A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre,

b) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, tartós külszolgálati pályázatot nyert kormánytisztviselőre, valamint kormányzati ügykezelőre,

c) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkárának irányítása alatt álló szervezeti egységekben foglalkoztatott kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre,

d) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 17. pontja szerinti szakdiplomatára

(a továbbiakban együtt: vizsgázó) terjed ki.

2. A külügyi szakmai vizsga célja

2. § A külügyi szakmai vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja, hogy a vizsgázó a külpolitikai, valamint a külügyi és külgazdasági igazgatás általános és szakmaspecifikus, a diplomáciai és konzuli feladatok ellátásához nélkülözhetetlen ismereteit elsajátítsa, és a megszerzett tudásról számot adjon.

3. A vizsga teljesítésének feltételei

3. § (1) A minisztériummal jogviszonyban álló kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a kormányzati szolgálati jogviszonya létesítésétől számított hat hónapon belül köteles eredményes vizsgát tenni.

(2) Az 1. § b) és d) pontjaiban meghatározott vizsgázó a külszolgálatra történő felkészülési ideje alatt köteles eredményes vizsgát tenni.

(3) A vizsga eredményes teljesítéséig a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő külszolgálatra nem helyezhető ki.

4. A vizsga követelményrendszere, a vizsga tárgykörei

4. § (1) A vizsga négy modulból épül fel, minden modul három tantárgyból áll.

(2) A modulok a következők:

a) külügyi igazgatási ismeretek,

b) külkapcsolati alapismeretek,

c) klasszikus diplomáciai ismeretek,

d) szakdiplomáciai ismeretek.

(3) A tantárgyak modulonként a következők:

a) külügyi igazgatási ismeretek:

aa) a minisztérium működése,

ab) biztonsági tudnivalók,

ac) információkezelés;

b) külkapcsolati alapismeretek:

ba) konzuli feladatok,

bb) nemzetközi jog,

bc) diplomáciai protokoll;

c) klasszikus diplomáciai ismeretek:

ca) külpolitika és diplomácia,

cb) közösségi intézményrendszerek és politikák,

cc) multilaterális együttműködések;

d) szakdiplomáciai ismeretek:

da) külgazdaság,

db) nemzetközi fejlesztéspolitika,

dc) a „puha” diplomácia eszközrendszere.

(4) A vizsgázó modulonként modulvizsgán ad számot tudásáról.

(5) A Külszoltv. 1. melléklete szerinti diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti modulokból tesz vizsgát. A Külszoltv. 1. melléklete szerinti adminisztratív munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti modulokból tesz vizsgát.

(6) A Külszoltv. 1. melléklete szerinti adminisztratív munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő diplomata munkakörbe történő áthelyezése esetén különbözeti vizsgát köteles tenni a (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti modulokból.

5. A külügyi szakmai tananyag és a vizsgakérdések összeállítása

5. § (1) A számonkérés és a vizsga értékelése a külügyi szakmai tananyag (a továbbiakban: tananyag) alapján történik.

(2) A tananyagot és vizsgakérdéseket a minisztérium tananyag kidolgozásáért felelős szervezeti egységei (a továbbiakban: tantárgyfelelős szervezeti egységek) állítják össze. A tananyagot és a vizsgakérdéseket a tantárgyfelelős szervezeti egységek szükség szerint aktualizálják.

(3) A tananyagot és a vizsgakérdéseket a minisztérium képzésért felelős szervezeti egysége a minisztérium belső honlapján közzéteszi. Az 1. § b)-d) pontjában meghatározott vizsgázó a minisztérium által belső szabályzatban meghatározott módon férhet hozzá a tananyaghoz és vizsgakérdésekhez.

(4) Az új vizsgakérdések és tananyag közzététele, valamint azok számonkérése között legalább egy hónapnak el kell telnie.

(5) A vizsgakérdések és a tananyag összeállítását, valamint közzétételét a minisztérium képzésért felelős szervezeti egysége koordinálja.

6. Felkészülés és a vizsga

6. § (1) A modulvizsga teljesítésére évente négy alkalommal, minden év márciusában, júniusában, szeptemberében, valamint decemberében van lehetőség. Ezekben a hónapokban alkalmanként több vizsgaidőpont is megadható.

(2) A vizsgázó a modulvizsga előtt az egyes tantárgyakból felkészítést biztosító konzultáción egy alkalommal köteles részt venni, amelyre és a modulvizsgára modulonként külön-külön személyesen jelentkezik.

(3) A konzultációt a minisztérium képzésért felelős szervezeti egysége koordinálja a modul tantárgyfelelős szervezeti egységeinek közreműködésével.

(4) A konzultáción és a vizsgán való részvétel hivatalos távollétnek minősül.

(5) A modulvizsga halasztására a vizsgaidőpontra történő jelentkezés lezárultát követően nem kerülhet sor.

(6) A modulvizsgáról történő távolmaradás sikertelen modulvizsgának minősül és a modulvizsga ismétlését vonja maga után.

7. § (1) A modulvizsgán való részvétel feltétele

a) a vizsgára felkészítő konzultációkon történő részvétel, továbbá

b) az előzetes tudásfelmérő írásbeli teszt eredményes kitöltése.

(2) A modulvizsga szóbeli vizsga. A modulvizsgán több vizsgázó vizsgázik egymást követően a vizsgabizottság előtt.

