Hatály: közlönyállapot (2017.VI.12.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre

terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a biológiailag lebomló hulladéknak nem minősülő, elkülönítetten gyűjtött hulladékra, valamint az ilyen hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekre.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. élelmiszer- és konyhai hulladék: olyan, háztartásokban képződő ételből vagy élelmiszerből származó biohulladék, amelyet komposztálásra vagy biogázzá történő átalakításra szánnak az állati eredetű melléktermékekre vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül;

2. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenység:

2.1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése és kezelése, valamint

2.2. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, kezelését végző hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése.

2. A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közegészségügyi szabályok

3. § (1) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot – ide nem értve a közterületen képződő, közterületre telepített gyűjtőedényben gyűjtött vegyes hulladékot – és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.

(2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladék és a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – ide nem értve a közterületre telepített gyűjtőedényt – olyan módon és helyen helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férhessenek hozzá.

(3) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedény elszállítás céljából hozzáférhető legyen.

4. § (1) A közszolgáltatónak a vegyes hulladékot és a biohulladékot legalább az 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell elszállítania az ingatlanhasználótól.

(2) Az 1. melléklet alapján a hulladékszállítás gyakoriságát – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottakra is tekintettel – olyan módon kell megállapítani, hogy az ingatlanhasználóknál a vegyes hulladék vagy a biohulladék felhalmozódására ne kerülhessen sor.

(3) Az 1. melléklet szerinti hulladékszállítási gyakoriságnál ritkább szállítási gyakoriságról kizárólag az 1. mellékletben foglalt 1. táblázat A:10 mezője és 2. táblázat A:10 mezője szerinti egyéb területek esetében köthető közszolgáltatási szerződés a települési önkormányzat és közszolgáltató között.

(4) A (3) bekezdés szerinti közszolgálati szerződést annak megkötését követő 5 munkanapon belül – egy eredeti példányának a megküldésével – be kell jelenteni a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal).

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében végzett tisztításra és karbantartásra vonatkozó közegészségügyi szabályok

5. § (1) Az ingatlanhasználó – kivéve a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetet – gondoskodik a gyűjtőedény rendszeres időközönként történő tisztításáról és karbantartásáról. Az ingatlanhasználó e kötelezettségéről a közszolgáltatóval megkötött külön megállapodás útján is gondoskodhat.

(2) Ha a vegyes hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.

6. § (1) A közszolgáltató gondoskodik a vegyes és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése céljából közterületre telepített, közcélt szolgáló gyűjtőedény, valamint a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedény tisztításáról, fertőtlenítéséről és karbantartásáról. A tisztítást és a fertőtlenítést legalább évente kétszer, szükség esetén nagyobb gyakorisággal kell végezni. A telephelyen végzett tisztítás és fertőtlenítés során keletkező folyadékot ipari szennyvízként kell kezelni.

(2) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvétele, a közterületen elhelyezett, közcélt szolgáló gyűjtőedény ürítése – ideértve a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedény ürítését is –, nem rendeltetésszerű használata, valamint a hulladék szállítása során a hulladék a gyűjtőedényből vagy a szállításhoz használt céljárműből kiszóródik vagy kiömlik, a közszolgáltató gondoskodik a hulladék eltakarításáról, továbbá a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti fertőtlenítésre csak a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő, engedélyezett fertőtlenítőszerek használhatók.

7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés és más eszköz tisztítása, fertőtlenítése rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben történhet, ahonnan a képződő szennyvizet egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint végzett előtisztítást követően közcsatornába kell elvezetni.

(2) A közszolgáltató által a tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételére, gyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően végezhető.

4. Ellenőrzés és hatósági feladatok

8. § (1) A vegyes hulladék lebomlását, illetve szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy mikroorganizmus, továbbá a komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának növelésére szolgáló mikrobiológiai preparátumok és enzimkeverékek forgalmazását az országos tisztifőorvos részére be kell jelenteni. A bejelentéshez szükséges adatokat és az adatok alapjául szolgáló vizsgálatok körét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. melléklet szerinti vizsgálatokat csak az e vizsgálatokra akkreditált magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban működő laboratórium végezheti. A mikroelemek és toxikus elemek vizsgálatában alkalmazott módszer adott elemre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a bejelentett érték vagy a határérték 10%-a lehet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben foglalt adatok változása esetén a bejelentést 30 napon belül ismételten meg kell tenni.

(4) A bejelentést 10 évenként meg kell ismételni az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint.

