A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyesület egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez az 1-10. mellékletben meghatározott mintaokiratot lehet mellékletként csatolni.

(2) A sportegyesület egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez a 2-11. mellékletben meghatározott mintaokiratot lehet mellékletként csatolni.

(3) Az alapítvány egyszerűsített nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez és az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez a 12-16. mellékletben meghatározott mintaokiratot lehet mellékletként csatolni.

2. § (1) Változásbejegyzési eljárásban a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot egyesület esetében az 1. melléklet, sportegyesület esetében a 11. melléklet, alapítvány esetében a 12. melléklet szerinti mintaokirat megfelelő kitöltésével lehet a kérelemhez csatolni.

(2) Ha a kérelem tartalmára figyelemmel e rendelet szerinti mintaokirat kitöltése és csatolása szükséges, a szervezet az egyszerűsített nyilvántartásba vételi és az egyszerűsített változásbejegyzési eljárásban csak az e rendelet szerinti mintaokiratot alkalmazhatja.

(3) Ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, az egyszerűsített nyilvántartásba vételi, illetve az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását is.

(4) Több vezető tisztségviselő kijelölése, megválasztása, kinevezése esetén az elfogadó nyilatkozatot tartalmazó mintaokiratot személyenként kell kitölteni és csatolni a kérelemhez. E szabályt kell alkalmazni a felügyelőbizottság tagjai esetében is.

3. § (1) A mintaokirat kitöltése során a mintaokiratból rendelkezéseket, pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a szervezet esetén nem szükséges.

(2) A mintaokirat csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a mintaokirat kifejezetten lehetővé tesz. A mintaokirat egyebekben nem bővíthető.

(3) A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban a szükség szerint kitöltendő szövegrészeket olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy a módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől.

4. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal az 1-16. melléklet szerinti mintaokiratokat űrlap formájában rendszeresíti. Az űrlapokra alkalmazni kell a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 3-6. §-át és 10. §-át.

(2) A kérelmezőnek mind az elektronikus úton kitöltött űrlapot, mind az elektronikus űrlap kinyomtatott és aláírt példányának elektronikus másolatát meg kell küldenie a bíróság részére.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti űrlapokat úgy kell közzétenni, hogy azokat a 2017. szeptember 1-jét követően indult ügyekben alkalmazni lehessen.

1. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Az egyesület alapszabályának mintaokirata

ALAPSZABÁLY

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján mintaokirat *  alkalmazásával a következő tartalommal fogadják el az alábbi egyesület * 

a) alapszabályát.

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

I. Az egyesület neve, székhelye, alapító tagjai

1.1. Az egyesület neve: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................................

1.2. *  Az egyesület rövidített neve: ....................................................................................................

1.3. *  Az egyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése:

...........................................................................................................................................................

2. Az egyesület székhelye:

irányítószám: ..........................................

község, város: .........................................

közterület neve: ......................................

közterület típusa: ....................................

házszám: ................................................

lépcsőház: ..............................................

emelet: ...................................................

ajtószám: ................................................

hrsz: ........................................................

3. Az egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.

4. *  Az egyesület honlapjának címe: ..................................................................................................

II. Az egyesület célja, tevékenysége

1. *  Az egyesület célja:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. *  Az egyesület tevékenysége:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

III. Az egyesület működésének időtartama

1. *  Az egyesület működésének időtartama:

a) határozatlan.

b) *  határozott: .................. év ........................... hó .......... napjáig.

IV. Vagyoni hozzájárulás

1. *  Az egyesület tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben az egyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást

a) nem teljesít.

b) köteles teljesíteni.

2. *  A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje

2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről ..................................... *  Ft, azaz ........................................................................................... *  forint.

2.2. Amennyiben az egyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás az egyesület házipénztárába történő befizetésen kívül az egyesület pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel is teljesíthető.

2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: az egyesület nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben.

2.4. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül egy összegben.

3. *  Az egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg.

V. Tagdíj

1. *  Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére

a) kötelesek.

b) nem kötelesek.

2. *  A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének módja

2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés (alakuló közgyűlés) hatásköre.

2.2. Az egyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek megfizetni.

2.3. Az egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni.

VI. A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely

1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),

1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait),

1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,

1.4. amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel.

2. *  Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően

a) feltétel(ek)hez nem köti.

b) feltétel(ek)hez köti.

3. *  Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően az alábbi feltétel(ek)hez köti:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

VII. A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

2. Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

3. A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével határoz a tagfelvételről.

4. A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.

5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről jogorvoslatnak nincs helye.

VIII. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony

a) *  a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása esetén.

b) *  a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén.

c) *  a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

2. *  Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre.

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával az egyesületnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

3. *  Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt időpontig nem tesz eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére.

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.

IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések

1. *  A tag a közgyűlésen a szavazati jogát

a) meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.

b) kizárólag személyesen gyakorolhatja.

2. *  Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

X. Az egyesület döntéshozó szerve

1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

2. A közgyűlés az egyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

3.1. az alapszabály módosítása;

3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az ügyvezetés hatáskörébe.

4. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja.

5. *  A közgyűlés szükség szerint, de

a) évente legalább egy alkalommal ülésezik.

b) 2 évente legalább egy alkalommal ülésezik.

c) 3 évente legalább egy alkalommal ülésezik.

d) 4 évente legalább egy alkalommal ülésezik.

6. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete

1. *  Az egyesület ügyvezetését

a) az egyesület ügyvezetője

b) az elnökség

látja el.

2.1. *  A vezető tisztségviselő(k) megbízatása ..................... évre szól.

2.2. *  A vezető tisztségviselők

a) kizárólag az egyesület tagjai közül választhatók.

b) legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.

2.3. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.

3.1. *  Az egyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

3.2. *  Az egyesület törvényes képviseletét

a) az elnökség elnöke

b) mindegyik elnökségi tag

c) az elnökség XI.4.3.2. pontban megjelölt tagja

látja el.

