A jogszabály mai napon ( 2024.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a bölcsődében, mini bölcsődében dajka munkakörben foglalkoztatottakra,

b) a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyekre (a továbbiakban együtt: bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy),

c) a napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó személyekre,

d) a családi bölcsőde hálózatban, a napközbeni gyermekfelügyelet hálózatban koordinátor munkakörben foglalkoztatottakra,

e) *  a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos módszertani feladatok ellátására az intézményi formák tekintetében, illetve a szolgáltatási formák tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján kijelölt szervezetekre (a továbbiakban együtt: módszertani szervezet), valamint

f) a képzésbe bevont tanfolyamszervezőkre.

2. A képzések közös szabályai

2. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának területén a miniszter a módszertani szervezet közreműködésével szervezi az alábbi hatósági jellegű képzéseket:

a) bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam (a továbbiakban: bölcsődei dajka tanfolyam),

b) bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam, valamint

c) napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam.

(2) A bölcsődei dajka tanfolyam szervezésében az intézményi formákra kijelölt módszertani szervezet tanfolyamszervezőként működik közre az általa kiválasztott bölcsődék bevonásával.

(3) A miniszter az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tanfolyamot a szolgáltatási formákra kijelölt módszertani szervezet közreműködésével, pályázat keretében a képzésbe bevont tanfolyamszervezőn keresztül szervezi.

3. § (1) A képzésbe bevont tanfolyamszervező az lehet,

a) akinek a képzési program kidolgozásában közreműködő munkatársa vagy megbízottja részt vesz a miniszter által jóváhagyott Egységes Képzési Program (a továbbiakban: EKP) képzésén, és azt eredményesen elsajátítja,

b) aki a tanfolyam helyét és annak képzési programjában meghatározott tárgyi feltételeit biztosítani képes,

c) akinek az e rendeletben és az EKP-ban rögzítetteknek megfelelően elkészített képzési programját, szakmai anyagait és oktatási segédanyagait a miniszter jóváhagyja,

d) aki a tanfolyamon oktatók képzési programban meghatározott képesítése és a felhasználni kívánt képzési program, szakmai anyagok és oktatási segédanyagok minősége alapján a tanfolyam megfelelő színvonalát képes biztosítani, és

e) aki biztosítja a tanfolyamon oktatók részvételét a miniszter által évente szervezett szakmai konzultáción.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek a módszertani szervezetként tanfolyamszervezői feladatokat ellátó szervezetnek is meg kell felelnie.

(3) A tanfolyamszervező a képzés típusának megfelelően egyedi azonosító számot kap.

(4) A tanfolyamszervező a tanfolyam megvalósítása során kizárólag a miniszter által jóváhagyott képzési program alapján képezhet.

(5) A tanfolyamszervező köteles a tanfolyam indítását írásban bejelenteni a miniszternek a tanfolyam indítását megelőzően legalább 30 nappal.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a tanfolyamszervező egyedi azonosító számát,

b) a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,

c) a tanfolyamon várhatóan részt vevők számát,

d) a tanfolyam szakmai felelőseit,

e) az oktatók nevét és a végzettségüket igazoló okirat másolatát,

f) az oktatók nyilatkozatát arról, hogy az e) pont szerinti, valamint az elérhetőségükre vonatkozó (levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím) személyes adataiknak a tanfolyamszervező és a miniszter által a képzés szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint

g) a felhasználni kívánt képzési programot, szakmai anyagokat és oktatási segédanyagokat.

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben foglaltak tekintetében változás következik be, a tanfolyamszervező köteles azt a változást követő 15 munkanapon belül bejelenteni a miniszternek.

4. § (1) A módszertani szervezet saját honlapján minden év január 15-éig tájékoztatást tesz közzé az adott évben meghirdetett tanfolyamokról.