9. § (1) A járási hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot gyűjtő, illetve kezelő hulladékgazdálkodási létesítményekről a 3. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) A 3. melléklet 5. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítményeket a járási hivatal évente legalább egyszer ellenőrzi. A járási hivatal panasz, közérdekű bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján rendkívüli ellenőrzést végez, és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik.

(3) A járási hivatal minden év március 31-ig az előző évi ellenőrzésekről és intézkedésekről a 4. melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) részére.

(4) A megyei kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti jelentéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint összesíti, és erről minden év április 30-áig az 5. melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az országos tisztifőorvosnak.

10. § (1) Ha lakásban vagy a hozzá tartozó ingatlanon a hulladékgyűjtés jogszabályban meghatározott szabályait olyan súlyosan sértik meg, hogy közegészségügyi veszély keletkezik, a járási hivatal vagy környezetvédelmi veszély esetén a környezetvédelmi hatóság helyszíni ellenőrzést végez, és hatáskörében eljárva intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.

(2) A járási hivatal a hulladékgazdálkodási létesítmények ellenőrzésének tapasztalatairól az érintett települési önkormányzatot, környezetvédelmi hatóságot, továbbá a lakosságot is tájékoztatja.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

12. § A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

13. § Hatályát veszti a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet.

1. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra vonatkozó szállítási gyakoriság

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott területenként (területfelhasználási egységként) a vegyes hulladékot – ide nem értve a közterületre telepített gyűjtőedényben gyűjtött vegyes hulladékot – a következő minimum gyakorisággal kell elszállítani:

1. táblázat
A B
1. Vegyes hulladék
2. az OTÉK szerinti terület szállítási gyakoriság
3. nagyvárosias lakóterület legalább hetente kétszer
4. kisvárosias lakóterület legalább hetente egyszer
5. kertvárosias lakóterület
6. településközpont és intézményi vegyes terület
7. falusias lakóterület november 1. és március 31. április 1. és október 31.
8. üdülőházas terület között: legalább kéthetente között: legalább hetente
9. hétvégi házas terület egyszer egyszer
10. az OTÉK szerinti egyéb területek

2. A vegyes hulladékra vonatkozó gyakorisággal kell elszállítani:

2.1. a zöldhulladéktól külön gyűjtőedényben gyűjtött élelmiszer- és konyhai hulladékot,

2.2. a minden más hulladéktól elkülönítetten, külön gyűjtőedényben, együtt gyűjtött zöldhulladékot és élelmiszer- és konyhai hulladékot.

3. A zöldhulladék külön gyűjtőedényben történő gyűjtése esetén a zöldhulladékot az OTÉK-ban meghatározott területenként (területfelhasználási egységként) a következő gyakorisággal kell elszállítani:

2. táblázat
A B C
1. Zöldhulladék
2. az OTÉK szerinti terület április 1-jétől
október 31-ig
november 1-jétől
március 31-ig
3. nagyvárosias lakóterület legalább hetente egyszer legalább kéthetente egyszer
4. kisvárosias lakóterület
5. kertvárosias lakóterület
6. településközpont és intézményi vegyes terület legalább kéthetente egyszer legalább havonta egyszer
7. falusias lakóterület
8. üdülőházas terület
9. hétvégi házas terület
10. az OTÉK szerinti egyéb területek

2. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A vegyes hulladék lebomlását, szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy mikroorganizmus, továbbá a komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának növelésére szolgáló mikrobiológiai preparátumok és enzimkeverékek forgalmazásának bejelentéséhez szükséges adatok és vizsgálatok

1. Fizikai és kémiai vizsgálatok eredménye (3×1 kg vagy liter mintából): szín, szag, halmazállapot, pH, térfogattömeg, szárazanyag-tartalom, szervesanyag-tartalom, PAH és TPH tartalom.

2. A toxikus elemek vizsgálatának eredménye (3×1 kg vagy liter mintából): As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.

3. Mikrobiológiai minősítés (3×1 kg vagy liter mintából): higiénés indikátor szervezetek és kórokozók.

4. A higiénés mikrobiológiai paraméterekre vonatkozó határértékek meghatározása:

A B
1. Paraméter Határérték
2. Fekálcoliform szám <10/g vagy <10/ml mintában
3. Fekálstreptococcus szám <10/g vagy <10/ml mintában
4. Salmonella sp. 2×10 g vagy 2×10 ml mintában negatív
5. Humán parazita bélféreg petes kimutatás 100 g vagy 100 ml mintában negatív
6. Pseudomonas aeruginosa 2×10 g vagy 2×10 ml mintában negatív
7. Clostridium sp. szám <10/g vagy <10/ml mintában

5. Igazolás genetikailag módosított szervezetek (GMO) mentességről.

6. A mikroorganizmusok legalább faj szerinti megnevezése.

7. Mikrobiológiai preparátum esetében a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Ipari és Mezőgazdasági Mikroorganizmusok Nemzeti Törzsgyűjteményének letéti igazolása.

