Hatály: 2017.VI.16. - 2017.VI.16. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2017. (VI. 1.) BM rendelet

az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-4. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

1. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.”

2. § Az R1. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.”

3. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat;

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását;

e) a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

f) a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait;

g) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait;

h) a Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;

i) a h) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;

j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását; valamint

k) a készítés dátumát, a készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítóit (a kiállító intézmény nevét, címét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát).”

4. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag - az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva - előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.”

(2) Az R1. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:)

„b) a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;”

(3) Az R1. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:)

„e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a (2) bekezdés d) pontja szerinti veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a 3. § h) pontja szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.”

(4) Az R1. 4. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 4. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Épületrészre vonatkozó Tűzriadó Terv készítése során az épületrészt befogadó épület egyéb részére és az épületre kidolgozott Tűzriadó Tervet is figyelembe kell venni.

(4) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell. A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell. A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

(5) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen, az érintett épületrész, épület területén kell elhelyezni.

(6) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba) alpontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.”

(5) Az R1. 4/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

(2) A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza

a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,

b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,

c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,

d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,

e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,

f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,

g) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,

h) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és

i) a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.”

(6) Az R1. 4/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Tűzvédelmi Házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.”

5. § Az R1. a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § E rendeletnek az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VI. 1.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit - a 2. §-ban, a 4. § (4) és (5) bekezdésében, a 4/A. § (2a) bekezdésében foglaltak kivételével - a Módr1. hatálybalépését követően készített vagy módosított Tűzvédelmi Szabályzat vagy Tűzvédelmi Házirend esetében kell alkalmazni.”

2. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet módosítása

6. § (1) A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti kérelem - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza]

„b) a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

c) a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát,

d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát és”

(2) Az R2. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy a 2. melléklet szerinti dokumentációt, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti dokumentációt,

b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt,

c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részeit tartalmazó dokumentációt,

d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot és

e) az eljárásért fizetendő illeték megfizetését vagy az illetékmentességet igazoló dokumentumot.”

(3) Az R2. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és

c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.”

7. § (1) Az R2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza

a) a berendezés megnevezését,

b) a védett építmény, építményrész megnevezését, címét,

c) a berendezés létesítésének okát,

d) a létesítési engedély megadása esetén

da) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

db) a létesítési engedély hatályát,

e) a használatbavételi engedély megadása esetén

ea) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,

eb) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

ec) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusát,

f) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.”

(2) Az R2. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon,

e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy

f) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.”

(3) Az R2. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja,

b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

c) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.”

8. § Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

11. § Az R2. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

12. § A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 10. § (4) bekezdésében a „keletkezésének oka” szövegrész helyébe a „keletkezéséhez vezető folyamat” szöveg lép.

4. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

13. § (1) A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a tevékenység megkezdését bejelentette.”

(2) Az R4. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A BM OKF a vizsga időpontjáról a vizsgára történő jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a vizsgára jelentkezőt.”

14. § (1) Az R4. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:)

„b) lakóhelyét,

c) elérhetőségét,”

(2) Az R4. 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:)

„h) igazolását a 2. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesüléséről,”

(3) Az R4. 3. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:)

„i) által folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését,

j) a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához meghatározott képesítését igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás hiteles másolatát).”

15. § Az R4. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető, a sikertelen vizsga időpontját követő 90 napon belül.”

16. § (1) Az R4. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ismétlő vizsgára a 2. § (4) bekezdését, valamint a 4. § (2)-(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

(2) Az R4. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell:

a) a 3. § (1) bekezdés a)-c), g) és j) pontjában meghatározott adatokat,

b) a 8. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás másolatát.”

17. § Az R4. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A tűzvédelmi szakértőnek a vizsgabizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejárta előtt legalább 30 nappal jelentkeznie kell az ismétlő vizsgára.”

18. § (1) Az R4. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a tűzvédelmi szakértőt törli a névjegyzékből, ha:)

„a) a bizonyítvány érvényességi ideje alatt nem tett sikeres vizsgát,”

(2) Az R4. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A BM OKF a tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről határozatban dönt, és a döntésről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot, ha a szakértő szerepel az igazságügyi szakértők névjegyzékében.”

19. § Az R4. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tűzvédelmi szakértő köteles a tevékenységéről évente, a 3. melléklet szerinti tartalommal, folyamatos sorszámozással ellátott, személyes adatokat nem tartalmazó nyilvántartást vezetni, és az általa készített - aláírt - szakértői vélemények, tűzvédelmi dokumentációk egy-egy másolati példányát 5 évig megőrizni.”

20. § (1) Az R4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.”

(2) Az R4. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell bejelenteni.”

21. § (1) Az R4. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt képesítési követelményeket nem teljesítő, de érvényes tűzvédelmi szakértői engedéllyel vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással rendelkező személy akkor folytathatja tevékenységét, ha a szakértői engedély érvényességi idején belül, a továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen részt vett, és a szakterületének megfelelő sikeres vizsgát tett.”