4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

4.1. *  Az egyesület ügyvezetője:

Név: ....................................................................................................................................................

Lakóhely: ...........................................................................................................................................

Anyja születési neve: .........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  .........................................................................................

Székhely: *  ........................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: ..................................................................................................................................................

lakóhelye: ..........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontja: ................ év ....................... hó ....... nap * 

Az ügyvezetői megbízatás lejárta: ................................ év ....................... hó ....... nap * 

Az ügyvezető képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

4.2. *  Az egyesület elnöksége * 

4.2.1. Az elnökség elnöke:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: .........................................................................................................................................

Anyja születési neve: .......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  .......................................................................................

Székhely * : ......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy * 

neve: ...................................................................................................................................................

lakóhelye: ...........................................................................................................................................

anyja születési neve: ..........................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap * 

A megbízatás lejárta: ............................... év ................... hó ...... nap * 

A képviseleti jog terjedelme: általános. * 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. * 

4.2.2. Az elnökség tagja:

Név: ................................................................................................................................................

Lakóhely: .......................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ..................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  .....................................................................................

Székhely * : ....................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: ..................................................................................................................................................

lakóhelye: ...........................................................................................................................................

anyja születési neve: ...........................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap * 

A megbízatás lejárta: ................................ év .................. hó ...... nap * 

4.2.3. *  Az elnökség tagja:

Név: ....................................................................................................................................................

Lakóhely: ...........................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  .........................................................................................

Székhely * : …………........................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: ...................................................................................................................................................

lakóhelye: ...........................................................................................................................................

anyja születési neve: ...........................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap * 

A megbízatás lejárta: ....................... év ...................... hó ...... nap * 

4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja

4.3.1. *  A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.

4.3.2. *  A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja

4.3.2.1. Az önálló képviseletre jogosult elnökségi tag/tagok:

Név: ................................................................................................................................

Név: ................................................................................................................................

Név: * ..............................................................................................................................

4.3.2.2. Az együttes képviseleti joggal rendelkező elnökségi tagok: * 

a) Név: ...........................................................................................................................

és

Név: *  ...........................................................................................................................

együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

b) Név: ..........................................................................................................................

és

Név: *  ...........................................................................................................................

együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:

5.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

5.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

5.5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

5.9. a tagság nyilvántartása;

5.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

5.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

5.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;

5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) történő törlése;

5.14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó.

XII. Felügyelőbizottság

1. *  Az egyesületnél felügyelőbizottság létrehozására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

2. *  A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ...................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

Név: ...................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

Név: *  ...............................................................................................................................................

Lakóhely: .........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

XIII. Záró rendelkezések

1. Jognyilatkozatok megtételének módja

1.1. Az egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az egyesület határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

1.2. *  Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

a) postai úton történő elküldésével.

b) elektronikus levélben történő elküldésével.

c) *  érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

1.3. Igazolható módon történő közlés

1.3.1. *  Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.2. *  Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.3. *  Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

2. *  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alábbi közhasznú szervezetnek kell átadni:

Név: .................................................................................................................................................

Székhely: .........................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..........................................................................................

3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kelt: .............................., .......... év ....................... hó ....... napján

........................................................................................................................
az egyesület képviselőjének vagy képviselőinek aláírása * 

A tagjegyzék 2.1. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása *  ......................................................

A tagjegyzék 2.2. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.3. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.4. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.5. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.6. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.7. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.8. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.9. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása..........................................................

A tagjegyzék 2.10. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása........................................................

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Aláírása:

Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

2. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Egyesület, Sportegyesület tagjegyzék mintaokirata

Tagjegyzék * 

1. Egyesület/Sportegyesület neve:

......................................................................................................................................................

2. Az egyesület/sportegyesület tagjai

2.1.

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .....................................................................................

Aláírás: *  ....................................................................................................................................

2.2.

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .....................................................................................

Aláírás: *  ....................................................................................................................................

2.3.

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ...................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ....................................................................................

Aláírás: *  ...................................................................................................................................

2.4.

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely: *  ................................................................................................................................

Székhely: *  ................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ...................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ....................................................................................

Aláírás: *  ...................................................................................................................................

2.5.

Név: ............................................................................................................................................

Lakóhely: *  ................................................................................................................................

Székhely: *  ................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ...................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ....................................................................................

Aláírás: *  ...................................................................................................................................

2.6.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

.....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .....................................................................................

Aláírás: *  ....................................................................................................................................

2.7.

Név: ..............................................................................................................................................

Lakóhely: *  ..................................................................................................................................

Székhely: *  ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  .....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

......................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ......................................................................................

Aláírás: *  .....................................................................................................................................

2.8.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  ..................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  .....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ....................................................................................

Aláírás: *  ...................................................................................................................................

2.9.

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

.....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .....................................................................................

Aláírás: *  ....................................................................................................................................

2.10. * 

Név: .............................................................................................................................................

Lakóhely: *  .................................................................................................................................

Székhely: *  .................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ....................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

.....................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .....................................................................................

Aláírás: *  ....................................................................................................................................

Kelt: ....................................., ...............év .............. hó ................ nap

3. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Közgyűlés alakuló ülése jegyzőkönyvének mintaokirata
Egyesület, Sportegyesület

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről * 

1. Az alakuló közgyűlés helye: .........................................................................................................

2. Az alakuló közgyűlés időpontja: ..............év ................. hó......... nap .........óra ........perc

3. A közgyűlés típusa: alakuló közgyűlés.

Az alakuló közgyűlés tisztségviselőinek megnevezését az 5. pont tartalmazza azzal, hogy a levezető elnök feladata a szavazások eredményének megállapítása is.

4. Az alakuló közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tartalmazza.

5. Az ülésen jelen lévők által ........... *  számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztott

Levezető elnök neve: ........................................................................................................................

Jegyzőkönyvvezető neve: .................................................................................................................

Jegyzőkönyv-hitelesítő neve: ...........................................................................................................

