyre. Ha a pályázó határidőben nem nyilatkozik, azt a kinevező nemleges nyilatkozatnak tekinti.

(3) Az OBH a várólistán szereplő pályázók válaszára nyitva álló határidőt követő három munkanapon belül értesíti a kinevezőt a várólistán szereplő és a betöltetlen álláshelyre jelentkező pályázók személyéről, egyidejűleg megküldi a pályázók 33. § szerinti dokumentumait.

(4) A kinevező a pályázókat meghallgatja.

(5) A kinevező az OBH (3) bekezdés szerinti értesítését követő tizenöt napon belül dönt a várólistán szereplő pályázó bírósági fogalmazói kinevezéséről vagy a pályázat eredménytelennek nyilvánításáról, majd döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH-t két munkanapon belül értesíti.

VI. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK

39. § (1) A 32. § (3) bekezdése szerinti eredményes versenyvizsgát tett, de felvételt nem nyert pályázókról, továbbá a pályázat időpontjában bírósági fogalmazói kinevezéssel rendelkező pályázókról az OBH évente országos jegyzéket (várólista) készít.

(2) A pályázónak a pályázata benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e adatai várólistán való nyilvántartásához.

(3) Amennyiben a pályázó a nyilvántartásba vételt követően kéri, adatait a várólistáról haladéktalanul törölni kell. A pályázónak az erre irányuló írásbeli kérelmét az OBH-hoz kell benyújtania.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelem hiányában a pályázó adatait a szóbeli versenyvizsgája napját követő egy év elteltével törölni kell.

40. § (1) Az OBH a kinevezők 35. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatását követő hatvan napon belül az OBH elnöke részére írásbeli összefoglaló jelentést készít a felvételi versenyvizsga lebonyolításáról és eredményéről.

(2) A jelentésben a pályázókat - ahol ez szükséges - az írásbeli versenyvizsga alkalmával kapott kódszámuk alapján, anonim módon kell megjeleníteni.

(3) Az írásbeli összefoglaló jelentésben az adatokat értékelni, a felvételi eljárás folyamatát és eredményét elemezni kell.

(4) A jelentés alapjául az OBH által a pályázati kiírás, a pályázatok befogadása, az írásbeli és szóbeli versenyvizsga lebonyolítása és a kinevezőktől kapott tájékoztatás alapján készített dokumentumok, nyilvántartások, valamint a felvételi eljárásban részt vevők által kitöltött kérdőívek szolgálhatnak.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Hatályba léptető rendelkezések

41. § Ez az utasítás 2016. március 1-jén lép hatályba.

10. Átmeneti rendelkezések

42. § (1) Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiírt pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(2)-(3) * 

42/A. § *  Jelen utasításnak a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) OBH utasítással (a továbbiakban: Utasítás) módosított rendelkezéseit az Utasítás hatálybalépését követően kiírt pályázatok esetében kell alkalmazni.

11. * 

43. § * 

1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz * 

A ........................................................................

........................................................................

........................................................................ Törvényszék elnöke pályázatot hirdet

a ...................................................... Bíróságon .......

a ...................................................... Bíróságon .......

a ...................................................... Bíróságon .......

bírósági fogalmazói állás betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje: .......................................

Az írásbeli versenyvizsga időpontja: .......................................

A szóbeli versenyvizsga időpontja: .......................................

A pályázat elbírálásának határideje: .......................................

Az állás betöltésének időpontja: .......................................

A pályázatot és mellékleteit az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1 példányban személyesen vagy postai úton benyújtani.

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.

A pályázó a kiírt álláshelyet a 2. melléklet szerinti jelentkezési lap és mellékletei (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtásával pályázhatja meg. Melléklet a pályázónak az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levele és a 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás 10. § (1) bekezdésében előírt dokumentum. A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő - 12-es betűmérettel, géppel írott - A/4-es oldal lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

- a kitöltött jelentkezési lapot;

- motivációs levelet;

- az önéletrajzot;

- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást;

- a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okirat másolatát.

A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- az OBH-hoz személyesen vagy postai úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga megkezdésének időpontjáig nyújtható be.

A pályázathoz - amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni - csatolni kell:

- az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

- a bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

- a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;

- a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,

- a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,

- az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

- nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

- nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott, úgy - a felvételi versenyvizsga során adható többletpontok elérése érdekében - e tényre a pályázata benyújtásával egyidejűleg hivatkoznia kell.