(2) A meghirdetett tanfolyamokról szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell a képzés típusának megfelelő

a) *  tanfolyamszervezőket vármegyei bontásban,

b) képzési, illetve a pótvizsgadíjat és

c) 1. melléklet szerinti képzési tematikát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásról a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tanfolyam esetén a szolgáltatási formákra kijelölt módszertani szervezet a közzététellel egyidejűleg értesíti a képzésbe bevont tanfolyamszervezőket.

5. § A képzésre jelentkező a tanfolyamszervező által rendszeresített jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy az ott megjelölt személyes adatainak a tanfolyamszervező és a miniszter által a képzés szervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás, valamint a vizsgával kapcsolatos dokumentumok megőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárul.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti tanfolyamok vizsgával zárulnak, amely írásbeli és szóbeli részből áll.

(2) A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az írásbeli vizsga teljesítése.

(3) Az írásbeli és a szóbeli vizsga időpontjáról a tanfolyamszervező legkésőbb a tanfolyam utolsó napján tájékoztatja a tanfolyamon részt vevőket. A szóbeli vizsga legkorábbi időpontja az írásbeli vizsga teljesítésének határidejétől számított 15. nap lehet.

7. § (1) Az írásbeli vizsga - a bölcsődei dajka tanfolyam kivételével - vizsgateszt formájában történik, amely során a vizsgázó az erre a célra össszeállított 1000 kérdésből álló adatbázisból 100 véletlenszerűen kiválasztott kérdést kap, amelyekből legalább 60 kérdésre kell helyes választ adnia a sikeres vizsgához.

(2) A vizsgateszthez összeállított kérdések adatbázisát az EKP tartalmazza.

(3) Az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló idő 120 perc.

(4) A bölcsődei dajka tanfolyam írásbeli vizsga témáit és a vizsga időtartamát az 1. melléklet A) része tartalmazza.

(5) Sikertelen írásbeli vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vizsgát követő 6 hónapon belül pótvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívülálló elháríthatatlan okból elmulasztja, és mulasztását igazolja, részére - az elmulasztott pótvizsgát követő 3 hónapon belül - újabb pótvizsgalehetőséget kell biztosítani.

8. § (1) A szóbeli vizsgán - a bölcsődei dajka tanfolyam kivételével - a résztvevő szóbeli gyakorlati feladatot old meg tételhúzással, továbbá részt vesz egy egyéni vagy csoportos záróbeszélgetésen.

(2) Bölcsődei dajka tanfolyam esetén a szóbeli vizsga az 1. melléklet A) része szerinti szóbeli, valamint gyakorlati feladatokból áll.

(3) Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak

a) elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át,

b) az 1. melléklet A) rész V. fejezet 5. pontja, B) rész II. fejezet 6. pontja, illetve C) rész IV. fejezet 5. pontja szerinti gyakorlati oktatás esetén annak 100%-át

teljesítette.

9. § (1) Az írásbeli és a szóbeli vizsga időpontját a tanfolyamszervező az írásbeli vizsga megkezdését megelőzően harminc nappal köteles bejelenteni a miniszternek.

(2) A vizsgabizottság elnökét a miniszter a módszertani szervezet véleményének kikérésével delegálja, a vizsgabizottság két tagját a tanfolyamszervező a miniszter javaslatára jelöli ki.

(3) Nem lehet a vizsgabizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a képzésben oktatóként részt vett.

(4) A vizsga értékelését a vizsgabizottság elnöke és tagjai közösen alakítják ki az írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga és a záróbeszélgetés eredményei alapján.

(5) A vizsga értékelése

a) „megfelelt” vagy

b) „nem felelt meg”

lehet.

10. § (1) A vizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a tanfolyamszervező az írásbeli dolgozatokkal együtt 10 évig megőriz, illetve a tanfolyam lezárását követően, beszámolójában megküld a miniszternek.

(2) A vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a tanfolyamszervező sikeres vizsga esetén tanúsítványt állít ki a tanfolyamon részt vevő számára. A tanúsítvány formai és tartalmi követelményeit a képzés típusának megfelelően a 2-4. melléklet tartalmazza.