6. A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az alakuló közgyűlés napirendjére.

Napirendi pontok:

I. Az egyesület/sportegyesület megalakításának kimondása.

II. Az egyesület/sportegyesület mintaokirat alkalmazásával történő alapításának elfogadása.

III. Döntés a szavazás módjáról.

IV. Vezető tisztségviselők megválasztása.

V. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, amennyiben az egyesületnél/sportegyesületnél felügyelőbizottság létrehozására kerül sor.

VI. Az egyesület/sportegyesület alapszabályának elfogadása.

VII. Döntés a tagdíj összegéről, esedékességéről, megfizetésének módjáról, amennyiben az egyesület/sportegyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek.

VIII. Döntés az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezésekről, amennyiben a tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítenek.

A napirendi pontokat a jelenlévők .......... *  számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadták.

I. napirendi pont

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület/sportegyesület létrehozásának kimondását, egyben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesület/sportegyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához pedig legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Aki az egyesület/sportegyesület létrehozását nem támogatja, nem vesz részt az egyesület/sportegyesület létrehozásában.

Az ülésen jelen lévők .......... *  számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elhatározzák a/az ......................................................................................................................... elnevezésű egyesület/sportegyesület megalapítását.

II. napirendi pont

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület/sportegyesület mintaokirat alkalmazásával történő alapítását.

Az ülésen jelen lévők .......... *  számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadják, hogy az egyesület/sportegyesület alapítására mintaokirat alkalmazásával kerüljön sor.

III. napirendi pont

1. A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek, hogy * 

a) személyi kérdésekben és az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással

b) a személyi kérdésekben titkos szavazással (zárt borítékba helyezett szavazócédulákkal), az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással

döntsön az alakuló közgyűlés.

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: .....................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az alakuló közgyűlés * 

a) személyi kérdésekben és az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással

b) a személyi kérdésekben titkos szavazással (zárt borítékba helyezett szavazócédulákkal), az alapszabály mintaokirat szerint választható elemeiről nyílt szavazással

dönt.

2. A levezető elnök tájékoztatja az alakuló közgyűlést, hogy személyi kérdésekben a szavazás a jelöltek személyére egyenként történik. Az érintett személyek saját jelölésük vonatkozásában nem szavazhatnak.

IV. napirendi pont

1. *  Ügyvezető megválasztása

Javaslat az ügyvezető személyére: * 

...........................................................................................................................................................

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: ....................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület ügyvezetője: *  ................................................................................................................................

2. *  Elnökség megválasztása

2.1. Javaslat az elnökség elnökének személyére: * 

...........................................................................................................................................................

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: .....................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség elnöke: *  ...........................................................

2.2. Javaslat az elnökség tagjainak személyére: * 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: ….................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség tagjai: * 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. napirendi pont * 

Javaslat a felügyelőbizottság tagjának személyére: * 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: ….................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján a felügyelőbizottság tagjai: * 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

VI. napirendi pont

A levezető elnök javasolja a tagok előtt ismertetett tartalommal az egyesület/sportegyesület alapszabályának elfogadását.

Ezt követően az ülésen jelen lévők .......... *  számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadták az egyesület/sportegyesület alapszabályát.

VII. napirendi pont * 

Javaslat a tagdíj összegére: *  ...........................................................................................................

Javaslat a tagdíj esedékességére: *  ..................................................................................................

Javaslat a tagdíj megfizetésének módjára: *  ...................................................................................

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: ….................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján

A tagdíj összege: ..............................................................................................................................

A tagdíj esedékessége: .....................................................................................................................

A tagdíj megfizetésének módja: .......................................................................................................

VIII. napirendi pont * 

Javaslat az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezésekre: * 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ............

Ellenszavazatok száma: .....................

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezések: * 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ezt követően a levezető elnök felkérte az egyesület/sportegyesület törvényes képviselőjét/képviselőit az alapszabály aláírására, az egyesület/sportegyesület tagjait a tagjegyzék aláírására, és az alakuló közgyűlést berekesztette.

Kelt: ..............................., ........... év........................... hó ....... nap

..................................................
Levezető elnök aláírása
..................................................
Jegyzőkönyvvezető aláírása
..................................................
Jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása

4. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Alakuló közgyűlés jelenléti ív mintaokirata
Egyesület, Sportegyesület

Alakuló közgyűlés jelenléti íve * 

1. Egyesület/sportegyesület neve:

...........................................................................................................................................................

2. Az alakuló közgyűlés helye:

...........................................................................................................................................................

3. Az alakuló közgyűlés időpontja: ............ év ................ hó......... nap ......óra .... perc

4. A közgyűlés típusa: alakuló ülés

5. *  Jelen lévő alapító tagok:

5.1.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.2.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.3.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.4.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.5.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.6.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.7.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.8.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.9.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

5.10. * 

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .....................................................................................................................................

Székhely: *  .....................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Aláírás: *  .........................................................................................................................................

Kelt: ....................................., ...............év .............. hó ................ nap

A jelenléti ív hiteléül:

.........................................................
közgyűlés levezető elnökének aláírása
.........................................................
jegyzőkönyvvezető aláírása

5. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Vezető tisztségviselői nyilatkozat mintaokirata
Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat * 
(Vezető tisztségviselő)

1. A nyilatkozó személy adatai

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  ......................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  .......................................................................................

Székhely: *  ......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

2. Az egyesület/sportegyesület neve, székhelye:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. A tisztség megnevezése: .............................................................................................................

4. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott egyesületben/sportegyesületben a 3. pontban megjelölt tisztséget elfogadom.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Az egyesület/sportegyesület alapszabályát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapszabály szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kijelentem, hogy az egyesületnek/sportegyesületnek * 

a) tagja vagyok.

b) *  nem vagyok tagja.

Kelt: ........................................., ............ év ............. hó .......... nap

........................................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

6. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Felügyelőbizottsági tag nyilatkozatának mintaokirata
Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat * 
(Felügyelőbizottsági tag)

1. A nyilatkozó személy adatai

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

2. Az egyesület/sportegyesület neve, székhelye:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott egyesületben/sportegyesületben a felügyelőbizottsági tag tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy nagykorú vagyok, cselekvőképességem a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozva nincs. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője a 2. pontban megjelölt egyesületnek/sportegyesületnek.