8. Enzimkeverékek használata esetén az enzimek megnevezése.

3. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot gyűjtő, illetve kezelő hulladékgazdálkodási létesítményekről vezetett nyilvántartás adattartalma

1. Megye kódja: .................... neve: ...........................................................................................

2. Járási hivatal neve: ................................................................................................................

3. A nyilvántartás vonatkozási ideje (év): ................................................................................

4. A nyilvántartás készítésének dátuma: ................... év ................................ hónap ........ nap

5. Telep/hely funkciója (kód): ........................

1 = hulladéklerakó

2 = hulladékgyűjtő sziget

3 = hulladékgyűjtő udvar

4 = komposztáló telep

5 = hulladékégető

6 = hulladékhasznosító

7 = hulladékelőkezelő telep

8 = válogatómű

9 = átrakóállomás

10 = hulladéktároló hely

11 = gyűjtő telephelye

6. EOV *  koordináták (földhivatal jegyzéke szerint): .................................................................

7. A telephely címe vagy helyének környezetvédelmi területi jele (KTJ): ................................

8. A telephely tulajdonosának neve: .........................................................................................

9. A telephely üzemeltetőjének neve és környezetvédelmi ügyfél jele (KÜJ): ..........................

10. A létesítés időpontja: ..........................................................................................................

11. A telepre/helyre, tevékenység végzésére vonatkozóan van-e engedélye? (I/N)

11.1. jóváhagyott telepengedély, használatba vételi vagy fennmaradási engedély: (I/N)

11.2. hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel: (I/N)

11.3. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély: (I/N)

12. Ellátott települések száma (db)

13. Készült-e környezeti hatástanulmány? (I/N)

14. Táblával jelölt-e? (I/N)

15. Kiépített út vezet-e oda? (I/N)

16. Távolság a legközelebbi lakóháztól (m)

17. Távolság a legközelebbi közúttól (m)

18. Távolság a legközelebbi kúttól (m)

19. Távolság a legközelebbi vízfolyástól (m)

20. A telep/hely mérete (m2)

21. A telep/hely kapacitása (befogadóképessége m3)

22. A telep/hely fekvése: 1 = magas 2 = mély 3 = sík 4 = lejtős (kód)

23. A telep/hely körülkerített-e? (I/N)

24. A telep/hely környéke fásított-e? (I/N)

25. A telepnek/helynek természetes határa van-e? (I/N)

26. Uralkodó szélirány pl. ÉNY, DK (kód)

27. A telepnek/helynek van-e aljzat- és oldalszigetelése? (I/N)

28. Az aljzat- és oldalszigetelése természetes-e? (I/N)

29. Az aljzat- és oldalszigetelése mesterséges-e? (I/N)

30. A szigetelés megfelel-e az előírásoknak? (I/N)

31. Talajvíz átlagos mélysége (m), ha nem értelmezhető: X (kód)

32. Talajvíz áramlási iránya pl. ÉNY, DK (kód)

33. A telepen már gyűjtött vagy tárolt hulladék mennyisége (kg)

34. Évente be-, illetve kiszállított hulladék mennyisége (kg)

35. A 34. pontból települési eredetű hulladék (kg)

36. A 34. pontból ipari eredetű hulladék (kg)

37. A hulladék tárolás módja: 1 = prizmás 2 = gödörfeltöltés 3 = egyéb (kód)

38. A keletkező gázokat elvezetik-e? (I/N)

39. A keletkező gázokat hasznosítják-e? (I/N)

40. A hulladék takarása megoldott-e? (I/N)

41. A 40. pont „igen” válasz esetén a takarás módja: 1 = egyengetés 2 = tömörítés 3 = egyéb (kód)

42. A hulladék beszállításának módja: 1 = zárt, speciális gépkocsi 2 = konténer 3 = zsák 4 = egyéb (kód)

43. A hulladék mennyiségének mérése (kg): (I/N)

44. A telep őrzése biztosított-e? (I/N)

45. Van-e szociális létesítmény a telephelyen? (I/N)

46. Dolgozók védőoltása megtörtént-e? (I/N)

47. Rendszeres rovar- és rágcsálóirtás volt-e? (I/N)

48. Vannak-e figyelőkutak? (I/N)

49. Voltak-e vizsgálatok a figyelőkutak vizéből? (I/N)

50. Hulladék előzetes vagy utóválogatása megoldott-e? (I/N)

51. Az utóválogatás utáni másodlagos hulladék kezelése: 1 = komposztálás 2 = lerakás 3 = égetés (kód)

4. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A járási hivatal jelentésének adattartalma

A járási hivatal neve: .............................................................................................................