(3) A tanfolyamon való részvételről kiadott tanúsítvány másolatát a tanfolyamszervező a tanfolyam befejezését követő 30 napon belül megküldi a miniszternek.

11. § (1) A tanfolyamok megvalósítását a miniszter folyamatosan ellenőrzi annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az EKP-ban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.

(2) Ha a tanfolyam megvalósítása eltér a jóváhagyott képzési programtól, vagy az ellenőrzés során szabálytalanság merül fel, a miniszter - határidő kitűzése mellett - felhívja a tanfolyamszervezőt a képzési programban foglaltaknak megfelelő képzési tevékenység folytatására és a felmerült szabálytalanság megszüntetésére.

(3) Amennyiben a tanfolyamszervező a (2) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem a jóváhagyott képzési programban meghatározott

a) tananyag felhasználásával,

b) óraszámban,

c) tematika oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a miniszter a folyamatban lévő képzést azonnali hatállyal felfüggeszti, új tanfolyam megkezdését nem hagyja jóvá, és a tanfolyamszervezési egyedi azonosító számot visszavonja.

3. Bölcsődei dajka tanfolyam

12. § (1) A bölcsődei dajka tanfolyam felkészíti a résztvevőket a bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő segítőtársaként

a) a munkához szükséges higiénés feltételek biztosítására,

b) a gondozás feltételeinek megteremtésére és

c) a gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges eszközök előkészítésében, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében való - a kisgyermeknevelő iránymutatása alapján történő szükség szerinti - közreműködésre.

(2) A bölcsődei dajka tanfolyamra való jelentkezés feltétele alapfokú vagy középfokú végzettség.

(3) A tanfolyamra írásban lehet jelentkezni a tanfolyamszervezőnél. A csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.

(4) A bölcsődei dajka tanfolyam 100 órából áll, amelyből 75 óra az elméleti tananyag feldolgozása, 25 óra a gyakorlat az 1. melléklet A) részében foglalt tematika szerint.

(5) A bölcsődei dajka tanfolyamon részt vevő részére - sikeres vizsga esetén - a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyamszervező a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

4. Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam

13. § (1) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam felkészíti a résztvevőket arra, hogy a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében a gyermekek számára megfelelő nappali felügyeletet, nevelést, gondozást, étkeztetést és foglalkoztatást tudjanak biztosítani.

(2) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamra való jelentkezés feltétele legalább középfokú végzettség.

(3) A tanfolyamra írásban lehet jelentkezni a tanfolyamszervezőnél. A csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.

(4) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam 100 óra, amelyből 75 óra az elméleti tananyag feldolgozása, 25 óra a gyakorlat az 1. melléklet B) részében foglalt tematika szerint.

(5) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamon részt vevő részére - sikeres vizsga esetén - a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyamszervező a 3. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

5. Napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam

14. § (1) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam felkészíti a résztvevőket a napközbeni gyermekfelügyelet keretében a gyermekek megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének, gondozásának, foglalkoztatásának és étkezésének életkori sajátosságokhoz igazodó, balesetmentes biztosítására.

(2) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyamra való jelentkezés feltétele legalább középfokú végzettség.

(3) A tanfolyamra írásban lehet jelentkezni a tanfolyamszervezőnél. A csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.

(4) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam 100 óra, amelyből 75 óra az elméleti tananyag feldolgozása, 25 óra a gyakorlat az 1. melléklet C) részében foglalt tematika szerint.

(5) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyamon részt vevő részére - sikeres vizsga esetén - a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyamszervező a 4. melléklet szerint kiadott tanúsítványt állít ki.

6. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez

A) A bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam célja, tematikája és a tanfolyamot lezáró vizsga témái és időtartama

I. A tanfolyam célja

A bölcsődei dajka 20 hetes - 3 (illetve óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén 4, sajátos nevelési igényű gyermek esetén 6) éves kor közötti gyermekek nevelését, gondozását ellátó intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde) a kisgyermeknevelő segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a munkához szükséges higiénés feltételeket. Megteremti a gondozás feltételeit. A kisgyermeknevelő iránymutatása alapján a mini bölcsődében szükség szerint részt vesz a gyermek gondozásában, közreműködik a bölcsődében, mini bölcsődében a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket, baleseteknél elsősegélyt nyújt. Munkáját a gyermek bölcsődei napirendjéhez és a kisgyermeknevelő munkarendjéhez igazodva végzi.

II. Képzési kimeneti követelmények

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson a bölcsődés gyermek fejlődésére. Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen jellemző. Ismerje el a kisgyermeknevelő kompetenciáit és működjön együtt annak érvényesítésében. A tudomására jutott pedagógiai, működési és szervezési információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan a kisgyermeknevelőhöz irányítsa.

III. A munkavégzés során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok

1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok:

1.1. munkaidő, munkarend, a gyermekek napirendjének betartása;

1.2. a balesetvédelem biztosítása;

1.3. elsősegélynyújtás, egészségüggyel kapcsolatos feladatok;

1.4. eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzése;

1.5. tisztítószerek biztonságos tárolása - a kémiai biztonság betartása;

1.6. környezet kialakításában, szépítésében való aktív részvétel.

2. Takarítási feladatok:

2.1. a bölcsőde helyiségeinek, valamint játszókertjének, udvarának tisztán tartása;

2.2. a gyermekek által használt bútorok, eszközök tisztán tartása, fertőtlenítése.

3. Étkezéssel kapcsolatos feladatok:

3.1. közreműködés az étkezési feladatok ellátásában;

3.2. a gyermekek étkeztetési feltételeinek biztosítása.

4. Szervezési feladatok:

4.1. együttműködés a kisgyermeknevelőkkel - munkarend kialakítása;

4.2. a takarítási feladatok helye, ideje, módja - a higiénikus környezet megteremtése;

4.3. a csoportszobai és udvari feltételek biztosítása;

4.4. fokozott figyelem a balesetek megelőzésére.

IV. A bölcsődei dajka tanfolyam szakmai követelménymoduljai

I. Modul: A bölcsődei neveléshez, gondozáshoz járuló segítő feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében

II. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében

V. Tantárgyak és tematika

1. Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek

16 óra

1.1. fejlődéslélektani alapismeretek;

1.2. bölcsődei nevelés, gondozás célja, feladata, rendszere és általános elvei;

1.3. a gyermek tevékenységének főbb formái, a nevelés színterei, a család;

1.4. kommunikáció - kompetenciahatárok;

1.5. a bölcsődei dajka és a gyermek a nevelés folyamatában.

2. Gondozási ismeretek

25 óra

2.1. a gondozás alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése;

2.2. egészséges életmódra nevelés;

2.3. higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek;

2.4. gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tárolása, kezelése;

2.5. étkezéssel kapcsolatos gondozáson kívüli feladatok ellátása;

2.6. a kisgyermeknevelő gondozási feladatával összehangoltan közreműködés az étkezési feladatok segítésében;

2.7. a gyermekek étkezési és étkeztetési feltételeinek biztosítása - előkészítés, étkezés befejezését követő teendők.

3. Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem

8 óra

3.1. munkahelyre vonatkozó szabályok, képviselet, kapcsolattartás;

3.2. biztonsági előírások (munkavédelem, tűzvédelem);

3.3. foglalkozási balesetek;

3.4. takarítás, a környezetgondozás, környezetápolás szabályai.

4. Elsősegélynyújtás és betegápolás alapismeretek

8 óra

4.1. az elsősegélynyújtás általános szabályai;

4.2. gyermekbetegségek jellemzői;

4.3. fertőző betegségek, rovarcsípések, élősdiek;

4.4. a beteg gyermek fertőző betegsége esetén követendő egészségügyi előírások.

5. Szakmai gyakorlat

25 óra

5.1. a bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás;

5.2. gyermekfelügyelet biztosítása levegőztetésnél;

5.3. a gyermek ellátásához szükséges eszközök előkészítése;

5.4. takarítási feladatok, kisgépek kezelése;

5.5. egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása.