Kijelentem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Kijelentem, hogy az egyesületnek/sportegyesületnek * 

a) tagja vagyok.

b) nem vagyok tagja.

Nyilatkozom, hogy az egyesület/sportegyesület alapszabályát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapszabály szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kelt: ........................................., ............ év ............. hó .......... nap

.....................................................................
a nyilatkozó személy aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte:

7. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Székhelyhasználat jogcímét igazoló mintaokirat
Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről * 

1. Az egyesület/sportegyesület neve:

...........................................................................................................................................................

2. A székhelyhasználatot engedélyező személy

2.1. * 

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  ......................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ....................................................................................................................

Székhely: *  ......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám: *  .........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

Az engedélyezéssel érintett tulajdoni hányad: .................................................................................

A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím: * 

a) tulajdonos

b) haszonélvező

c) bérlő

d) egyéb: *  .......................................................................................................................................

3. Az ingatlan adatai

irányítószám: ..................

község, város: .....................................................................................

közterület neve: ..................................................................................

közterület típusa: ................................................................................

házszám: .............................................................................................

lépcsőház: .....................

emelet: ..........................

ajtószám: ......................

helyrajzi szám: .....................................................................................

4. *  A székhelyhasználat jogcímének megnevezése:

a) bérlet

b) szívességi használat

c) egyéb: *  .......................................................................................................................................

5. A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 3. pontban körülírt ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatának engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett egyesület/sportegyesület az ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Kelt: ........................................., ..................év ............... hó ............... nap

...............................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

8. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat okiratmintája
Egyesület, Sportegyesület

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről * 

1. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy adatai

1.1. * 

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  ......................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ....................................................................................................................

Székhely: *  ......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám: *  .........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ..........................................................................................

2. A névhasználat, elnevezés használata engedélyezésének jogcíme

2.1. *  Az 1.1. pontban megjelölt személy részéről a névhasználat, elnevezés használat engedélyezésnek jogcíme: * 

a) jogosult

b) jogosult örököse

c) jogosult jogutóda

d) *  egyéb: .......................................................................................................................................

3. Az egyesület/sportegyesület neve, székhelye

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy nyilatkozata

Hozzájárulok ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt egyesület/sportegyesület a nevében a/az

...........................................................................................................................

nevet/elnevezést *  használja.

Kelt: ......................................., ............ év ............ hó ........ nap

.................................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

9. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Közgyűlés jegyzőkönyv mintaokirata
Egyesület, Sportegyesület

Jegyzőkönyv * 

1. Egyesület/Sportegyesület neve:

...........................................................................................................................................................

Egyesület/ Sportegyesület székhelye:

...........................................................................................................................................................

2. A közgyűlés helye: .......................................................................................................................

3. A közgyűlés időpontja: .............. év ................. hó............ nap .........óra ........perc

4. A közgyűlés típusa: * 

a) közgyűlés

b) megismételt közgyűlés

5. A közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tartalmazza.

6. Az ülésen jelen lévők által megválasztott

levezető elnök neve: .........................................................................................................................

jegyzőkönyvvezető neve: .................................................................................................................

jegyzőkönyv-hitelesítő neve: ...........................................................................................................

A levezető elnök feladata a szavazások eredményének megállapítása is.

7. *  A levezető elnök az ülést megnyitja és a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés

a) határozatképes.

b) nem határozatképes.

8. *  A levezető elnök megállapítja, hogy az ülés összehívása

a) szabályszerű.

b) nem szabályszerű.

9. *  Amennyiben az ülést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlés határoz az ülés megtarthatósága tekintetében.

9.1. *  A levezető elnök megállapítja, hogy a részvételre jogosultak legalább háromnegyede

a) jelen van.

b) nincs jelen.

9.2. *  A szavazás módja

a) nyílt.

b) titkos.

9.3. *  A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ......

Ellenszavazatok száma: .......

Tartózkodás száma: .......

Nem szavazók száma: .........

9.4. *  A levezető elnök a 9.1., 9.2. és 9.3. pontokban foglaltak alapján megállapítja, hogy az ülés

a) megtartható.

b) nem tartható meg.

10. *  A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra:

10.1. ..................................................................................................................................................

10.2. ..................................................................................................................................................

10.3. ..................................................................................................................................................

10.4. ..................................................................................................................................................

11.1. *  A levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi napirendi pontok szabályszerűen kerültek közlésre:

...........................................................................................................................................................

11.2. *  A levezető elnök megállapítja, hogy az alábbi napirendi pontok közlése nem volt szabályszerű:

...........................................................................................................................................................

11.3. *  Szavazás a nem szabályszerűen közölt napirendi pontról * 

11.3.1. Napirendi pont száma és tárgya:

...........................................................................................................................................................

A részvételre jogosultak legalább háromnegyede * 

a) jelen van.

b) nincs jelen.

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ......

Ellenszavazatok száma: .......

Tartózkodás száma: .....

Nem szavazók száma: .........

A közgyűlés a napirendi pont megtárgyalásához egyhangúlag * 

a) hozzájárult.

b) nem járult hozzá.

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pont * 

a) tárgyalható.

b) nem tárgyalható.

11.4. *  Napirend kiegészítése

11.4.1. *  A napirend alábbi napirendi ponttal történő kiegészítésére érkezett javaslat:

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlést összehívó szerv vagy személy * 

a) a kérelmet elutasította.

b) a kérelemről nem döntött.

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ......

Ellenszavazatok száma: .......

Tartózkodás száma: .....

Nem szavazók száma: .........

A közgyűlés a napirendi pont megtárgyalásához egyhangúlag * 

a) hozzájárult.

b) nem járult hozzá.

