A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az e rendeletben szereplő fogalmakat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Ehat.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. § (1) *  Az Ehat. 22/C. §-a szerinti adatszolgáltatást az adatszolgáltató a (2), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal teljesíti, a tárgyév június 30-áig.

(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során nyilatkozik arról, hogy

a) nagyvállalatként,

b) szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként vagy

c) szakreferens igénybevételére köteles kis- és középvállalkozásként

szolgáltat adatot.

(2a) *  Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során meg kell adni az adatszolgáltató szervezet megnevezését és adószámát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az adatszolgáltató energiafelhasználása tekintetében:

aa) *  az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az adatszolgáltató működésével összefüggésben felmerült teljes éves (mért és számolt) energiafelhasználás mennyiségét energiahordozónként a mért mértékegységekben, illetve a teljes felhasználást kWh/év mértékegységben is megadva;

ab) * 

ac) részterületenként a vállalkozás működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költségét értékben – ezer Ft/év mértékegységben megadva;

b) az adatszolgáltató által elért energiamegtakarítás mértékére vonatkozóan:

ba) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát (például világításkorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés);

bb) azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;

bc) azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;

bd) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti azonosítását (épület, folyamat, szállítás);

be) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft-ban megadva;

bf) *  a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és összesítve az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást kWh/év mértékegységben megadva;

bg) *  a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást kWh/év mértékegységben megadva;

bh) *  a bg) pont szerinti összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás mértékét kWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult meg;

bi) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;

bj) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi intézkedésre nézve összesítetten megadva;

bk) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét években megadva;

bl) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;

bm) a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátumát;

c) az adatszolgáltató által végzett szemléletformálási tevékenységgel összefüggésben:

ca) a szemléletformálási tevékenység jellegét, leírását;

cb) helyszínét;

cc) a tevékenység ismétlődésének gyakoriságát, a program élettartamát és cd) az aktív és passzív módon elért résztvevők számát.

(4) Hiányos vagy hibás tartalmú adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltató a határidőn belül, az adatszolgáltatás ismételt benyújtásával végezhet adatkorrekciót.

3. § (1) *  Az adatszolgáltató az EKR adatgyűjtő rendszeren (https://ekr.mekh.hu) keresztül, az e célra közzétett űrlap kitöltésével teljesíti az adatszolgáltatást.

(2) Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet adatszolgáltatását a szakreferens nyújtja be a gazdálkodó szervezet nevében.

4. § Az adatszolgáltatás során az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 6. mellékletében szereplő átváltási tényezőket kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30-áig kell teljesíteni.