6. Kommunikációs ismeretek és gyakorlat

18 óra

6.1. az emberi kommunikáció főbb jellemzői, speciális kommunikációs helyzetek hatékony kezelése;

6.2. kommunikáció, kapcsolattartás kompetenciahatárai;

6.3. kapcsolattartás a családokkal;

6.4. szituációs gyakorlatok.

VI. A tanfolyam lezárása

A modulok teljesítéséről írásban és gyakorlatban történő számonkérés.

I. Modul: A bölcsődei nevelés, gondozás feladatai a bölcsődei dajka tevékenységében

1. vizsgafeladat:

A 0-3 éves korú gyermek fejlődésének életkori sajátosságai. A bölcsődei tevékenységformák jellemzői. A gondozás alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése. Egészséges életmódra nevelés.

Időtartam: 30 perc

Formája: írásbeli

2. vizsgafeladat:

A bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás. Részvétel a gondozási feladatok ellátásának segítésében. A kisgyermeknevelő segítése a gyermekfelügyeletben levegőztetésnél, a gyermekek ellátásával kapcsolatos eszközök előkészítése.

Formája: gyakorlati

II. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében

1. vizsgafeladat:

Az egészségmegőrzés feladatai a bölcsődében. Fertőző betegségek felismerése, elsősegélynyújtás. Tennivalók betegség, baleset esetén, a balesetmegelőzés feladatai. Gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tálalása, kezelése. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a bölcsődei élet során. A munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos munkajogi ismeretek. A bölcsőde szervezete mint munkahely.

Időtartam: 30 perc

Formája: szóbeli

2. vizsgafeladat:

Takarítási feladatok ellátása, kisgépek kezelése. Az egészségügyi, higiénés, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása.

Formája: gyakorlati

B) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam célja, tematikája és a tanfolyamot lezáró vizsga témái és időtartama

I. A tanfolyam célja

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1. felkészüljenek és elsajátítsák a bölcsődei szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételével és működésével kapcsolatos feladatokat;

2. megszerezzék a gyermekek ellátásához, neveléséhez, gondozásához szükséges ismereteket;

3. megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat;

4. felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, napi szükségleteik kielégítésére;

5. megismerjék a bölcsődei szolgáltatás működésével kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket;

6. megismerjék az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolatát (együttműködés, kompetenciahatárok); valamint

7. képesek legyenek az ellátást igénybe vevő gyermekek családjával a gyermek fejlődését segítő kapcsolat kialakítására (együttműködés, kompetenciahatárok, tájékoztatási kötelezettség).

II. Tantárgyak és tematika

1. Bölcsődei szolgáltatás megismerése

15 óra

1.1. A bölcsődei szolgáltatás helye és szerepe a kisgyermekek napközbeni ellátórendszerében.

1.2. A bölcsődei szolgáltatás létrehozását és működését meghatározó jogszabályi keretek.

1.3. A bölcsődei szolgáltatás működési formái, alap- és kiegészítő szolgáltatásai, a hálózati működés jellemzői.

1.4. A bölcsődei szolgáltatás kialakítása, kötelező helyiségek és felszerelés, biztonság, célszerűség, otthonosság.

1.5. Speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásának tárgyi feltételei.

1.6. A bölcsődei szolgáltatás kapcsolatrendszere.

2. Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek, játékfejlődés

20 óra

2.1. Bevezetés a pszichológiába, a személyiségfejlődés alapjai.

2.2. Fejlődéslélektani alapismeretek, fókuszálva a 0-3 éves gyermek fejlődésére.

2.3. A gyermek tevékenységének főbb formái, a megismerési folyamatok, a kisgyermekkori tanulás főbb formái, segítése.

2.4. A sajátos nevelési igény meghatározása, típusai, a nem tipikus fejlődésmenet jellemzői.

2.5. A kisgyermeknevelés fontosabb témakörei, a gyermek kompetenciaigényének fejlődése és támogatása, az önállósodás kérdései.