12. A levezető elnök a 10. pontban megjelölt napirendi pontok, a szabályszerűen nem közölt napirendi pontok, valamint a napirend kiegészítése iránti kérelmek tárgyában hozott közgyűlési döntések alapján szavazásra bocsátja közgyűlés napirendjét.

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ......

Ellenszavazatok száma: .......

Tartózkodás száma: .....

Nem szavazók száma: .........

A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.

13. Határozathozatal az egyes napirendi pontok tárgyában

13.1. * 

Napirendi pont száma és tárgya:

...........................................................................................................................................................

Elhangzott indítványok: * 

...........................................................................................................................................................

Közgyűlésen lezajlott fontosabb események: * 

...........................................................................................................................................................

Határozati javaslat: * 

...........................................................................................................................................................

Határozatképesség megállapítása: ....................................................................................................

Határozathozatal módja: nyílt/titkos. * 

A szavazás eredménye: * 

Támogató szavazatok száma: ......

Ellenszavazatok száma: .......

Tartózkodás száma: .....

Nem szavazók száma: .........

A határozat száma és pontos szövege: *  ...........................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

14. A levezető elnök a közgyűlés ülését berekesztette.

Kelt: ........................................., ............. év....................... hó ........ nap

..................................................
Levezető elnök aláírása
..................................................
Jegyzőkönyvvezető aláírása
..................................................
Jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása

10. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Közgyűlés jelenléti ív mintaokirata
Egyesület, Sportegyesület

Közgyűlés jelenléti íve * 

1. Egyesület/Sportegyesület neve:

...........................................................................................................................................................

2. A közgyűlés helye:

...........................................................................................................................................................

3. A közgyűlés időpontja: ............ év ................ hó......... nap ......óra .... perc

4. *  A közgyűlés típusa:

a) közgyűlés

b) megismételt közgyűlés

5. *  Jelenlévők:

5.1.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.2.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.3.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.4.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.5.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.6.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.7.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.8.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.9.

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

5.10. * 

Név: ..................................................................................................................................................

tagként; meghívottként; tanácskozási joggal rendelkező résztvevőként * 

Tagot megillető szavazatok száma: ..................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

Aláírás: *  ..........................................................................................................................................

Kelt: ....................................., ...............év .............. hó ................ nap

A jelenléti ív hiteléül:

.........................................................
közgyűlés levezető elnökének aláírása
.........................................................
jegyzőkönyvvezető aláírása

11. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

A sportegyesület alapszabályának mintaokirata

ALAPSZABÁLY

Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései alapján mintaokirat *  alkalmazásával a következő tartalommal fogadják el az alábbi sportegyesület * 

a) alapszabályát.

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

I. A sportegyesület neve, székhelye, alapító tagjai

1.1. A sportegyesület neve: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

1.2. *  A sportegyesület rövidített neve: ..........................................................................................

1.3. *  A sportegyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése:

...........................................................................................................................................................

1.4 Az egyesület formája: sportegyesület.

2. A sportegyesület székhelye:

irányítószám: .........................................

község, város: ........................................

közterület neve: .....................................

közterület típusa: ...................................

házszám: ................................................

lépcsőház: ..............................................

emelet: ...................................................

ajtószám: ...............................................

hrsz: ......................................................

3. A sportegyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.

4. *  A sportegyesület honlapjának címe: ........................................................................................

5. *  A sportegyesület logója és annak szöveges körülírása

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

II. A sportegyesület célja, tevékenysége

1. *  A sportegyesület célja:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. *  sportegyesület tevékenysége:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

III. A sportegyesület működésének időtartama

1. *  A sportegyesület működésének időtartama:

a) határozatlan.

b) *  határozott: .................. év ........................... hó .......... napjáig.

IV. Vagyoni hozzájárulás

1. *  A sportegyesület tagja a sportegyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben a sportegyesület részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást

a) nem teljesít.

b) köteles teljesíteni.

2. *  A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje

2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről ..................................... *  Ft, azaz

........................................................................................... *  forint.

2.2. Amennyiben a sportegyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás a sportegyesület házipénztárába történő befizetésen kívül a sportegyesület pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel is teljesíthető.

2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: a sportegyesület nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben.

2.4. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül egy összegben.

3. *  A sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg.

V. Tagdíj

1. *  A sportegyesület tagjai tagdíj fizetésére

a) kötelesek.

b) nem kötelesek.

2. *  A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének módja

2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés (alakuló közgyűlés) hatásköre.

2.2. A sportegyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek megfizetni.

2.3. A sportegyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya keletkezésének időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni.

VI. A tagság

1. A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely

1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),

1.2. elfogadja a sportegyesület célját (céljait),

1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,

1.4. amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel.

2. *  Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően

a) feltétel(ek)hez nem köti.

b) feltétel(ek)hez köti.

3. *  Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően az alábbi feltétel(ek)hez köti: .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

VII. A tagsági jogviszony keletkezése

1. A sportegyesületi tagság az alapításkor a sportegyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

2. A sportegyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

3. A belépési kérelmet a sportegyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével határoz a tagfelvételről.

4. A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.

5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről jogorvoslatnak nincs helye.

VIII. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony

a) *  a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása esetén.

b) *  a Ptk.-ban meghatározott eseteken túl megszűnik a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén.

c) *  a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnik meg.

2. *  Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre.

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a sportegyesületnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

3. *  Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles, és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt időpontig nem tesz eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére.

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.

IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések

1. *  A tag a közgyűlésen a szavazati jogát

a) meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.

b) kizárólag személyesen gyakorolhatja.

2. *  Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

X. A sportegyesület döntéshozó szerve

1. A sportegyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

2. A közgyűlés a sportegyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

3.1. az alapszabály módosítása;

3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az ügyvezetés hatáskörébe.

4. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja.

5. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt. Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban, igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

XI. A sportegyesület ügyvezetése, képviselete

1. *  A sportegyesület ügyvezetését

a) a sportegyesület ügyvezetője

b) az elnökség

látja el.

2.1. *  A vezető tisztségviselő(k) megbízatása ..................... évre szól.