(2) Az R4. 15/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatóság a 7. § (1) bekezdés b), d)-f) pontjában meghatározott feltételeken túl a tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a szakértői tevékenység végzését, és a szakértőt törli a szakértői névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyében meghatározott érvényességi időn belül sikeres szakértői vizsgát nem tett, vagy ha az engedélyében szereplő adatainak megváltozását felhívásra ismételten nem jelentette be.”

22. § Az R4.

a) 1/A. § f) pontjában a „3, szakirányú végzettséggel rendelkező személyből álló bizottság” szövegrész helyébe a „szakirányú végzettséggel rendelkező személyekből álló, háromtagú bizottság” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „nevét” szövegrész helyébe a „megjelölését” szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a „szakvéleményeket” szövegrész helyébe a „szakvéleményeket, dokumentációkat” szöveg

lép.

23. § Az R4. az 5. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

24. § Hatályát veszti az R4.

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 3. § (3) bekezdése,

c) 5. § (5) bekezdése,

d) 12. §-a,

e) 15. § (4) bekezdése,

f) 15/A. § (4) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

26. § E rendelet 13-24. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez

„1. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

A) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:

1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, a tápellátást alátámasztó méretezést,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,

1.3.7. a tűzriasztás megoldását, a riasztás észlelhetőségének, hallhatóságának, láthatóságának biztosítását,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, jellemzőit, összefüggéseit,

1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosításának megoldását;

2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:

2.1. jelmagyarázatot,

2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a jelzésadók, hang- és fényjelzők azonosító számát, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. metszetrajzot,

2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja,

2.5. összefüggési rajzot;

3. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve

3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak, és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

B) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:

1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,

1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat, a méretezés eredményét,

1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,

1.2.6. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,

1.2.7. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,

1.2.8. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,

1.2.9. az esetleges vezérlési funkciókat,

1.2.10. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben az oltás megkezdése előtt tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,

1.2.11. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.2.12. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,

1.2.13. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,

1.2.14. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjai;

3. rajzmelléklet, ami tartalmaz:

3.1. jelmagyarázatot,

3.2. kapcsolási vázlatot,

3.3. a telepítés helyét képező szintek méretekkel ellátott alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát, az oltási zónákat (M=1:50-1:250 méretarányban), a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

3.4. metszetrajzot,

3.5. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;

4. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve

4.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

4.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak, és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

5. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.”

2. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez

„2. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma

1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen

1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,

1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen

1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),

1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,

1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,

1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,

1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,

1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen

1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,

1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,

1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,

1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának szükségességét,

1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,

1.3.6. az automatikus átjelzés szükségességét,

1.3.7. a tűzriasztás elveit, a riasztás észlelhetőségére, hallhatóságára, láthatóságára vonatkozó követelményt,

1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, összefüggéseit,

1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosítására vonatkozó követelményt;

2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:

2.1. jelmagyarázatot,

2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,

2.3. metszetrajzot,

2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;

3. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve elvi jellege miatt a tervezési elvek vonatkozásában

3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy

3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;

4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.”

3. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez

„3. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

A) Valamennyi berendezés esetében mellékelendő:

1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a berendezés

1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,

1.2. az 1.1. alpont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,

1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,

1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezési jegyzőkönyv;

3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentáció,

3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen

3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,

3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,

3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,

3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,

3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat,

3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,

3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,

3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami

3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza - így különösen a 3.1.1-3.1.7. alpontban foglaltakat,

3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaktól;

4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok;

5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen

5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,

5.4. az 5.1-5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;

6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;

7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés másolata;

8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;

9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint

10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

B) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:

1. a vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelésiellenállás-mérésről készített jegyzőkönyv,

2. a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.

C) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:

1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló irat,

2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,

3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentrációmegtartási idő, a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,

4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok.”

4. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez

„4. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma

1. Az üzemeltető nyilatkozata

1.1. arról, hogy a berendezést jogszabályi kötelezés, hatósági előírás vagy önkéntes vállalás alapján létesítették,

1.2. jogszabályi kötelezés alapján létesített berendezés esetén a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a létesítést a jogszabály előírta,

1.3. hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról,

1.4. arról, hogy a berendezés létesítését a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, azon jellemzők ismertetésével, amelyek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezés meghatározza a kötelezettséget,

1.5. arról, hogy tudomásul veszi a berendezés megszüntetésével kialakuló tűzvédelmi biztonsági szintet és annak következményeit.”

5. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelethez

„3. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez

Szakértői nyilvántartás tartalma

1. a megbízás tárgya,

2. a megbízó megnevezése,

3. a megbízás keltének időpontja (év, hónap, nap megjelölésével),

4. a szakértői véleménynek, tűzvédelmi dokumentációnak a megbízó részére történő átadásának időpontja (év, hónap, nap megjelölésével) és módja,

5. a megbízás egyedi azonosítója.”