A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire (a továbbiakban: kihelyezett) és a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: kihelyező szerv) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére.

2. § Az általános munkarendben és a munkaidőkeretben foglalkoztatott kihelyezettek a munkarend szerinti munkaidő kezdetét és befejezését, illetve a távollétet, annak okának megjelölésével a külképviseleten rendszeresített jelenléti íven aláírásukkal igazolják.

3. § A külképviselet vezetője a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig köteles a kihelyező szervet a fogadó állam munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapjairól tájékoztatni.

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. szabadidő: a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 29/C. § (2) bekezdés alapján a külképviselet-vezető által elrendelt ügyelet, készenlét és rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként járó szabadidő,

2. szabadnap: a Külszoltv. 29/D. § (3) bekezdése szerint a fogadó állam munkaszüneti napja, amelyen a kihelyezett a külképviselet-vezető döntése alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, illetve a Külszoltv. 31. § (3) bekezdés b) pontja alapján egészségügyi vizsgálat céljából igénybe vehető szabadnap,

3. szabadság: a kihelyezettnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján járó szabadság és a Külszoltv. 31. § (2) bekezdés szerint a külképviselet-vezetőt és helyettesét megillető vezetői pótszabadság,

4. utazási nap: a Külszoltv. 31. § (3) bekezdés a) pontja és a 31. § (3a) bekezdése alapján a kihelyezettet az állomáshelyre történő utazás, illetve hazautazás napján megillető utazónap.

2. Általános munkarendre vonatkozó rendelkezések

5. § (1) A külképviseleten az általános munkarendben foglalkoztatott munkaidejére az e rendeletben foglalt eltérésekkel a Kttv. és a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló kormányrendelet irányadóak.

(2) Ha a kihelyezett személyi és családi körülményei indokolják, a külképviselet-vezető a napi munkaidő kezdő és befejező időpontját az (1) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja.

(3) A külképviselet-vezető a külképviseleten a munkaidő kezdetét a helyi szokásoknak vagy az éghajlati viszonyoknak megfelelően az (1) bekezdéstől eltérően is megállapíthatja.

3. Kötetlen munkarendre vonatkozó rendelkezések

6. § (1) A külképviseleten a kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett munkaideje beosztásának a joga a kihelyezettet illeti meg.

(2) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezettnek a munkaidő beosztása során figyelemmel kell lennie a külképviselet-vezető utasításainak megtartására, a kiadott feladatok és vezetői utasítások kitűzött határidőig történő teljesítésre.

(3) A külképviselet-vezetőnek a (2) bekezdés szerinti határidő meghatározásakor figyelemmel kell lennie az észszerű határidő követelményére, különös tekintettel a kiadott feladat, vezetői utasítás összetettségére, sürgősségére.

(4) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett köteles az ellátott feladatokról, illetve folyamatban lévő ügyekről a külképviselet-vezetőnek heti rendszerességgel beszámolni.

(5) A külképviselet-vezető a kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett által elvégzett feladatok vezetői utasítás szerinti teljesítését a tárgyhót követő első munkanapon aláírásával igazolja.

(6) A kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett köteles munkaköre jellegéből adódó feladatok ellátása érdekében a külképviselet-vezető által meghatározott időpontban és helyen személyesen megjelenni és egyes munkafolyamatokat a külképviselet épületében ellátni.

(7) A külképviselet-vezető és a kötetlen munkarendben foglalkoztatott kihelyezett köteles - a kötetlen munkarend jellegére figyelemmel - a kiadott feladatok, illetve a vezetői utasítás meghatározása, illetve annak ellátása során a Kttv. szerinti jóhiszeműség és tisztesség elvét szem előtt tartani.

4. Munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A külképviseleten a munkaidőkerettel érintett munkaköröket a külképviselet-vezető saját hatáskörében állapítja meg.

(2) A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidő tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani. A Külszoltv. 29/A. § (1) bekezdés szerinti négy hónapos munkaidőkeretben a külképviselet-vezető a kihelyezett napi munkaidejét a hét minden napjára, vagy egyes munkanapokra egyenlőtlenül oszthatja be a napi pihenőidőre, illetve heti pihenőnapra és heti pihenőidőre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(3) A munkaidőkeret elszámolására a Külszoltv. 29/A. § (1) bekezdés szerinti négy hónap leteltét követően az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével kerül sor. A távollét tartamát az adott munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni.

5. A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendje

8. § (1) A külképviselet-vezető a külképviselet feladatkörébe tartozó rendkívüli, illetve kiemelt jelentőségű feladatok ellátása során az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett napi munkaidő-beosztásán felül rendkívüli munkavégzést rendelhet el.

(2) A munkaidőkereten felül végzett rendkívüli munkaidőt utólag, a Külszoltv. 29/C. § (2) bekezdése és a 29/D. § (3) bekezdése alapján kell elszámolni.

9. § (1) Ha a fogadó állam munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapján az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett munkát végez, a külképviselet-vezető köteles erről a kihelyező szervet tájékoztatni.

(2) A fogadó állam munkaszüneti napján történő munkavégzés elszámolására a Külszoltv. 29/D. § (3) bekezdése alapján kerül sor.

10. § (1) A külképviselet-vezető a Külszoltv. 2. § 19. pontja szerinti válsághelyzetben, a külképviselet érintő rendkívüli helyzetben és a kiemelt feladatok ellátása érdekében az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett részére ügyeletet vagy készenlétet rendelhet el.

(2) A munkavégzéssel járó készenlétet és az ügyeletet utólag, a Külszoltv. 29/C. § (2) bekezdése és a 29/D. § (3) bekezdése alapján kell elszámolni.

(3) A külképviselet-vezető a Külszoltv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott utasítási joga alapján a Külszoltv. 28. § (1) bekezdése és a külpolitikáért felelős miniszter által kiadott, a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól szóló rendelet alapján a kötetlen munkarendben foglalkoztatott számára biztonsági szolgálatot, továbbá a Külszoltv. 29/C. § (4) bekezdése szerint ügyeletet, készenlétet rendelhet el.

6. A szabadság, szabadnap, szabadidő kiadásának rendje

11. § (1) Az általános munkarendben foglalkoztatott kihelyezett rendes évi szabadságának és a rendkívüli munkavégzésért, ügyeletért és a készenlét ellentételezéseként járó szabadnapjainak Külszoltv. 29/D. § (2) bekezdés szerinti kiadásáért a külképviselet-vezető felelős.

(2) A szabadság kiadása során a külképviselet-vezető köteles a külképviseleti tevékenység folyamatos ellátásának hatékony megszervezésére figyelemmel eljárni.

12. § A kihelyezett rendes évi szabadságának, szabadnapjának és szabadidejének kiadása elektronikus nyilvántartásban történő rögzítés alapján történik.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A munkaidőkeret bevezetésére 2018. január 1. napjától kerül sor.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezettek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

(4) E rendelet hatálybalépését követően a külképviselet-vezető haladéktalanul tájékoztatja a minisztériumot a fogadó állam ez évi munkaszüneti napnak minősülő ünnepnapjairól.


  Vissza az oldal tetejére