Hatály: közlönyállapot (2017.III.1.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2017. évi II. törvény

a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről * 

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„5. az anyakönyvi kivonat kiállítása;”

(2) Az Itv. 33. § (2) bekezdése a következő 60–68. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

„60. a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;

61. közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése;

62. hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;

63. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdése és 27/D. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás;

64. Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

65. az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;

66. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás;

67. a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;

68. a családi név korrekciójára irányuló eljárás.”

(3) Az Itv. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 18. életévét be nem töltött személy mentesül a 29. § (1) bekezdés szerinti illeték megfizetése alól.”

(4) Az Itv. 45. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes.”

(5) Az Itv. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50 000 Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére.”

(6) Az Itv. 45. § (1) bekezdés d) pontjában az „a)–c) pont” szövegrész helyébe az „a) és b) pont” szöveg lép.

(7) Az Itv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az Itv.

a) 33. § (2) bekezdés 4. pont c) alpontja,

b) 45. § (1) bekezdés b) pontjában a „, korlátolt felelősségű társaság” szövegrész,

c) 45. § (1) bekezdés c) és e) pontja.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 36. § (4) bekezdésében és a 47. § (2) bekezdés c) pontjában az „az értesítési cím bejelentéséért,” szövegrész.

3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

4. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § (1) A vízügyi hatóság által lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért (ideértve a szakhatósági eljárásokat, az igazgatási jellegű szolgáltatásokat, továbbá a bejelentéseket) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól az öntözési berendezések engedélyezési eljárása, ha arra nem a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor.”

4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

5. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 31. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:

(Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az)

„m) az eljáró szerv – ideértve a bíróságot – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés iránti perben,

n) a törvényszéki végrehajtó a Magyar Államot illető végrehajtandó összeg iránti végrehajtási ügyben”

(kéri.)

(2) A Díjtv. 31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése.”

(3) A Díjtv. 32/C. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Tárgyánál fogva díjmentes:)

„m) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás;”

5. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében az „a telekalakítási” szövegrész helyébe az „az illetékekről szóló törvény szerinti termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló eljárás kivételével a telekalakítási” szöveg lép.

6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

7. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nem kell közzétételi költségtérítést fizetni a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.”

7. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

8. § Hatályát veszti az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés m) pontjában az „a névjegyzékbe-vételi eljárás, a szakterület kiterjesztése iránti eljárás,” szövegrész.

8. Záró rendelkezés

9. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi II. törvényhez

1. Az Itv. Melléklet IX. cím I. alcím 7. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(Illetékmentes)

„e) a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.”

2. Az Itv. Melléklet XV. cím IV. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes)

„b) az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.”

3. Az Itv. Melléklet XXII. cím 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kérelemre indult eljárások illetéke)

„a) közműpótló berendezés – a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút kivételével – létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá vízi állás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 5000 forint;”

4. Hatályát veszti az Itv. Melléklet

a) IX. cím I. alcím 1. pontjában az „és a 70. életévét betöltött személy” szövegrész,

b) XV. cím I. pont 11. alpontja,

c) XV. cím II. pontja,

d) XXI. cím 3. pontja.