2.2. *  A vezető tisztségviselők

a) kizárólag a sportegyesület tagjai közül választhatók.

b) legfeljebb egyharmada választható a sportegyesület tagjain kívüli személyekből.

2.3. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.

3.1. *  A sportegyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

3.2. *  A sportegyesület törvényes képviseletét

a) az elnökség elnöke

b) mindegyik elnökségi tag

c) az elnökség XI.4.3.2. pontban megjelölt tagja

látja el.

4. A sportegyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

4.1. *  A sportegyesület ügyvezetője:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

Az ügyvezetői megbízatás lejárta: .......................év ...................... hó ...... nap

Az ügyvezető képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. * 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. * 

4.2. *  A sportegyesület elnöksége * 

4.2.1. Az elnökség elnöke:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: * ........................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap * 

A megbízatás lejárta: ....................... év ...................... hó ...... nap * 

A képviseleti jog terjedelme: általános. * 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. * 

4.2.2. Az elnökség tagja:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: ................................................................................ ........................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap * 

A megbízatás lejárta: ....................... év ...................... hó ...... nap * 

4.2.3. *  Az elnökség tagja:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  .....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: * ........................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap * 

A megbízatás lejárta: ....................... év ...................... hó ...... nap * 

4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja

4.3.1. *  A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.

4.3.2. *  A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja

4.3.2.1. Az önálló képviseletre jogosult elnökségi tag/tagok:

Név: ..................................................................................................................................................

Név: ..................................................................................................................................................

Név: *  ...............................................................................................................................................

4.3.2.2. Az együttes képviseleti joggal rendelkező elnökségi tagok: * 

a) Név: ..............................................................................................................................................

és

Név: *  ...............................................................................................................................................

együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

b) Név: ..............................................................................................................................................

és

Név: *  ...............................................................................................................................................

együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:

5.1. a sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

5.4. a sportegyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

5.5. a sportegyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és a sportegyesület szerveinek értesítése;

5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás a sportegyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

5.9. a tagság nyilvántartása;

5.10. a sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

5.11. a sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

5.12. a sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;

5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) történő törlése;

5.14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó.

XII. Felügyelőbizottság

1. *  A sportegyesületnél felügyelőbizottság létrehozására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

2. *  A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

Név: *  ...............................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

XIII. Záró rendelkezések

1. Jognyilatkozatok megtételének módja

1.1. A sportegyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a sportegyesület határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

1.2. *  Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

a) postai úton történő elküldésével.

b) elektronikus levélben történő elküldésével.

c) *  érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

1.3. Igazolható módon történő közlés

1.3.1. *  Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.2. *  Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.3. *  Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kelt: ............................, ........... év. .................... hó ......... napján

........................................................................................................................
a sportegyesület képviselőjének vagy képviselőinek aláírása * 

A tagjegyzék 2.1. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása *  ......................................................

A tagjegyzék 2.2. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.3. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.4. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.5. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.6. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.7. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.8. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.9. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ..........................................................

A tagjegyzék 2.10. sorszáma alatt megjelölt tag aláírása ........................................................

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Aláírása:

Tanú neve:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

aláírása:

Ellenjegyezte: * 

12. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Az alapítvány alapító okiratának mintaokirata

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító/alapítók *  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései alapján mintaokirat *  alkalmazásával a következő tartalommal állapítja meg/fogadják el *  az alábbi alapítvány * 

a) alapító okiratát.

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

I. Az alapítvány alapítója

1. Az alapítvány alapítója

1.1.

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Székhely: *  .........................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ...........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .............................................................................................

1.2. * 

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: *  .................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

II. Alapítói jogok gyakorlása több alapító esetén * 

1. Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják.

2. Több alapító esetén alapítón az alapítói jogok II.1. pont szerinti gyakorlóit kell érteni.

3. Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik alapítónak nyilatkoznia kell. Ha valamelyik alapító nyilatkozata hiányzik, a többi alapító nem jogosult eljárni. Az alapítók határozataikat egyhangúlag hozzák. Az alapítók által hozott határozatokat minden alapítónak alá kell írnia.

III. Az alapítvány neve, székhelye

1. Az alapítvány neve: ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. *  Az alapítvány rövidített neve: ...................................................................................................

3. *  Az alapítvány magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése:

...........................................................................................................................................................

4. Az alapítvány székhelye:

irányítószám: .........................................

község, város: ........................................

közterület neve: .....................................

közterület típusa: ...................................

házszám: ...............................................

lépcsőház: .............................................

emelet: ..................................................

ajtószám: ..............................................

hrsz: .....................................................

5. *  Az alapítvány honlapjának címe: ............................................................................

IV. Az alapítvány célja, tevékenysége

1. *  Az alapítvány célja:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. *  Az alapítvány tevékenysége:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. *  Az alapítvány gazdasági tevékenysége és a gazdasági tevékenység folytatásának keretei:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. Az alapítvány működésének időtartama

1. *  Az alapítvány működésének időtartama:

a) határozatlan.

b) *  határozott: .................. év ........................... hó .......... napjáig.

VI. Az alapító által az alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke, az alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja, ideje

1.

Alapító neve: ....................................................................................................................................

Vagyoni juttatás tárgya:

a) pénz: ................................ *  Ft, azaz .......................................................... *  forint.

A nyilvántartási kérelem benyújtásáig alapítványra ruházandó, a működés megkezdéséhez szükséges összeg: ................................. * Ft, azaz .......................................................... * forint.

A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:

................ év ...................... hó ............... napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.

A vagyon alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja: * 

aa) az alapítvány pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési vagy pénzforgalmi számlájára.

ab) ügyvédi letétbe helyezés.

ac) bírósági letétbe helyezés.

ad) bizalmi őrzésbe adás közjegyzőnél.

b) *  nem pénzbeli vagyonrendelés

megnevezése: ....................................................................................................................................

értéke.............................. *  Ft, azaz ............................................................ * forint.

