Hatály: közlönyállapot (2017.II.3.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

3. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre;

4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

5. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez;

6. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;

7. munkásszállás: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.6. pont f) pontjában meghatározott munkásszállás;

8. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség;

9. önkormányzati társulás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott önkormányzati társulás;

10. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

2. § (1) Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

(2) A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely

a) a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,

b) a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja,

c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,

d) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,

e) kötelezettséget vállal arra, hogy

ea) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,

eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi,

ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,

ed) a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal a munkaadóval szerződést köt,

f) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

(3) Anyagi biztosítékként

a) a támogatásban részesülő valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és

b) a támogató javára szóló jelzálogjog bejegyzése

fogadható el.

(4) A (2) bekezdés e) pont ed) alpontjában meghatározott szerződésben a munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy

a) olyan személlyel létesít határozatlan idejű, vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt,

aa) akit álláskeresőként tartanak nyilván vagy

ab) akinek állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 50 km-re található egymástól, vagy a köztük lévő útvonalon tömegközlekedési eszköz nem jár, és

ac) akinek nincs a támogatás folyósításának időpontjában saját tulajdonú lakása vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti joga a munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el az 50 km-t, és

b) az a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, valamint a már alkalmazásában álló, és az a) pont ab) és ac) alpontjában meghatározott feltételekkel rendelkező munkavállalóit a támogatással létrehozott munkásszálláson szállásolja el.

3. § (1) A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható.

(2) A támogatás mértékét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntése alapján indított központi munkaerőpiaci program feltételei határozzák meg.

(3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai:

a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,

b) a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,

c) a munkásszállás építésének, kialakításának várható hatása a térség foglalkoztatási helyzetére.

4. § (1) A támogatás keretében a munkásszállás építési és felújítási költségei, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(2) A támogatás keretében elszámolható költségek körét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntése alapján indított központi munkaerőpiaci program feltételei határozzák meg.

(3) A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:

a) ingatlan, földterület vásárlása,

b) bérleti díjak, lízingköltségek,

c) gépjárművek bekerülési értéke,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.

(4) Az elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az azokból megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 10 évig kell működtetni.

5. § (1) A támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete biztosítja.

(2) A támogatást magában foglaló központi munkaerőpiaci programot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.

6. § (1) A támogatás kérelem alapján vehető igénybe.

(2) A támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.

(3) A támogatásról szóló hatósági szerződést az állami foglalkoztatási szervként eljáró illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal köti meg.

7. § (1) A támogatás terhére előleg igényelhető. Az előleg elszámolása, valamint a támogatás folyósítása teljesítésarányosan történhet a hatósági szerződésben meghatározott módon.

(2) A támogatásban részesülő helyi önkormányzatot, valamint önkormányzati társulást beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

(3) A támogatásban részesülő bérleti szerződést köt azzal a munkaadóval, amelynek munkavállalói a munkásszállást igénybe veszik.

(4) Ha a támogatásban önkormányzati társulás részesül, a társulási megállapodásban meg kell határozni az önkormányzati társulásban részt vevő helyi önkormányzatoknak a támogatással kapcsolatos kötelezettségeit.

8. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)–(5) bekezdése alapján,

b) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez,

c) olyan infrastruktúrához, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján − regionális beruházási támogatás kivételével − nyújtható támogatás.

(4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a támogatást kérelmező a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(6) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(7) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás − függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik − támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(9) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

9. § (1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget.

(2) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hajható végre.

(3) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (a továbbiakban: beruházási támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(4) A beruházási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes alapon az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében az egyetemes tervezés követelményeinek megfelelően kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(5) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

(6) A beruházási támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(7) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(8) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(9) A beruházási támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére az Atr. 18/A–18/D. §-ait kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezetének, valamint 56. cikkének való megfelelést szolgálja.

12. § E rendelet 2–3. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.