Az állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi jogász diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és - a birosag.hu weboldalon, a „Pályázatok” címszó alatt megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az OBH is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére. A más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését kell megjelölni.

A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen.

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) OBH utasításhoz * 

JELENTKEZÉSI LAP
bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

1. Pályázó neve
2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva * 
1.
2.
3.
3. Pályázó adatai
3.1. Születési neve
3.2. Anyja leánykori neve
3.3. Születési helye, ideje (év, hónap, nap)
3.4. Személyazonosító igazolvány száma
3.5. Állampolgársága
3.6. Állandó lakcíme
Irányítószám Település neve
Közterület jellege
Házszám Emelet Ajtó
3.7. Értesítési címe
Irányítószám Település neve
Közterület jellege
Házszám Emelet Ajtó
3.8. Értesítési telefonszám
3.9. Értesítési elektronikus levélcím * 
3.10. Jelenlegi munkahelyének neve
3.11. Jelenlegi munkahelyének címe
3.12. Jelenlegi munkahelyén betöltött munkaköre
4. Jogi diploma minősítése kiállításának dátuma (év, hónap, nap)
oktatási intézmény tagozat (nappali, levelező stb.)
5. Államilag elismert nyelvvizsga
nyelv fok típus
6. Tudományos pályázaton, versenyen való részvétel
6.1. OBH által meghirdetett pályázatokon való részvétel (téma, helyezés, különdíj)
6.2. Egyéb tudományos pályázatokon vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen való részvétel (téma, helyezés, különdíj)
7. Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak, külföldi képzések stb.)
8. Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés
9. További diplomák, egyéb végzettség
Alulírott pályázó kijelentem, hogy nem állok cselekvőképességet érintő gondnokság és/vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:
Pályázó aláírása
Amennyiben a várólistán szereplő pályázó a szóbeli versenyvizsga időpontjától számított egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be bírósági fogalmazói állásra, kérheti, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.
Amennyiben a fenti feltételnek megfelel, kérem, nyilatkozzon arról, hogy kéri-e pályázata szerzett pontszáma alapján történő, újabb versenyvizsga nélküli elbírálását.
Kérem Igen
Nem
FIGYELEM! Igen válasz csak abban az esetben jelölhető, ha a pályázó
- várólistán szerepel, és
- a korábbi szóbeli versenyvizsgáját követő 1 éven belül nyújt be újabb pályázatot.
Pályázó aláírása
Kódszám * 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

Az Országos Bírósági Hivatalnak a https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoi-palyazatok/nyomtatvanyok/fogalmazoi-palyazati-nyomtatvanyok oldalán elérhető a bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázatokkal kapcsolatos adatok kezeléséről szóló tájékoztató.

Tájékoztatom, hogy az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet [Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete (2016. április 27.)] 6. cikk e) pontján alapul, az adatkezelés az Országos Bírósági Hivatalra ruházott közérdekű, illetve közhatalmi jogosítványok keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, tekintettel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 157. §-ában, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 3. §-ában foglaltakra.

A fenti adatkezelési tájékoztatót elolvastam, azt tudomásul veszem.

Kelt:
Pályázó aláírása

Hozzájáruló nyilatkozat kapcsolatfelvételhez

Hozzájárulok, hogy az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság a fogalmazói felvételihez kötötten a részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön.

Kelt:
Pályázó aláírása

JELENTKEZÉSI LAP MELLÉKLETE
(a pályázó tölti ki)

A pályázathoz csatolni kell:

- a kitöltött jelentkezési lapot;

- motivációs levelet;

- az önéletrajzot;

- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát vagy az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást;

- a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okirat másolatát.

A jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata és a kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- az OBH-hoz személyesen vagy postai úton - legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga megkezdésének időpontjáig - nyújtható be.

A pályázathoz - amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni - csatolni kell:

- az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

- a bíróságon eltöltött egyéb, szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

- a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről,

- a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,

- a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,

- az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

- nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

- nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

Kérem, szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta:

|_| Jelentkezési lap,

|_| Önéletrajz,

|_| Motivációs levél,

|_| Jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata,

|_| Az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolás,

|_| Hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti),

|_| A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okirat másolata,

|_| Pótlap,

|_| Az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

|_| A bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,

|_| A munkáltatói jogkör gyakorolója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről,

|_| A diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolata, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,

|_| A kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolás a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,

|_| Az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolata,

|_| Nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolata,

|_| Nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata.


  Vissza az oldal tetejére