A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:

................ év ...................... hó ............... napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.

2. * 

Alapító neve: ....................................................................................................................................

Vagyoni juttatás tárgya:

a) pénz: ................................ *  Ft, azaz.......................................................... *  forint.

A nyilvántartási kérelem benyújtásáig alapítványra ruházandó, a működés megkezdéséhez szükséges összeg: ................................. * Ft, azaz .......................................................... *  forint.

A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:

................ év ...................... hó ............... napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.

A vagyon alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja: * 

aa) az alapítvány pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési vagy pénzforgalmi számlájára.

ab) ügyvédi letétbe helyezés.

ac) bírósági letétbe helyezés.

ad) bizalmi őrzésbe adás közjegyzőnél.

b) *  nem pénzbeli vagyonrendelés

megnevezése: ...................................................................................................................................

értéke.............................. *  Ft, azaz ............................................................ *  forint.

A teljes juttatott vagyon alapítványra ruházásának határideje:

................ év ...................... hó ............... napja, de legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül.

VII. Csatlakozás az alapítványhoz

1. *  Az alapító a nyilvántartásba vett alapítványhoz történő csatlakozást

a) kizárja.

b) lehetővé teszi.

2. *  Az alapítványhoz történő csatlakozás feltételei

2.1. A nyilvántartásba vett alapítványhoz az alapítvány fennállása alatt bármely hazai vagy külföldi természetes személy és - alapítvány kivételével - jogi személy az általa meghatározott vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért.

2.2. A csatlakozási kérelmet az alapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.

2.3. *  A csatlakozó alapítói jogokat

a) gyakorolhat.

b) nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

VIII. Az alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása

1. *  Az alapító okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására

a) az alapítvány alapításkori vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány teljes egésze

b) *  az alapítvány alapításkori vagyonának ......%-a és a vagyon hozadékának .......%-a, továbbá az alapítást követően az alapítvány számlájára érkező készpénzadomány .........%-a, a természetben nyújtott adomány ...........%-a

fordítható.

2. Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az alapítvány vagyonának felhasználása során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

3. Az alapító és a csatlakozó *  az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó *  jogutódjára is.

IX. Az alapítvány ügyvezető szerve

1. *  Az alapítvány ügyvezető szerve:

a) a kuratórium.

b) a kurátor.

2. *  A kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

4. A kuratóriumi tagság keletkezésére vonatkozó szabályok

4.1. *  Az alapító a kuratórium elnöke kijelölésének jogát

a) fenntartja.

b) nem tartja fenn, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

4.2. A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki.

4.3. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség kijelölt személy általi elfogadásával jön létre.

5. *  Az alapítvány kurátora, képviseleti jogosultsága gyakorlásának módja, terjedelme:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: .......................év ...................... hó ...... nap * 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

6. *  A kuratórium tagjai, képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme

6.1. A kuratórium .............. *  személyből áll. A kuratórium tagja a kuratórium elnöke és kuratóriumi tagok.

6.2. A kuratórium elnöke:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: .......................év ...................... hó ...... nap * 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

6.3.1. A kuratórium tagja:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: ....................... év ...................... hó ...... nap * 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

6.3.2 * . A kuratórium tagja:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ........................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy: * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: ....................... év ...................... hó ...... nap * 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

6.4. *  A kuratóriumi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának módja

6.4.1. Az önálló képviseletre jogosult kuratóriumi tag/tagok:

Név: ..................................................................................................................................................

Név: *  ...............................................................................................................................................

Név: *  ...............................................................................................................................................

6.4.2. *  Az együttes képviseleti joggal rendelkező kuratóriumi tagok:

a) Név: ..............................................................................................................................................

és

Név: *  ...............................................................................................................................................

együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

b) Név: ..............................................................................................................................................

és

Név: *  ...............................................................................................................................................

együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

7. A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok

7.1. Megszűnik a kuratóriumi tagság:

7.1.1. *  a megbízás időtartamának lejártával;

7.1.2. visszahívással;

7.1.3. lemondással;

7.1.4. a kuratóriumi tag halálával;

7.1.5. a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

7.1.6. a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

7.2. A kuratórium határozatlan időre kinevezett tagját az alapítói jogok gyakorlója bármikor visszahívhatja. A kuratórium határozott időre kinevezett tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatja vissza az alapítói jogok gyakorlója.

7.3. A kuratóriumi tag megbízatásáról az alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

8. A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

8.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

8.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

8.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [Btk. 61. § (2) bek. i) pont]. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.4. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

9. A kuratóriumi tagsági díjazás szabályai

9.1. A kuratórium tagjai * 

a) díjazásban nem részesülnek, készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt nem tarthatnak.

b) díjazásban nem részesülnek, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

c) díjazásban részesülnek, igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

9.2. *  A kuratóriumi tagok díjazásának, igazolt készkiadásaik és költségeik megtérítésének szabályait a kuratórium állapítja meg azzal, hogy az alapító * 

a) a tiszteletdíj, az igazolt készkiadás és költségek megtérítése tekintetében kikötést nem tesz.

b) *  a tiszteletdíj legmagasabb összegére vonatkozóan az alábbi kikötést teszi:

.........................................................................................................................

c) *  az igazolt készkiadás és költségek megtérítése tekintetében az alábbi kikötést teszi:

..........................................................................................................................

10. A kuratórium feladatkörébe tartozik:

10.1. az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtése;

10.2. gazdálkodás az alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése;

10.3. döntés az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról;

10.4. döntés az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról;

10.5. legalább évente egyszer beszámolás az alapítónak az alapítvány működéséről;

10.6. munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány munkavállalói felett;

10.7. az alapítvány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

10.8. a beszámolók előkészítése;

10.9. az éves költségvetés elkészítése;

10.10. a kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

10.11. az alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

10.12. az alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;

10.13. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapító okirat a hatáskörébe utal.

11. A kuratórium működése

11.1. *  A kuratórium ülésezési rendjére és döntéshozatalára

a) az általa elfogadott ügyrend irányadó.

b) az alapító okirat rendelkezései irányadóak.

