A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, valamint Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: kihelyezett), valamint

b) a külképviselet által foglalkoztatott házastársra [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kiküldött]

terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre, valamint az EU ÁK által foglalkoztatott házastársra.

2. § E rendelet alkalmazásában ideiglenes kiküldetés a tartós külszolgálat időtartama alatt, az állomáshelyen kívül, a fogadó országban vagy harmadik országban teljesített, legfeljebb 90 nap időtartamú, munkavégzési célú tartózkodás.

2. Az ideiglenes kiküldetés elrendelése

3. § (1) Ideiglenes kiküldetést - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihelyező vezető rendelhet el a külképviselet költségvetésének terhére.

(2) Ideiglenes kiküldetést a külképviselet költségvetésének terhére

a) azon országok tekintetében, ahová a külképviselet-vezető akkreditálva van, valamint

b) a külképviselet által a régió országai tekintetében regionális feladatok ellátása esetén

a külképviselet-vezető is elrendelhet.

(3) Ideiglenes kiküldetés kizárólag kiküldetési rendelvény kitöltésével kezdeményezhető. A kiküldetési rendelvény formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza.

3. Úti jelentés az ideiglenes kiküldetésről

4. § (1) Az ideiglenes kiküldetésről a kiküldött az ideiglenes kiküldetés befejezését követő öt munkanapon belül írásbeli jelentést (a továbbiakban: úti jelentés) készít a külképviselet-vezető részére.

(2) Ha a külképviselet-vezető a kiküldött, az úti jelentést a kihelyező vezető részére küldi meg.

(3) Az úti jelentés tartalmazza az utazással kapcsolatban felmerülő kiadások részletes kimutatását és az utazás céljának megvalósításáról szóló szakmai beszámolót.

(4) Úti jelentés hiányában ideiglenes kiküldetéssel kapcsolatos kiadás nem számolható el.

4. Ideiglenes kiküldetés során felmerülő költségek elszámolásának rendje

5. § (1) Az ideiglenes kiküldetés során a hivatalos feladatellátással kapcsolatosan, bizonylattal igazolt költségek számolhatóak el az ideiglenes kiküldetésben részt vevő részére.

(2) A kihelyezettnek az ideiglenes kiküldetés idejére vonatkozó, el nem számolható költségeinek fedezetét a devizailletménye tartalmazza. A külképviselet által foglalkoztatott házastárs ideiglenes kiküldetése idejére munkabérén túl napidíjra nem jogosult.

(3) Az ideiglenes kiküldetés helyére történő utazással és visszautazással kapcsolatban

a) repülő-, vasúti, hajó-, valamint kompjegy foglalása esetén a 6. §-ban meghatározott osztályon történő utazás költsége,

b) hivatali gépkocsival történő utazás esetén útadó, üzemanyag és kenőanyag, parkolási, biztosítási, mosatási, valamint meghibásodás esetén javítási költség,

c) ha a külképviseleten szolgálati gépjármű nem áll rendelkezésre, a kiküldött tulajdonában álló gépkocsival történő utazás esetén költségtérítési norma, valamint útadó és parkolási díj

számolható el.

(4) Az ideiglenes kiküldetés során felmerülő

a) szállásköltség, valamint a szállásköltséggel összefüggő adó, illeték,

b) helyi közlekedési költség,

c) hivatali reprezentációs költség, valamint

d) hivatalos kiadás bizonylattal igazolt költségének összegével arányos mértékben a pénzváltás költsége

számolható el.

(5) Az ideiglenes kiküldetés során felmerülő

a) étkezési költség,

b) telefon-, mobiltelefon-, internetdíj,

c) egyéb fogyasztási költség, valamint

b) ruházatmosatási és vasalási költség

nem számolható el.

5. Az utazás módjára vonatkozó szabályok

6. § (1) Az ideiglenes kiküldetés során repülőgéppel történő utazás esetén a külképviselet-vezető

a) négy óra repülési időt meghaladó repülőút esetén az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az államtitkárok részére biztosítható magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy,

b) egyéb esetben turistaosztályra szóló repülőjegy

igénybevételére jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó kiküldött minden esetben az (1) bekezdés b) pontja szerinti repülőjegy igénybevételére jogosult.

(3) Vasúton, hajón, kompon történő utazás esetén

a) a külképviselet-vezető I. osztályú;

b) a kiküldött II. osztályú

menetjegy igénybevételére jogosult.

(4) Hálókocsi, hálókabin igénybevételére - ha az utazás időtartama és az indulás időpontja együttesen indokolja - minden kiküldött jogosult.

