A jogszabály mai napon ( 2024.03.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2017. (III. 7.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Makovecz Imre életműve egyes emlékeinek műemlékké nyilvánítása

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület 8674/1 helyrajzi számú földrészleten álló, (4) bekezdésben megjelölt nyilvántartott műemléki értéket.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A műemlékké nyilvánítás célja a 30560 azonosító számon nyilvántartott Farkasréti temető ravatalozó építményegyüttese, a Makovecz Imre életművéhez tartozó ravatalozó, az egykori temetőkápolnából kialakított kolumbárium, árkádos kripták, kapuépítmény és üzletsor építészeti értékeinek megőrzése.

2. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Visegrád (Pest vármegye) 0120/8 helyrajzi számú földrészleten álló, (4) bekezdésben megjelölt nyilvántartott műemléki értéket.

(2) Műemléki környezetként a Visegrád 0120/8 helyrajzi számú ingatlannak a (4) bekezdésben meghatározott épületen túl fennmaradó részét jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) A műemlékké nyilvánítás célja a 30564 azonosító számon nyilvántartott, Makovecz Imre életművéhez tartozó mogyoróhegyi Erdei Művelődési Ház építészeti értékeinek megőrzése.

3. § (1) *  Műemlékké nyilvánítom a Bak (Zala vármegye) 399/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetként a Bak 398/2 és 399/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(5) A műemlékké nyilvánítás célja a 22150 azonosító számon nyilvántartott, Makovecz Imre életművéhez tartozó Faluház építészeti értékeinek megőrzése.

2. Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánítása és műemléki védettségének megszüntetése

4. § (1) *  Az 1600-17/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Pécs (Baranya vármegye) 17527 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott volt Polgári Kaszinó műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Pécs 17527 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részének műemléki védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló török dzsámi maradványainak műemléki értékeire.

5. § (1) *  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 32. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Pécs (Baranya vármegye) 19308/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan telekalakítása során létrejött 19256/4, 19308/21, 19308/24, 19308/25, 19308/35, 19308/36 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet védettségét - tekintettel arra, hogy azok a műemlékké nyilvánítás céljának nem felelnek meg - megszüntetem.

(2) A Pécs 19308/27, 19308/29 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet védettségét fenntartom.

6. § (1) *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 5526/1991. számú határozatával védetté nyilvánított, Kecskemét (Bács-Kiskun vármegye)

a) 10208/3 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítás során létrejött 10208/9 és 10208/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felelnek meg -,

b) 10208/5 és 10208/8 helyrajzi számon nyilvántartott kerítés falazott szakaszainak műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztették -

megszüntetem.

(2) A Kecskemét 10208/5 és 10208/8 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok fennmaradó részének műemléki védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló volt Rudolf-laktanya műemléki értékeire.

(3) A Kecskemét 10208/9 és 10208/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat műemléki környezetként jelölöm ki.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest V. kerület 24919 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Műemléki környezetet nem jelölök ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A műemlékké nyilvánítás célja a 18977 azonosító számon nyilvántartott, a volt Magyar Általános Kőszénbánya Rt. bérháza építészeti, ipar- és képzőművészeti értékeinek megőrzése.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti műemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

8. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 54. § (1) bekezdésében műemlékké nyilvánított Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott kapuépület védettségét - tekintettel arra, hogy a védett műemléki érték a szakmai ismérveknek nem felel meg - megszüntetem.

(2) A Budapest 38920 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó részének műemléki és műemléki környezet védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleten álló MÁV Északi Járműjavító Telep együttesének műemléki értékeire.

9. § (1) A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Budapest XII. kerület 9553 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (melléképület) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Budapest 9553 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

10. § (1) *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 3457/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Székesfehérvár (Fejér vármegye) telekalakítás során létrejött 414/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy azon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) A Székesfehérvár 371/1, 372, 413, 414/1, 415/2, 415/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a Székesfehérvár 383 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát műemléki környezetként jelölöm ki.

