Hatály: közlönyállapot (2016.IX.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

44/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről * 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Liget Budapest projekt részét képező kert- és tájépítészeti feladatok (a továbbiakban: Liget Park projekt) ellátására 2016. augusztus 15. napjától 2017. január 15. napjáig prof. dr. Persányi Miklóst miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladatköre a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősített beruházások körében a Liget Park projekt maradéktalan és hatékony megvalósítását szolgáló, az emberi erőforrások miniszterének felelősségi körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, ennek keretében különösen a következőkre terjed ki:

a) a Városliget mint tájképi kert jellegű park helyreállítása, zöldfelületeinek növelése és rehabilitációja, kerttörténeti értékeinek felmutatása és tájépítészeti megújítása, valamint a városligeti park üzemeltetése és működtetése terén jelentkező folyamatok koordinálása;

b) a városligeti parkra a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 1.2. pontja alapján kiírt kert- és tájépítészeti tervpályázat nyertesével kötött szerződéssel kapcsolatos feladatok és a lebonyolítás felügyelete, ennek keretében a szükséges információk kérése, egyeztetve a Liget Budapest projektért felelős miniszteri biztossal;

c) a Liget Budapest projekt keretében megvalósítandó parkfejlesztés megvalósításának és az erre rendelkezésre álló forrásokkal történő gazdálkodás felügyelete a költség- és időütemezéseknek megfelelően;

d) a Liget Park projekt és a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Állat- és Növénykert kert- és tájépítészeti fejlesztéseinek összehangolása, ennek keretében együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint a Pannon Park projekt fejlesztési feladatait ellátó állami és önkormányzati szervekkel;

e) a Liget Park projekt és a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Állat- és Növénykert kert- és tájépítészeti fejlesztésével összefüggésben megvalósuló beruházásokkal, valamint a parküzemeltetéssel és a parkműködtetéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben kezdeményezi az eljáró hatóságok tevékenységének összehangolását;

f) a Liget Park projekt megvalósításával kapcsolatban létrehozott munkacsoportok irányítása és ellenőrzése;

g) a városligeti park megújításának kert- és tájépítészeti feladataival összefüggő jogszabálytervezetek, kormány- és minisztériumi vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók szakmai előkészítésének és az abban közreműködő szervezeti egységek munkájának felügyelete, ennek keretében a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőriztetése;

h) a kert- és tájépítészeti beruházások megvalósításához szükséges szakmai dokumentáció elkészíttetésével kapcsolatos feladatok, a dokumentáció felhasználása a projekt kommunikációja során, a projekt kert- és tájépítészeti feladataira vonatkozó kommunikációjának stratégiai szintű irányítása az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtó- és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egységével egyeztetve, a Liget Park Fórum előkészítése, irányítása és személyes részvétel a Liget Park Fórum működésében;

i) a Liget Budapest projekt végrehajtásával megbízott Városliget Zrt. kert- és tájépítészeti, valamint parküzemeltetési és parkműködtetési feladatellátásának és működésének ellenőrzése;

j) a városligeti ingatlanon (hrsz.: 29732/1) lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásának koordinálása, ennek keretében a szükséges információk kérése és intézkedések kezdeményezése;

k) a városligeti park megújításának kert- és tájépítészeti, parküzemeltetési és parkműködtetési feladataival összefüggő jogszabálytervezetek, kormány- és minisztériumi vezetői szintű döntések, leadandó jelentések és beszámolók szakmai előkészítésében való részvétel;

l) az a)–k) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben az emberi erőforrások minisztere által meghatározott eseti, egyedi feladatok ellátása.

3. § (1) A Liget Budapest projektben részt vevő vagy annak végrehajtásában érintett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok kötelesek a miniszteri biztost feladatának végrehajtásában segíteni, a rendelkezésükre álló szükséges információkat, dokumentációkat, szakértői segítséget, illetve eszközöket számára biztosítani.

(2) A miniszteri biztos feladatellátása során együttműködik a Liget Budapest projektért felelős miniszteri biztossal, és személyesen vagy képviselői útján részt vehet a Liget Budapest projekt szakmai munkacsoportjaiban.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.

5. § A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.