(3) A vizsgázó tantárgyanként húz tételt, amelyeket írásban dolgoz ki, majd szóban fejt ki. A szóbeli vizsgát megelőző írásbeli felkészülés során a nem megengedett eszközök használata a vizsga felfüggesztését és a jegyzőkönyvben „nem felelt meg” eredményt von maga után.

(4) A vizsgázó köteles a modulvizsga időpontjában a modulvizsga helyszínén megjelenni. A vizsgázó a modulvizsga megkezdése előtt a modulvizsga helyszínén érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmány felmutatásával igazolja személyazonosságát, továbbá a vizsgabizottság ellenőrzi a szükséges számú aláírással ellátott, az (1) bekezdés a) pontja szerinti konzultáció megtörténtét igazoló 3. melléklet szerinti igazolás meglétét.

(5) A vizsgabizottság három tagból és egy elnökből áll. A vizsgabizottságot az elnök vezeti. A vizsgabizottság elnöke az adott modul modulvezetője, akadályoztatás esetén az általa kijelölt helyettese. A modulvezető, illetve az általa kijelölt helyettes állami vezető. A vizsgabizottság tagja a tantárgyfelelős szervezeti egység vezető beosztású kormánytisztviselője lehet.

(6) A vizsgabizottság elnöke és tagja nem lehet olyan személy, aki a vizsgázó a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti közeli hozzátartozója.

8. § (1) A modulvizsgát tantárgyanként kell értékelni egy négyfokozatú skálán (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg), zárt ülésen. A modulvizsga eredményét a vizsgabizottság elnöke az adott vizsganapon szóban hirdeti ki. A modulvizsga eredményét a tantárgyak többségének minősítése határozza meg azzal, hogy a vizsgázó modulvizsgája sikertelen, ha valamelyik tantárgyra nem felelt meg értékelést kap.

(2) Sikertelen modulvizsga esetén azonos vizsgaidőszakban a vizsgázó ismétlő vizsgát tehet.

(3) Azonos vizsgaidőszakban második alkalommal is sikertelenül vizsgázó a minisztérium közigazgatási államtitkárának engedélyével tehet ismételt modulvizsgát e vizsgaidőszakon belül.

(4) A vizsgát az a vizsgázó teljesíti sikeresen, aki a 4. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti modulokból eredményes vizsgát tesz. A vizsga eredményét a modulvizsgák többségének minősítése határozza meg.

(5) A vizsgáról vizsgázónként az 1. mellékletben meghatározott adatokkal jegyzőkönyvet kell felvenni. Sikeres vizsga esetén legkésőbb az utolsó sikeres modulvizsgát követő öt munkanapon belül a 2. melléklet szerinti bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítvány eredeti példányát a vizsgázó kapja meg. A bizonyítvány hiteles másolata, az 1. melléklet szerinti jegyzőkönyv, valamint a 3. melléklet szerinti igazolás eredeti példánya a vizsgázó személyi anyagában kerül elhelyezésre.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő külügyi szakmai alapvizsgák esetében e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a külügyi szakmai alapvizsgára vonatkozó szabályozás alapján teljesített képzések és vizsgák egyenértékűek az e rendeletben meghatározott képzésekkel és vizsgákkal.

(4) A minisztériummal e rendelet hatálybalépésekor kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőknek, kormányzati ügykezelőknek a vizsgát 2018. december 31-ig kell teljesíteniük.

(5) A képzések fejlesztéséhez, az informatikai támogatáshoz szükséges forrás 2018. évben a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16 azonosító jelű, „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című kiemelt projektből kerül biztosításra.

1. melléklet a 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelethez

A külügyi szakmai vizsgáról készített jegyzőkönyv adattartalma

1. A vizsgázó személyes adatai:

- családi és utóneve

- születési helye, ideje

- munkaköre

2. A modulvizsga megnevezése

3. A vizsgatantárgy megnevezése

4. A vizsgatantárgyból elért eredmény minősítése

5. A modulvizsgából elért eredmény minősítése

6. A vizsgabizottság elnökének és tagjainak aláírása

7. A jegyzőkönyvet vezető kormánytisztviselő aláírása

8. A jegyzőkönyvet készítő szervezeti egység megnevezése, pecsétje

9. A jegyzőkönyv készítésének helye, dátuma, iktatószáma

2. melléklet a 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelethez

Bizonyítvány a külügyi szakmai vizsgáról

Kódszám

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

....... FŐOSZTÁLY

BIZONYÍTVÁNY

A ................. Főosztály tanúsítja, hogy

a diplomata / szakdiplomata / adminisztratív (a felesleges rész törlendő) munkakörre jelölt

VIZSGÁZÓ NEVE

(született: hely, idő)

..................................-án/én

külügyi szakmai vizsgát tett.

A vizsga minősítése:

kiválóan megfelelt / jól megfelelt / megfelelt (a felesleges rész törlendő)

Budapest,

........................................................
(név)
főosztályvezető

P. H.

3. melléklet a 18/2017. (XII. 21.) KKM rendelethez

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

........................ Főosztály

Igazolás a külügyi szakmai vizsgára felkészítő konzultáción való részvételről

Név:
Szervezeti egység:
Tantárgy Tantárgyfelelős szervezeti egység Aláírás
.......... Főosztály
.......... Főosztály
.......... Főosztály

Az igazolást a szükséges aláírások megszerzése után kérjük, hogy hozza magával a modulvizsgára!

..............................................................
........................ Főosztály
kormánytisztviselője


  Vissza az oldal tetejére