11. § (1) *  A 863-4/1953. FOM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Romhány (Nógrád vármegye) telekalakítások során létrejött 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63/2, 63/3, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Romhány 66/1, 66/2, 67/4, 68/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Romhány 824/2, 824/4, 824/8 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

12. § (1) *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 7171/1971. számú határozatával védetté nyilvánított, Szántód (Somogy vármegye) 936, 937, 938 helyrajzi számú földrészleteken nyilvántartott sertésól-tyúkól műemléki védettségét - a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Szántód 936, 937, 938 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részének műemléki, továbbá a 938 helyrajzi számú ingatlan műemléki környezet védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken fennálló Szántódpuszta majorság műemléki értékeire.

13. § (1) *  A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Szabolcs (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) telekalakítások során létrejött 7, 8, 15, 16, 21/2, 23/1, 23/4, 24, 25, 27, 28, 29, 30 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Szabolcs 6, 7, 8, 9, 10, 12/2, 15, 16, 17, 18, 20/11, 20/12, 23/1, 23/4, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32/1, 32/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 036/19 helyrajzi számú ingatlanokat.

14. § (1) *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 273/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Bölcske (Tolna vármegye) 0419 helyrajzi számú ingatlan telekalakítások során létrejött

a) 0419/3 és 0419/12 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott kertészlak, magtár, parádés istálló műemléki védettségét - a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel -,

b) 0419/14 és 0419/15 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található -

megszüntetem.

(2) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Bölcske 0419/2, 0419/3, 0419/4, 0419/11, 0419/12, 0420, 0422 helyrajzi számú ingatlanokat.

(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Bölcske 0365/2, 0418/5, 0419/14, 0423, 0425, 0436/2, 0436/3, 0437/1 helyrajzi számú ingatlanokat.

(4) A műemlékké nyilvánítás célja a Szakáts-kastély történeti kertjének és táji környezetének megőrzése.

15. § (1) *  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdésében műemlékké nyilvánított, Bük (Vas vármegye) 571/1 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Bük 565/2, 567, 568, 569/1, 569/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 580, 581/1, 581/2, 583, 584, 585, 586, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 602, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 610, 611, 612 és 614 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a 608/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszának műemléki környezet védettségét megszüntetem.

(3) A Bük 570, 571/1, 596, 605/1, 608/1, 608/2, 609 helyrajzi számú ingatlanok műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

16. § (1) *  Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 175. § (1) bekezdésében műemlékké nyilvánított, Szombathely (Vas vármegye) 2164/9 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása során létrejött 2164/12 és 2164/13 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan (börtönépület, raktárépület) védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Szombathely 2164/8 és 2164/11 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét változatlanul fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló volt lovassági laktanya épületegyüttesének műemléki értékeire.

(3) Műemléki környezetként jelölöm ki a Szombathely 2164/13 helyrajzi számú ingatlant.

17. § (1) *  Az Országos Műemléki Felügyelőség 14587/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonfüred (Veszprém vármegye) 1992 helyrajzi számú földrészleten álló melléképület műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védett műemléki érték a szakmai ismérveknek nem felel meg - megszüntetem.

(2) A Balatonfüred 1992 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan fennmaradó részének műemléki védettségét továbbra is fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló lakóház, volt kávéház műemléki értékeire.

18. § (1) *  A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Csopak (Veszprém vármegye) telekalakítás során létrejött 031/3, 031/4, 031/5, 031/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy azokon műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Csopak 20/3, 20/32, 021/12, 021/13, 023, 024/5, 031/2, 031/3, 031/4, 031/6, 0246/1 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Csopak 20/7, 029/2, 030/3, 034/2 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal kijelölt szakaszát.

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2017. október 8-án lép hatályba.

20. § *  E rendeletnek az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelettel megállapított 7. § (5) bekezdését a hatálybalépésének napján és az azt követően adott vételi ajánlatok esetén kell alkalmazni.

21-23. § * 

1. melléklet a 7/2017. (III. 7.) MvM rendelethez *