Hatály: közlönyállapot (2017.II.16.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az e rendeletben szereplő fogalmakat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Ehat.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. § Az adatszolgáltatás során az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő átváltási tényezőket kell alkalmazni.

2. Az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

3. § (1) Az energetikai auditról az energetikai auditor és – ha az energetikai auditor energetikai auditáló szervezet keretében látja el tevékenységét – az energetikai auditáló szervezet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével teljesíti az adatszolgáltatást.

(2) Az elkészített energetikai audittal kapcsolatos adatszolgáltatás adattartalma a következő:

a) az energetikai auditálást lefolytató energetikai auditor neve, az energetikai audit azonosító száma, az energetikai audit elkészültének (energetikai auditálás elvégzése) időpontja, ami a teljesítésigazolás kiállításának kelte;

b) az energetikai auditálás tárgyának alábbiak szerinti megjelölése:

ba) háztartás,

bb) kis- és középvállalkozás,

bc) nagyvállalat,

bd) közcélú intézmény, létesítmény,

be) önkormányzat,

bf) település vagy

bg) egyéb energiarendszer;

c) annak megjelölése, hogy az energetikai auditálás

ca) kötelező energetikai auditálás teljesítése céljából,

cb) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének (a továbbiakban: energiahatékonysági adókedvezmény) igénybevétele céljából vagy

cc) egyéb célból (az egyéb cél megjelölésével)

történt;

d) az energetikai auditálás mely műszaki rendszerre (például kazán, épület, telephely, telephelyek, technológia) vonatkozik;

e) kötelező energetikai auditálás esetén a megbízó cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint azon vállalkozás cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, amelyre az energetikai audit kiterjed;

f) az energiahatékonysági adókedvezmény igénybevételéhez elvégzett energetikai auditálás esetén kiállított igazolás kiállítási dátuma, az igazolt energiamegtakarítás és az igazolás címzettje (cég neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma);

g) az auditált műszaki rendszer energiafelhasználásáról az alábbi adatok:

ga) az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az auditált műszaki rendszer éves energiafelhasználásának mennyiségéről energiahordozónként a mért mértékegységekben és a teljes energiafelhasználás MWh/év mértékegységben is megadva,

gb) részterületenként az auditált műszaki rendszer működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátás az előző naptári évről CO2 kilotonna/év mértékegységben megadva,

gc) részterületenként az auditált műszaki rendszer működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költsége az előző naptári évről ezer Ft/év mértékegységben megadva;

h) az érintett műszaki rendszerrel kapcsolatban javasolt energiahatékonysági beavatkozásokról az alábbi adatok:

ha) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdésében meghatározott egyes beavatkozási módokkal elérhető energiamegtakarítás mértéke és az összes elérhető energiamegtakarítás mértéke MWh/év mértékegységben megadva,

hb) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedések megnevezése (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés),

hc) a javasolt intézkedés részterület szerinti azonosítása (épület, folyamat, szállítás),

hd) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósításával elérhető energiamegtakarítás mértéke energiahordozónként a mért mértékegységekben megadva,

he) a javasolt energiahatékonysági intézkedésekkel összefüggésben elérhető üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás mértéke CO2 kilotonna/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,

hf) a javasolt energiahatékonysági intézkedések becsült költsége ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,

hg) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedések megvalósításával tervezett energiaköltség megtakarítás értéke ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,

hh) a javasolt energiahatékonyságot növelő intézkedések megvalósításával elérhető nem energiaköltség típusú megtakarítás értéke ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva,

hi) a javasolt energiahatékonyságot növelő egyes intézkedések megtérülési ideje években megadva és

hj) a javasolt energiahatékonyságot növelő egyes intézkedések megvalósítása esetén létrejövő műszaki rendszer tervezett műszaki élettartama.

(3) Hiányos vagy hibás tartalmú adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltató az Ehat. 23. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, a Hivatal felszólítását megelőzően az adatszolgáltatás ismételt benyújtásával végezhet adatkorrekciót.

3. Az éves auditálási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás

4. § (1) Az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet a tárgyévet megelőző évi auditálási tevékenységéről minden év január 31-éig a Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével szolgáltat adatot.

(2) Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az elvégzett kötelező és nem kötelező energetikai auditálások számát;

b) az adatszolgáltatási időszak utolsó napján szerződés szerint folyamatban lévő energetikai auditálások számát;

c) az adatszolgáltatással érintett időszakban az energetikai auditálásokra fordított összes mérnökóra mennyiségét az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet vonatkozásában;

d) az adatszolgáltatással érintett időszakban az energetikai auditálásokra fordított mérnökóra mennyiségét a bevont szakértők és közreműködők vonatkozásában és

e) az energiahatékonysági adókedvezmény igénybevétele érdekében kiállított igazolások számát.

4. A közreműködő szervezetek jelentési kötelezettsége

5. § A közreműködő szervezet az éves tevékenységéről szóló jelentést (a továbbiakban: jelentés) az adatszolgáltatással érintett évet követő év január 31-ig a Hivatal honlapján közzétett nyomtatvány kitöltésével nyújtja be elektronikusan.

6. § A jelentés tartalmazza

a) a közreműködő szervezet tevékenységével szemben érkezett panaszok felsorolását és azok kivizsgálásának eredményét,

b) a megrendezett felkészítő tanfolyamok kezdő és záró időpontját, a tanfolyamon részt vevők számát,

c) a megrendezett szakmai vizsgák időpontját, a vizsgákon részt vevők számát és kimutatást a vizsgaeredményekről,

d) a megrendezett szakmai megújító vizsgák időpontját, a vizsgákon részt vevők számát és kimutatást a vizsgaeredményekről,

e) a megrendezett szakmai továbbképzések időpontját, a továbbképzésen részt vevők számát,

f) a résztvevők név szerinti feltüntetését oly módon, hogy a szakmai vizsgán való részvételi szándékuk energetikai auditori vagy energetikai szakreferensi szolgáltatási tevékenység ellátására irányul, és

g) a megújító szakmai vizsgán és a továbbképzésen részt vevők név szerinti feltüntetését oly módon, hogy a vizsgán energetikai auditorként vagy energetikai szakreferensként vettek részt.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2016. évre vonatkozó auditálási tevékenységről 2017. május 31-ig kell adatot szolgáltatni.

(3) A 2016. évre vonatkozó közreműködő szervezeti tevékenységről 2018. január 31-ig kell a jelentést benyújtani.