(5) A külképviselet-vezető házastársának az ideiglenes kiküldetéssel összefüggő utazási költsége kizárólag akkor számolható el, ha az utazásra diplomáciai feladat teljesítése céljából kerül sor, és a diplomáciai eseményen házastárs is hivatalos meghívottként vesz részt. A diplomáciai cél meglétét a kihelyező vezető igazolja.

(6) Ha a kihelyezett házastársa utazását a diplomáciai kiküldetés jellege indokolja, a kihelyezettel azonos típusú utazási jegy illeti meg.

(7) Az ideiglenes kiküldetéssel összefüggésben a kiküldött a gyermeke után költségtérítésre nem jogosult.

6. A szállásra vonatkozó szabályok

7. § (1) Ha a kiküldött a tartós külszolgálata alatt ideiglenes kiküldetést teljesít, szállásköltségre csak a naptári naponként 8 órát meghaladó távollét esetén jogosult.

(2) Ha a kiküldött ideiglenes kiküldetésének helyén rendelkezésre áll külképviselet vagyonkezelésében álló vendéglakás vagy vendégszoba, a kihelyezettet itt kell elszállásolni.

(3) Az ideiglenes kiküldetés elrendelésekor a kihelyező vezető, valamint a külképviselet-vezető a szállásköltség egy napra eső felső határát a mindenkori észszerűségi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével határozza meg.

(4) A kihelyezett házastársa részére szállásköltség kizárólag abban az esetben számolható el, ha az utazásra diplomáciai feladat teljesítése céljából kerül sor, és a hivatalos meghívottak között a házastárs is szerepel. A diplomáciai cél meglétét a kihelyező vezető igazolja.

(5) Az ideiglenes kiküldetéssel összefüggésben a kiküldött a gyermeke után szállásköltségre nem jogosult.

7. Az elszámolás rendje

8. § (1) A kiküldött az ideiglenes kiküldetés előtt kiküldetési előleget vehet fel, amelynek felhasználásáról az ideiglenes kiküldetésről történő visszaérkezés hónapjának utolsó munkanapjáig, de legkésőbb a visszaérkezést követő öt munkanapon belül elszámol. Az ideiglenes kiküldetési kiadások elszámolásának formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az ideiglenes kiküldetés elrendelője az ideiglenes kiküldetés elemeit módosítja, és az többletköltséggel jár, a kiküldött az elszámoláshoz mellékeli a kiküldetés elrendelőjének erről szóló jóváhagyását.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezett tekintetében is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt ideiglenes kiküldetésre a kiküldetés megkezdésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelethez

Hivatalos kiküldetési rendelvény

TARTÓS KÜLSZOLGÁLAT IDŐTARTAMA ALATTI HIVATALOS KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY IDEIGLENES UTAZÁS ALKALMÁVAL

Kiküldött neve:
Hivatali beosztás:
Célország:
Célváros:
Utazás célja:
Utazás módja:
Az utazás indulási, érkezési adatai
Indulás Érkezés
mikor mikor
honnan év nap óra,
perc
hová év nap óra,
perc
Külképviselet költségei
Megnevezés Összeg Pénznem
Szállásköltség ... éjszakára:
Utazási költség (repülő, hivatali/saját tulajdonú gépjármű, vasút, hajó, komp stb.):
Hivatali reprezentációs költség:
Egyéb költség:
Kiküldetési előleg:
Kelt: ...................................................., 20........... év ............................ hó ..................... nap
..............................................................................
kiküldött aláírása (dátummal)
...................................................................................
pénzügyi ellenjegyző (dátummal)
................................................................................
kötelezettségvállaló (dátummal)

2. melléklet a 7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelethez

TARTÓS KÜLSZOLGÁLAT IDŐTARTAMA ALATTI HIVATALOS KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK ELSZÁMOLÁSA IDEIGLENES UTAZÁS ALKALMÁVAL

Kiküldött neve:
Hivatali beosztás:
Célország:
Célváros:
Utazás célja:
Utazás módja:
Az utazás indulási, érkezési adatai
Indulás Érkezés
mikor mikor
honnan év nap óra,
perc
hová év nap óra,
perc
Külképviselet költségei
Megnevezés Összeg Pénznem
Szállásköltség ... éjszakára:
Utazási költség (repülő, hivatali/saját tulajdonú gépjármű, vasút, hajó, komp stb.):
Hivatali reprezentációs költség:
Egyéb költség:
Kiküldetési előleg:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolt tételek a kiküldetés érdekében történtek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az elszámolásban közölt valótlan adatok fegyelmi, illetőleg büntetőjogi eljárást vonnak maguk után.
........................................................
kiküldött aláírása
Kelt: ......................................., 20......... év ........................................ hó .............. nap
................. db melléklet
............................................................ ................................................... ........................................................
teljesítésigazoló (dátummal) érvényesítő (dátummal) utalványozó (dátummal)

  Vissza az oldal tetejére