Hatály: közlönyállapot (2017.VI.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2017/2018. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a gimnáziumokra,

ac) a szakgimnáziumokra,

ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)-ad) pont alattiak együtt: középiskola],

ae) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)-ae) pont alattiak együtt: szakképző iskola],

af) a készségfejlesztő iskolákra [a továbbiakban az ab)-af) pont alattiak együtt: középfokú iskola],

ag) az alapfokú művészeti iskolákra,

ah) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolákra [a továbbiakban az aa)-ah) pont alattiak együtt: iskola],

ai) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

aj) a kollégiumokra,

ak) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

d) a tankerületi központra és a Klebelsberg Központra,

e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra, valamint a szakképzési centrumokra,

f) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

g) a pedagógusokra,

h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint

i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2018. május 3.,

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2018. május 18.,

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2018. május 25.,

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2018. január 5.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2018. június 1.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2018/2019. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola - ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja - a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2017/2018. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2017/2018. tanévre 2017. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken - a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben - közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart. Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

(3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

7. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá nemzetközi tanulmányi diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2017. november 17-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. A témahetek megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,

b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,

c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2017/2018. tanévben a Hivatal szervezi meg 2018. május 23. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2019. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek, aki azt 2019. április 26-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal 2018. május 30-ára szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2018. május 16-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2017. november 24-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2018. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2018. június 15-ig.

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2017. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2017. október 27-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2017. december 1-jéig kell elvégezniük.

(7) A 2017/2018. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

12. § (1) 2017. november 2. és 2018. február 28. között szakmai ellenőrzés keretében kell megvizsgálni a köznevelési információs rendszer (KIR) intézménytörzsi, személyi nyilvántartásában, valamint a 2017. októberi OSAP-jelentésben a köznevelési intézmények által nyújtott adatszolgáltatások, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó, a Hivatal által működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszeren keresztüli adatszolgáltatások jogszabályi feltételeknek történő megfelelését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai ellenőrzés lebonyolítását és koordinálását a Hivatal látja el. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2018. június 29-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok

13. § Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárokat a 4. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. § Ez a rendelet 2019. június 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2017. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2017. október 13., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2017. október 16., 8.00
4. földrajz földrajz 2017. október 16., 14.00
5. matematika matematika 2017. október 17., 8.00
6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2017. október 17., 14.00
7. történelem történelem 2017. október 18., 8.00
8. francia nyelv francia nyelv 2017. október 18., 14.00
9. angol nyelv angol nyelv 2017. október 19., 8.00
10. kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek kémia, katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia
2017. október 19., 14.00
11. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra 2017. október 20., 8.00
12. - filozófia 2017. október 20., 14.00
13. német nyelv német nyelv 2017. október 24., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek 2017. október 24., 14.00
15. informatika informatika 2017. október 25., 8.00
16. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2017. október 25., 14.00
17. olasz nyelv olasz nyelv 2017. október 26., 8.00
18. biológia, társadalomismeret biológia 2017. október 26., 14.00
19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2017. október 27., 8.00
20. fizika fizika, ének-zene, művészettörténet 2017. október 27., 14.00

2. A 2017. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2017. november 9-13.
3. - szóbeli vizsgák 2017. november 20-24.

3. A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. május 4., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2018. május 7., 8.00
4. matematika matematika 2018. május 8., 8.00
5. történelem történelem 2018. május 9., 8.00
6. angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8.00
7. német nyelv német nyelv 2018. május 11., 8.00
8. informatika - 2018. május 14., 8.00
9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. május 14., 14.00
10. biológia biológia 2018. május 15., 8.00
11. társadalomismeret - 2018. május 15., 14.00
12. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak
2018. május 16., 8.00
13. - informatika 2018. május 17., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek
2018. május 17., 14.00
15. kémia kémia 2018. május 18., 8.00
16. földrajz földrajz 2018. május 18., 14.00
17. fizika fizika 2018. május 22., 8.00
18. - vizuális kultúra 2018. május 22., 14.00
19. francia nyelv francia nyelv 2018. május 23., 8.00
20. - filozófia 2018. május 23., 14.00
21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24., 8.00
22. - mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
2018. május 24., 14.00
23. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2018. május 25., 8.00
24. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia
2018. május 25., 14.00
25. olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8.00

4. A 2018. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C
1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák - 2018. június 7-14.
3. - szóbeli vizsgák 2018. június 18-29.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2017. október 2-6., 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:

2017. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2018. február 5-9., 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:

2018. február-március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:

2018 . május 14-15., május 17-18., május 23., 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2018. május-június

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2018. május-június

2. A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2018. június 6.

3. A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:

a) írásbeli: 2017. szeptember 22., 9.00

szóbeli és gyakorlati: 2017. október 4-6.

b) írásbeli: 2018. január 3., 9.00

szóbeli és gyakorlati: 2018. január 8-12.

c) írásbeli: 2018. május 23., 9.00

szóbeli és gyakorlati: 2018. június 6-22.

4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

5. Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2018. május 31-én is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.