2.6. Az egyéni érdeklődés, az egyéni tulajdonságok számontartása, fejlesztési lehetőségei. Inkluzív nevelés biztosítása (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek).

2.7. A játék szerepe és jelentősége kisgyermekkorban.

2.8. Közös tevékenység a felnőttel, a felnőtt jelenléte a gyermek tevékenységében. A felnőtt szerepe a játékban.

2.9. A szociális tanulás, a normaátadás mechanizmusai, a jutalmazás és a büntetés kérdése.

2.10. A gyermek alapvető lelki szükségletei. A szolgáltatást nyújtó személy feladata a lelki szükségletek kielégítésében.

2.11. A korai társas kapcsolatok szerepe a fejlődésben. Az utánzás, az együttes élmény, a szolgáltatást nyújtó személyhez való kötődés.

3. Gondozási ismeretek, elsősegélynyújtás

15 óra

3.1. A személyi gondozás fogalma, gondozási teendők kisgyermekkorban.

3.2. Higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek.

3.3. Gyermekélelmezés, az egyes korcsoportok étkeztetése.

3.4. Étkezéskultúra, az étkezés higiénéje, ételek szakszerű tárolása, kezelése.

3.5. A speciális diétát igénylő gyermek ellátása.

3.6. Gyermekbetegségek jellemzői, fertőző betegségek, rovarcsípések, az ápolás, illetve az ellátás szabályai.

3.7. Az elsősegélynyújtás általános szabályai.

4. Szakmai készségfejlesztés, kommunikáció

10 óra

4.1. A szolgáltatást nyújtó személy személyisége, kompetenciája. A felnőtt és a gyermek a nevelés folyamatában.

4.2. A társas megismerés, a személyészlelés folyamata a nevelésben, benyomás alakulása, attribúciós folyamatok. Az attitűdök, sztereotípiák, előítéletek.

4.3. A Pygmalion-hatás.

4.4. Kapcsolat a családokkal és a társintézményekkel. Együttműködési formák, kompetenciahatárok, etikai vonatkozások.

4.5. A gyermekek és családok megismerésének pedagógiai és pszichológiai módszerei, anamnézis, gyermekmegfigyelés.

4.6. A család mint rendszer, a családi rendszer működésének hatása a gyermekek személyiségfejlődésére.

4.7. Kommunikáció, segítő beszélgetés, kapcsolattartás.

4.8. Kapcsolatfelvétel a jelentkezésnél, és kapcsolattartás a családokkal.

4.9. Az emberi kommunikáció főbb jellemzői, speciális kommunikációs helyzetek hatékony kezelése.

5. A bölcsődei szolgáltatás működtetése, adminisztráció

15 óra

5.1. A működési engedély megszerzésének feltételei és folyamata, az engedély visszavonása.

5.2. Szakmai program készítése, felépítése, tartalma.

5.3. A bölcsődei szolgáltatás éves működési terve, pénzügyi és szakmai működéstervezése.

5.4. Kötelezően vezetendő dokumentáció, nyilvántartások.

5.5. Bölcsődei szolgáltatást ellenőrző hatóságok, a jogszerű és szakszerű működés ismérvei.

5.6. A működés jó gyakorlatának bemutatása.

5.7. Érdekvédelmi és módszertani szakmai szervezetek megismertetése.

6. Szakmai gyakorlat

25 óra

6.1. A bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás.

6.2. Tárgyi feltételek megfigyelése.

6.3. A gyermek játéktevékenységének megfigyelése.

6.4. A fürdőszobai tevékenység megfigyelése.

6.5. Étkezés megfigyelése.

III. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

1. Az írásbeli vizsga: vizsgateszt

2. Szóbeli vizsga: szóbeli gyakorlati feladat tételhúzással, továbbá (egyéni vagy csoportos) záróbeszélgetés

C) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam célja, tematikája és a tanfolyamot lezáró vizsga témái és időtartama

I. A tanfolyam célja

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban nevelkedő 20 hetes életkort betöltött, legfeljebb 14 éves korú, sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetében 16 éves gyermekek - a tanév végéig szóló - megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének, gondozásának, foglalkoztatásának és étkezésének életkori sajátosságokhoz igazodó, balesetmentes biztosítására.

II. A tanfolyam követelményei

1. Az elméleti órákon és konzultáción való (75 óra) aktív és konstruktív részvétel és a gyakorlat teljesítése (25 óra).

2. A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy köteles a képzés során szakmai gyakorlatot tölteni egy bölcsődében, egy óvodában, valamint egy iskolai napköziben. A hospitálási helyek megtalálásában a képzőintézmény segítséget nyújt.

3. Amennyiben a résztvevő rendelkezik a 2. pontban említett valamely intézménytípusban szakmai munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogszabályban előírt képesítési előírással, abban az esetben fel kell menteni az adott intézménytípusban töltendő szakmai gyakorlat alól.

4. Írásbeli és szóbeli vizsga.

III. A képzés felépítése

A tanfolyam 3 modulból áll.

1. Modul: Személyi és tárgyi feltételek

1.1. A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a szolgáltatás működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről.

1.2. A modul követelményei, hogy a résztvevő

1.2.1. ismerje, és munkájában képes legyen működtetni a napközbeni gyermekfelügyeletet, érvényesítse az etikai elvárásokat,

1.2.2. ismerje és rendelkezzen megfelelő önreflexióval és önfejlesztési igénnyel a napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személyre vonatkozó szakmai elvárásokkal kapcsolatban,

1.2.3. képes legyen konstruktívan működtetni a napközbeni gyermekfelügyeleten belüli kapcsolatok (szülők, munkatárs) rendszerét,

1.2.4. ismerje a napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának és biztonságos működtetésének módjait.

2. Modul: A napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez szükséges nevelési, gondozási alapismeretek

2.1. A modul célja, hogy a résztvevők alapvető fejlődéslélektani, pedagógiai, egészségtani, gondozási ismereteket szerezzenek a 20 hetes - 14 éves, sajátos nevelési igényű gyermekek esetén 16 éves korosztállyal kapcsolatban, és felkészüljenek a gyermekekkel kapcsolatos felügyeleti, nevelési, gondozási, tanulási és étkeztetési feladatokra.

2.2. A modul követelményei, hogy a résztvevő ismerje és a munkája során képes legyen alkalmazni

2.2.1. a gyermekek 14 éves (sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 éves) korig tartó fejlődésének jellemző feltételeit, menetét és ütemét, az egyes fejlődéslélektani periódusok jellemző sajátosságait, a tanulás és a játék szerepét a gyermek fejlődésében,

2.2.2. a 20 hetes - 14 éves (sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 éves) korú gyermekek gondozásával, a beteg és fogyatékos gyermek ellátásával kapcsolatos gondozási ismereteket,

2.2.3. az egyes korcsoportok étkeztetésével, a speciális diétát igénylő gyermekek ellátásával kapcsolatos ismereteket,

2.2.4. a nevelés alapkérdéseit, az előforduló nevelési nehézségek, konfliktusok megoldásának módjait,

2.2.5. a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás alapvető szempontjait, valamint

2.2.6. a közvetlen emberi kommunikáció főbb jellemzőit, meg tudjon oldani olyan speciális kommunikációs helyzeteket, amelyek az ellátás folyamán előfordulnak.

3. Modul: Szakmai gyakorlat

3.1. A modul célja, hogy a résztvevők a gyakorlat során megismerkedjenek a különböző korosztályokkal foglalkozó ellátó intézmények, szolgáltatók tevékenységével. 20 hetes kortól 3 éves korig a bölcsődei ellátással, 3 éves kortól 6 éves korig az óvodai neveléssel, 6 éves kortól 14 éves korig a tanórán kívüli iskolai napközi rendszerével.

