A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 140. § b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § (3) bekezdés tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a rendelet jelnyelvi tolmácsok díjazására vonatkozó részében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Közös szabályok

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot (a továbbiakban együtt: tolmács)

a) munkadíj,

b) várakozási díj,

c) készenléti díj és

d) utazási költségtérítés illeti meg.

(2) Ha a tolmács a tevékenységét valamely szervezet tagjaként, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi, a munkadíj, várakozási díj, készenléti díj és utazási költségtérítés az őt foglalkoztató szervezetet illeti meg.

(3) A munkadíj, várakozási díj, készenléti díj e rendeletben meghatározott összege a tolmácsolási és jelnyelvi tolmácsolási tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.

2. Munkadíj

2. § (1) A tolmácsolási tevékenységért

a) Európa országainak hivatalos nyelve, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a kisebbségek által használt nyelv esetén óránként 2500 forinttól 8000 forintig,

b) más nyelv esetében óránként 4000 forinttól 10 000 forintig

terjedő díjsávban, a helyi piaci viszonyokhoz igazodó munkadíjat kell megállapítani.

(2) A jelnyelvi tolmácsolási tevékenység munkadíja óránként 6000 Ft.

(3) A munkadíj megállapításánál minden megkezdett fél órát fél óraként kell figyelembe venni.

3. Várakozási díj és készenléti díj

3. § (1) Ha a tolmács a tolmácsolási, illetve jelnyelvi tolmácsolási tevékenység megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tényleges tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás megkezdéséig várakozási díj jár, amely minden megkezdett fél órára 500 Ft.

(2) A tolmácsolásra, illetve jelnyelvi tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása esetén készenléti díjként két óra munkadíjat kell megállapítani.

(3) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja, de az eljárási cselekmény még ugyanazon a napon folytatódik, ezt az időtartamot a várakozási időbe be kell számítani. Ha az eljárási cselekmény folytatására ugyanazon a napon nem kerül sor, a cselekmény meghiúsulásának a tolmáccsal történő közléséig terjedő időtartamot a várakozási időbe szintén be kell számítani.

4. Utazási költségtérítés

4. § (1) Az igazolt utazási költséget a tolmács számára a következők szerint kell megtéríteni:

a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét, továbbá rendkívül indokolt vagy sürgős igénybevétel esetében a pótjegy árát is,

b) helyi, illetve helyközi autóbusz menettérti díj teljes összegét,

c) személygépkocsi igénybevétele esetén - ha a tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem vagy aránytalanul hosszú utazási idővel közelíthető meg - a külön jogszabályban a gépjárműre vonatkozóan meghatározott üzemanyagnorma és az állami adóhatóság által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzataként meghatározott összeget.

(2) A tolmács számára - utazási költségtérítésre vonatkozó igénye esetén - az utazási költséget a 3. §-ban foglaltak esetén is meg kell téríteni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az utazási idő akkor tekinthető aránytalanul hosszúnak, ha a tolmácsolás, illetve jelnyelvi tolmácsolás helyszínére történő utazás és visszautazás együttes időtartama a négy órát meghaladja.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) * 

6. Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.