7. A szakiskolában, valamint a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2018. június 14., a további vizsgatevékenységeket 2018. június 29-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben

A B
1. Határidők Feladatok
2. 2017. szeptember 11. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.
3. 2017. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
4. 2017. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
- a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
5. 2017. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
6. 2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
7. 2017. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
8. 2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
9. 2017. december 12. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
10. 2017. december 13. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.
11. 2018. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
12. 2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
13. 2018. január 20., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
14. 2018. január 25., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
15. 2018. január 26. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
16. 2018. február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
17. 2018. február 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.
18. 2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
19. 2018. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
20. 2018. február 22.
- március 13.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
21. 2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
22. 2018. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
23. 2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
24. 2018. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
25. 2018. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
26. 2018. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
27. 2018. április 10. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
28. 2018. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak.
29. 2018. április 20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
30. 2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
31. 2018. május 7-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
32. 2018. május 7.
- augusztus 31.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
33. 2018. május 18. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
34. 2018. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
35. 2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
36. 2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
37. 2018. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
38. 2018. július 25.
- augusztus 10.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.
39. 2018. augusztus 1-31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
40. 2018. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

3. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez

A B C D
1. I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
2. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
3. Angol nyelv I. kategória
4. Angol nyelv II. kategória
5. Biológia I. kategória
6. Biológia II. kategória
7. Dráma
8. Filozófia
9. Fizika I. kategória
10. Fizika II. kategória
11. Földrajz
12. Francia nyelv I. kategória
13. Francia nyelv II. kategória
14. Horvát nyelv és irodalom
15. Informatika I. kategória
16. Informatika II. kategória
17. Kémia I. kategória
18. Kémia II. kategória
19. Latin nyelv
20. Magyar irodalom
21. Magyar nyelv
22. Matematika I. kategória
23. Matematika II. kategória
24. Matematika III. kategória
25. Mozgóképkultúra és médiaismeret
26. Művészettörténet
27. Német nemzetiségi nyelv és irodalom
28. Német nyelv I. kategória
29. Német nyelv II. kategória
30. Olasz nyelv I. kategória
31. Olasz nyelv II. kategória
32. Orosz nyelv
33. Román nyelv és irodalom
34. Spanyol nyelv I. kategória
35. Spanyol nyelv II. kategória
36. Szerb nyelv és irodalom
37. Szlovák nyelv és irodalom
38. Szlovén nemzetiségi nyelv
39. Történelem
40. Vizuális kultúra
41. Belügyi rendészeti ismeretek
42. II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
43. Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek
44. Nemzetiségi roma/cigány népismeret
45. Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
46. Nemzetiségi horvát népismeret
47. Görög nemzetiségi nyelv és irodalom
48. Nemzetiségi görög népismeret
49. Német nemzetiségi nyelv és irodalom
50. Nemzetiségi német népismeret
51. Román nemzetiségi nyelv és irodalom
52. Nemzetiségi román népismeret
53. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
54. Nemzetiségi szerb népismeret
55. Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
56. Nemzetiségi szlovák népismeret
57. Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
58. Nemzetiségi szlovén népismeret
59. Művészeti tanulmányi versenyek
60. Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére
61. XIX. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
62. XV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
63. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
64. IX. Országos Gitárverseny
65. IX. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny
66. VI. Országos Hárfaverseny
67. IX. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny
68. XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
69. XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny
70. IV. Elektroakusztikus-zenei Verseny
71. VI. Országos Harmonikaverseny
72. III. Országos Jazz-zenei Verseny
73. VI. Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny
74. VII. Országos Festészetverseny
75. VI. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére)
76. VI. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny
77. VI. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)
78. A művészeti szakgimnáziumok és szakközépiskolák részére
79. VII. Országos Énekverseny
80. X. Országos Zenekari Verseny
81. VI. Hárfaverseny
82. V. Országos Népzenei Verseny
83. XVI. Országos Zongoraverseny
84. XV. Országos Oboa- és Fagottverseny
85. VIII. Országos Néptáncverseny (szólótánc)
86. XXVII. Országos Rajzverseny
87. II. Országos Festészetverseny
88. XXI. Országos Mintázásverseny
89. Diákolimpia® sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére
90. III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
91. Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
92. „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
93. „Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
94. „Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny
95. First LEGO League
96. World Robot Olympiad
97. Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
98. Hallássérült tanulók XXXII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
99. Hallássérültek XXXVI. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
100. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLIII. országos komplex tanulmányi versenye
101. XXXIV. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

4. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez

A B

1.
Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján (A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)
2. Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
3. 1. alatti szint: 1168-ig
4. 1. szint: 1168-1304
5. 2. szint: 1304-1440
6. 3. szint: 1440-1576
7. 4. szint: 1576-1712
8. 5. szint: 1712-1848
9. 6. szint: 1848-1984
10. 7. szint: 1984-től
11. Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
12. 1. alatti szint: 1071-ig
13. 1. szint: 1071-1211
14. 2. szint: 1211-1351
15. 3. szint: 1351-1491
16. 4. szint: 1491-1631
17. 5. szint: 1631-1771
18. 6. szint: 1771-1911
19. 7. szint: 1911-től