A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló, az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) *  a Beruházások keretében az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon valósulnak meg,

b) a Beruházások keretében vagy azokhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik, valamint

c) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) * 

4. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § A Beruházásokkal összefüggésben, ha az adott beruházás vonatkozásában jogszabály szerint szükséges, az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére – ennek keretében feltárási projektterv készítésére és próbafeltárás elvégzésére –, valamint a megelőző feltárás elvégzésére a Szent István Király Múzeum jogosult.

6. § A Beruházások esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása során – az oktatási intézményekre vonatkozó egyéb tervezési előírások betartása mellett – az OTÉK 85. § (3) bekezdés a) pontját meglévő épület átalakításakor nem kell alkalmazni, a belmagasságnak a meglévő épület belmagasságát kell irányadónak tekinteni,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása során a beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított gépjármű-várakozóhelyek 50%-ának elhelyezését kell biztosítani azzal, hogy ezen gépjármű-várakozóhelyek 50%-át a Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. szám alatti (4226 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlanon kívül, a telekhatártól mért legfeljebb 800 méteren belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával lehet kialakítani.

6/A. § *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 2. és 6. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  (1) E rendeletnek a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § (1) bekezdését, 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Módr2.-vel megállapított 2. melléklet 19a. pontját az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással összefüggő, a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(3) *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 6/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek tárgyát képező beruházások

A B
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosító adatai
2. *  Alba Aréna multifunkcionális csarnok megvalósítása, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések – a multifunkcionális csarnok építése tekintetében a Székesfehérvár 020262/25 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; – multifunkcionális csarnok tartalék építési telke tekintetében a Székesfehérvár 020262/26 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan;
– a multifunkcionális csarnok megvalósításához kapcsolódó fejlesztések tekintetébena Székesfehérvár 12219/1, 12219/9, 12219/10, 12220/2, 12220/3, 14273, 14310, 14311, 14317, 14318, 14319, 14439, 14444, 14446, 14447, 020178/2, 020255, 020259/2 és 020177/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok;
– a multifunkcionális csarnok megvalósításához kapcsolódóan egyéb közműfejlesztés és környezetrendezés tekintetében a Székesfehérvár 9822/11, 9823/7, 9823/10, 12220/1, 14277, 14435/3, 14463 és 020262/20 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok
3. Belgyógyászati tömb kialakítása a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, valamint ezzel összefüggő parkoló fejlesztés Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti (8404 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan, valamint a külső parkoló tekintetében a Székesfehérvár 8420 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan
4. Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57. szám alatti (4226 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan, Székesfehérvár, Fürdő sor 3. szám alatti (4390/1 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan,
Székesfehérvár, Fürdő sor 5. szám alatti (4390/2 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan,
Székesfehérvár, Sörház tér 1. szám alatti (4255/6 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan
5. Árpád-ház Program (2013–2038) keretében „Az ország bölcsője” székesfehérvári program részeként Árpád-ház Kutatóintézet, Bazilikatörténeti Kiállítótér és Kőtár, valamint ideiglenes látogatóközpont kialakítása Székesfehérvár, Várkörút 32. szám alatti (465 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlan, továbbá a kapcsolódó parkoló létesítés, gyalogos átkötés megvalósítása, valamint felvonulási terület biztosítása tekintetében a Székesfehérvár, Távirda utca 17–1. szám alatti (462/1 helyrajzi számon nyilvántartott) és Várkörút 34. szám alatti (461 helyrajzi számon nyilvántartott) ingatlanok
6. *  Székesfehérvár – Börgönd repülőtér és ipari terület fejlesztése Székesfehérvár 020430/12, valamint Aba 0238/4, 0238/5, 0238/6, 0238/7, 0238/8, 0238/9, 0238/10, 0238/11, 0238/12, 0238/13, 0238/14, 0238/15, 0238/16, 0238/17, 0238/18, 0238/19, 0238/20 és 0241 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok
7. *  Az Árpád-ház program részét képező Nemzeti Székesfehérvár külterület 020177/32; 020177/33;
Emlékhely Sétaút projektelem részeként megvalósuló 020177/34; 020177/35; 020177/36; 020177/37;
Székesfehérvár, Csúcsos-hegy, Aranybulla emlékmű 020177/38; 020177/39; 020177/40; 020177/41;
és környezetének állagmegóvó felújítási, 020177/42; 020177/43; 020177/53, 020176/2 és
rekonstrukciós feladatainak megvalósítását célzó beruházás 12219/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok

2. melléklet az 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. útügyi hatósági eljárások,

12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőföld védelmével összefüggő hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. bányahatósági engedélyezési eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

19a. *  a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

20. *  azok az 1–19a. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.