3.2. A modul követelményei, hogy a résztvevő:

3.2.1. betekintést nyerjen az adott korosztályt ellátó intézmények működésébe,

3.2.2. tájékozódjon az egyes korosztály fejlődési jellemzőiről, szükségleteiről,

3.2.3. tanulmányozza az intézményekben a gyermekekkel kapcsolatosan alkalmazott formanyomtatványokat, anonimizált dokumentumtípusokat.

IV. Tantárgyak és tematika

1. Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek

40 óra

1.1. Fejlődéslélektani alapismeretek

1.2. A személyiség fejlődése

1.3. A sajátos nevelési igény meghatározása, típusai, a nem tipikus fejlődésmenet jellemzői

1.4. A 20 hetes - 14 éves gyermek tevékenységének főbb formái

1.5. A nevelés fogalma, jellemzői, módszerei

1.6. A gyermek tevékenységének főbb formái

1.7. A nevelés és tanulás színterei

1.8. Egyén, csoport, közösség a nevelés folyamatában

1.9. Kommunikációs ismeretek

2. Gondozási ismeretek

20 óra

2.1. A személyi gondozás fogalma

2.2. Gondozási teendők ellátása

2.3. Egészséges életmódra nevelés

2.4. Higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek

2.5. Étel előkészítése és az étkezés higiénéje

2.6. Gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tárolása, kezelése

3. Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem

10 óra

3.1. Munkahelyre vonatkozó szabályok, képviseletek, kapcsolattartás

3.2. Biztonsági előírások (munkavédelem, tűzvédelem)

3.3. Foglalkozási balesetek

4. Elsősegélynyújtás és betegápolás alapismeretek

5 óra

4.1. Az elsősegélynyújtás általános szabályai

4.2. Gyermekbetegségek jellemzői, ápolás, ellátás szabályai

4.3. Fertőző betegségek, rovarcsípések

5. Szakmai gyakorlat

25 óra

A bölcsődei ellátás életébe történő aktív bekapcsolódás

10 óra

Az óvodai nevelésben történő részvétel

10 óra

Az iskolai napközivel való ismerkedés

5 óra

5.1. Gondozási feladatok ellátása a higiénés szabályok betartásával

5.2. Játéktevékenységek biztosítása a gyermekcsoportban

5.3. Zavartalan tanulás feltételeinek biztosítása

5.4. A gyermekekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése

5.5. Egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása

V. A tanfolyam lezárása

A tanfolyam írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

1. Az írásbeli vizsga: vizsgateszt

2. Szóbeli vizsga: szóbeli gyakorlati feladat tételhúzással, valamint (egyéni vagy csoportos) záróbeszélgetés

2. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez

Nyilvántartási szám: .........-

BD/......-1

Tanúsítvány
Bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam elvégzéséről

....................................... (név)

Születési név: ...........................................

Születési helye, ideje: ...............................

Anyja neve: .............................................

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a bölcsődei dajka részére előírt tanfolyamot elvégezte, és sikeres vizsgát tett.

.................................... ....................................
a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja
..........................................
a vizsgabizottság elnöke

Dátum: ........................

3. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez

Nyilvántartási szám: .........-

MB/......-1

Tanúsítvány
Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam elvégzéséről

....................................... (név)

Születési név: ...........................................

Születési helye, ideje: ...............................

Anyja neve: .............................................

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személy részére előírt tanfolyamot elvégezte, és sikeres vizsgát tett.

....................................... .......................................
a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja
.............................................
a vizsgabizottság elnöke

Dátum: ........................

4. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez

Nyilvántartási szám: .........-

NGYF/......-1

Tanúsítvány
Napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam elvégzéséről

....................................... (név)

Születési név: ...........................................

Születési helye, ideje: ...............................

Anyja neve: .............................................

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére előírt tanfolyamot elvégezte, és sikeres vizsgát tett.

....................................... .......................................
a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja
.............................................
a vizsgabizottság elnöke

Dátum: ........................