11.2. *  A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az alapítvány székhelyére hívja össze.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, a kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag összehívhatja.

Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A kuratórium határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A kuratórium határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott kuratóriumi tagok több mint a fele, de legalább két tag jelen van. Két kuratóriumi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A kuratórium ülése * 

a) nem nyilvános.

b) nyilvános.

Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet.

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök ír alá, és az erre megválasztott, jelen lévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

X. Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén

1. *  Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja,

a) *  az alapító által az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

b) az alapító az alapító okiratban nem jelöl ki az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyt.

2. *  Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, és az alapító az alapító okiratban alapítói jogok gyakorlására jogosult személyt nem jelölt ki, az alapítói jogok gyakorlására a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XI. Felügyelőbizottság

1. *  Az alapítványnál felügyelőbizottság létrehozására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

2. *  A felügyelőbizottság tagjai:

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

Név: *  ..............................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

A megbízatás * 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ................ év .................. hó ...... nap

A megbízatás lejárta: *  ................ év .................. hó ...... nap

XII. Záró rendelkezések

1. Jognyilatkozatok megtételének módja

1.1. Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapítvány szerve vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

1.2. *  Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

a) postai úton történő elküldésével.

b) elektronikus levélben történő elküldésével.

c) *  érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

1.3. Igazolható módon történő közlés

1.3.1. *  Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.2. *  Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

1.3.3. *  Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kelt: ........................................, ........ év .................... hó ..... napján

.....................................................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

13. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Vezető tisztségviselői nyilatkozat mintaokirata
Alapítvány

Nyilatkozat * 
(Vezető tisztségviselő)

1. A nyilatkozó személy adatai

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  ........................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *  ..........................................................................................

Székhely *  .........................................................................................................................................

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt természetes személy * 

neve: .................................................................................................................................................

lakóhelye: .........................................................................................................................................

anyja születési neve: .........................................................................................................................

2. Az alapítvány neve, székhelye:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. A tisztség megnevezése: .............................................................................................................

4. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott alapítványban a 3. pontban megjelölt tisztséget elfogadom.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Nem vagyok az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója.

Kijelentem, hogy * 

a) az alapítvány alapítója vagyok.

b) az alapítvány alapítójának közeli hozzátartozója vagyok.

c) nem vagyok az alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.

Az alapítvány alapító okiratát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapító okirat szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kelt: ........................................., ............ év ............. hó .......... nap

...............................................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

14. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Felügyelőbizottsági tag nyilatkozatának mintaokirata
Alapítvány

Nyilatkozat * 
(Felügyelőbizottsági tag)

1. A nyilatkozó személy adatai

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: ..........................................................................................................................................

Anyja születési neve: ........................................................................................................................

2. Az alapítvány neve, székhelye:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott alapítványban (továbbiakban: alapítvány) a felügyelőbizottsági tag tisztséget elfogadom.

Nagykorú vagyok, cselekvőképességem a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozva nincs.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Kijelentem, hogy sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője az alapítványnak. Kijelentem, hogy nem vagyok az alapítvány kedvezményezettje, sem annak közeli hozzátartozója. Kijelentem, hogy * 

a) az alapítvány alapítója vagyok.

b) az alapítvány alapítójának közeli hozzátartozója vagyok.

c) nem vagyok az alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.

Az alapítvány alapító okiratát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapító okirat szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.

Kelt: ........................................., ............ év ............. hó .......... nap

.................................................................
a nyilatkozó személy aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

15. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Székhelyhasználat jogcímét igazoló mintaokirat
Alapítvány

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről * 

1. Az alapítvány neve: ...................................................................................

2. A székhelyhasználatot engedélyező személy

2.1. * 

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  ........................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  ......................................................................................................................

Székhely: *  .........................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám: *  ...........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  .............................................................................................

Az engedélyezéssel érintett tulajdoni hányad: .................................................................................

A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím: * 

a) tulajdonos

b) haszonélvező

c) bérlő

d) egyéb * : ........................................................................................................................................

3. Az ingatlan adatai

irányítószám: ..................

község, város: .....................................................................................

közterület neve: ..................................................................................

közterület típusa: ................................................................................

házszám: .............................................................................................

lépcsőház: ....................

emelet: .........................

ajtószám: .....................

helyrajzi szám: ....................................................................................

4. *  A székhelyhasználat jogcímének megnevezése:

a) bérlet

b) szívességi használat

c) egyéb: *  ........................................................................................................................................

5. A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek nyilatkozata

Kijelentem, hogy a 3. pontban körülírt ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatának engedélyezésére jogosult vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett alapítvány az ingatlanban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban az alapítvány szervei által hozott határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Kelt: ........................................., ..................év ............... hó ............... nap

..........................................................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: * 

16. melléklet a 4/2017. (IV. 3.) IM rendelethez

Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat okiratmintája
Alapítvány

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről * 

1. *  A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy adatai

Név: ..................................................................................................................................................

Lakóhely: *  .......................................................................................................................................

Anyja születési neve: *  .....................................................................................................................

Székhely: *  .......................................................................................................................................

Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám: *  ..........................................................................................

Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: * 

...........................................................................................................................................................

Képviselő lakóhelye vagy székhelye: *  ............................................................................................

2. *  A névhasználat, elnevezés használata engedélyezésének jogcíme:

a) jogosult

b) jogosult örököse

c) jogosult jogutóda

d) *  egyéb: ........................................................................................................................................

3. Az alapítvány neve, székhelye

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy nyilatkozata

Hozzájárulok ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt alapítvány a nevében a/az

...........................................................................................................................................................

nevet/elnevezést *  használja.

Kelt: ......................................., ............ év ............ hó .............. nap

..................................................................
aláírás * 

Előttünk, mint tanúk előtt: * 

Tanú neve: Tanú neve:
Lakcíme: Lakcíme:
Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma:
Aláírása: Aláírása:

Ellenjegyezte: *