A jelentés vonatkozási éve: ...................................................................................................

A jelentés készítésének dátuma: ...................... év .................................. hónap ........... nap

A telepek/helyek funkciója:

............................................................ kód: ....................

A telepek/helyek darabszáma: ..................................................................................................

1. Környezetvédelmi/közegészségügyi kockázat van-e az alábbiak szerint?
eset
1.1. Vízszennyezés ........................
1.2. Levegőszennyezés ........................
1.3. Állatvilág károsítása ........................
1.4. Növényvilág károsítása ........................
1.5. Zaj ........................
1.6. Bűz ........................
1.7. Káros hatás a környékre (pl. szóródás) ........................
1.8. Káros hatás a tájra ........................
2. Rendelkeznek-e a szükséges hatósági engedélyekkel? (I/N) ........................
2.1. Az engedélyben fel vannak-e tüntetve az alábbi adatok?
2.1.1. a hulladék fajtája, jellege, típusa ........................
2.1.2. a hulladék mennyisége ........................
2.1.3. műszaki követelmények (szigetelés, takarás, figyelőkút) ........................
2.1.4. biztonsági intézkedések ........................
2.1.5. a hulladékkezelés technológiája ........................
2.2. Figyelőkutak
Figyelőkutak vize vizsgálatának gyakorisága: ........................
1 = havonta, 2 = negyedévente, 3 = félévente, 4 = évente ........................
A figyelőkutak vizét vizsgáló szervezet (neve, címe):
.....................................................................................................................................................................................
A vízvizsgálatok eredményei:
nem kifogásolhatók, ........................
kifogásolhatók ........................
3. Van-e nyilvántartás az alábbi adatokról?
3.1. A hulladék minősége ........................
3.2. A hulladék mennyisége ........................
3.3. Nem veszélyes termelési hulladék forrása ........................
3.4. Beszállítók ........................
3.5. Szállítóeszközök ........................
4. Megtett intézkedések:
4.1. Hulladékgazdálkodási létesítmények száma ........................
4.2. Intézkedések száma ........................

5. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A megyei kormányhivatal jelentésének adattartalma

A megye kódja: .............................................. neve: .......................................................

A jelentés vonatkozási éve: .............................................................................................

A jelentés készítésének dátuma: ................ év ..................................... hónap ......... nap

A telepek/helyek funkciója: ................................................................ kód: ....................

A telepek/helyek darabszáma: ..........................................................................................

1. Környezetvédelmi/közegészségügyi kockázat van-e az alábbiak szerint?
eset
1.1. Vízszennyezés ........................
1.2. Levegőszennyezés ........................
1.3. Állatvilág károsítása ........................
1.4. Növényvilág károsítása ........................
1.5. Zaj ........................
1.6. Bűz ........................
1.7. Káros hatás a környékre ........................
1.8. Káros hatás a tájra ........................
2. Rendelkeznek-e a szükséges hatósági engedélyekkel? (I/N) ........................
2.1. Az engedélyben fel vannak-e tüntetve az alábbi adatok?
2.1.1. a hulladék fajtája, jellege, típusa ........................
2.1.2. a hulladék mennyisége ........................
2.1.3. műszaki követelmények (szigetelés, takarás, figyelőkút) ........................
2.1.4. biztonsági intézkedések ........................
2.1.5. a hulladékkezelés technológiája ........................
2.2. Figyelőkutak
Figyelőkutak vize vizsgálatának gyakorisága: ........................
1 = havonta, 2 = negyedévente, 3 = félévente, 4 = évente ........................
A figyelőkutak vizét vizsgáló szervezet (neve, címe): ................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
A vízvizsgálatok eredményei:
nem kifogásolhatók, ........................
kifogásolhatók ........................
3. Van-e nyilvántartás az alábbi adatokról?
3.1. A hulladék minősége ........................
3.2. A hulladék mennyisége ........................
3.3. Nem veszélyes termelési hulladék forrása ........................
3.4. Beszállítók ........................
3.5. Szállítóeszközök ........................
4. Megtett intézkedések
4.1. Hulladékgazdálkodási létesítmények száma ........................
4.2. Intézkedések száma ........................