Hatály: közlönyállapot (2017.VII.18.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

9/2017. (VII. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés a) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. § A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosítása

2. § A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a megbízott székhelyszolgáltató a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, székhelyszolgáltatást csak abban az esetben nyújthat, ha az ingatlan tulajdonosa a székhelyszolgáltatáshoz előzetes írásbeli hozzájárulását adta és az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,

b) a megbízott a cég cégjegyzék adatai között mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy

c) a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.

(6) E rendelet szabályait a székhelyszolgáltatási tevékenységre attól függetlenül kell alkalmazni, hogy azt üzletszerűen végzik-e.”

3. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett postai küldemények székhelyen történő átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye olyan postai szolgáltatás igénybevételének, amely eredményeként a postai küldemény átvételére a székhelytől eltérő kézbesítési címen kerül sor.”

4. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2018. június 30-ig az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni. Az e §-ban meghatározott kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2018. június 30. napjáig megszűnik.

(2) Az az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatási szerződés, amely nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követő napon hatályát veszti.”

5. § Az R2.

a) 1. § (4) bekezdésében a „Székhelyül csak olyan” szövegrész helyébe a „Székhelyül - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „ingatlanon, jól látható” szövegrész helyébe az „ingatlanon, közterületről jól látható” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2017. (VII. 18.) IM rendelethez

1. Az R1. 1. számú mellékletének a „Cégbejegyzési kérelem (Általános adatok)” elnevezésű táblázat 16/1. rovatában az

Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Elnevezése:

szövegrész helyébe az

Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
o összeolvadás
Egyesülés esetén az egyesülés módja: ο beolvadás
ο az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával egyesül
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3
Elnevezése:
Székhelye: - város,
község

kerület
közterület
neve
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
3 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.

szöveg lép.

2. Az R1. 1. számú mellékletének az „I+. Cég- és változásbejegyzési kérelem (Általános adatok Kiegészítő és változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 16/_ rovatában az

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: - -

szövegrész helyébe az

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma: - -

szöveg lép.

3. Az R1. 1. számú mellékletének a „I+. Cég-és változásbejegyzési kérelem (Általános adatok Kiegészítő és változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 52/_ rovatában az

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: - -
Elnevezése:

szövegrész helyébe az

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: - -
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Elnevezése:

szöveg lép.

4. Az R1. 1. számú mellékletének a „12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem (A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” 1/_ rovatában a

Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési azonosító:1 Ország:

szövegrész helyébe az

Nyilvántartási szám:
EUID: A szervezet EUID-val nem rendelkezik:
Külföldi közteherviselési azonosító:1 Ország:

szöveg lép.

5. Az R1. 1. számú mellékletének a „12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem (A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” 3/_ rovatában a

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje: . . .
Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:1 Ország:

szövegrész helyébe a

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:

szöveg lép.

6. Az R1. 1. számú mellékletének a „12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem (A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” 3/_ rovatában az

Adószáma:3
Külföldi közteherviselési azonosító:2 Ország:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

szövegrész helyébe a

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére
//